mrt 14

Zorg & Participatie – Zorg voor alle Weertenaren garanderen

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons verkiezingsprogramma van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Zorg & Participatie

Zorg voor alle Weertenaren garanderen en meer verbindingen leggen tussen sport, cultuur, welzijn, zorg en participatie.

“Een van de grootste uitdagingen van de afgelopen vier jaar was de 3-Decentralisaties in het sociale domein: de verschuiving van zorgtaken waarbij de gemeente een grotere regierol kreeg bij zorg, werk en jeugdhulp. In veel steden heeft deze verandering voor veel problemen gezorgd, maar gelukkig niet in Weert. Sterker nog, we gaan zelfs voor een verbetering en verbreding van het thuiszorgaanbod en vermindering van eigen bijdrage op de thuiszorg. Belangrijkste is dat zorginstellingen veel meer samen zijn gaan werken, in plaats van afzonderlijk van elkaar. Ook is er een andere aanpak gekozen waarbij meervoudige problemen binnen gezinnen vanuit verschillende afdelingen worden besproken en aangepakt.”

Weert Lokaal ziet kansen om het nog beter te doen, door nog intensiever samen te werken, en te kijken hoe we de verbindingen kunnen versterken tussen WMO, Jeugdzorg en de participatiewet. Daarbij worden ook heel nadrukkelijk verbindingen met cultuur, sport en onderwijs gestimuleerd. Ontschotting (ook van budgetten) is hierbij een belangrijk sleutelwoord.

WMO & JEUGDZORG

Carla Jacobs-Verstappen, Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Weert Lokaal pleit voor maatwerk in de zorg. Iedereen die recht heeft op zorg krijgt zorg in Weert. Een goed voorbeeld hiervan is de uitbreiding van de hulp bij het huishouden in 2018. Kern bij de jeugdzorg en WMO is één plan één gezin. Onze overtuiging is dat je problemen van kinderen alleen oplost als je de gehele situatie bekijkt. Vaak blijken er meervoudige problemen te zijn, daarom is het van belang dat de schotten nog meer worden weggehaald tussen zorg, participatie en onderwijs. Ook zet Weert Lokaal meer in op maatwerk. Ieder gezin en ieder probleem is anders. Dit dient centraal te staan. De regels mogen ruim geïnterpreteerd worden om deze gezinnen te ondersteunen.

MANTELZORG

Met het ouder worden van onze inwoners, wordt de groep mantelzorgers groter. Het is heel fijn als familie, Sylvia Sonnemans-Wulms, Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,vrienden en buren elkaar ondersteunen, maar ook zij hebben ondersteuning nodig en kunnen niet alles zelf. Vanuit de WMO vinden wij het belangrijk om hier aandacht aan te blijven geven. Dit door in gesprek te blijven met het Steunpunt Mantelzorg, maar ook door ondersteuning te blijven geven aan diverse vormen van vervangende zorg (respijtzorg) om de mantelzorger even te ontlasten. Bijvoorbeeld door mensen op te vangen bij Stichting dagopvang (huiskamerproject) of het maatjesproject. We zullen open blijven staan voor vernieuwende initiatieven waarbij mensen om alternatieve oplossingen vragen. Denk daarbij ook aan ouders met gehandicapte kinderen.

WMO: WAT HEBBEN WE BEREIKT

 • Door de voortvarendheid bij de veranderingen in de zorg bleven we binnen budget en kregen de mensen toch de noodzakelijke hulp.
 • Extra budget werd ingezet voor inkoop extra uren thuiszorg om zodoende ook het zorgpersoneel voor Weert te behouden.
 • De thuiszorg is verruimd door thuiszorg op te splitsen in drie categorieën: Lichte hulp, normale hulp en extra hulp. Hierbij gaat het niet meer om uurtje factuurtje maar om het afgesproken resultaat. Wat heeft de cliënt nodig.
 • Eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen wordt verlaagd of komt zelfs te vervallen voor mensen met inkomsten onder 130% van het minimum.
 • Met betrekking tot activerende begeleiding is er sterk rekening gehouden met subsidies aan seniorenverenigingen en voorzieningen specifiek voor senioren.
 • Het zelfregiecentrum, geleid door ervaringsdeskundigen, is opgericht en heeft inmiddels haar succes bewezenop het bieden van structuur, zelfwaarderingen laagdrempelige toegankelijkheid.

JEUGDZORG: WAT HEBBEN WE BEREIKT

 • Binnen de bestaande budgetten is de benodigde zorg geleverd.
 • Er is een fonds opgericht voor doorbraakprojecten op het gebied van het zorg en jeugdzorg van 100.000,- per jaar. Dit zijn projecten die buiten de standaard geboden zorg vallen.

PARTICIPATIE

Er wordt door het rijk een grote eigen inzet van de bewoners verwacht onder de noemer Participatiewet. We zullen als politieke partij alerter dan voorheen moeten zijn op de behoeften van onze inwoners met oog voor de draagkracht van mensen die van een minimum moeten rondkomen. Hierbij willen we blijvend nieuwe initiatieven en samenwerking stimuleren.
Onder andere via Werk.kom willen we de match maken tussen werkzoekenden en werkgevers. Niet alleen voor uitkeringsgerechtigden, maar ook voor niet-uitkeringsgerechtigden, inwoners in de WW en alle anderen.

GEEN ARMOEDE IN WEERT

Jurrella Kleinmoedig, Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Met het Aanvalsplan Armoede zetten we direct in op preventie, actieve armoedebestrijding, het verlagen van de drempel en maatwerk. De gemeente kent een pakket aan minimaregelingen ter ondersteuning van de dagelijkse benodigdheden voor inwoners die het minder breed hebben. Voorbeelden zijn de kledingdagen voor kinderen en de “meedoenbijdrage”. Om in aanmerking te komen voor de minimaregelingen wordt het inkomen en vermogen beoordeeld. Inwoners die in armoede leven of schulden hebben, maar een te hoog inkomen, komen niet in aanmerking. Terwijl ook deze inwoners, veelal werkenden, zzp-ers of ondernemers, behoefte hebben aan ondersteuning. Het aanvalsplan Armoede maakt dit mogelijk. Belangrijkste doel is dat iedereen gelukkig kan en mag zijn in Weert. En mee kan doen in onze maatschappij. Onze voorzieningen zullen laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk moeten zijn.
Weert Lokaal zal zich blijven inzetten om de armoede in Weert te bestrijden. Gelukkige inwoners maken de stad gelukkig, zullen eerder uitstromen naar werk of productiever zijn, een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en komen minder snel in de zorg terecht.

