jun 15

Algemene beschouwingen Kadernota 2017

Beste voorzitter, collega’s, luisteraars en kijkers,

Vandaag behandelen wij als raad de Kadernota van de gemeente Weert. In de voorgaande jaren werd dit ook wel de voorjaarsnota genoemd. In de Kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren, met een berekening hoeveel dit in grote lijnen gaat kosten. Wat betreft dit laatste punt kunnen we positief gestemd zijn: in vergelijking tot 2016 waar we geconfronteerd werden met een tekort van 8 miljoen, hebben wij nu een algemene reserve die oploopt tot 15 miljoen. Geld over houden is geen verdienste maar een feit dat alles te maken heeft met het gevoerde beleid van de laatste jaren. Zo is in vergelijking met veel andere centrumgemeenten in Limburg de uitvoering van de 3 D’s in financiële zin in Weert goed op orde. Met deze kadernota geeft de gemeente Weert aan wat er in ieder geval in de begroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken.

Maar wat zijn deze doelen? Zoals we allemaal weten verandert de wereld om ons heen in een rap tempo. We werken anders, we leven anders, en onze behoeften zijn anders. Nieuws wordt ter plekke gemaakt én gedeeld, en onze communicatielijnen zijn kort en snel. Alleen is het algemene beeld van het publiek dat een gemeente een log en traag orgaan is, waar het eeuwen duurt voordat iets geregeld is omdat het via zoveel schakels moet. En als het dan geregeld is, dan is het niet zoals men het ‘buiten’ voor ogen had. Gelukkig kunnen wij u meedelen dat het gemeentebestuur van Weert zich juist heel erg bewust is van de veranderende rol van een gemeente in de samenleving. Vooral ook omdat een gemeente meer en meer taken van de overheid zal moeten overnemen. De 3 decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp in het sociale domein zijn hier al een goed voorbeeld van, en Weert is hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Het bestuur heeft zich in de afgelopen jaren met succes gericht op het financieel gezond maken van onze gemeente, onder andere door het ingrijpend bezuinigingsprogramma Kiezen met Visie, een programma wat overigens gerealiseerd is zonder dat er zaken afgebroken zijn of niet meer uitgevoerd kunnen worden in Weert. Als Weert Lokaal spreken wij onze waardering uit over de voortvarende wijze waarmee het college, de raad en het ambtelijk apparaat aan de slag zijn gegaan met het tot stand brengen van een positief meerjaren perspectief.

Van product naar passie
We kunnen dus concluderen dat we als gemeente volop bezig zijn op productniveau met het oplossen van problemen en het aanpakken van vraagstukken. Maar in onze alsmaar sneller werkende en veranderende omgeving zullen we ook kritisch moeten kijken naar onze wijze van handelen: hoe werken we als gemeente? Niemand zit te wachten op meer bureaucratie of regelgeving. Met het nieuwe programma Weert in Dynamiek (WinD) wordt er nadrukkelijk gekeken naar de cultuur en structuur van de gemeente. Hoe kan de manier van werken effectiever, eenvoudiger en prettiger? Zowel voor onze eigen medewerkers alsook voor onze inwoners. En waar er meer en meer een beroep gedaan wordt op mantelzorgers, vrijwilligers en de zelfredzaamheid van inwoners, en het begrip participatie te pas en te onpas aangehaald wordt, moeten we ons wel goed realiseren dat het grootste aantal inwoners van Weert zich momenteel bevindt in de leeftijdsklasse 45 tot 60 jaar, direct gevolgd door de klasse 60 tot 75 jaar. Dat wil ook zeggen dat onze stad over 10 jaar voor het grootste deel zal bestaan uit senioren. Die moeten allemaal op een passende wijze kunnen recreëren, wonen en genieten, maar ze zullen ook een bepaalde vorm van zorg nodig hebben. Van wie gaan ze die krijgen, en hoe gaan we dat regelen? Daar moeten we nu plannen voor maken. Ook zal er gekeken moeten worden naar de manier waarop wij ons geld verdienen: het soort werk en het aanbod. Ook hierin zijn er veranderingen waar te nemen. Aan de ene kant zullen er vacatures zijn waarvoor simpelweg te weinig mensen zijn opgeleid, aan de andere kant zal er niet meer voor iedereen werk zijn. Als er niet voor iedereen werk is, maar het ook een doel is om zo min mogelijk bijstandsgerechtigden te hebben, hoe gaan we dit dan invullen voor en met onze inwoners? In de media zien we vaker berichten over proeven met regelarme bijstand en het basisinkomen voorbijkomen. Of dit haalbaar is of niet, het is volgens ons wél zinvol om hier serieus naar te kijken, met name met het oog op onze veranderende maatschappij en onze inwonerssamenstelling in het achterhoofd.

