apr 19

Weert Lokaal kiest voor brede coalitie

Tijdens een extra bijeenkomst voor de raad maakte informateur René Laenen van Weert Lokaal zijn advies kenbaar aan de gemeenteraad van Weert. Hij heeft hiervoor niet alleen gesproken met alle politieke partijen, maar ook met het maatschappelijk middenveld waaronder inwoners, organisaties, stichtingen en verenigingen. Zijn uiteindelijke advies is om te kiezen voor een breed bestuur bestaande uit Weert Lokaal, VVD, SP en CDA.

Volgens Laenen was de algemene tendens in de gesprekken dat het college met Weert Lokaal, de VVD en de SP goed werk geleverd heeft. Door dit team voort te zetten en uit te breiden met het CDA wordt er naar zijn mening voor evenwicht, stabiliteit en verbinding in de raad gezorgd. Ook de fractie van Weert Lokaal schaarde zich achter zijn advies. Fractievoorzitter Suzanne Winters gaf aan trots te zijn op het verkiezingsresultaat en dat de partij het verkiezingsprogramma leidend zal laten zijn bij de verdere onderhandelingen. Een breed college vraagt ook om een brede samenwerking. Hiervoor zal men verbindingen met alle partijen uit de raad en de inwoners blijven opzoeken.

Vernieuwing
Verder adviseert Laenen om ook bij het schijven van het coalitieprogramma te kiezen voor vernieuwing. Hij stuurde hierbij aan op een vorm van een raadsprogramma, waarbij het verkiezingsprogramma van Weert Lokaal als basis dient, de coalitiepartners de hoofdlijnen aangeven, en andere partijen ook input kunnen leveren. De vorm van het programma zal verder uitgewerkt worden tijdens de onderhandelingen. Hiermee moet er een programma komen dat gedragen wordt door de gehele raad.

Om het geheel in goede banen te leiden wordt er naast Geert Gabriëls als formateur ook een procesbegeleider aangesteld.

apr 17

Informateur Weert Lokaal brengt advies uit

Aanstaande donderdag 19 april vindt er om 21:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Weert een extra bijeenkomst voor de raad plaats. René Laenen, informateur namens Weert Lokaal, zal dan de stand van zaken met betrekking tot het informatieproces toelichten. Tijdens de vergadering zal hij uitleg geven over het gelopen proces, zijn advies en het vervolgproces. De bijeenkomst is openbaar en geïnteresseerden zijn welkom om de vergadering bij te wonen, hiervoor hoeft men zich niet aan te melden.   

Na de verkiezingswinst van 21 maart heeft Weert Lokaal partijvoorzitter René Laenen benoemd tot informateur. Hij heeft de afgelopen 3,5 weken gesprekken gevoerd met alle politieke partijen en het maatschappelijk middenveld, waaronder meer dan 40 personen van zowel organisaties en stichtingen als inwoners van Weert. De gesprekken zijn afgerond en Laenen heeft maandag 16 april zijn bevindingen aan de fractie van Weert Lokaal bekend gemaakt.

 

apr 11

Weert Lokaal maakt nieuwe fractievoorzitter bekend

 

 

 

 

 

 

Foto’s: Suzanne Winters / Peter Küsters – Irene van Wel Fotografie

Tijdens de eerste officiële vergadering van de Weerter politieke partij Weert Lokaal werden de nieuwe fractievoorzitter en vicefractievoorzitter van de partij benoemd. Suzanne Winters (38) zal de functie van fractievoorzitter op zich nemen voor de partij samen met vicefractievoorzitter Peter Küsters (66). Beide zijn raadslid voor Weert Lokaal sinds 2014. 

Winters neemt de functie over van Leon Kusters die na 30 jaar de politieke arena heeft verlaten. Met de verkiezingen werd Weert Lokaal de grootste partij in Weert met een overweldigende uitslag resulterende in 12 raadszetels. “Tijdens de verkiezingen hebben we als een hechte groep samengewerkt. Die goede samenwerking tussen fractie en steunfractie, maar ook met de raad en onze inwoners, wil ik behouden en uitbouwen. Ik denk dat we niet moeten kijken naar de verschillen maar naar dat wat ons verbindt.” vertelt Winters. Küsters vult aan: “we hebben een mooie mix in de nieuwe fractie van ervaren raadsleden, enthousiaste jongeren en frisse nieuwkomers.” Winters sluit af: “Het is belangrijk dat we samen met elkaar de schouders eronder gaan zetten voor een Weert waar het goed wonen, werken en recreëren is.”

mrt 22

Bedankt voor uw stem! En vertrouwen in Weert Lokaal

Weert Lokaal, Gemeenteraadsverkiezingen, Financiën, Economie, Wonen, Zorg, Participatie, Onderwijs, Sport, Cultuur, Duurzaamheid, Natuur, Energie, Leefbaarheid

 

We hebben de afgelopen jaren prettig samengewerkt met elkaar, het college, de raad en de inwoners van Weert. Weert Lokaal is boven onze verwachting uitgestegen van 8 in 2014 naar 12 zetels voor de komende raadsperiode 2018-2022 en onze kandidaten en leden willen zich de komende vier jaar weer voor meer dan 100% inzetten voor onze gemeente. Een gemeente waar veel mooie initiatieven ontplooid worden. Waar we kritisch zijn en blijven, maar waar we lokaal eigenlijk allemaal erg trots op (mogen) zijn. Waar het debat open gevoerd wordt en er respect is voor elkaars mening. Waar we ons samen inzetten voor tevreden inwoners die zich goed voelen in hun wijk en dorp. We geloven dat Weert Lokaal hierin een belangrijke rol heeft gespeeld en ook beloven te gaan spelen. Wij willen die rol graag op ons nemen want: wij houden van Weert!

Hartelijke groeten,

Kandidaten en leden van Weert Lokaal

mrt 20

Laat jouw stem niet verloren gaan!

Weert, gemeenteraadsverkiezingen, verkiezingen, Lokaal, verkiezingsprogramma, Financiën, Economie, Wonen, Zorg, Participatie, Onderwijs, Sport, Cultuur, Duurzaamheid-Natuur-Energie, Leefbaarheid,1x in de 4 jaar heb je in Nederland het recht om jouw keuze en stem vast te leggen voor het gemeentebestuur van Weert. Jij bepaalt mee wie er in de gemeenteraad komen om jouw belangen te behartigen.
Die gemeenteraad is veel belangrijker dan je je misschien beseft. En hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe meer invloed deze partij kan uitoefenen.

En aangezien de landelijke politiek vanuit Den Haag veel op het bordje van gemeentes legt, zijn juist de gemeenteraadsverkiezingen belangrijk! Want de raad gaat over LOKALE zaken als verkeer, sportvoorzieningen, zorg, veiligheid, bestemmingsplannen voor woningen en bedrijventerreinen, subsidiebeleid, de hoogte van de OZB, cultuurplannen en schoolvoorzieningen. Volgens Weert Lokaal verdienen LOKALE zaken ook een LOKALE aanpak!

