nov 01

Weert Lokaal wil groene leefomgeving behouden

LogoWeertLokaal2Weert Lokaal zal bij de begrotingsbehandeling een amendement indienen met betrekking tot een herziening van de omvorming van groen in de directe leefomgeving. We wijzigen daarmee de begroting zodat de bezuiniging op bermen en plantsoenen voor € 100.000 ongedaan wordt gemaakt ten behoeve van het groen in de directe leefomgeving van onze inwoners.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad diverse bezuinigingen vastgesteld. Sommige maatregelen waren relatief makkelijk te verantwoorden, sommige maatregelen hebben we al kunnen verzachten zoals de bezuiniging op subsidies van ongeveer €500.000 naar €200.000, maar met andere maatregelen worstelt Weert Lokaal nog steeds.

Eén van die maatregelen betreft het GROENONDERHOUD BERMEN EN PLANTSOENEN. Wij hebben als raad een stormvloed aan reacties ontvangen over de nieuwe plannen voor het groenonderhoud aan bermen en plantsoenen. De inwoners zijn ongerust over de uitvoering van de plannen. We zijn blij dat de inwoners zich hebben laten horen, we kunnen dit niet negeren.

Bij het behandelen van Kiezen met Visie heeft Weert Lokaal al aangegeven de effecten van deze forse bezuiniging nauw in de gaten te houden de komende jaren. Naar nu blijkt hebben de plannen tot het omvormen van het groen in de directe leefomgeving van onze inwoners ongewenste effecten. Ook voor de gezondheid, het klimaat en het opvangen van regenwater kan de omvorming van groen ongewenste effecten hebben.

Weert Lokaal wil het college opdragen zoveel mogelijk van deze ongewenste effecten, aangedragen door de bewoners, nog eens kritisch te onderzoeken en er ook zo veel mogelijk naar de handelen. Wij vragen met name aandacht voor de ongewenste effecten in de directe leefomgeving, dus de blokhagen, plantsoenen etc. in onze mooie wijken en dorpen, dicht bij de mensen, voor hun huizen. Dit is burgerparticipatie in de puurste vorm, laat zien dat je als gemeente optimaal meedenkt daar waar mogelijk. Om die mogelijkheid te vergroten stelt Weert Lokaal voor om het deel van de bezuinigingen dat te maken heeft met het omvormen van groen in de directe leefomgeving, voor een belangrijk gedeelte ongedaan te maken.

Amendement WL Herziening omvorming groen in directe leefomgeving

We draaien hiermee een zeer groot gedeelte terug van de bezuiniging. Het is niet noodzakelijk om de gehele bezuiniging terug te draaien. Weert Lokaal staat namelijk ook voor vernieuwing en verbetering. De omvorming op verschillende plaatsen kan ook een gewenst dubbel-effect hebben. Een voorbeeld is het vervangen van de hagen langs de randweg door slootjes/geulen waarmee het regenwater opgevangen kan worden. Dit betekent dus minder onderhoud en tegelijkertijd een oplossing voor de hevige regenval die ons soms teistert.

nov 14

Begroting 2016: waar leggen we de pijn neer?

LogoWeertLokaal2Op 12 november hebben we een marathonbegrotingsvergadering gehouden: van 1 uur ’s middags tot 1 uur ’s nachts mochten wij als gemeenteraad met elkaar in debat. Wij wisten van tevoren dat de keuzes die gemaakt moesten pijn zouden doen. Veel van deze keuzes waren al min of meer gemaakt tijdens het traject Kiezen met Visie. Er bleven echter nog een aantal hete hangijzers over: bezuiniging op sociaal cultureel fonds, de bezuiniging op subsidies en verenigingen en de verhoging van de OZB.

De vraag was waar de pijn neer gelegd zou worden. Onze keuzes lichten we hieronder toe.