De gemeente als verbinder
Een van de voornaamste taken van de gemeente is volgens Weert Lokaal de rol van verbinder. Bijvoorbeeld door mensen die het moeilijk hebben op een laagdrempelige wijze in contact te brengen met hulpinstanties. Maar ook het omarmen van nieuwe inwoners in Weert, ze een nieuwe toekomst in onze mooie stad laten opbouwen, past in deze gedachtegang. We leven in een multiculturele samenleving en hoewel er wel eens sceptisch gekeken wordt naar bijvoorbeeld onze zusterrelatie met Hangzhou en mogelijke internationale samenwerkingen getuigt dit wel van een visie die onderstreept dat wij, om grote bedrijven naar Weert te trekken die belangrijk zijn voor onze werkgelegenheid nu én in de toekomst, we verder zullen moeten kijken dan onze stadsgrenzen. En dat is ook in het belang van de bedrijven die reeds hier gevestigd zijn. Uiteindelijk staat alles wat er in een gemeente gebeurt met elkaar in verbinding, en zullen wij veel meer de samenwerking moeten opzoeken, bruggen bouwen en netwerken moeten laten ontstaan. En tegelijk zullen we moeten leren loslaten om zo initiatieven van onderop zelfstandig lokaal draagvlak te geven.

De Kadernota in de praktijk
Voor de volgende zaken welke genoemd zijn in de Kadernota, of hier juist in ontbreken willen wij extra aandacht vragen:

Wanneer effecten niet met voldoende betrouwbaarheid zijn in te schatten worden ze uitgedrukt als p.m. post. Het valt ons op dat in de kadernota in het overzicht prioriteiten 2018-2021 erg veel p.m. posten staan. De fractie van Weert Lokaal is van mening dat een substantieel deel van de begroting vrij gemaakt zou moeten worden om deze p.m. posten in te vullen. Zo zijn wij bijvoorbeeld erg benieuwd naar het budget dat gereserveerd wordt voor armoedebestrijding. Met andere woorden: college welk bedrag bent u bereid vrij te maken voor beleid op de diverse p.m. posten? Als wij deze informatie hebben krijgen wij ook een beter beeld van de totale begroting.
Motie aanvalsplan armoede
Motie samenwerking arbeidsmarkt

Voor de aanpassing rotonde Ringbaan-Oost en St-Jobstraat staat geen p.m. post maar een bedrag gereserveerd van 9 ton. Weert Lokaal heeft zijn bedenkingen bij dit bedrag temeer er daar al een rotonde ligt. Eenzelfde bedrag staat er voor de herinrichting van het stadspark. Hoewel wij zeer enthousiast zijn over de nieuwe ontwikkelingen en kansen voor het stadspark vragen wij ons wel af of er al in 2018 met deze herinrichting begonnen kan worden. Verder hopen wij dat de voortvarendheid waarmee dit project wordt aangepakt zich ook vertaald naar andere milieuhinderlijke bedrijven zoals bijvoorbeeld het bedrijf Swinnen op Leuken.

Verder stelt het college voor om nut en noodzaak nog eens te onderzoeken van een West Tangent over een betere aansluiting van Weert-West met de A2. Hoe vaak en hoe lang nog vragen wij ons af?

Na reeds vaker aandacht te hebben gevraagd voor de staat waarin de stoepen in Weert zich verkeren is de fractie van Weert Lokaal verheugd dat het college 3 ton vrij maakt om een inhaalslag in het onderhoud van de trottoirs te maken.