Wist je dat:

 • Er zonder de inzet van de raad Weert geen Spoedeisende Hulp meer zou hebben waardoor zelfs het behoud van het ziekenhuis in gevaar zou zijn gekomen.
 • Dankzij de inzet van de raad en het college van B&W Weert in het regeerakkoord staat genoemd zodat het kabinet geld reserveert voor de heractivering van de spoorlijn tussen Weert en Hamont (B).
 • De gemeente lokaal verantwoordelijk is voor het WMO beleid in Weert. En we in Weert ervoor gezorgd hebben dat de eigen bijdrage verlaagd is, belangrijk voor mensen die bijvoorbeeld thuiszorg nodig hebben.
 • Je raadsleden en wethouders altijd mag benaderen voor informatie, ideeën, problemen en oplossingen. Alle contactgegevens zijn te vinden op de website van de gemeente Weert: weert.nl

Wij vinden dat het goed gaat in Weert maar we zien ook ruimte voor groei en verbetering. Weert mag ambitie tonen en besturen met lef! We draaien er niet omheen: wij willen de komende vier jaar een vervolg geven aan onze plannen!

En het belangrijkst: ga stemmen! Bij Weert Lokaal bepaalt niet de volgorde op de lijst, maar het aantal behaalde stemmen de kandidaten die in de raad mogen zitten. Uw stem telt dus dubbel bij Weert Lokaal!

STEM WEERT LOKAAL IN HET STEMLOKAAL!

Wie mag er stemmen? 
Alle inwoners van de gemeente Weert mogen stemmen, àls ze op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder zijn. Vreemdelingen van buiten de Europese Unie mogen stemmen als ze langer dan vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen. Ook mensen met een verstandelijke beperking of mensen die vanwege een geestelijke stoornis onder curatele zijn gesteld, mogen stemmen. Mensen die door de rechter uit het kiesrecht zijn ontzet, als bijkomende straf bij een strafrechtelijke veroordeling, mogen niet stemmen.

Hoe stem ik?
Met jouw stempas en (maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsbewijs kun je in elk stemlokaal in de gemeente stemmen. Het identiteitsbewijs (uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) moet dus in elk geval geldig zijn tot 21 maart 2018 of een latere datum. 

Hoe werkt het in het stemlokaal? 

 • Je stemt met een papieren stembiljet en een rood potlood. Het stembiljet ontvangt je van de stembureauleden in het stembureau.
 • Op het stembiljet zijn de kandidaten in kolommen weergegeven, per partij/lijst. Je plaatst een kruisje in het vakje voor de kandidaat van uw keuze of kleurt dat vakje (deels) in. Je doet dat met het rode potlood dat je in het stemhokje aantreft. Je mag slechts één kandidaat kiezen.
 • Schrijf of teken verder niet op het stembiljet. Je loopt dan namelijk het risico dat uw stembiljet daardoor ongeldig wordt. Ook als je meerdere hokjes hebt ingekleurd, is jouw stem ongeldig.
 • Mocht je jouw stembiljet per ongeluk ongeldig hebben gemaakt, of heb je je vergist, dan kun je eenmalig een nieuw stembiljet vragen aan één van de stembureauleden in het stemlokaal.
 • Blanco stemmen kan ook. Dat doe je door niets aan te kruisen. Het stembiljet blijft dan dus leeg.

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen? 
Ja dat kan. Je kunt een andere kiezer machtigen om dit voor je te doen. Hiervoor heb je twee mogelijkheden: de onderhandse volmacht en de schriftelijke volmacht. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen die hij/zij tegelijk met de eigen stem uitbrengt.

Wat zijn de openingstijden van de stembureau’s?
De stembureau’s in Weert zijn geopend van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.
Een overzicht van alle stembureau’s in Weert kun je vinden op https://www.weert.nl/verkiezingen

Een overzicht van alle stembureaus in de gemeente Weert ziet u in de lijst hieronder of bekijk alle stembureaus op deze kaart. Daarnaast kunt u zien welke stembureaus voldoen aan de landelijke ‘checklist toegankelijkheidscriteria stemlokalen’. Deze stembureaus zijn met groene markeerpunten aangegeven in de kaart, of met een * in de lijst hieronder. Deze stembureaus zijn goed toegankelijk voor rolstoelen. De overige stembureaus zijn ook toegankelijk voor mindervaliden (met hulp), maar voldoen niet aan alle gestelde toegankelijkheidscriteria.

 1. Stadhuis, Wilhelminasingel 101 (*)
 2. Odaschool Anjelierstraat, Anjelierstraat 9
 3. Blokhut Scouting Fatima, Nieuwstraat 90
 4. Sporthal Aan de Bron, Maaslandlaan 3
 5. Zorgcentrum Hieronymus, Biest 43
 6. Brede School Markeent, St. Jozefslaan 102
 7. Wijkgebouw Keenter Hart, St. Jozefskerkplein 3
 8. Sportpark Graswinkel, Fuutstraat 4
 9. MFA Kimpeveld, St. Barbaraplein 2 (*)
 10. Sportpark Op den Das, Bocholterweg 89 (*)
 11. Trefcentrum Willem Litjenshof, Willem Litjenshof 16
 12. Kantine SV Laar, Molenakkerdreef 101
 13. IKC Laar, Aldenheerd 10 (*)
 14. Schutterslokaal De Krang, Ittervoorterweg 70H
 15. SBO Het Palet, Beatrixlaan 1
 16. Woonzorgcentrum Hornehoof, Vogelsbleek 20 (*)
 17. IKC Leuken, Middelstestraat 77 (*)
 18. Brede School Moesel, Stadhouderslaan 21 (*)
 19. St. Theuniskapel, Altweerterkapelstraat 6
 20. Wijkgebouw Groenewoud, Kesselstraat 28
 21. Scouting St. Job Leuken-Weert, Klein Leuken 14
 22. Stemlokaal Moesel, Nassaulaan 5
 23. Odaschool Annendaal, Annendaal 10
 24. Gemeenschapscentrum De Zaal, Mariastraat 1
 25. Trefcentrum voor Ouderen, Fr. Strouxstraat 53

Openingstijden stembureaus

De stembureaus zijn open van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Mobiel stembureau

U kunt uw stem ook uitbrengen bij een mobiel stembureau. Deze is te vinden op de volgende plaatsen en tijden:

 • 06.15 – 08.30 uur Station NS (Stationsplein)
 • 09.00 – 09:45 uur Oranjeflat, De Oranjetref (Oranjeplein 1b)
 • 10.00 – 10.30 uur Woonzorgcentrum Zuyderborgh (St. Jozefhof 4)
 • 11.00 – 12.00 uur Verzorgingstehuis Ververshof (Kasteelsingel 8)
 • 12.15 – 12.45 uur Gilde Opleidingen (Drakesteyn 5)
 • 13.00 – 14.00 uur Woonzorgcentrum Nedermazehof (Maastrichtstraat 70)
 • 15.00 – 15.30 uur Recreatieruimte Geertenhof (Geertenhof 2)
 • 16.00 – 16.30 uur Woonzorgcentrum Hushoven (Rietstraat 2)
 • 18.00 – 20.00 uur Kantine SV Laar (Molenakkerdreef 101)

Tot Ziens morgen in het stemlokaal.

Weert Lokaal

mrt 20

Leefbaarheid We staan dicht bij de inwoners en werken wijkgericht. Leefbaarheid bevorderen we samen.