Punt Welzijn zorgt ervoor dat inwoners in kwetsbare situaties worden ondersteund om hun zelfstandigheid te vergroten, meer te participeren en mee te doen in de samenleving. Door onder andere opbouwwerkers, combinatiefunctionarissen en vluchtelingenwerk zorgt Punt Welzijn voor veel preventief opbouwend werk in de wijken en dorpen. Weert Lokaal waardeert dit. Laaggeletterdheid en digitale vaardigheden zijn echter nog een onderschat probleem dat we samen met Punt Welzijn en Bibliocenter willen aanpakken.

BIBLIOCENTER & PUNT WELZIJN

Weert kent vele maatschappelijke instellingen die zich inzetten voor alle mogelijke groepen in de Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,maatschappij. Ze helpen veel mensen die een duwtje in de rug nodig hebben waardoor deze vaak weer zelfstandig verder kunnen in onze samenleving. Daar zijn we trots op. We lichten er twee uit in dit programma: Bibliocenter en Punt Welzijn. Bibliocenter is een participatie-instituut dat gelijke kansen biedt, een prettige openbare verblijfsruimte biedt en waar iedereen kan leren en kan zijn. Een leven lang leren! Bibliocenter is dé plek waar allerlei verschillende Nederlanders elkaar ontmoeten en elkaar kunnen helpen. Bibliocenter neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om taal, arbeidsmarkt, ontwikkeling en draagt daarmee bij aan het welzijnsgevoel van inwoners uit de regio Weert. Weert Lokaal wil het Bibliocenter aanvullend op de bestaande subsidiëring ondersteunen in de (participatieve) rol die ze in de maatschappij genomen heeft.

Pierre Emans, Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Robyn Dörenberg, Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Gina Marchena, Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

 • Aanvullende ondersteuning voor Bibliocenter voor haar participatietaken.
 • Zorggelden blijven uitgegeven worden aan mensen die zorg nodig hebben.
 • Ontschotting van budgetten en daarmee de transformatie in het sociale domein verder blijven vormgeven (voorbeeld; sport en cultuur inzetten voor welzijns-, zorg- en participatievraagstukken).
 • Mantelzorgers blijven ondersteunen.
 • Ingeslagen weg t.a.v. huishoudelijke hulp en jeugdhulp ten minste voortzetten.
 • Armoede aanpakken in Weert bij alle doelgroepen zodat iedereen mee kan doen. Armoede mag nooit een reden zijn om noodzakelijke zorg te mijden.
 • Versterken van aanbod zorg in wijken en dorpen. Dicht bij de inwoners.
 • Vernieuwende oplossingen in de zorg blijven stimuleren en faciliteren.
 • Meer kleinschalige alternatieve zorglocaties toestaan d.m.v. wijzigingen van bestemmingsplannen.
 • Blijvende aandacht voor behoud van de Risse in Weert.

 

mrt 13

Economie & Wonen – De groeipotentie van Weert blijven benutten

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons verkiezingsprogramma van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Economie & Wonen

De groeipotentie van Weert blijven benutten op het gebied van wonen, werken en recreëren. Anticiperen op veranderende bevolkingssamenstelling.

Suzanne-Winters, Economie, Wonen, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Economie, wonen“Weert Lokaal is ervan overtuigd dat we als stad een grote grote groeipotentie hebben. Deze moeten we benutten. In 2018 overschrijden we de grens van 50.000 inwoners en dat gebeurt niet voor niets. Als centrumgemeente beschikt Weert over een museum, zwembad, theater, bioscoop, een breed cultureel aanbod met creatieve broedplaatsen, goed onderwijs en een goed zorgstelsel. Ook zijn we goed bereikbaar via weg, water en spoor. Dat de aantrekkingskracht van Weert groot is blijkt uit de stijging van mensen buiten Weert die zich vestigen in onze stad. Eén van de grootste uitdagingen de komende jaren zal de vergrijzende bevolking versus de groeiende arbeidsmarkt zijn. Om ervoor te zorgen dat Weert een aantrekkelijke vestigingsstad is en blijft voor inwoners en bedrijven zal Weert Lokaal zich in blijven zetten voor een passend woningaanbod, goede bereikbaarheid, recreatieve voorzieningen en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.”

GUNSTIGE LIGGING ALS PLUSPUNT

De ligging van Weert ten opzichte van Mainport Eindhoven (economisch kerngebied), is zeer gunstig. Weert Lokaal wil dat Weert deze positie beter benut. Weert is een perfecte plek voor bedrijven en mensen die in Eindhoven (even) niet terecht kunnen vanwege hoge prijzen voor woning- of bedrijfspanden. Vele forenzen die dagelijks in de file staan om in Eindhoven te gaan werken zouden ook in Weert kunnen werken als innovatieve bedrijven vanuit de Mainport-regio zich in Weert vestigen. Dit verdient ondersteuning.

GOEDE MATCH TUSSEN VACATURES EN WERKZOEKENDEN

De Weerter bevolkingssamenstelling verandert en vele vacatures komen vrij of ontstaan. We zullen op het gebied van wonen, werken en recreëren moeten anticiperen op deze situatie. Hoe gaan we zoveel mogelijk mensen uit Weert aan een baan helpen en

hoe gaan we openstaande vacatures in Weert invullen? Onderwijs, overheid en ondernemers zullen hierbij samen moeten blijven werken zodat er meer aansluiting is tussen onderwijs en werk. Jongeren kunnen zo in Weert studeren en doorstromen naar een goede baan. Ook oudere werkzoekenden moeten beter ondersteund worden bij het vinden van een baan.