De inrichting van het singeldeel Langpoort is beschreven maar er is geen visie voor de totale singels. Graag ziet de fractie van Weert lokaal dat er een totaalvisie komt (al durven wij het woord visie haast niet meer te hanteren) voor alle singels met daarin aandacht voor bereikbaarheid in het algemeen maar in het bijzonder voor de fietsers. Weert Lokaal heeft al vaker aangedrongen op het ontwikkelen van een fietsroutestructuur en het ontwikkelen van een plan voor de singels. Zo hebben wij onlangs in samenwerking met een groep enthousiaste studenten een plan gepresenteerd genaamd De Ramblas in Weert, specifiek gericht op onze singels. Wanneer mogen wij een totaalvisie van de singels tegemoet zien?
Motie singelvisie Weert

Afgelopen weekend hebben wij een super sportief weekend mogen meemaken met het NK Triatlon. Daarin werd mooi onderstreept hoe belangrijk sport voor Weert kan zijn, zowel op internationaal, nationaal maar zeker ook op lokaal niveau. In maart hebben wij een presentatie gekregen van Open Club Boshoven. Hierover vinden wij helaas niks terug in de Kadernota, dus zover wij zien staat er niks op de planning voor dit sportpark. Weert Lokaal vindt het belangrijk dat we als gemeente aandacht hebben voor zowel de plannen op de lange termijn als de plannen op de korte termijn betreffende Sportpark Boshoven. Het gaat zowel om infrastructuur, arrangementen en accommodatie. Onze vraag aan het college: wat ga jullie doen en wanneer?

In het overzicht ‘diverse indexeringen’ valt ons op dat huren en pachten, erfpacht, precariobelasting en toeristenbelasting niet geïndexeerd worden maar alle andere zoals onder andere hondenbelasting wel. Gezien het positieve beeld dat de meerjarige begroting laat zien dient zich bij Weert Lokaal de vraag aan waar de keuze voor wel of niet indexeren op gebaseerd is?

Als laatste punt willen wij ook het onderwerp duurzaamheid onder de aandacht brengen. Wij zijn blij te zien dat we als gemeente voortvarend bezig zijn met groen in de breedste zin van het woord. Hierin willen wij juist de mensen met een koopwoning, maar met een minder grote portemonnee, de kans geven om te kunnen investeren in het verduurzamen van hun woning.
Motie revolverend fonds energie

Dat waren enkele zaken die ons opvielen in de Kadernota. Terug naar onze Kadernota in het algemeen, een mooi document waarvoor wij als taak hebben om hier vandaag kennis van te nemen en de 1e tussenrapportage 2017 vast te stellen. Maar naast het kennisnemen van de Kadernota zouden wij ook graag met elkaar brainstormen over waar Weert in 2030 moet staan. Over de problemen die wij gaan voorzien, en hoe wij daarop gaan anticiperen. Wat is onze visie als raad voor Weert, wat moeten wij nu gaan regelen op het gebied van onder andere zorg, onderwijs, duurzaamheid en economie zodat we klaar zijn voor de toekomst? Zodat de beslissingen die wij nu nemen en de investeringen die wij nu doen getoetst kunnen worden aan hogere doelen. Zodat er meer continuïteit is tussen raadsperiodes. Daar zijn wij als stad nog veel meer bij gebaat.

Wij geloven erin dat juist deze raad daartoe in staat is. Beste collega’s, samen beschikken we over veel kennis, op het gebied van financiën, communicatie, zorg, duurzaamheid, onderwijs en economie. Laten we die kennis bundelen, laten we ons losmaken van de gangbare structuren, van de standaard reacties, en laten we een middag plannen om intensief met elkaar praten. Over hoe de toekomst eruit moet komen te zien. Over hoe wij hieraan bij kunnen dragen. Over hoe wij tot een overkoepelende visie kunnen komen voor Weert. Want dat verdient Weert niet alleen, dat is ook hard nodig.

Wij horen graag van jullie of jullie hier ook enthousiast van worden, en hiertoe bereid zijn. En dat hoeft van ons niet in ingewikkelde moties of amendementen, dat moeten we gewoon met elkaar kunnen afspreken, dat moeten we gewoon doen.

Mocht dat niet wenselijk zijn, dan uiteraard met respect van ieders mening. Het is een voorstel, mede ook ingegeven door de bijeenkomst van WinD van afgelopen week, waar alle partijen met veel enthousiasme aan hebben deelgenomen. Waarin wij kansen zagen om deze vergadering te gebruiken om gezamenlijk een hoger doel aan te pakken.

De fractie van Weert Lokaal dankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de Kadernota en dankt u hartelijk voor uw aandacht.            

mei 27

Brainstormbijeenkomst “Kies Mee”

Zaterdag 13 mei 2017

Verkiezingen werpen altijd hun schaduw vooruit……en daarom is het goed ook terug te kijken naar de bereikte resultaten  in de periode van mei 2014 tot heden.