Geschiedenis
Eerst even een stukje geschiedenis. Tijdens de begrotingsbehandeling 2015 vorig jaar kregen we op het laatste moment informatie die zou leiden tot een niet sluitende begroting. Het gevolg was dat de Provincie de begroting zou afkeuren en de gemeente Weert mogelijk ‘onder curatele’ zou komen te staan. De gemeenteraad heeft zich toen optimaal ingespannen om de begroting 2015 ternauwernood sluitend te krijgen. Echter dit betekende ook dat in de volgende jaren flink bezuinigd zou moeten worden voor een sluitende meerjarenbegroting. Het college werd opgedragen een keuzecatalogus op te stellen, later uitgewerkt in het document Kiezen met Visie. Tijdens de behandeling van dit document medio  2015 hebben de partijen richting gegeven aan de keuzes die verwerkt konden worden in de begroting 2016. Weert Lokaal heeft aangegeven de bezuiniging op subsidies buiten proporties te vinden en heeft aangekondigd hierop terug te komen tijdens de begrotingsbehandeling.

Door incidentele tegenvallers was het college genoodzaakt om ook nog extra bezuinigingen in te boeken, waaronder de bezuiniging op de minima (sociaal cultureel fonds) en de totale verhoging (11%) van de OZB te verwerken in de begroting 2016.

Keuzes
Weert Lokaal heeft zich vanaf het begin hard gemaakt om de bezuiniging op subsidie (€ 519.000) voor verenigingen en andere organisaties te verlagen. Zeker in combinatie met het voorstel om ook de huur van accommodaties te verhogen. Als wij het hebben over burgerkracht, initiatieven van onderop en maatschappelijk belang dan spelen onze verenigingen hier volgens ons een zeer grote rol in. Bestaande burgerkracht moeten we koesteren en niet rücksichtslos afbreken. Neemt niet weg dat wij het subsidiesysteem onder de loep willen nemen. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad besloten de bezuiniging op de subsidies terug te draaien naar een streefbedrag van € 200.000. Wij denken dat de bezuiniging alsnog zal leiden tot een vernieuwend subsidiesysteem waarvoor de verenigingen alsnog een flinke klus te klaren hebben. Door deze verlaging van € 519.000 naar € 200.000 denken wij echter een meer realistische bezuiniging door te kunnen voeren zonder dat de bestaande burgerkracht afgebroken wordt.

Het college stelt een extra bezuiniging voor op minima door het afschaffen van het sociaal cultureel fonds voor volwassenen. De bezuiniging houdt in dat volwassenen uit deze groep geen € 94 meer ontvangen om te kunnen participeren in de maatschappij. Weert Lokaal wil deze groep ontzien, omdat ze door diverse bezuinigingen al hard geraakt zijn en het daarom zwaar hebben. Voor veel gezinnen kan deze bezuiniging een stap richting andere problemen zijn. Dit kan uiteindelijk nadelig uitpakken voor de maatschappij. Weert Lokaal heeft middels een amendement ingezet op het structureel handhaven van het sociaal cultureel fonds. Hiervoor was geen meerderheid in de gemeenteraad. Gelukkig heeft de gemeenteraad wel ingestemd om voor 2016 het sociaal cultureel fonds te behouden.

Een ander heet hangijzer was de OZB. In juli werd door het college voorgesteld om de OZB in 2016 te verhogen met 8% en in 2017 met 6%. Dit heeft het college in de begroting 2016 gewijzigd in een verhoging van 11% in 2016. In absolute cijfers betekent dit voor een woning met een waarde van € 185.000 een verhoging van ongeveer € 20 per jaar, voor een woning met een waarde van € 250.000 een verhoging van ongeveer € 27 per jaar. De gemiddelde OZB in Weert is gelijk aan het gemiddelde van alle Limburgse gemeenten. Er werden voorstellen ingediend om de OZB te verlagen. Weert Lokaal staat hier tot op vandaag niet negatief tegenover, maar verloor ook niet uit het oog dat het belangrijk was een sluitende meerjarenbegroting vast te stellen. Gezien de geschiedenis was dit belangrijker.Wij willen niet ‘onder curatele’ worden geplaatst door de Provincie. Het college liet weten dat een verlaging van de OZB mogelijk zou leiden tot een niet sluitende meerjarenbegroting, omdat de dekking van de voorstellen veelal uit incidenteel geld bestond. Andere dekking werd op deze avond niet gevonden. Weert Lokaal heeft er daarom voor gekozen deze voorstellen niet te steunen, maar zal in de toekomst kritisch blijven op het verhogen van de OZB.