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons verkiezingsprogramma van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Leefbaarheid

WIJKTEAMS

Yannick Cuijten, Leefbaarheid, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Tijdens de bezuinigingen in 2015 is ook bezuinigd op het onderhoud aan stoepen. Daarnaast is als gevolg van grotere bomen de wortelopdruk toegenomen in veel wijken en dorpen. Dit heeft negatieve gevolgen gehad voor de staat van de stoepen. Weert Lokaal heeft de afgelopen twee jaar actief ingezet om meer geld vrij te maken voor het onderhoud van de stoepen. Dit is gelukt en de afgelopen periode zijn veel stoepen weer recht gelegd. Echter het onderhoud is op veel plaatsen nog noodzakelijk en dit verdient blijvende aandacht. Om deze aandacht te blijven houden, dicht bij onze inwoners, ziet Weert Lokaal graag weer wijkteams of wijkbrigades geïntroduceerd worden. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het stoep- en groenonderhoud in het dorp of de wijk. Zij staan dichter bij de mensen en zijn makkelijker bereikbaar.

Ook de wijk- en dorpsraden zijn voor de gemeente van essentieel belang. Ze zijn een belangrijke gesprekspartner van de gemeente. De wijk- en dorpsraden kunnen doorgeven wat er speelt en zo problemen vroegtijdig agenderen. Weert Lokaal wil experimenteren met eigen budgetten voor vertegenwoordigers van wijken en dorpen, om te zien of zo lokale initiatieven gemakkelijker tot bloei komen.

BURGERPARTICIPATIE

In de afgelopen jaren zijn veel grote en kleinere projecten uitgevoerd. In toenemende mate gebeurt dit in samenspraak met de inwoners. Voorbeelden zijn het activiteitenterrein op Laar, de herinrichting van het Bassin en de Beekstraat en het aanvalsplan armoede. Volgens Weert Lokaal kan dit altijd beter door de omwonenden in een nog vroeger stadium mee te laten denken over het plan van aanpak van de projecten. We vinden het belangrijk dat ook de inwoners te horen die zich minder snel melden. Weert Lokaal staat daarom ook open voor nieuwe vormen van burgerparticipatie.

JONGERENRAAD

Aya Idahmanen, Leefbaarheid, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Als gemeente bedenken we allerlei activiteiten voor jongeren in Weert, maar dikke kans dat onze jeugd daar zelf ook wel wat over te zeggen wil hebben. Tijd om de Jongerenraad Weert nieuw leven in te blazen. Maar dan wel op een manier waarop de Jongerenraad ook daadwerkelijk advies kan geven over beleids- en organisatieontwikkelingen die jongeren aangaan. Bijvoorbeeld door het opzetten van een lokale jeugdagenda, met onderwerpen als pesten, aanpak jeugdwerkeloosheid, uitgaan in Weert, evenementenbeleid enz.

BOMEN

De bestaande groenstructuur is zeer bepalend voor de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in Weert. Het groen is een onmiskenbaar element in onze gemeente.

Bomen maken een belangrijk onderdeel uit van dit groen. De Weerter bomenrijkdom en de daarmee samenhangende flora en fauna hebben een positieve invloed op het welzijn van de bewoners en bezoekers aan Weert. Het is van belang de groenblauwe structuur goed te beheren en waar mogelijk te versterken.

Weert kent veel oude, mooie wijken en dorpen. Bij het ontstaan van deze wijken zijn ook de bomen aangeplant. Deze bomen zijn inmiddels uitgegroeid tot waardevolle, grote bomen die een prominente plek bezetten in de straten. Deze bomen en de omgeving van deze bomen kennen een toenemende onderhoudsbehoefte. Tevens is in het verleden soms niet de juiste type boom geplant. Het bomenbestand in de wijken uit de jaren ’50, ’60 en ’70 is de komende jaren aan vervanging toe om een gezond bomenareaal te kunnen behouden en te kunnen blijven genieten van het Weerter groen.

VEILIGHEID

De verkeersveiligheid neemt al jaren toe in Nederland en ook in Weert, maar het verdient onze blijvende Mark Jankoski, Leefbaarheid, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,aandacht. De 30 km zones in onze wijken en dorpen zijn jaren geleden geïntroduceerd, maar de wegen zijn hierop nog niet in alle gevallen ingericht. Met name in de buurt van maatschappelijk voorzieningen, zoals scholen en verzorgingstehuizen is het belangrijk dat snelheidsremmende maatregelen getroffen worden om de veiligheid te waarborgen. Veiligheid in wijken dorpen is van groot belang voor een goede leefbaarheid. Leefstraten kunnen dit bevorderen. Verder is de algemene veiligheid in wijken dorpen de laatste tijd flink verbeterd. Door goede samenwerking met de partners (politie, OM, brandweer) én de inwoners willen we dit resultaat vasthouden.

SPEELTUINEN

Een kindvriendelijke buitenruimte waar kinderen fijn kunnen spelen is belangrijk voor alle inwoners van de gemeente. Het draagt eraan bij dat kinderen spelenderwijs gezond kunnen ontwikkelen. Ruimte voor spelen en sporten vergroot de leefbaarheid van een buurt. En het bevordert integratie, sociale cohesie en veiligheid. Weert is rijk bedeeld met speeltuintjes. Het gaat Weert Lokaal ook om de kwaliteit van deze speelruimten. Weert Lokaal wil inzetten op een goede verdeling van de speelruimten in combinatie met een goede kwaliteit. We willen de behoefte opnieuw in kaart brengen en de uitvoering samen met de omwonenden realiseren. De behoefte zal van onderop bepaald worden.

BURGERINITIATIEVEN

Het afgelopen jaar is het fonds burgerinitiatieven in het leven geroepen. Een experiment, geïnitieerd door Weert Lokaal, om unieke en vernieuwende initiatieven van Weertenaren te ondersteunen. Iedere Weertenaar, van jong tot oud, kan gebruik maken van dit fonds. De gemeente heeft veel aanvragen mogen ontvangen en er zijn al een groot aantal in uitvoering. Ook initiatieven die niet voldeden aan de criteria zijn vaak verder geholpen. Gezien het animo en de goede initiatieven vanuit verschillende groepen in onze Weerter samenleving, wil Weert Lokaal dit fonds voortzetten en de criteria versoepelen.

WATEROVERLAST EN DROOGTE

Weert is in 2016 en 2017 geteisterd door hevige regenval waarbij op diverse plaatsen wateroverlast is ontstaan. Door de klimaatverandering zullen deze regenbuien vaker gaan voorkomen, maar zullen ook langere periodes van droogte zich voordoen. Zaak dus om ons daarop zo goed mogelijk voor te bereiden.

Eind 2016 heeft de gemeente een kwetsbaarheidsscan uitgevoerd om de effecten van wateroverlast, droogte en hitte in Weert in kaart te brengen. De scan laat zien waar maatregelen noodzakelijk zijn en op welke wijze deze kunnen worden uitgewerkt. In de komende periode is het van belang om deze maatregelen daadwerkelijk tot uitvoering te brengen samen met de omwonenden. De meest kwetsbare locaties krijgen voorrang. In 2017 is de stimuleringsregeling Afkoppelen hemelwater ingevoerd met wisselend succes. De gemeente koppelt het regenwater af van de riolering om de capaciteit van het riool te vergroten. Echter een groot deel van de oppervlakte is eigendom van particulieren. Middels de regeling stimuleren we deze particulieren om ook hun steentje bij te dragen aan het verminderen van de wateroverlast. Het is een gezamenlijk probleem waar alleen een gezamenlijke oplossing voor bestaat. We willen daarom de criteria voor deze regeling versoepelen zodat meer inwoners hiervan gebruik gaan maken.