Uit het door onze wethouder Geert Gabriels gepresenteerde overzicht bleek overduidelijk dat door fractie, steunfractie en onze wethouders hard gewerkt is om de punten uit het coalitie- en verkiezingsprogramma te realiseren. De door hem opgesomde lijst was indrukwekkend, zoals de gerealiseerde scholen op Laar en Leuken, de Lichtenberg die wordt opgeknapt, het kazernerterrein krijgt een nieuwe invulling, er wordt geinvesteerd in de binnenstad en in het Jacob van Hornemuseum, duurzaamheid staat nadrukkelijk op de agenda, waarbij al mooie resultaten  zijn behaald en gelukkig zijn de centen van de gemeente op orde. Dankzij Harrie Litjens!

Door onze wethouders zij tonnen euro’s subsidies van de provincie binnengehaald die gebruikt worden om in onze prachtige gemeente mooie dingen mogelijk te maken, zoals o.a. de toegangspoort Kempenbroek, het Zintuigenpark, het cultureel lint enz. enz.

Kortom, de aanwezigen waren onder de indruk over de bereikte resultaten, maar uiteraard mogen we niet omzien in tevredenheid, maar zullen de ingezette ontwikkelingen vertaald moeten worden naar de toekomst.

De aanwezigen op deze brainstormbijeenkomst moesten na het betoog van Geert Gabriels aan het werk met als doel handen en voeten te vinden voor het invullen van het verkiezingsprogramma, met als doel een nog mooier Weert!

In aansluiting op de Op de heidagen bij Antje van de Statie vormden de 4G’s de te bespreken thema’s,

Gezondheid,

Groei,

Goed wonen en

Genieten

Op grote vellen papier werden de deelnemers in een soort caroussel langs de thema’s gestuurd, waarbij iedereen zijn ei in de vorm van voorstellen en suggesties kon invullen.

Een en ander gebeurde zeer geanimeerd en de vellen werden vol geschreven met als de doel aan de 4G’s een 5e G toe te voegen in

Weert Lokaal een Goed gevoel.

Met dat goede gevoel werd de bijeenkomst onder het genot van een drankje afgesloten met de wetenschap dat tot de verkiezingen in maart 2018 nog veel werk moet worden verricht.

Het verkiezingsprogramma moet worden geschreven,

– de kiescommissie moet worden ingesteld,

– we gaan op jacht naar goede kandidaten,

– de lijsttrekker wordt gekozen,

– de campagne gaat ingevuld worden en

– het bestuur gaat de huidige vastgelegde procedures voor de verkiezingen tegen   het licht houden en wellicht aanpassen.

Op zaterdag 24 juni  om 11.00 uur vindt de ledenvergadering plaats waarin over bovenstaande zaken duidelijkheid wordt gegeven over de verdere invulling van een en ander en waar nodig besluiten worden genomen.

U ontvangt voor deze vergadering uiteraard een uitnodiging!

René Laenen

Voorzitter

mei 18

Weert toont ambitie!

We vinden het gezamenlijk vaak belangrijk dat we zaken meetbaar, concreet en nuttig maken. Niet alle zaken zijn echter gemakkelijk te meten of direct te concretiseren. Hoe meet je gevoelens en eigenschappen als enthousiasme, humor, vreugde, verdriet, geluk, verwondering, bezieling, treurnis, spontaniteit, verbazing en nieuwsgierigheid? Moet je dit willen meten en is dat altijd nodig? Cultuur draagt bij aan verbinding, ontmoeting en geluk en dat is wat mij betreft (onmeetbaar) onbetaalbaar!

Met deze experimentenperiode zoals omschreven in deze Routeplanner cultuur 2017-2020 proberen we een diverser cultureel aanbod te creëren voor de inwoners van de gemeente Weert en haar bezoekers (aanvullend op de al bestaande culturele instellingen en verenigingen). Verder streven we naar meer zichtbaarheid van hetgeen er al gebeurt en naar meer verbindingen, ontmoetingen en samenwerkingsverbanden binnen en buiten de cultuursector. Belangrijk hierbij is dat we diverse doelgroepen bereiken met als doel een brede(re) toegankelijkheid van verschillende cultuuruitingen.

Cultuur voor, van en door iedereen.