Tot slot
Weert Lokaal heeft zich in de discussie gericht op de vraag waar we de pijn neer moesten leggen. Want nee, wij zijn geen voorstander van belastingverhoging. Nee, wij vinden niet dat tekorten in onze begroting gedekt moeten worden door simpelweg de belastingen te verhogen. Maar wij willen zeker niet dat ons verenigingsleven een klap krijgt door onrealistisch veel te bezuinigen op de subsidies (43%) en al helemaal niet dat de minima die het toch al zwaar hebben extra worden geraakt. Het waren moeilijke keuzes die pijn doen, maar wij zijn er van overtuigd dat we op de korte en lange termijn de juiste keuzes gemaakt hebben voor Weert.

Fractie Weert Lokaal

sep 16

Betoog AZC raadsvergadering 15 september

LogoWeertLokaal2Hierbij het betoog inzake het AZC zoals deze gisterenavond is voorgelezen tijdens de vergadering namens Weert Lokaal.

Beste voorzitter,

Liever hadden we deze situatie niet gehad. Liever hadden we helemaal geen vluchtelingen in deze wereld. Liever zouden we zien dat er een echte oplossing voor het probleem wordt gevonden. Liever hadden we geen kazerne in de wijk gehad.

Maar het is nu eenmaal niet anders, daar kunnen we niets aan doen. Net zo min als de vluchtelingen iets kunnen doen aan de strijd in hun land. Na alle indrukmakende beelden en berichten is me één ding duidelijk geworden: we dienen er te zijn voor onze medemens die in moeilijkheden verkeert. We dienen als Nederland en als Weert verantwoordelijkheid te nemen. Waarom? We zijn allemaal mensen en in de basis steken we allemaal hetzelfde in elkaar, we zijn alleen geboren in verschillende situaties. Wij mogen van geluk spreken dat we in Nederland geboren en/of opgegroeid zijn. Als we de situatie om zouden draaien, zouden we hetzelfde reageren als de huidige vluchtelingen die nu in grote getale Europa binnen komen. En zouden we blij zijn met een warm welkom na een verschrikkelijke en zware reis. Het besluit om vluchtelingen tijdelijk op te vangen in Weert is dan ook geen moeilijk besluit, dat zijn we verplicht.

Er moet ons echter toch iets van het hart, dat verder niets af doet aan wat ik zojuist gezegd heb. Weert neemt terecht haar verantwoordelijkheid. Het is echter noodzakelijk dat ook Europa en Den Haag haar verantwoordelijkheid gaan nemen.

Door Europa wordt geen verantwoordelijkheid genomen. Misschien wel in woorden, maar zeker niet in daden. Hiermee is nogmaals duidelijk geworden dat één Europa, behalve misschien een gezamenlijke munt, een illusie is die ons alleen maar armer maakt. Armer niet per se in geld, maar wel in barmhartigheid en welzijn.

Ook Den Haag neemt haar verantwoordelijkheid niet. Meneer de staatssecretaris verzoekt de gemeenten op stel en sprong vluchtelingen op te vangen en legt hiermee dit probleem (voor de zoveelste keer) terug bij de gemeenten. Gelukkig zijn de meeste bestuurders van gemeenten zich bewust van hun verantwoordelijkheid en gaan zij in op de noodroep van de staatssecretaris. Maar meneer de staatssecretaris en bijna geheel Den Haag moet inzien dat het de hoogste tijd is om zelf ook verantwoordelijkheid te nemen. Naar Europa toe, maar ook op nationaal terrein. Ze zijn als de dood om het huidige asielbeleid te bespreken in de tweede kamer. Bang om een duidelijke stelling in te nemen zonder politieke escapes. Het huidige asielbeleid is niet passend meer in deze tijd en dient dus heroverwogen te worden.

We vragen het college om deze boodschap aan de staatssecretaris te verstrekken en hem te verzoeken om ook zijn verantwoordelijkheid te nemen, onder andere door de discussie in de tweede kamer aan te gaan omtrent het asielbeleid.

Waar Den Haag niet duidelijk en eenduidig is in haar beleid, is het aan de bestuurders van de gemeente Weert zaak om wel zo veel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan haar inwoners. Met name de inwoners in het gebied waar de kazerne gevestigd is, verdienen deze duidelijkheid. We begrijpen dat geen 100% garanties afgegeven kunnen worden, waar we dit wel graag zouden willen. Daarin zijn we afhankelijk van Europa en Den Haag. Maar op dit moment kunnen we wel zeggen: 1000 vluchtelingen zijn 1000 vluchtelingen en niet meer. Meer zou onverantwoord zijn. 5 jaar is 5 jaar en niet meer. Daar gaan we dan ook van uit.