BOUWEN OP GROEI

Weert groeit en blijft groeien. Daarom is passende huisvesting van groot belang voor zowel de inwoners van Weert als de nieuwe inwoners en arbeidskrachten vanuit andere gemeenten of het buitenland. Bouwmogelijkheden moeten zoveel mogelijk op inbreidingslocaties gezocht worden en zo veel als mogelijk duurzaam worden ingericht. Daarnaast moet er ook voor de ouder wordende bevolking gebouwd worden. Naar behoefte, dicht bij (zorg)voorzieningen en aangepast aan de leefsituatie en mate van zelfstandigheid.

RECREATIEVE KANSEN

Ook in de toeristische en recreatieve sector zit groeipotentieel. Meer verblijf in Weert en omgeving leidt totEconomie, Wonen, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Economie, wonen hogere toeristische uitgaven en meer werk in deze regio. De ontwikkelingen rondom het Blauwe Meertje, het Zintuigenpad en de aanpassing van het IJzeren Mangebied tot hoofdtoegangspoort van Kempenbroek leveren een positieve bijdrage aan de verblijfsmogelijkheden in ons groene buitengebied. Daarnaast zijn de routestructuren en fietsmogelijkheden uitgebreid en ook dat leidt tot meer dagjesmensen. Ook particuliere initiatieven zoals bijvoorbeeld het Klimbos geven een boost aan dit geweldige gebied, de poort naar Kempenbroek! De komst van nieuwe B&B’s, nieuwe hotels en andere verblijfsmogelijkheden behoren zeker tot de mogelijkheid. Voor Weert Lokaal mogen de toeristische mogelijkheden in Weert nog beter voor het voetlicht worden gebracht in samenwerking met ondernemers uit deze branche.

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

Bereikbaarheid en duurzame mobiliteit zijn belangrijke voorwaarden voor een leefbare woon- en werkstad. Bereikbaarheid via fietssnelwegen Weert-Roermond en/ of Weert-Venlo zijn van belang maar ook bereikbaarheid via A2 en spoor (zowel Eindhoven/Roermond als Hamont/Antwerpen). Ook binnen de gemeente Weert is bereikbaarheid en mobiliteit een belangrijk thema. We willen meer ruimte voor fietsers en voetgangers maar ook betere doorstroming op de ringbanen. Verder dienen oversteekpunten op de ringbanen veiliger ingericht te worden. Belangrijke voorbeelden hierbij zijn: bereikbaarheid van het Sportpark Boshoven vanuit de wijk Boshoven, ringbaan bij Leuken (rotonde) en de overgang vanuit de wijken Moesel/Keent/Graswinkel naar de toekomstige groene stadsrandzone aan de andere kant van de ringbaan. In de wijken en dorpen wordt gekeken naar het realiseren van zogenaamde leefstraten waar auto’s minder ruimte krijgen maar fietsers en voetgangers meer (dit geldt niet voor doorgaande wegen waar doorstroming van groot belang is).

DE WEERTER RAMBLAS

Martijn-Smolenaers, Economie, Wonen, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Economie, wonenLa Ramblas de Barcelona, dat was de inspiratiebron voor het projectteam waarmee een groep studenten aan de slag is gegaan voor Weert Lokaal. De huidige singels van Weert zijn nu functioneel, maar stralen geen gezellige, uitnodigende stad uit. Dit kan beter. We zien graag dat meer verblijfsruimte wordt gecreëerd binnen de singels. Meer ruimte voor fietsen en fietsparkeren, spelaanleidingen, wandelroutes, groen en water.

 

 

 

TROTS

We zijn een aantrekkelijke stad om in te wonen, alle benodigde voorzieningen zijn aanwezig en we organiseren steeds meer bovenregionale evenementen. Het groene buitengebied, de recreatieve structuren, Kempenbroek, het gebied rondom de IJzeren Man en het blauwe meertje zijn trekkers van regionaal formaat. Er is veel in Weert, maar dit is niet altijd bekend. We zijn soms te bescheiden.
Marienel Engelen, Economie, Wonen, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Economie, wonenWeert Lokaal vindt dat we minder bescheiden hoeven te zijn, mogen uitstralen dat onze stad leeft en dat we trots zijn op onze stad. Dit zal het toerisme ten goede komen waardoor meer bezoekers naar Weert kunnen worden getrokken. Weert Lokaal wil in de komende periode investeren in de promotie van onze stad door middel van city marketing. De eerste stap is bekijken hoe we de bestaande middelen effectiever kunnen inzetten. Hoewel Weert groeit en er van alles gebeurt draagt leegstand in de binnenstad niet positief bij aan het imago van Weert. De ingezette weg ten aanzien van versterking van het stadshart, revitalisering, meer evenementen, cultuur en historie, vervolgen we. De trots groeit en daarmee ook het positieve imago van Weert!

ECONOMIE: DIT HEBBEN WE BEREIKT

 • Goede voorwaarden gecreëerd voor vestiging van grote bedrijven (waaronder een groot distributiecentrum).
 • Ingezet op Keyport (3 O’s Overheid, Onderwijs en Ondernemers).
 • Voorwaarden gecreëerd voor toekomstige vestiging van een Chinahotel en een Van der Valkhotel.
 • Geïnvesteerd in recreatie en toerisme door aanleg Zintuigenpad, routestructuren en realisering hoofdtoegangspoort tot Kempenbroek in het IJzeren Man gebied.
 • Veel woningen gebouwd, ook in de sociale sector.
 • Realisering winkelcentrum Leuken.
 • Ontwikkelingen rondom Lichtenberg, de IJzeren Man en het Blauwe Meertje (Weert-West).
 • Verplaatsing Houthandel Scheijmans vanuit het stadspark.
 • Multimodale haven de Kempen

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

ECONOMIE EN WONEN

 • Bouwen naar behoefte, anticiperen op ouder wordende bevolking en op groeiende bevolking (denk aan starters).
 • Voorzieningen die Weert een aantrekkelijke woonstad maken behouden en versterken.
 • Groeipotentie van Weert op het gebied van wonen, werken en recreëren, blijven benutten. Hierbij anticiperen op bevolkingsgroei en vooral bevolkingssamenstelling.WERKEN
 • Ondernemers en onderwijs nog meer ondersteunen en ruimte bieden om een betere klik te maken tussen werkzoekenden en openstaande vacatures (voor jong en oud).
 • Banden met de regio Eindhoven aanhalen met betrekking tot het laten wonen, werken en recreëren van mensen uit Zuidoost Brabant in Weert. Weert moet weer écht de Poort van Limburg en de Poort naar Brabant worden en kan onder andere dienstdoen als satellietstad voor bedrijven, innovatie en onderwijs vanuit Eindhoven.
 • Weerter bedrijven meer onder de aandacht te brengen bij studenten (LVO) door het inzetten van bedrijfsbezoeken. Ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie.