Regelmatig hebben we contact met de Provincie over de ontwikkeling van een gevarieerder en uitgebreider cultuuraanbod in Weert en Midden-Limburg. Limburgse cultuurplaninstellingen waren amper actief in de gemeente Weert maar daarin komt verandering. Zo neemt Weert vanaf 2017 weer deel aan het Limburg Festival en komen er verkennende gesprekken met provinciale cultuurplaninstellingen om in Weert voorstellingen te spelen of activiteiten te organiseren. Daarnaast willen we ook een organisatie uit Weert laten doorgroeien tot officiële en professionele cultuurplaninstelling. Het is dus belangrijk dat we met ons gemeentelijk beleid aansluiten bij de planperiodes van zowel het Rijk als de Provincie. We kunnen dan namelijk aanhaken bij landelijke en provinciale beleidsaccenten en aanspraak maken op de beschikbare gelden voor de verschillende planinstellingen.

Een stad met bijna 50.000 inwoners verdient een uitgebreid en rijk cultureel leven met, door en voor haar inwoners. We hoeven hierbij als stad niet bescheiden te zijn. Met de verschillende instellingen, verenigingen, de nieuwe particuliere initiatieven/ broedplaatsen en met de nieuwe voorliggende plannen toont Weert naar mijn mening ambitie! Ambitie als stad waar aandacht geschonken wordt aan de hierboven beschreven (moeilijk meetbare) “waarden” waarvan ik denk dat we ze gezamenlijk, bewust of onbewust, erg belangrijk vinden!

Geert Gabriëls

Wethouder Cultuur gemeente Weert

apr 28

Weert Lokaal leden Koninklijk onderscheiden

Wij waren weer blij verrast dat wij 2 nieuwe Koninklijk gedecoreerde leden in ons midden mogen hebben.

Gewaardeerd en actief lid Sylvia Sonnemans-Wulms heeft voor haar diverse vrijwillige activiteiten een zeer verdiende Koninklijke onderscheiding ontvangen. Sylvia, van harte gefeliciteerd.

 

Henk Heesakkers is ons volgende lid waar we met recht trots op mogen zijn. Hij heeft het zelfs gepresteerd om binnen 24 uur zowel geridderd als tot koning gekroond te worden. De zeer verdiende Koninklijke onderscheiding kreeg Henk ook voor zijn vele vrijwillige activiteiten in onze samenleving.

 

Amper 24 uur later tijdens het  ‘Vogelschieten’ wat door stadsgilde St.Catharina 1480 op Koningsdag werd georganiseerd, presteerde Henk buitengewoon en werd tot Koning gekroond.

 

 

 

 

 

Met dank aan het fotomateriaal van Weert de Gekste en Theo van de Winkel

apr 11

Uitnodiging presentatie “Het Ramblas van Weert”

Met inspirerende ideeën, nieuwe inzichten en muzikale omlijsting

Komt u ook?

Weert Lokaal nodigt u uit naam van haar studentenprojectteam graag wij u uit voor een speciale presentatie op donderdag 13 april om 20:00 uur in Theater de Huiskamer te Weert. Vijf studenten presenteren hier hun visie op de Weerter Singels, een binnenstedelijk innovatief project waaraan ze bijna driekwart jaar hebben gewerkt.

In 1993 waren onze Singels al een thema, destijds nog bij de Werknemerspartij met Dhr. René Verheggen, die destijds al opperde om de oude structuur met stadsomwalling en grachten terug te brengen, en die ons met ruim 50 jaar ervaring nog steeds weet te inspireren!  

Wij zijn enorm trots op Martijn Smolenaers, Ranon Caris, Monique Op Den Dries, Rob Sonneville en Emelie Melman die onder begeleiding van Weert Lokaal raadslid Marienel Engelen hun kennis en kunde in de praktijk hebben gebracht en dit onderwerp nieuw leven hebben ingeblazen. Het vijftal studeert op de Avans Hogeschool de opleidingen Bouwmanagement en Vastgoed, Bouwtechnisch Bedrijfskunde en Biobased Technology en zit boordevol ideeën voor Weert die ze graag aan u willen presenteren.

Op deze donderdagavond nemen zij u mee in een presentatie waarin zij hun resultaten zullen tentoonstellen en graag samen met u willen sparren over het project. Wethouders Geert Gabriels en Martijn van den Heuvel van Weert Lokaal zullen de avond bijwonen, en de fractie is aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Graag nodigen wij u uit voor deze avond en trakteren wij u op de eerste kop koffie of thee.

Hopelijk tot donderdag 13 april om 20:00u bij Theater de Huiskamer!