LEEFBAARHEID: DIT HEBBEN WE BEREIKT

 • Het fonds burgerinitiatieven is gerealiseerd met veel succesvolle projecten
 • Meer geld beschikbaar voor verbeteren trottoirs
 • Goede afspraken gemaakt over de rolverdeling tussen wijk- en dorpsraden en de gemeente
 • Diverse speeltuinen zijn opgeknapt op initiatief van omwonenden
 • Diverse maatregelen zijn getroffen om de wateroverlast te beperken
 • Inwoners worden steeds meer betrokken bij diverse projecten
 • Verbetering veiligheid door buurtpreventie en app’s samen met inwoners
Jac Hendrix, Leefbaarheid, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Karin van Geldorp, Leefbaarheid, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Henk Heesakkers, Leefbaarheid, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

 • Een nieuwe jongerenraad met een lokale jeugdagenda, jongeren verdienen een stem in de politieke besluitvorming.
 • Het fonds burgerinitiatieven voortzetten en de criteria versoepelen.
 • Mogelijkheden onderzoeken om openbare toiletvoorziening te regelen in centrum van Weert.
 • Onderhoudsteams terugbrengen in de wijken en dorpen als contactpersoon voor de inwoners in wijken en dorpen.
 • Goede verdeling van speelruimten van goede kwaliteit realiseren in samenwerking met omwonenden.
 • Veiligheid bevorderen in 30 km zones in wijken en dorpen.
 • Verplaatsing milieuhinderlijke bedrijven in de wijk (Swinnen op Leuken).
 • Vervangen van bomen om een gezond bomenareaal te behouden voor de toekomst.
 • Wateroverlast effectief bestrijden en gerichte maatregelen nemen om wateroverlast en droogte zoveel mogelijk te beperken.
 • Experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie.
 • Functie van buurthuizen en wijkgebouwen, zoals op Moesel, voor de wijken en dorpen behouden.

 

mrt 19

Duurzaamheid & Natuur – We kijken naar de toekomst en zorgen ervoor dat Weert ook voor toekomstige generaties een prettige plek blijft om te zijn.

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons verkiezingsprogramma van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Duurzaamheid & Natuur

“We kijken naar de toekomst en zorgen ervoor dat Weert ook voor toekomstige generaties een prettige plek blijft om te zijn. Als groene regio werken we in Weert samen met de vele vrijwilligers en natuurorganisaties aan de ecologische en cultuurhistorische waarden van het Weerter landschap. Weert Lokaal heeft zich zeer nadrukkelijk ingezet voor het verduurzamen en groener maken van onze stad. Op bepaalde momenten duidelijk zichtbaar, zoals tijdens de fruitbomen en struiken actie “Plant je eigen fruit”, maar ook kaderstellend zoals bij het ontwikkelen van een vernieuwende natuur- en landschapsvisie. Weert Lokaal wil ontmoeting in en gebruik van de openbare ruimte voor sport, spel, kunst, stadslandbouw, groen en ontmoeting vergroten. Daarnaast willen we een extra impuls geven aan de uitvoering van het beleidskader duurzaamheid en energie.”

DUURZAAMHEID & ENERGIE

Tanja Caris, Duurzaamheid-Natuur-Energie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Energieneutraal zijn in 2050, staat beschreven in het door de raad vastgestelde beleidskader duurzaamheid. We zijn een goede weg ingeslagen de afgelopen jaren maar om grotere stappen te kunnen zetten zullen we structureel meer moeten investeren in energie-opwekking en energiebesparing samen met inwoners, bedrijfsleven, de lokale coöperatie Weert Energie, de regio en de Provincie. Duurzame ontwikkelingen dienen voor iedereen toegankelijk te zijn, onafhankelijk van inkomen.

Weert Lokaal wil dat Weert de vele innovaties en ontwikkelingen op het gebied van warmte (gasvrij is de toekomst), energie, cradle2cradle en klimaatbestendigheid op de voet blijft volgen en dat Weert haar voortrekkersrol in de regio blijft versterken. Het thema duurzaamheid zal verankerd moeten worden in alle beleidsvelden maar specifiek gekoppeld worden aan de portefeuilles openbare ruimte, vastgoed en economie.

INITIATIEVEN IN DE OPENBARE RUIMTE

De openbare ruimte is van ons allemaal en mag meer gebruikt worden voor ontmoeting, sport, spel en beweging. Een mooie, prettige openbare ruimte brengt rust en gemeenschapszin als je samen groene initiatieven ontplooit met je buurtgenoten of daarbuiten. Weert Lokaal wil samen met de inwoners werken aan een eetbare, groene, klimaatbestendige en duurzame stad. De gehele openbare ruimte behoort in de gemeentelijke organisatie nu tot het fysieke domein. Wij willen de openbare ruimte ook meer bezien vanuit het sociale domein. Het is een plek voor iedereen, voor ontmoeting en waar je prettig kunt verblijven. Parken, moestuinen, stadslandbouw, meer sport- en spelmogelijkheden, bankjes, kiosken, ontspanning (bbq, tafels), schilderingen, bloemen, openbaar fruit en leefstraten. Meer ruimte voor voetgangers, fiets en dier. Initiatieven in de openbare ruimte die dit bevorderen worden ondersteund. Goede voorbeelden zijn het calisthenicspark, het zintuigenpark, het Luuëkerpark, de Weijer op de Biest en de initiatieven in het kader Jo Verspeek, Duurzaamheid-Natuur-Energie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,van Heerlijk Weert. Sportpark St. Louis willen we graag “teruggeven” aan de wijk Groenewoud. Samen met de inwoners kunnen hier initiatieven ontplooid worden op o.a. het gebied van sport, spel, voedsel en ontmoeting. De hekken gaan in ieder geval weg zodat deze ruimte weer openbaar toegankelijk wordt en door de (wijk)bewoners gebruikt kan worden. We vinden het erg belangrijk dat bossen, water, openbare ruimte vrij toegankelijk blijft voor iedereen en dat zaken gratis openbaar toegankelijk blijven (voorbeeld kinderboerderij, zintuigenpark, Blauwe meertje en calisthenicspark). De openbare ruimte is van ons allemaal!

LANDSCHAP EN BIODIVERSITEIT

We voeren de projecten van onze landschapsvisie uit. Deze zetten vooral in op educatie (voedsel, molens, boerderij en cultuurhistorie), verwondering, ecologische en cultuurhistorische waarden en bewaren van gebiedseigen verhalen. Dit doen we samen met onze partners. Deze partners komen samen bij het Natuur- en Milieucentrum. Dat centrum verdient een renovatie/uitbouw om dit te kunnen realiseren en om te professionaliseren. Het bevorderen van biodiversiteit is in alle beleidsvelden die over openbare ruimte en landschap gaan een belangrijk thema. Dit geldt voor biodiversiteit in de stad, de wijken, dorpen en het buitengebied. Met kleine aanpassingen in plantsoenen kan bijvoorbeeld al veel worden gedaan voor bijen, vogels en vlinders. Een beleidsnota met inventarisatie en uitvoeringsprogramma puur gericht op “het bevorderen van biodiversiteit in wijk en dorp” is gewenst.