BEREIKBAARHEID, MOBILITEIT EN RECREATIE

 • Bereikbaarheid van Weert via A2 en vanuit België en via spoor verbeteren.
 • Fietsverbindingen Weert-Roermond/Venlo.
 • Meer ruimte voor doorstroming doorgaande wegen maar ook meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de wijken en dorpen (leefstraten).
 • Bereikbaarheid sportpark Boshoven vergroten/ verbeteren en een veilige overgang van de wijken Moesel/Keent en Graswinkel naar de toekomstige groene stadsrandzone.
 • Een veilige oversteek vanuit Groenewoud naar winkelcentrum Leuken en vanuit Laarveld naar de stad realiseren.
 • Een ecologische/ recreatieve brugverbinding over de Zuid-Willemsvaart en recreatieve fietsroutes realiseren ter bevordering van toeristische mogelijkheden.
 • De Weerter singels aantrekkelijker maken.
 • Betere organisatie van promotie en city marketing van Weert.
 • Stadspark opwaarderen en verbinden met de Oelemarkt.

 

mrt 12

Financiën – Van bezuinigingen tot financieel gezonde gemeente.

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons verkiezingsprogramma van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Financiën

“Het begrotingstekort hebben we in de afgelopen jaren om weten te buigen naar een overschot voor de komende jaren. Verder hebben we de algemene reserves aangevuld met 8 miljoen euro. Ook is er een reserve sociaal domein gecreëerd van bijna 6 miljoen om ook in de toekomst de zorg te kunnen bieden die de Weertenaren nodig hebben.”

We vinden een gezond financieel beleid op zowel korte als langere termijn van groot belang. Door goed op onze centen te letten, kunnen we consistent beleid voeren en zijn bezuinigingen niet nodig. Noodgedwongen bezuinigingen zijn namelijk meestal geen bezuinigingen op de langere termijn, zo heeft het verleden vaker uitgewezen. We hoeven dan niks af te breken wat we belangrijk vinden en zo kunnen we continu bouwen aan de mooie toekomst van Weert.

Om een gezond financieel beleid te kunnen voeren zijn aanpassingsvermogen, een kritische blik, creativiteit en lef om zaken anders te organiseren nodig. De wereld verandert om ons heen en daar moeten we proactief op anticiperen. Op deze manier houden we Weert ook in de toekomst financieel gezond en kunnen we de belastingen voor onze inwoners zo laag mogelijk houden.

 

Martijn van den Heuvel

Wethouder Weert Lokaal

feb 18

Ons campagnelokaal is geopend!

Foto: Weert de Gekste 

Van zaterdag 17 februari tot en met woensdag 21 maart opent politieke partij Weert Lokaal de deuren van hun campagnehuis voor de verkiezingen. Dit jaar is ’t Lokaaltje’ gevestigd in de Beekstraat nummer 2.

De opening werd op zaterdag 17 februari om 13:00 uur verricht door wethouder en lijsttrekker van de partij Geert Gabriëls. Net als tijdens de verkiezingen in 2014 worden er ook deze keer volop activiteiten gepland in het campagnelokaal. Ook zullen de wethouders, raadsleden en kandidaten aanwezig zijn in ’t Lokaaltje om vragen te beantwoorden of gewoon gemoedelijk met elkaar ‘bij te buurten’. Want in een tijd waarin we volop met elkaar appen en mailen is het ook prettig om gewoon even binnen te kunnen wandelen om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen.

De volgende activiteiten staan al op de planning:

 • 17 februari: Feestelijke opening 
 • 24 februari: Open Podium door Martijn Smolenaers & Friends
 • 26 februari: Workshop 3-D printen door Dwayne Collignon
 • 10 maart:   Bakwedstrijd door Gina Marchena en Gwen Collignon
 • Iedere donderdag: vanaf 18:00 uur bordspelavond

Weert Lokaal zal verder wekelijks bekend maken welke activiteiten er georganiseerd worden in ’t Lokaaltje. Een overzicht van deze activiteiten zal ook geplaatst worden op de website van de lokale politieke partij www.weertlokaal.nl

Openingstijden:
Vanaf 17 februari tot en met 21 maart heeft ’t Lokaaltje de volgende openingstijden:

 • Woensdag en vrijdag van 13:00 – 17:00 uur
 • Zaterdag van 11:00 – 17:00 uur
 • Donderdag van 15:00 – 20:00 uur
 • Koopzondag 25 februari van 13:00 – 17:00 uur

Weert Lokaal heet iedereen van harte welkom om een bezoek te brengen aan ’t Lokaaltje!

jan 29

Weert Lokaal Verkiezingsprogramma 2018-2022

Weert Lokaal, politiek, Lokaal, verkiezingen, stemwijzer, Weert Lokaal verkiezingsprogramma 2018-2022Het verkiezingsprogramma 2018-2022 is gebaseerd op het verder kunnen uitbouwen en realiseren met wat we samen de afgelopen vier jaar hebben gestart en verwezenlijkt, maar ook op de ervaring die we de afgelopen vier jaar hebben opgedaan wat betreft nieuwe ontwikkelingen. Alle leden hebben zich er over kunnen uitspreken en al onze kandidaten  hebben dit Weert Lokaal verkiezingsprogramma 2018-2022 mede opgesteld.