Met vriendelijke groeten,

Het studentenprojectteam

Weert Lokaal

mrt 30

Weert investeert: kogel door de kerk voor Weert-West en Stadshart

Gisteren ging de gemeenteraad van Weert akkoord met de verkoop van complex De Lichtenberg aan Horne Quartier. Na decennia lang leeg te hebben gelegen wordt er nu eindelijk weer geïnvesteerd in dit uniek stukje cultureel erfgoed. Daarnaast werd de visie op het stadshart besproken, een veelomvattend plan waarvoor maar liefst 6 miljoen in de binnenstad geïnvesteerd gaat worden.

Intensieve inspanningen voor Weert-West

De afgelopen drie jaar is het college en het ambtelijk apparaat intensief bezig geweest de mogelijkheden, kansen en investeringswensen kenbaar te maken bij de provincie. Zonder iemand tekort te willen doen is Weert Lokaal extra trots op wethouder Geert Gabriels welke met een tomeloos enthousiasme de mogelijkheden voor met name de hippische sport en het vestigen van bijbehorende opleidingen in het gebied bij provincie onder de aandacht heeft gebracht. En met succes! Het eerste resultaat hiervan is het vestigen van Rob Ehrens in dit gebied, maar er lopen momenteel meerdere ontwikkelingen in de paardensector waar ook de KNHS en Citaverde bij betrokken zijn, en dit kan zeer positief uitpakken voor Weert. Daarnaast heeft de provincie ook toegezegd 75.000€ te willen investeren in de Lichtenberg als Horne Quartier met goede plannen komt. De inspanningen van Gabriels zullen de komende tijd dan ook zeker voor extra subsidies van de provincie gaan zorgen, waardoor Weert-West de impuls krijgt die het gebied verdient.

Aandacht voor cultuurhistorie in de stad

Bij de visie op het stadshart is Weert Lokaal te spreken over het centraal stellen van ons cultuur historisch erfgoed bij de ontwikkeling van de plannen. Met een budget van ruim 6 miljoen, waarvan 3 miljoen subsidie door de provincie kunnen plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Mooi voorbeeld is het Jacob van Horne museum waar wethouder Gabriels eerder dit jaar de plannen voor gepresenteerd heeft. Ook het opknappen van het Bassin, een project van wethouder Van den Heuvel, dat als entree van de stad een belangrijke functie heeft en waarvoor de raad in de vorige raadsvergadering haar akkoord heeft gegeven, valt onder dit budget. Weert Lokaal is tevens te spreken over de andere projecten die onze wethouders gaan voorstellen zoals meer groen en water in de binnenstad en betere fietsvoorzieningen in de stad om het fietsgebruik te stimuleren.

Plannen, wensen, ideeën: dien ze in!

Dankzij de subsidie van de provincie zijn er nieuwe initiatieven mogelijk. Er zijn weliswaar reeds veel projecten genoemd, maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor nieuwe ideeën! Juist initiatieven van onderop moedigen wij aan! Wel zal alles in een stroomversnelling gaan, dus als u voorstellen heeft dien ze dan zo snel mogelijk in.

Ramblas van Weert

Om het voortouw hierin te nemen nodigt Weert Lokaal u van harte uit voor een speciale presentatie welke verzorgd wordt door leerlingen van Avans hogeschool onder begeleiding van raadslid Marienel Engelen. In opdracht van Weert Lokaal hebben zij een visie op het stadshart en met name de singels ontwikkeld wat zij graag op donderdag 13 april om 20:00 in theater de Huiskamer aan u presenteren.

Kortom, er valt de komende tijd genoeg te beleven in Weert en wij horen ook graag uw mening!

mrt 03

Gewaardeerd lid Frans Prinsen overleden

Vandaag heeft ons het droevige nieuws bereikt dat Frans Prinsen is overleden.

Frans was een zeer gewaardeerd en waardevol lid, zeer begaan met de lokale Weerter politiek. hij heeft zich vanaf het begin van Weert Lokaal ingezet als PR commissie lid, steunfractie lid, fractie secretaris en raadslid. Frans is 79 jaar geworden.

Wij willen zijn familie en naasten enorm veel sterkte toewensen in de moeilijke tijd die komen gaat.

jan 29

Stadsmuseum Jacob van Horne – heden ontmoet verleden

We groeien als stad, we veranderen als stad, dan is het belangrijk dat je ook aandacht hebt als stad voor waar je vandaan komt. Daarbij vinden wij als lokale partij juist ons lokale culturele erfgoed belangrijk. In deze periode waar de vastelaovundj voor de deur staat en waar de bônte aovundjen druk bezocht worden stijgt de belangstelling voor cursussen als Weerterlogie en Laeze en schriêve in eur eîge plat van de Aldenborg en Veldeke Wieërt, onderdelen van ons culturele erfgoed.