Henk van de Loo, Duurzaamheid-Natuur-Energie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,LANDBOUW

Op het gebied van landbouw zijn nog vele stappen te zetten. Weert Lokaal pleit voor het opstellen van een landbouwvisie waarbij ook gekeken wordt naar gezondheidsaspecten van wonen in het buitengebied in relatie tot dieraantallen, uitstoot van fijnstof en geur. We pleiten dus voor een goede balans tussen mogelijkheden tot agrarisch ondernemen en gezondheid, landschap en biodiversiteit. De overlegstructuur met de Limburgse Land- en tuinbouwbond (LLTB), de Provincie en de milieufederatie, genoemd “Schone Stallen” biedt hiervoor een goede basis.

GROENE STADSRANDZONE

Het project stadsrandzone Weert-Zuid wordt uitgevoerd in het kader van de landschapsvisie samen met de Provincie, Natuurmonumenten en het Waterschap. Geld vanuit de landschapsvisie en het Kwaliteitsfonds buitengebied wordt ingezet voor deze natuurlijke overgangszone vanuit de wijken Graswinkel, Moesel en Keent naar het buitengebied ten zuiden van de Ringbaan. Met inwoners van deze wijken wordt dit gebied ingericht en de eerdere wensen met betrekking tot een voedselbos, feest- en herdenkingsbos en speelbos (vooral gewenst door de scoutinggroepen) worden in dit project meegenomen. Belangrijk aandachtspunt is een veilige oversteekmogelijkheid vanuit de wijken Graswinkel, Moesel en Keent naar deze groene stadsrandzone.

DUURZAAMHEID EN NATUUR: DIT HEBBEN WE BEREIKT

 • Vastgestelde landschapsvisie en uitvoer projecten met groene en cultuurhistorische partners.
 • Inzaaien en uitdelen van bloemenmengsels op verschillende plekken in Weert.
 • Projecten van Heerlijk Weert waaronder: geveltuinenactie, vouchers groene daken, afkoppelen regenwater, bewustwording creëren d.m.v. klimaatfilm Before the Flood openbare watertappunten (NMC en Raphaëlpad) enz.
 • Bijenconvenant in samenwerking met Imkervereniging Ambrosius en het NMC.
 • Ontmoedigen van oplaten ballonnen.
 • Hanging baskets met bloemen in de stad.
 • Meer E-laadpalen.
 • Europese subsidieproject See2Do waarbij middels warmtescans zichtbaar gemaakt wordt waar energielekkages zijn.
 • Samenwerking met lokale energiecoöperatie inzake coöperatief zonnepark Altweerterheide en windpark “de Grijze Heide”.
 • Zoveel mogelijk gemeentelijke panden zijn en worden verduurzaamd (energieopwekking en energiebesparing).

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

 • Nieuwe extra impuls geven aan de uitvoering van het beleidskader duurzaamheid en energie door duurzaamheid te integreren in de verschillende beleidsvelden en structureel extra te investeren in duurzame ontwikkeling.
 • Warmtevisies per wijk in samenwerking met de Provincie.
 • Uitbreiding en professionalisering Natuur en Milieucentrum de Ijzeren Man
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van het coöperatieve zonnepark in Altweerterheide en de ontwikkeling van het coöperatieve windpark genaamd “Windpark Weert”.
 • Opstellen landbouwvisie
 • Stadsrandzone Weert-Zuid ontwikkelen.
 • Uitvoering projecten in het kader van de landschapsvisie
 • Investeren in het bevorderen van biodiversiteit in wijken, dorpen, stad en buitengebied
 • Leefstraten waar meer ruimte is voor voetgangers, fiets en dier.
 • Ondersteunen van initiatieven in het kader van de beleefbaarheid en het gebruik van de openbare ruimte voor sport, spel, kunst, voedsel, groen en ontmoeting.
 • Sportpark St. Louis herontwikkelen in samenspraak met inwoners van de wijk Groenewoud.

 

mrt 18

Cultuur – Cultuur die de stad laat bruisen en verwondert!

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons verkiezingsprogramma van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Cultuur

Cultuur die de stad laat bruisen en verwondert! Voor, door en met de inwoners van Weert en haar bezoekers.

“We vinden het gezamenlijk vaak belangrijk dat we zaken meetbaar, concreet en nuttig maken. Niet alle zaken zijn echter gemakkelijk te meten of direct te concretiseren. Hoe meet je gevoelens en eigenschappen als enthousiasme, humor, vreugde, verdriet, geluk, verwondering, bezieling, treurnis, spontaniteit, verbazing en nieuwsgierigheid? Moet je dit willen meten en is dat altijd nodig? Cultuur draagt bij aan verbinding, ontmoeting en geluk en dat is wat ons betreft onmeetbaar en onbetaalbaar. Cultuur en erfgoed spelen een steeds prominentere rol in de ontwikkeling van een stad. Het is een belangrijke factor bij keuzes die mensen maken over wonen, werken en recreëren. Een stad met bijna 50.000 inwoners verdient volgens Weert Lokaal een uitgebreid en rijk cultureel leven met, door en voor haar inwoners. We hoeven hierbij als stad niet bescheiden te zijn. Met de verschillende instellingen, verenigingen, de nieuwe particuliere initiatieven, culturele broedplaatsen en met de plannen van de afgelopen periode toont Weert ambitie! Nu vol inzetten op de uitvoering.”

VOLKSCULTUUR, ERFGOED EN IDENTITEIT

De afgelopen periode zijn er veel projecten en initiatieven ontstaan op het gebied van hedendaagse cultuur. Naast deze nieuwe vormen van cultuur richten wij ons als lokale partij ook op versterking van de kennis van lokale en regionale geschiedenis en volkscultuur. In 2018 start het van Hornejaar, waarin vele verenigingen initiatieven zullen ontplooien en één van de hoogtepunten een musical over Graaf van Horne zal zijn. Het van Hornejaar is de start van een grotere promotiecampagne voor de gemeente Weert. Weert – van Hornestad zegt iets over de stadswording en onze regionale identiteit. Samen met de verschillende historische organisaties (oa Aldenborgh en stadsgidsen) werken we aan de verdere bekendheid van deze geschiedenis op zowel (Eu)regionale als (inter) nationale schaal.

William van Rens, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Kermis, carnaval/vastelaovundj, Huis van Sinterklaas en intocht van Sinterklaas zijn evenementen die veel publiek trekken en bij Weert horen. Deze evenementen blijven we ondersteunen. Voor wat betreft de carnaval/ vastelaovendj zullen we kijken naar een uitbreiding van ondersteuningsmogelijkheden om samenwerking tussen de verenigingen te bevorderen om dit feest vol traditie, dialect en historie te versterken.

ZICHTBAARHEID EN SAMENWERKING

Weert Lokaal wil de zichtbaarheid van Weert als bruisende cultuurstad versterken. Er zijn zoveel mooie bovenregionale evenementen en voorstellingen in Weert maar ze zijn helaas niet altijd bekend in de grotere regio. De culturele centrumfunctie die Weert daadwerkelijk heeft, moet verder versterkt en uitgedragen worden. Verder streven we naar meer verbindingen, ontmoetingen en samenwerkingsverbanden binnen en buiten de cultuursector. Belangrijk hierbij is dat we diverse doelgroepen bereiken met als doel een brede(re) toegankelijkheid van verschillende cultuuruitingen. Weert Lokaal vindt dat de cultuursubsidies van Rijk en Provincie eerlijker verdeeld moeten worden. Gezamenlijk met de andere Midden-Limburgse gemeenten zullen we ons hier sterk voor maken. Het afgelopen jaar is ons dat ook al gelukt door een brief met deze strekking naar Provinciale Staten te sturen.