Voor alle inwoners

Weert kent al meer dan 85 jaar een lokale invulling in de politiek. Weert Lokaal is uit die lokale initiatieven van inwoners samengesmolten. Weert Lokaal is daardoor geworden tot een brede volkspartij voor de inwoners van heel Weert (Altweerterheide, Biest, Binnenstad, Boshoven, Fatima, Graswinkel, Groenewoud, Hushoven, Kazernebuurt, Keent, Laar, Laarveld, Leuken, Moesel, Molenakker, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy).  Voor alle mensen, die hier wonen. Mensen die hier geboren zijn, van verre landen komen, uit Europa hier ingeburgerd zijn, mensen met verschillende politieke beelden, jong, oud, gezinnen, alleenstaanden, arm, rijk, werknemers, ondernemers… kortom: Weert Lokaal is er voor alle inwoners van deze prachtige gemeente.

Weert Lokaal verkiezingsprogramma 2018-2022 Sociaal, Betrokken en Open

De kernwaarden van Weert Lokaal zijn: sociaal, betrokken en open. Dat waren ze in het verleden en zijn ze in de toekomst. Sociaal benadrukt dat we oog blijven houden voor inwoners die het moeilijk hebben, financieel of anders. Gewoon omdat we vinden dat we er ook voor hen zijn. Betrokken wil zeggen dat we met beide benen op de grond staan, middenin de maatschappij van Weert. We weten wat er leeft en wat mensen beweegt. We denken met ze mee, niet vanuit een politiek denkbeeld, maar vanuit onszelf, zoals we zijn. Open betekent voor Weert Lokaal dat we altijd luisteren naar inwoners. Van daaruit bepalen we onze standpunten om deze gemeente te kunnen besturen. Daar zijn onze plannen op gebaseerd. We gaan daarin wel onze eigen weg, want we moeten altijd alle belangen meewegen. Openheid leidt dan ook tot meer inventiviteit en creativiteit. Het Weert Lokaal verkiezingsprogramma 2018-2022 is er voor alle inwoners.

Vernieuwing en Ervaring

Weert Lokaal heeft de afgelopen vier jaar verdere vernieuwing en verjonging doorgevoerd. Zonder de kennis, ervaring en vakmanschap van onze doorgewinterde politici weg te gooien. U vindt dan ook op onze lijst weer veel nieuwe namen – naast de oude bekende – van inwoners die zich prettig voelen bij onze lokale, politieke aanpak. Zonder gebonden te zijn aan landelijke kaders. Wederom met Geert Gabriëls als lijsttrekker gaan we met de zeer betrokken en ervaren kandidaten maar ook de gepassioneerde en betrokken nieuwe kandidaten in een nieuwe raadsperiode verder werken aan een fijne, leefbare, zorgzame, veilige gemeente met en voor al haar inwoners.

Meeste stemmen gelden

Niet de volgorde op de lijst, maar de volgorde van de behaalde stemmen bepaalt bij Weert Lokaal de kandidaten die in de raad mogen zitten! Dat betekent dat u als kiezer bepaalt of u wilt dat de nieuwere politici een plek moeten krijgen in de raad, of dat u meer vertrouwen heeft in de wat meer ervaren leden van onze partij. Wij denken dat we de lokale democratie hiermee een dienst bewijzen.

 

dec 16

Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Weert Lokaal

Weert, 16 december 2017. Op 21 maart 2018 mogen we voor Gemeenteraadsverkiezingen weer naar de stembus om te stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Op vrijdagavond stelden de leden van Weert Lokaal de kandidatenlijst voor de verkiezingen unaniem vast tijdens de algemene ledenvergadering.

Eerder werd al bekend gemaakt dat wethouder Geert Gabriëls de lijst zal aanvoeren. Op de tweede plaats staat wethouder Martijn van den Heuvel. Eerste vrouw op de lijst is raadslid Suzanne Winters op nummer 3. Nieuw op de lijst op nummer 4 is Jurella Kleinmoedig. Op nummer 5 en 6 staan raadsleden Marienel Engelen en Peter Küsters. Bekende gezichten bij Weert Lokaal op 7 en 8 Els Henderikx en Henk van de Loo. Op nummer 9 Niek Gruijthuijsen, steunfractie en commissielid-niet-raadslid. Op nummer 10 nieuw bij Weert Lokaal Robyn Dörenberg. Samen aan de slag met met als uitgangspunt ons Weert Lokaal verkiezingsprogramma 2018-2022 Lees verder

sep 18

Geert Gabriëls lijsttrekker Weert Lokaal 2018

Weert, 18 september 2018.

Tijdens de algemene ledenvergadering van Weert Lokaal werd Geert Gabriëls wederom unaniem gekozen als nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Gabriëls neemt sinds 2010 plaats in de gemeenteraad in Weert en is sinds 2014 wethouder cultuur, welzijn, duurzaamheid, sport en onderwijs voor Weert Lokaal in het college van B&W van Weert.

“We willen doorgaan met onze huidige koers, waarbij we onze hoge ambities op het gebied van sport, cultuur, klimaatbestendigheid, zorg en onderwijs willen realiseren.” Aldus Gabriëls.

Foto: Weert de Gekste

De afgelopen jaren heeft hij zich met Weert Lokaal onder andere ingezet voor het realiseren en mogelijk maken van eerlijke duurzame initiatieven in Weert, wat gerealiseerd heeft in vele subsidies, acties en bewustwordingsprojecten. Op cultureel gebied is Gabriëls aanvoerder bij de ontwikkeling van een diverser cultureel aanbod met als streven meer zichtbaarheid van hetgeen er al gebeurt en het leggen van verbindingen, ontmoetingen en samenwerkingsverbanden binnen en buiten de cultuursector. Als voormalig leraar heeft hij zich ook intensief ingezet voor de realisatie van de nieuwe scholen op Leuken en Laar, educatieve projecten op het gebied van natuur- en milieu, diversiteit, muziek- en cultuuronderwijs. Ook het topsportbeleid valt onder zijn portefeuille waarbij de enthousiaste wethouder een veel geziene en gevraagde gast is bij een van de vele evenementen.