Verder spreken we de hoop uit dat gekeken wordt naar de samenstelling van asielzoekers. Gezinnen nemen mogelijk minder risico met zich mee dan alleenstaande mannen. Omdat de kazerne in een woonwijk ligt, is het verstandig om er bij het COA op aan te dringen hier rekening mee te houden.

En last but not least kan niet genoeg benadrukt worden dat duidelijke, transparante en eenduidige communicatie heel belangrijk is, wat er ook gebeurt. Niet alleen in het begin, maar gedurende de gehele vijf jaar. Aan alle belanghebbenden. We vertrouwen dit college dat dit ook gaat gebeuren.

 

Bedankt voorzitter

 

Namens Martijn van den Heuvel

Fractie Weert Lokaal

mrt 28

Borgstelling SV Laar

Martijn_vdHeuvelOp woensdag 25 maart heeft de fractie Weert Lokaal, samen met de andere partijen ingestemd met het voorstel tot het verlenen van een borgstelling van € 105.000 aan de voetbalvereniging SV Laar voor een periode van 15 jaar. Zonder borgstelling is het voor SV Laar niet mogelijk om de financiering van nieuwe kleedlokalen rond te krijgen. Geldverstrekkers zijn niet bereid om investeringen van sportverenigingen te financieren wanneer er geen sprake is van 100% borgstelling. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) staat voor de helft borg met als eis dat ook de betreffende gemeente voor de helft borg staat.

In de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heb ik een wedstrijd mogen spelen tegen een team van SV Laar. Een sportieve wedstrijd met gezonde strijd zoals het hoort. Echter na de wedstrijd kreeg ons team een koude douche, letterlijk. Een aantal maanden later ben ik als vertegenwoordiger van de partij Weert Lokaal op verzoek van de vereniging op bezoek geweest bij SV Laar. Tijdens de rondleiding werd duidelijk waarom we eerder een koude douche hebben gekregen. De staat van de kleedkamers ligt onder het acceptabele niveau. De voorzieningen in de bestaande kleedlokalen werken niet meer naar behoren en ook de tijdelijke units voldoen niet meer. De leden van SV Laar kunnen hier niet heel veel langer douchen, laat staan de vele bezoekers die SV Laar mag ontvangen. Nieuwe kleedlokalen zijn dus hard nodig. Weert Lokaal is daarom blij dat het besluit is genomen een borgstelling te verlenen aan deze vereniging met 700 leden. Nu kan begonnen worden aan de bouw van de nieuwe kleedlokalen voor de leden van SV Laar en haar bezoekers.

Martijn van den Heuvel

mrt 03

Auditcommissie ingesteld

Martijn_vdHeuvelIn de raadsvergadering van 25 februari 2015 is unaniem besloten een auditcommissie in te stellen.
Dit is de uitwerking van één van de moties die Weert Lokaal heeft ingediend bij de begrotingsbehandeling 2015. In deze motie roept Weert Lokaal het college op een auditcommissie in te stellen om de informatievoorziening naar de gemeenteraad te verbeteren en de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken.

De gemeenteraad ontbeerde een overlegplatform waarin aan de voorkant van besluitvormingsprocessen sturing kan worden gegeven en waarmee op regelmatige basis contacten met de gemeentelijke accountant kunnen plaatsvinden. De auditcommissie kan in belangrijke mate bijdragen aan verbeterde communicatie tussen raad, college, accountant, rekenkamer en de afdeling financiën. Deze commissie zal de raad intensief en structureel adviseren in haar kaderstellende en controlerende taken betreffende het toezicht op interne beheersing, bedrijfsvoering en financiën.

Met het instellen van de auditcommissie worden de Commissie Onderzoek Jaarrekening en het Breed Financieel Overleg opgeheven. Van iedere fractie is een raadslid of een commissielid-niet-raadslid benoemd tot lid van de auditcommissie. Voor Weert Lokaal zal Martijn van den Heuvel zitting nemen.
Martijn van den Heuvel