MUNTTHEATER

Het Munttheater heeft ondanks turbulente jaren uitstekend gepresteerd. We willen het Munttheater nu Munt Theater, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,ruimte bieden door de exploitatie te verhogen. Het theater kan zich dan weer vooral richten op de inhoud van theaterprogrammering en bijvoorbeeld relaties leggen tussen theater en maatschappelijke vraagstukken (bijv. (mantel)zorg, eenzaamheid, dementie). De uitstekende balans tussen regionale voorstellingen (van lokale verenigingen) en bovenregionale voorstellingen moeten we als centrumstad voor de regio kunnen blijven aanbieden. Daarnaast gaan we met omliggende gemeenten in gesprek om te kijken of een bijdrage aan het theater in Weert tot de mogelijkheden behoort.

BROEDPLAATSEN IN DE STAD

Veel waardering is er ook voor de verschillende broedplaatsen die er de laatste jaren zijn ontstaan. Cwartier is een bruisende plek vol starters, eetzaken, welzijnsinstellingen en een warenhuis. Een mooie nieuwe plek in Weert en bijna vol! Dit terwijl we vier jaar geleden nog nadachten over de invulling van het oude stadhuis… Theater de Huiskamer maakt van het Raphaëlpad een geweldige bruisende plek vol verrassing, creativiteit, experimenten en gezelligheid. De samenwerking met het Rick zien wij vol verwachting tegenmoet! En dan is er nog de geweldige plek die in de volksmond Perron 8 of Molenveldplein heet. Ook daar zijn de afgelopen jaren nieuwe initiatieven ontstaan (startende ondernemingen als de Verbinderij, de Brouwschuur, het Sparktechlab en allerlei nieuwe sportverenigingen). De relatie ten opzichte van andere ondernemingen in de stad moet bekeken worden en het thema doorstroming moet besproken worden.

CULTUUR: DIT HEBBEN WE BEREIKT

 • Weert neemt weer deel aan het Limburg Festival
 • Sinds 2017 is er structurele ondersteuning voor het Cultureel Lint. Een geweldige samenwerking tussen verenigingen, de culturele instellingen en vele vrijwilligers.
 • In 2016 werd Weert door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap aangewezen als Regenboogstad vanwege de vele initiatieven in het kader van de week van het Respect.
 • Er zijn allerlei initiatieven ondersteund op het gebied van Streetart (Hushoverbrug, Boshoverbrug, stroomhuisjes) en Breakdance.
 • Er is veel gedaan op het gebied van muziek, bands en evenementen. Zo is er meer aandacht voor muziekonderwijs op scholen (project DOOR! samen met de Provincie). Toppers uit Weert zoals de Hillbilly Moonshiners gingen naar één van de grootste festivals ter wereld, Sziget, en topkoor Giocoso haalde gouden medailles bij de European Choir Games in Riga.
 • Er is geïnvesteerd in de culturele basisinfrastructuur, de professioneel culturele instellingen die Weert rijk is en van Weert een centrumstad maken. Zo is er in het Munttheater geïnvesteerd (trekkenwand en nieuwe stoelen), in de Bosuil (nieuwe entree in 2018) en gaat het Rick naar een mooie, zichtbare nieuwe locatie aan het Raphaëlpad.
 • De lees- en studiezaal van het archief is ondergebracht bij Bibliocenter en Weert FM en ook het archief voldoet weer aan de standaardnormen.
 • Ook de koren, schutterijen, fanfares, harmoniën en andere culturele verenigingen zijn ondersteund.
 • Weert is penvoerder voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en heeft meer combinatiefunctionarissen cultuur ingezet voor de jeugd (zoals de cultuurcoach, de functionaris urban culture en de leesconsulent).
 • Kinderen die lid willen worden van een culturele vereniging maar dat niet kunnen betalen, zijn ondersteund door het Jeugdcultuurfonds.
 • Samen met de Provincie is Weert kartrekker in het aanvalsplan Cultuur voor Noord- en Midden-Limburg, regio’s die miljoenen euro’s minder cultuurgeld van de Provincie krijgen dan Zuid-Limburg. Resultaat hiervan is dat het festival DIEP gesubsidieerd wordt in het kader van talentontwikkeling en ontwikkeling tot cultuurplaninstelling.
 • De “routeplanner cultuur” is vastgesteld. Deze zal vanaf 2018 uitgevoerd gaan worden met onder andere een muziekcoördinator, culturele intermediair, presentatieruimte voor kunstenaars en een stadslab (waar creatieve denkers ingezet zullen worden bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken)
 • De voorbereidingen voor renovatie en vernieuwing voor Het Jacob van Horne museum zijn getroffen (het gebouw wordt in oorspronkelijke staat hersteld, inclusief gebruik van de zolder).
 • Op het gebied van Cultuurhistorie zijn er vele initiatieven geweest zoals de Open Monumenten Dagen, de Erfgoedprijs en de vele activiteiten van de Molenstichting, de Aldenborgh, de Paterskerk, Peel Maas en Kempen en het LGOG.
 • Er is veel aandacht voor historie in de Fysieke Ruimte (Lichtenberg, stadspark, gevelfonds, standbeeld van Horne vanaf 2018).
 • De kermis, het grootste evenement van Limburg, is versterkt qua organisatie.
Jack Peeters, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Iron Verhees-Vaessen, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Frans Kneepkens, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

 • Het Rick heeft op een goede manier de bezuinigingen doorgevoerd door op huisvestingskosten te korten. De openstaande eenmalige bezuiniging wordt kwijtgescholden.
 • We willen het Munttheater nu ruimte bieden door de exploitatie te verhogen.
 • Diversiteit: We blijven de ingeslagen weg als Regenboogstad inzetten en breiden de jaarlijkse week van Respect uit. Initiatieven vanuit de samenleving op dit gebied zullen ondersteund (blijven) worden.
 • Uitvoering routeplanner cultuur en dit bovenregionaal uitdragen
 • Uitvoering museumvisie en dit bovenregionaal uitdragen
 • Culturele verenigingen (o.a. schutterijen, harmonieën, fanfares, toneelverenigingen en koren) blijvend ondersteunen.
 • Uitbreiden van plekken van klein geluk (met muurschilderingen, geveltuinen, fruitbomen, bloemenmengsels; verrassingen in de openbare ruimte).
 • Regeldruk ten aanzien van creatieve broedplaatsen en nieuwe initiatieven versoepelen (bijvoorbeeld het gebied rondom Perron 8).
 • Verruiming openingstijden horeca in overleg met partners.
 • Filmhuis en filmcultuur versterken
 • Versterking van de kennis van lokale en regionale geschiedenis.
 • Blijvende ondersteuning Weerter cultuur zoals de kermis, carnaval/vastelaovundj, Sinterklaasfeesten en het dialect.
 • Betere zichtbaarheid van Weert als cultuurstad vol evenementen en voorstellingen.
mrt 17

Sport – voor iedereen toegankelijk.

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons verkiezingsprogramma van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Sport

Meer ontmoeting, positieve gezondheid, binnen of buiten, samen of alleen maar voor iedereen toegankelijk.