“Met onze Geert aan het roer gaan we vol enthousiasme beginnen aan de verkiezingen 2018. De vorige verkiezingen hebben we een fantastische uitslag weten te behalen met 8 raadszetels en 2 wethouders, kijkend naar de resultaten die wij met deze club mensen hebben weten te behalen gaan we de verkiezingen met vertrouwen tegemoet!” Aldus voorzitter René Laenen van Weert Lokaal.  

 Volg ons ook via:

www.weertlokaal.nl

Facebook:          politiekweertlokaal
Twitter:               @WEERTLokaal
Instagram:          Weert_Lokaal

Meer informatie over Weert Lokaal en beeldmateriaal kunt u aanvragen bij de PR-afdeling van Weert Lokaal via public-relations@weertlokaal.nl. Weert Lokaal werkt graag mee aan interviews.
Persbericht

jun 20

Schoeën ideeje

Ich bin gruuëts det ich unne Rogstaeker bin,
Gruuëts op al oeës pleine en straote,
Mer as ich doeër Wieërt loup met ‘n vriendin,
Den kinne vae t toch neet laote.

Te droûme oeëver stoepe,
Woeë je eure nek neet oever braektj,
Of in t stadspark kinne toepe,
Terwiel eemus de BBQ aanstaektj.

En alles doon vae oppe fiets,
Want in Wieërt zeen vae sportief,
Vae crosse van Rooj tot aan Wieërt Beach,
Of kaome uut Bels met de locomotief.

Oeës wichter kinne hun eîge roots,
Det lieëre ze in ut Van Horne museum,
En groeëte fieëste zeen weer in de Port,
Dae ge-oeëpendj wurtj met ut Van Horne jubileum.

Allemaol schoeën ideeje,
Kinne vae dao saâme es oeëver kalle?
Want dit gedichtje hieët un reeje:
Vae wille wieëte waat uch es opgevalle!

Zoeëdet we vuruut kinnen plannen,
Daovur staon vae tenslotte aan de lat,
Neet achter de feite aan hoove renne,
Det moôg in ut Huilands, met zieker auch in ut plat!

 

jun 15

Algemene beschouwingen Kadernota 2017

Beste voorzitter, collega’s, luisteraars en kijkers,

Vandaag behandelen wij als raad de Kadernota van de gemeente Weert. In de voorgaande jaren werd dit ook wel de voorjaarsnota genoemd. In de Kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren, met een berekening hoeveel dit in grote lijnen gaat kosten. Wat betreft dit laatste punt kunnen we positief gestemd zijn: in vergelijking tot 2016 waar we geconfronteerd werden met een tekort van 8 miljoen, hebben wij nu een algemene reserve die oploopt tot 15 miljoen. Geld over houden is geen verdienste maar een feit dat alles te maken heeft met het gevoerde beleid van de laatste jaren. Zo is in vergelijking met veel andere centrumgemeenten in Limburg de uitvoering van de 3 D’s in financiële zin in Weert goed op orde. Met deze kadernota geeft de gemeente Weert aan wat er in ieder geval in de begroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken.

Maar wat zijn deze doelen? Zoals we allemaal weten verandert de wereld om ons heen in een rap tempo. We werken anders, we leven anders, en onze behoeften zijn anders. Nieuws wordt ter plekke gemaakt én gedeeld, en onze communicatielijnen zijn kort en snel. Alleen is het algemene beeld van het publiek dat een gemeente een log en traag orgaan is, waar het eeuwen duurt voordat iets geregeld is omdat het via zoveel schakels moet. En als het dan geregeld is, dan is het niet zoals men het ‘buiten’ voor ogen had. Gelukkig kunnen wij u meedelen dat het gemeentebestuur van Weert zich juist heel erg bewust is van de veranderende rol van een gemeente in de samenleving. Vooral ook omdat een gemeente meer en meer taken van de overheid zal moeten overnemen. De 3 decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp in het sociale domein zijn hier al een goed voorbeeld van, en Weert is hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Het bestuur heeft zich in de afgelopen jaren met succes gericht op het financieel gezond maken van onze gemeente, onder andere door het ingrijpend bezuinigingsprogramma Kiezen met Visie, een programma wat overigens gerealiseerd is zonder dat er zaken afgebroken zijn of niet meer uitgevoerd kunnen worden in Weert. Als Weert Lokaal spreken wij onze waardering uit over de voortvarende wijze waarmee het college, de raad en het ambtelijk apparaat aan de slag zijn gegaan met het tot stand brengen van een positief meerjaren perspectief.

Van product naar passie
We kunnen dus concluderen dat we als gemeente volop bezig zijn op productniveau met het oplossen van problemen en het aanpakken van vraagstukken. Maar in onze alsmaar sneller werkende en veranderende omgeving zullen we ook kritisch moeten kijken naar onze wijze van handelen: hoe werken we als gemeente? Niemand zit te wachten op meer bureaucratie of regelgeving. Met het nieuwe programma Weert in Dynamiek (WinD) wordt er nadrukkelijk gekeken naar de cultuur en structuur van de gemeente. Hoe kan de manier van werken effectiever, eenvoudiger en prettiger? Zowel voor onze eigen medewerkers alsook voor onze inwoners. En waar er meer en meer een beroep gedaan wordt op mantelzorgers, vrijwilligers en de zelfredzaamheid van inwoners, en het begrip participatie te pas en te onpas aangehaald wordt, moeten we ons wel goed realiseren dat het grootste aantal inwoners van Weert zich momenteel bevindt in de leeftijdsklasse 45 tot 60 jaar, direct gevolgd door de klasse 60 tot 75 jaar. Dat wil ook zeggen dat onze stad over 10 jaar voor het grootste deel zal bestaan uit senioren. Die moeten allemaal op een passende wijze kunnen recreëren, wonen en genieten, maar ze zullen ook een bepaalde vorm van zorg nodig hebben. Van wie gaan ze die krijgen, en hoe gaan we dat regelen? Daar moeten we nu plannen voor maken. Ook zal er gekeken moeten worden naar de manier waarop wij ons geld verdienen: het soort werk en het aanbod. Ook hierin zijn er veranderingen waar te nemen. Aan de ene kant zullen er vacatures zijn waarvoor simpelweg te weinig mensen zijn opgeleid, aan de andere kant zal er niet meer voor iedereen werk zijn. Als er niet voor iedereen werk is, maar het ook een doel is om zo min mogelijk bijstandsgerechtigden te hebben, hoe gaan we dit dan invullen voor en met onze inwoners? In de media zien we vaker berichten over proeven met regelarme bijstand en het basisinkomen voorbijkomen. Of dit haalbaar is of niet, het is volgens ons wél zinvol om hier serieus naar te kijken, met name met het oog op onze veranderende maatschappij en onze inwonerssamenstelling in het achterhoofd.