Cultureel en erfgoed, termen die steeds vaker genoemd worden bij nieuwe plannen. Ze zijn te splitsen in twee vormen: materieel, zoals archieven, monumenten en kunstwerken en immaterieel, zoals dans, muziek, talen en traditionele ambachten. Beide zijn middelen waarmee wij het verleden zichtbaar kunnen maken, waarmee ons cultureel en historisch zelfbewustzijn een gezicht kan krijgen.

Is dat belangrijk voor een stad? Ja. Erfgoed speelt namelijk een steeds prominentere rol in de ontwikkeling van onze stad. Het blijkt een belangrijke vestigingsfactor voor een nieuwe generatie stadsbewoners, voor opkomende bedrijven in de dienstverlening en creatieve industrie en ook voor recreatie en toerisme. Zeggen we hiermee dat we een stroom aan toeristen en bedrijven krijgen door een nieuw museum? Nee. Het gaat uiteindelijk om het totaalplaatje waar je als stad voor kiest. In het verleden hebben we gekozen voor een zwembad en een theater, voor een bibliotheek, een archief en een muziekcentrum, we zetten ons in voor een goed compleet ziekenhuis en een treinverbinding naar België, voor goede wegen en een goed woningaanbod. En een goed museum waar de geschiedenis van Weert een podium krijgt hoort in dat rijtje thuis. Voor Weert Lokaal is een stadsmuseum en een goed cultureel aanbod het bindende element voor de identiteit van onze stad. En waar kan dat mooier tot zijn recht komen dan in het Jacob van Horne gebouw, een iconisch gebouw dat zelf een rijke historie kent, dat midden in de stad staat, bereikbaar is voor iedereen en dat het verdiend om in zijn glorie hersteld te worden.

Cultureel erfgoed, teruggaan naar je wortels, groeit aan populariteit. Programma’s en websites als Who do you think you are en My Heritage waarin men de eigen stamboom onderzoekt zijn goed bekeken. Ook in Weert wordt de eerder genoemde cursus Weerterlogie met veel enthousiasme bezocht. Wist u bijvoorbeeld dat Weert in archeologiekringen zeer bekend staat om de vele opgravingen die hier gedaan zijn? Of dat de eerst getatoeëerde Nederlander uit Weert kwam? Weet u waar de zogenaamde dodendraad in WOI gelopen heeft of waar de kazematten in WOII lagen? Dat Weert een van de weinige (wellicht zelfs enige) steden is die een oorlogsmonument voor zowel Franse als voor Duitse soldaten heeft. Of dat wij onze Zuid-Willemsvaart aan Napoleon himself te danken hebben?

Allemaal verhalen die een plaats in onze geschiedenis hebben. Een geschiedenis die het waard is om te vertellen. Die interessant is voor jong en oud. Gesteund door een rijke collectie die wij als gemeente reeds in ons bezit hebben, die als zeer waardevol bestempeld is door deskundigen, maar waaraan wij nu geen recht doen. Het staat te verstoffen op zolder, of kleurloos in een vitrine, en dat is zonde, dat kan beter. Maar dan moeten we wel durven te investeren, en niet alleen in gebouwen en bakstenen, maar vooral ook in mensen die deze geschiedenis kunnen uitdragen, tot leven kunnen wekken, artistieke leiders voor verbinding kunnen zorgen.

De sleutel voor succes ligt volgens ons in deze verbindingskracht: verleden ontmoet heden, contacten met het bedrijfsleven en instellingen, met onderwijs en zorg. Zo bieden we toegevoegde waarde voor onze stad, onze bezoekers en inwoners. En doen we recht aan ons culturele erfgoed. En ja, daar hangt, net zoals alle eerder genoemde projecten een kostenplaatje aan. Voor de herinrichting van het museum is 2.4 miljoen euro nodig, dit is een eenmalige investering voor het achterstallige onderhoud (zoals de lift, entree en zolder) en het museumonderdeel. Daarnaast kiezen wij voor een structurele ondersteuning van het museum van 300.000€. Dit omdat voor we dit bedrag wisselexposities in het museum kunnen bewerkstelligen, en nationale exposities buiten het museum kunnen organiseren, wat juist voor die verbinding zorgt waar bij op aandringen. En het belangrijkste aspect: bij deze investering kunnen wij ook een professional aan het museumteam toevoegen, een cruciaal element om juist die verbindingen te realiseren en te waarborgen.      