“Het is gezond om regelmatig te bewegen maar het sociale aspect van sport is minstens zo belangrijk. Dat zie je terug in het rijke verenigingsleven van Weert. Meer dan 80% van onze inwoners is wel eens vrijwilliger bij een vereniging, sportclub of culturele instelling. Ongeveer 80% van onze jeugd is lid van een sportvereniging in Weert. Hoofddoel voor de vereniging is de activiteit, maar daarnaast dragen verenigingen ook een belangrijk steentje bij aan onder andere de bestrijding van eenzaamheid, betrokkenheid bij de maatschappij en plezier in het leven. Weert Lokaal wil deze verenigingen blijven ondersteunen en ook sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte bevorderen.”

SPORT VOOR IEDEREEN

In 2015 was de financiële situatie van de gemeente Weert dusdanig dat op alle gebieden bezuinigd moest worden. Er tekende zich een tekort aan van ruim 7 miljoen. Ook de verenigingen werden hierdoor getroffen. In eerste instantie werd 5 ton bezuinigd op de verenigingen. Voor Weert Lokaal niet acceptabel. Uiteindelijk heeft Weert Lokaal het voor elkaar gekregen dat de bezuiniging naar 2 ton werd teruggedraaid. Een moeilijk proces waarbij in samenwerking met de 250 verenigingen en clubs uit Weert gekeken is naar de mogelijkheden om bezuinigingen op te vangen. In het algemeen heeft deze operatie niet geleid tot grote problemen bij verenigingen. Bij die clubs die hebben aangegeven het moeilijk te krijgen wordt gebruik gemaakt van een knelpuntenbudget. Om kinderen die niet kunnen sporten vanwege geldtekorten toch mogelijkheden te bieden, is de bijdrage aan het jeugdsportfonds verdubbeld.

VRIJWILLIGERS

Gwen Collignon, Sport, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Weert Lokaal realiseert zich dat het voor sommige verenigingen steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te vinden. Dit kan zijn in bestuursfuncties maar ook alle andere vrijwilligers die de vereniging dragen. Een samenwerking tussen verenigingen kan uitkomst bieden. Weert Lokaal wil dit bevorderen daar waar wenselijk en indien dit door de verenigingen ook als oplossing wordt gezien, dus van onderop.

 

ZWEMBAD DE IJZEREN MAN

Het Zwembad de IJzeren Man heeft zich ontzettend goed ingezet de afgelopen jaren om de bezuinigingen op te vangen. Dat is gelukt zonder dat de dienstverlening slechter is geworden. De toegangsprijzen zijn laag gebleven in vergelijking met soortgelijke subtropische zwembaden. Verder heeft het Zwembad een succes gemaakt van het nieuwe concept Swim2Play. Deelnemende partners zijn enthousiast over Swim2Play en waterveiligheid en monitoring van kinderen met of zonder zwemdiploma is verbeterd.

BINNENSPORTACCOMMODATIEBELEID

Het accommodatiebeleid ten aanzien van binnensport dient geactualiseerd te worden. Het is zaak de knelpunten inzichtelijk te maken op het gebied van gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Verenigingen nemen steeds meer uren af en dat is positief. De beschikbaarheid van sporthallen/gymzalen komt hierdoor in het gedrang. We zullen de komende periode hiervoor een oplossing moeten vinden. Er dient hierbij specifieke aandacht te zijn voor de positie van sporthal Boshoven, zeker ook in het kader van de Open Club Boshoven.

OPEN CLUB BOSHOVEN

Sportpark Boshoven zal toekomstbestendig gemaakt moeten worden. Oda heeft nog recht op de Niek Gruijthuijsen, Sport, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,investeringssubsidie voor nieuwe accommodatie. Sportpark Boshoven is een goed voorbeeld van een “open club” gedachte. Samenwerking tussen sport en culturele verenigingen leidt tot een mooi verzorgd en toekomstbestendig verblijfpark vol sport en andere activiteiten. Belangrijk hierbij is de bereikbaarheid van het sportpark vanuit de wijk Boshoven. Er zal een betere en vooral veiligere verbinding moeten komen tussen de wijk Boshoven en het sportpark Boshoven.

SPORT: DIT HEBBEN WE BEREIKT

 • Weert is opgenomen in de provinciale beleidsplannen als “Provinciale Sportzone Weert” en deze sportzone baseert zich op de verschillende talenten die actief zijn op de LOOT-school van LVO.
 • De subsidies voor topvolleybal en topbasketbal zijn verhoogd. Het topsportbeleid omvat verder: breedtesport, topsport, talentontwikkeling en evenementen (triathlon, Kings of Archery).
 • Er is veel inzet gepleegd om de triathlon te laten groeien en dat heeft geleid tot het succes van het mogen organiseren van het EK triathlon in 2019, één van de grootste evenementen die ooit in Weert zijn georganiseerd.
 • Het Regionaal Talenten Centrum (RTC) Handboog vestigde zich in Weert en de RTC’s basketbal en volleybal bleven in Weert.
 • Springstal Ehrens kreeg de status Toptalentcentrum van de Hippische bond.
 • RTC’s zijn een lager verenigingstarief gaan betalen voor het huren van accommodaties en we Fatih Yücel, Sport, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,subsidiëren combinatiefunctionarissen volleybal, basketbal, handbal en handboog.
 • Er is geïnvesteerd in onder andere de accommodaties van DESM, SV Laar, Honkbalvereniging de Indians, de Beugelbaan en de handboogaccommodatie van Stramproy.
 • De hockeyclub krijgt twee nieuwe watervelden in 2018 en de turnverenigingen Jan van Weert en Tensor Turnen kunnen gebruik gaan maken van hun eigen sporthal op de voormalige kazerne.
 • Een erg mooi resultaat is de realisering van het eerste calisthenicspark van Limburg in de wijk Molenakker. Sporten in de openbare ruimte.
 • De Open Club-sessies hebben geleid tot een samenwerkingsverband Open Club Boshoven.
 • De combinatiefunctionarissen hebben goede resultaten geboekt en Weert is JOGG-gemeentegeworden (Jongeren op gezond gewicht).
 • De samenwerking met het platform Weert in Beweging is versterkt en er is een beweegmakelaar aangesteld om verschillende groepen, waarvoor sporten niet vanzelfsprekend is, aan het bewegen te krijgen.

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

 • Sport(en spel)mogelijkheden in de openbare ruimte bevorderen voor jong en oud
 • Realiseren Johan Cruijff Court in Weert
 • Inzetten op een (nog) intensievere samenwerking met het platform Weert in Beweging op het gebied van positieve gezondheid.
 • Blijven monitoren hoe het met de verschillende verenigingen gaat op het gebied van ledenaantallen, vrijwilligers, samenwerking, accommodatie en financiën.
 • Regionale samenwerking op het gebied van IKS (Iedereen Kan Sporten) voortzetten en ook op het gebied van de Midden-Limburgse Sportzone regionale samenwerking doorzetten.
 • Topsportbeleid evalueren en eventueel uitbreiden in overleg met de Provincie over subsidiëring van RTC’s en het nieuwe TTC (toptalentencentrum Paardensport). Talentontwikkeling blijft een speerpunt voor zowel breedte- als topsport.
 • Combinatiefunctionarissen inzetten om verbindingen te leggen tussen scholen, leerlingen, verenigingen, kinderopvang, wijk/ dorp. Kinderen moeten gelijke kansen krijgen.
 • Het accommodatiebeleid binnensport hernieuwen.
 • Toekomstbestendig maken van Sportpark Boshoven.
 • Inzetten van de tenderregeling (inschrijvingsregeling) om samenwerking tussen verenigingen te bevorderen en om verenigingen te helpen bij ondersteuning en zoeken van vrijwilligers.