De gemeente als verbinder
Een van de voornaamste taken van de gemeente is volgens Weert Lokaal de rol van verbinder. Bijvoorbeeld door mensen die het moeilijk hebben op een laagdrempelige wijze in contact te brengen met hulpinstanties. Maar ook het omarmen van nieuwe inwoners in Weert, ze een nieuwe toekomst in onze mooie stad laten opbouwen, past in deze gedachtegang. We leven in een multiculturele samenleving en hoewel er wel eens sceptisch gekeken wordt naar bijvoorbeeld onze zusterrelatie met Hangzhou en mogelijke internationale samenwerkingen getuigt dit wel van een visie die onderstreept dat wij, om grote bedrijven naar Weert te trekken die belangrijk zijn voor onze werkgelegenheid nu én in de toekomst, we verder zullen moeten kijken dan onze stadsgrenzen. En dat is ook in het belang van de bedrijven die reeds hier gevestigd zijn. Uiteindelijk staat alles wat er in een gemeente gebeurt met elkaar in verbinding, en zullen wij veel meer de samenwerking moeten opzoeken, bruggen bouwen en netwerken moeten laten ontstaan. En tegelijk zullen we moeten leren loslaten om zo initiatieven van onderop zelfstandig lokaal draagvlak te geven.

De Kadernota in de praktijk
Voor de volgende zaken welke genoemd zijn in de Kadernota, of hier juist in ontbreken willen wij extra aandacht vragen:

Wanneer effecten niet met voldoende betrouwbaarheid zijn in te schatten worden ze uitgedrukt als p.m. post. Het valt ons op dat in de kadernota in het overzicht prioriteiten 2018-2021 erg veel p.m. posten staan. De fractie van Weert Lokaal is van mening dat een substantieel deel van de begroting vrij gemaakt zou moeten worden om deze p.m. posten in te vullen. Zo zijn wij bijvoorbeeld erg benieuwd naar het budget dat gereserveerd wordt voor armoedebestrijding. Met andere woorden: college welk bedrag bent u bereid vrij te maken voor beleid op de diverse p.m. posten? Als wij deze informatie hebben krijgen wij ook een beter beeld van de totale begroting.
Motie aanvalsplan armoede
Motie samenwerking arbeidsmarkt

Voor de aanpassing rotonde Ringbaan-Oost en St-Jobstraat staat geen p.m. post maar een bedrag gereserveerd van 9 ton. Weert Lokaal heeft zijn bedenkingen bij dit bedrag temeer er daar al een rotonde ligt. Eenzelfde bedrag staat er voor de herinrichting van het stadspark. Hoewel wij zeer enthousiast zijn over de nieuwe ontwikkelingen en kansen voor het stadspark vragen wij ons wel af of er al in 2018 met deze herinrichting begonnen kan worden. Verder hopen wij dat de voortvarendheid waarmee dit project wordt aangepakt zich ook vertaald naar andere milieuhinderlijke bedrijven zoals bijvoorbeeld het bedrijf Swinnen op Leuken.

Verder stelt het college voor om nut en noodzaak nog eens te onderzoeken van een West Tangent over een betere aansluiting van Weert-West met de A2. Hoe vaak en hoe lang nog vragen wij ons af?

Na reeds vaker aandacht te hebben gevraagd voor de staat waarin de stoepen in Weert zich verkeren is de fractie van Weert Lokaal verheugd dat het college 3 ton vrij maakt om een inhaalslag in het onderhoud van de trottoirs te maken.

De inrichting van het singeldeel Langpoort is beschreven maar er is geen visie voor de totale singels. Graag ziet de fractie van Weert lokaal dat er een totaalvisie komt (al durven wij het woord visie haast niet meer te hanteren) voor alle singels met daarin aandacht voor bereikbaarheid in het algemeen maar in het bijzonder voor de fietsers. Weert Lokaal heeft al vaker aangedrongen op het ontwikkelen van een fietsroutestructuur en het ontwikkelen van een plan voor de singels. Zo hebben wij onlangs in samenwerking met een groep enthousiaste studenten een plan gepresenteerd genaamd De Ramblas in Weert, specifiek gericht op onze singels. Wanneer mogen wij een totaalvisie van de singels tegemoet zien?
Motie singelvisie Weert

Afgelopen weekend hebben wij een super sportief weekend mogen meemaken met het NK Triatlon. Daarin werd mooi onderstreept hoe belangrijk sport voor Weert kan zijn, zowel op internationaal, nationaal maar zeker ook op lokaal niveau. In maart hebben wij een presentatie gekregen van Open Club Boshoven. Hierover vinden wij helaas niks terug in de Kadernota, dus zover wij zien staat er niks op de planning voor dit sportpark. Weert Lokaal vindt het belangrijk dat we als gemeente aandacht hebben voor zowel de plannen op de lange termijn als de plannen op de korte termijn betreffende Sportpark Boshoven. Het gaat zowel om infrastructuur, arrangementen en accommodatie. Onze vraag aan het college: wat ga jullie doen en wanneer?

In het overzicht ‘diverse indexeringen’ valt ons op dat huren en pachten, erfpacht, precariobelasting en toeristenbelasting niet geïndexeerd worden maar alle andere zoals onder andere hondenbelasting wel. Gezien het positieve beeld dat de meerjarige begroting laat zien dient zich bij Weert Lokaal de vraag aan waar de keuze voor wel of niet indexeren op gebaseerd is?