Kortom, na 30 jaar niet te hebben geïnvesteerd in ons culturele erfgoed is het de hoogste tijd om recht te doen aan de collecties die Weert heeft en onze rijke geschiedenis een podium te geven in de vorm van een dynamisch museum, toegankelijk voor jong en oud!

nov 03

Samenvatting uitkomsten begrotingsbehandeling 2017 Weert Lokaal

raadszaal-weertDe begrotingsbehandeling voor 2017 gaat de boeken in als een succesvolle vergadering voor Weert Lokaal met 5 aangenomen amendementen en 1 aangenomen motie, allen unaniem aangenomen door de raad. Hierbij in het kort een omschrijving van onze eigen moties en amendementen en een opsomming van de mee ingediende of gesteunde moties en amendementen. 

Moties en amendementen Weert Lokaal 
We zetten maximaal in op groen: de bezuiniging op het groen, de bermen en plantsoenen, wordt bijna geheel teruggedraaid voor 2017 en 2018. De blokhagen blijven, dus niet overal gras in de directe leefomgeving. Verder is de bezuiniging geschrapt op onderhoud en klein onderhoud van straatbomen en wordt het onderhoud van stoepen als extra prioriteit toegevoegd. We hebben extra aandacht gevraagd voor veilige en aantrekkelijke fietsverbindingen, voor het groot onderhoud recreatieve fietsroutes en er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van optimalisering van de fietsinfrastructuur in Weert. Het sociaal cultureel fonds wordt voortgezet in 2017, bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen vermogen voor het verschaffen van een bijdrage in de kosten van cultuur, educatie, sport en het voorkomen van een sociaal isolement. We hebben ons ingezet voor het behouden van de rijtesten voor mensen met een beperking of gezondheidsprobleem voor Weert en omgeving, en voor het behoud van het cultureel lint.   Lees verder

nov 03

Vrijwillig aftreden wethouder Harrie Litjens

Harrie_LitjensWeert, 3 november 2016. Op het einde van de gemeenteraadsvergadering op 2 november 2016, waarin de begroting werd besproken, heeft wethouder Harrie Litjens kenbaar gemaakt dat hij per direct met zijn wethouderschap stopt.

Bij de start van deze coalitie in mei 2014 heeft hij het bestuur van Weert Lokaal medegedeeld dat hij bereid was zijn wethouderschap, gestart in 2010, te willen voortzetten. Dit deed hij onder de voorwaarde dat hij geen toezegging deed de volledige periode van vier jaar (tot voorjaar 2018) af te maken. Het bestuur van Weert Lokaal heeft deze restrictie, ook wel gentleman agreement genoemd, geaccepteerd gezien de gewenste balans in het college en de bijdrage die dhr. Litjens daaraan kon lenen door zijn bestuurlijke ervaring. Het bestuur heeft rekening gehouden met een tussentijds aftreden.

Harrie Litjens: “In 2014 ben ik na een periode van vier jaar opnieuw wethouder geworden ondanks het feit dat ik reeds de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Daarbij is met het bestuur van Weert Lokaal afgesproken dat ik op een geschikt moment tussentijds het stokje zou doorgeven aan een nieuwe wethouder. Nu de begroting weer op orde is, is dat moment voor mij nu aangebroken. Als wethouder financiën zag ik het in 2014 als een van mijn grootste opgaven om de verslechterde financiële positie van de gemeente te versterken. De begroting 2017 geeft een meerjarig positief beeld waarmee aan deze opgave is voldaan. Ik heb dan ook besloten om invulling te geven aan de afspraak uit 2014. Ik dank de raad, het college en de ambtelijke organisatie voor de lange en goede samenwerking.”

De beslissing van dhr. Litjens, die gezien zijn grote betrokkenheid bij zijn stad Weert moeilijk moet zijn geweest, wordt door het bestuur van Weert Lokaal geaccepteerd en gerespecteerd. Het wethouderschap was voor hem de bekroning van zijn decennia lange carrière in de Weerter politiek.

Het bestuur van Weert Lokaal gaat zich de komende periode beraden over de opvolging van dhr. Litjens en eventuele verdere consequenties die zullen en kunnen voortvloeien uit het invullen van deze vacature. Naast de procedure, die binnen Weert Lokaal moet worden gevolgd, wordt er uiteraard ook overleg gevoerd met de coalitiepartners VVD en SP.