 

mrt 15

Onderwijs – Goed onderwijs, de spil in de maatschappij.

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons verkiezingsprogramma van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Onderwijs

Goed onderwijs, de spil in de maatschappij. Overheid helpt onderwijs bij maatschappelijke vraagstukken en faciliteert meer dan alleen gebouwen.

“Weert is een stad met kwalitatief goed onderwijs met goede resultaten. Ook op het gebied van onderwijsvoorzieningen hebben we veel zaken op orde. De bouw van de kindcentra op Leuken en Laar is afgerond. In 2016 is de Koala school voor de kinderen van het AZC gestart; goed onderwijs in een veilige omgeving, volgens ons essentieel voor een goede start in Nederland. De bouwwerkzaamheden voor het RKEC, een school voor speciaal onderwijs, zijn in volle gang. Daarnaast zijn er diverse MBO-opleidingen bijgekomen op het gebied van recreatie, toerisme, horeca en logistiek. Weert Lokaal is van mening dat onderwijs geen eiland moet zijn, maar moet fungeren als een verbindende schakel tussen kinderen, ouders, de wijk en verenigingen. Met als uitgangspunt de IKC-gedachte; het bevorderen van samenwerking tussen kinderopvang, BSO, school en wijkactiviteiten waarbij wij kansen zien voor meer voor- en naschoolse arrangementen in aanvulling op het bestaande onderwijs.”

Vaak gaat een onderwijsportefeuille voornamelijk over huisvesting, kortgezegd de bouwstenen. Dat gedeelte moet natuurlijk op orde zijn. Maar er is meer. Onderwijs gaat ook over wat er in dat gebouw gebeurt. Ook daar kan de gemeente scholen ondersteunen om dat te doen wat we met zijn allen zo belangrijk vinden: talenten tot bloei laten komen waarbij iedereen dezelfde kansen verdient.

ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT

Onderwijs en opleidingen zijn en worden HET middel om mensen klaar te stomen voor de vele openstaande vacatures vanuit het bedrijfsleven. Goede, passende opleidingen en daarop volgende banen zorgen ervoor dat men ook in Weert blijft wonen en werken. Dit geldt voor zowel jong als oud. Er moet een betere match komen tussen werkzoekenden en openstaande vacatures. Onderwijs is hierbij de verbindende schakel.

ONDERSTEUNING ONDERWIJS VANUIT DE GEMEENTE

Peter Küsters, Onderwijs, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Goed onderwijs is de spil in de maatschappij. We willen het onderwijs, ouders, leerlingen en docenten, ondersteunen bij maatschappelijke vraagstukken en meer doen dan alleen gebouwen faciliteren. Daarom willen we geld vrijmaken voor de volgende drie experimenten:

 • We horen allemaal de signalen van docenten dat de werkdruk zeer hoog ligt. We willen ook als gemeente kijken of we docenten kunnen helpen om hier duurzaam wat aan te doen. We willen schoolbesturen en docenten ruimte bieden door het beschikbaar stellen van kleine budgetten voor pilots, gericht op werkdrukverlaging. Daar worden nu de budgetten niet voor vrijgemaakt, maar Weert Lokaal wil dat wel. Gelukkige docenten in Weert – beter onderwijs in Weert.
 • De maatschappij en het onderwijs veranderen snel. Niet iedereen vindt de huidige onderwijsvormen voldoende aansluiten bij de veranderende maatschappij. Weert Lokaal wil daarom ook ruimte bieden aan ouders en bestaande onderwijskoepels om te experimenteren met nieuwe onderwijsvormen. Een voorbeeld daarvan is KOERS, een nieuw onderwijsconcept waarbij VMBO, HAVO en VWO bij elkaar zitten en waarbij de leerling zelf richting geeft aan en eigenaar is van zijn leerproces.
 • We willen meer inspraak en zeggenschap voor kinderen en jeugd. Zowel in de politiek als op scholen. Dit zou via de scholen georganiseerd kunnen worden of daar kunnen starten. We willen onderzoeken of het mogelijk is kleine budgetten beschikbaar te stellen aan leerlingenraden, waar specifiek de leerlingenraad over mag beslissen.

ONDERWIJS: DIT HEBBEN WE BEREIKT:

 • De bouw van de kindcentra op Leuken en Laar.
 • Opening van de Koala school voor de kinderen van het AZC
 • Meer MBO opleidingen zijn naar Weert gekomen
 • Eindelijk een nieuw gebouw (inclusief sportzaal) voor speciaal onderwijs dat het verdient: het RKEC.
 • Kinderopvang voor iedereen.
 • Een nieuwe samenwerking tussen alle partners die over kinderen en jeugd gaan opgezet (voorheen
 • Lokale Educatieve Agenda).
 • Verschillende combinatiefunctionarissen ingezet voor naschoolse arrangementen
Lies Ras-van der Putten, Onderwijs, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Els Henderikx, Onderwijs, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Rene Verheggen, Onderwijs, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

 • Verder inzetten op de IKC-gedachte; bevorderen samenwerking kinderopvang, BSO, basisscholen en wijkactiviteiten. De school als spil in de wijk.
 • Nieuwe opleidingen die aansluiten bij de lokale werkvraag: meer (MBO-)opleidingen naar Weert.
 • Investeren in experimentele projecten in het onderwijs
 • Meer naschoolse arrangementen op het gebied van sport en cultuur initiëren en daarvoor structureel geld vrijmaken. Ook kinderopvang betrekken bij deze naschoolse arrangementen en hiervoor combinatiefunctionarissen en buurt(sport)coaches inzetten.
 • Voortzetting van de succesvolle samenwerking in het kader van de Regionale Ontwikkelagenda Jeugd. Extra investeren in projecten van dit samenwerkingsverband (inclusief RMC en vroegtijdig schoolverlaten).
 • Ondersteuning van buitenschools leren, denk aan Sparktechlab, Natuur- en Milieueducatiecentrum, muziekonderwijs, Swim2Play, Provinciaal programma DOOR!.DIT WILLEN WE VOOR BESTAANDE SCHOLEN
 • De school op Altweerterheide zal toekomstbestendig moeten worden. Dat wil zeggen: ruimte voor kinderopvang, eigentijdse uitstraling en ruimte voor school gerelateerde verbreding van activiteiten.
 • De scholen op Boshoven (op dit moment op 3 locaties) zijn aan de beurt voor vernieuwing en/ of (integrale) nieuwbouw. Proces wordt opgestart om kwalitatief goed onderwijs in deze grootste stadswijk te behouden en vorm te geven voor de toekomst.
 • Het IKC Leuken kent een erg grote aanwas vanuit de eigen wijk sinds de nieuwbouw. Er zal voor dit IKC een oplossing moeten worden gezocht voor de huisvestingskrapte die vanaf het schooljaar 2018-2019 ontstaat. Als de gespecificeerde prognoses uitwijzen dat de leerlingenaantallen ook op lange termijn hoger zijn dan het gebouw aankan, dan moeten er lokalen bijgebouwd worden.
 • In overleg blijven met Meerderweert over het openhouden van de basisschool te Swartbroek.