Als laatste punt willen wij ook het onderwerp duurzaamheid onder de aandacht brengen. Wij zijn blij te zien dat we als gemeente voortvarend bezig zijn met groen in de breedste zin van het woord. Hierin willen wij juist de mensen met een koopwoning, maar met een minder grote portemonnee, de kans geven om te kunnen investeren in het verduurzamen van hun woning.
Motie revolverend fonds energie

Dat waren enkele zaken die ons opvielen in de Kadernota. Terug naar onze Kadernota in het algemeen, een mooi document waarvoor wij als taak hebben om hier vandaag kennis van te nemen en de 1e tussenrapportage 2017 vast te stellen. Maar naast het kennisnemen van de Kadernota zouden wij ook graag met elkaar brainstormen over waar Weert in 2030 moet staan. Over de problemen die wij gaan voorzien, en hoe wij daarop gaan anticiperen. Wat is onze visie als raad voor Weert, wat moeten wij nu gaan regelen op het gebied van onder andere zorg, onderwijs, duurzaamheid en economie zodat we klaar zijn voor de toekomst? Zodat de beslissingen die wij nu nemen en de investeringen die wij nu doen getoetst kunnen worden aan hogere doelen. Zodat er meer continuïteit is tussen raadsperiodes. Daar zijn wij als stad nog veel meer bij gebaat.

Wij geloven erin dat juist deze raad daartoe in staat is. Beste collega’s, samen beschikken we over veel kennis, op het gebied van financiën, communicatie, zorg, duurzaamheid, onderwijs en economie. Laten we die kennis bundelen, laten we ons losmaken van de gangbare structuren, van de standaard reacties, en laten we een middag plannen om intensief met elkaar praten. Over hoe de toekomst eruit moet komen te zien. Over hoe wij hieraan bij kunnen dragen. Over hoe wij tot een overkoepelende visie kunnen komen voor Weert. Want dat verdient Weert niet alleen, dat is ook hard nodig.

Wij horen graag van jullie of jullie hier ook enthousiast van worden, en hiertoe bereid zijn. En dat hoeft van ons niet in ingewikkelde moties of amendementen, dat moeten we gewoon met elkaar kunnen afspreken, dat moeten we gewoon doen.

Mocht dat niet wenselijk zijn, dan uiteraard met respect van ieders mening. Het is een voorstel, mede ook ingegeven door de bijeenkomst van WinD van afgelopen week, waar alle partijen met veel enthousiasme aan hebben deelgenomen. Waarin wij kansen zagen om deze vergadering te gebruiken om gezamenlijk een hoger doel aan te pakken.

De fractie van Weert Lokaal dankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de Kadernota en dankt u hartelijk voor uw aandacht.            

mei 27

Brainstormbijeenkomst “Kies Mee”

Zaterdag 13 mei 2017

Verkiezingen werpen altijd hun schaduw vooruit……en daarom is het goed ook terug te kijken naar de bereikte resultaten  in de periode van mei 2014 tot heden.

Uit het door onze wethouder Geert Gabriels gepresenteerde overzicht bleek overduidelijk dat door fractie, steunfractie en onze wethouders hard gewerkt is om de punten uit het coalitie- en verkiezingsprogramma te realiseren. De door hem opgesomde lijst was indrukwekkend, zoals de gerealiseerde scholen op Laar en Leuken, de Lichtenberg die wordt opgeknapt, het kazernerterrein krijgt een nieuwe invulling, er wordt geinvesteerd in de binnenstad en in het Jacob van Hornemuseum, duurzaamheid staat nadrukkelijk op de agenda, waarbij al mooie resultaten  zijn behaald en gelukkig zijn de centen van de gemeente op orde. Dankzij Harrie Litjens!

Door onze wethouders zij tonnen euro’s subsidies van de provincie binnengehaald die gebruikt worden om in onze prachtige gemeente mooie dingen mogelijk te maken, zoals o.a. de toegangspoort Kempenbroek, het Zintuigenpark, het cultureel lint enz. enz.

Kortom, de aanwezigen waren onder de indruk over de bereikte resultaten, maar uiteraard mogen we niet omzien in tevredenheid, maar zullen de ingezette ontwikkelingen vertaald moeten worden naar de toekomst.

De aanwezigen op deze brainstormbijeenkomst moesten na het betoog van Geert Gabriels aan het werk met als doel handen en voeten te vinden voor het invullen van het verkiezingsprogramma, met als doel een nog mooier Weert!

In aansluiting op de Op de heidagen bij Antje van de Statie vormden de 4G’s de te bespreken thema’s,

Gezondheid,

Groei,

Goed wonen en

Genieten

Op grote vellen papier werden de deelnemers in een soort caroussel langs de thema’s gestuurd, waarbij iedereen zijn ei in de vorm van voorstellen en suggesties kon invullen.

Een en ander gebeurde zeer geanimeerd en de vellen werden vol geschreven met als de doel aan de 4G’s een 5e G toe te voegen in

Weert Lokaal een Goed gevoel.

Met dat goede gevoel werd de bijeenkomst onder het genot van een drankje afgesloten met de wetenschap dat tot de verkiezingen in maart 2018 nog veel werk moet worden verricht.

Het verkiezingsprogramma moet worden geschreven,

– de kiescommissie moet worden ingesteld,

– we gaan op jacht naar goede kandidaten,

– de lijsttrekker wordt gekozen,

– de campagne gaat ingevuld worden en

– het bestuur gaat de huidige vastgelegde procedures voor de verkiezingen tegen   het licht houden en wellicht aanpassen.

Op zaterdag 24 juni  om 11.00 uur vindt de ledenvergadering plaats waarin over bovenstaande zaken duidelijkheid wordt gegeven over de verdere invulling van een en ander en waar nodig besluiten worden genomen.

U ontvangt voor deze vergadering uiteraard een uitnodiging!

René Laenen

Voorzitter