nov 01

Weert Lokaal Algemene beschouwingen begroting 2017

LogoWeertLokaal2Beste aanwezigen en luisteraars thuis, we zitten nu in de tweede helft van deze raadsperiode, in de eerste helft is veel gebeurd. Daarom willen we u graag even meenemen naar de start van deze raadsperiode. Na de verkiezingen in 2014 werd een coalitie gevormd onder aanvoering van Weert Lokaal. Met behulp van de toen actuele gegevens is een coalitieprogramma opgesteld. Wat bleek echter, deze gegevens gaven een paar maanden later geen juist beeld meer van de situatie. Deze raad werd meteen geconfronteerd met grote financiële tegenvallers tijdens haar eerste begrotingsbehandeling over 2015. Deze tegenvallers waren zó groot, dat de raad niets anders kon doen dan flink te snijden in de kosten en de baten te verhogen. Dat wordt je niet in dank afgenomen door de inwoners, en térecht. Het was echter een voldongen feit, de financiën móesten eerst op orde worden gebracht. En dat is gelukt zo blijkt uit deze begroting.

Ondanks maar misschien óók wel dankzij de tekorten zijn het College, de ambtenaren én de Raad op creatieve en innovatieve wijze omgegaan met een omvorming van het beleid. Complimenten daarvoor.

In de afgelopen periode is het bestaande beleid ‘gewoon’ uitgevoerd en is er ruimte gevonden voor mooie nieuwe initiatieven. Kijk bijvoorbeeld maar naar de ontwikkelingen Weert-West, naar het Raphaëlpad en de vele projecten op het gebied van duurzaamheid. Dit was niet gelukt zonder de vele organisaties en de inwoners van Weert, die kritisch meedenken met de veranderingen. Dat is soms niet makkelijk, maar Weert Lokaal stelt deze kritische blik zeer op prijs. Samen komen we tot een gedragen verandering.

Onlangs is ook gestart met het project WinD, een cultuuromslag van de organisatie. Dit is noodzakelijk om in te kunnen spelen op de veranderende omgeving waarin de betrokkenheid en participatie van onze inwoners toeneemt. Wij hebben grote verwachtingen van deze cultuuromslag, de omgeving verandert en de gemeente dient hierin mee te bewegen.

Door het harde werken en het constructief meedenken van de gehele raad hebben we vorig jaar de begroting 2016, met daarin Kiezen met Visie, vastgesteld. Er zijn harde maatregelen genomen die iedere inwoner van Weert heeft getroffen. Sommige maatregelen zijn relatief makkelijk te verantwoorden, sommige maatregelen hebben we al kunnen verzachten zoals de bezuiniging op subsidies, maar met andere maatregelen worstelen we nog steeds.

Algemene beschouwingen WL begroting 2017

Een groene leefomgeving

Eén van die maatregelen betreft het GROENONDERHOUD BERMEN EN PLANTSOENEN. Wij hebben als raad een stormvloed aan reacties ontvangen over de nieuwe plannen voor het groenonderhoud aan bermen en plantsoenen. De inwoners zijn ongerust over de uitvoering van de plannen. We zijn blij dat de inwoners zich hebben laten horen, we kunnen dit niet negeren.

Bij het behandelen van Kiezen met Visie heeft Weert Lokaal al aangegeven de effecten van deze forse bezuiniging nauw in de gaten te houden de komende jaren. Naar nu blijkt hebben de plannen tot het omvormen van het groen in de directe leefomgeving van onze inwoners ongewenste effecten. Ook voor de gezondheid, het klimaat en het opvangen van regenwater kan de omvorming van groen ongewenste effecten hebben.

Weert Lokaal wil het college opdragen zoveel mogelijk van deze ongewenste effecten, aangedragen door de bewoners, nog eens kritisch te onderzoeken en er ook zo veel mogelijk naar de handelen. Wij vragen met name aandacht voor de ongewenste effecten in de directe leefomgeving, dus de blokhagen, plantsoenen etc. in onze mooie wijken en dorpen, dicht bij de mensen, voor hun huizen. Dit is burgerparticipatie in de puurste vorm, laat zien dat je als gemeente optimaal meedenkt daar waar mogelijk. Om die mogelijkheid te vergroten stelt Weert Lokaal voor om het deel van de bezuinigingen dat te maken heeft met het omvormen van groen in de directe leefomgeving, voor een belangrijk gedeelte ongedaan te maken.

We dienen hiervoor een amendement in: Herziening omvorming groen in directe leefomgeving

Voorzitter, alle inspanningen van raad, college, ambtenaren en inwoners in de afgelopen jaren om de boekhouding van deze stad weer op orde te krijgen, lijkt zijn vruchten af te werpen. Er ligt een begroting voor met een meerjarig positief resultaat. Daarnaast laat ook de septembercirculaire een positief beeld zien voor Weert. Dat is een mooi resultaat waar we allemaal trots op mogen zijn, de toekomst van Weert ziet er weer veelbelovend uit. We gaan hierna nog in op een aantal aanvullende belangrijke zaken voor Weert Lokaal betreffende de begroting.

Begaanbaarheid stoepen

Weert Lokaal wil graag aandacht vragen voor de KWALITEIT VAN DE STOEPEN. Ondanks de aandacht die er is voor dit onderwerp, krijgen wij nog veel klachten binnen over stoepen die onbegaanbaar zijn voor onder andere minder validen en ouderen. Zeker nu de winter zijn intrede weer doet, is het zaak zoveel mogelijk stoepen weer recht te leggen om ongelukken te voorkomen. Voor sommigen kan het een obstakel zijn, waardoor men niet naar buiten gaat. Dit mag niet gebeuren volgens Weert Lokaal. Wij stellen daarom voor om voor 2017 en 2018 € 50.000 ter beschikking te stellen voor deze problematiek om een inhaalslag te maken met het onderhoud. En we vragen het college een goede, snelle invulling te geven aan dit probleem. De oplossing kan tweeledig zijn. Aan de ene kant dient het werk verzet te worden. Hierbij kunnen wellicht De Risse of Werk.kom een rol spelen. Onze voorkeur gaat uit om werkzoekenden in te zetten. De constructie hoe dit gedaan wordt, laten we over aan het college. Aan de andere kant dienen de betrokken inwoners beter geïnformeerd te worden over de mogelijkheden om oneffenheden in de openbare ruimte naar de gemeente te melden. De doelgroep hierin is niet altijd bekend met internet, dus eenvoudig melden aan de balie van het stadhuis moet volgens ons ook tot de mogelijkheden behoren.

We dienen hiervoor een amendement in: Begaanbaarheid stoepen

Veilige en aantrekkelijke fietsvoorzieningen

Naast aandacht voor de stoepen vragen wij ook aandacht voor onze FIETSROUTES. Tot de taken van de lokale overheid mag zeker ook de zorg voor de verkeersveiligheid gerekend worden. Verkeersveiligheid die enerzijds door de aanwezige infrastructuur en anderzijds door menselijk gedrag bepaald wordt. Bijzondere aandacht dient daarbij uit te gaan naar kwetsbare verkeersdeelnemers als voetgangers, scootmobiel gebruikers en niet te vergeten fietsers; fietsers in alle leeftijden van jong tot oud en voorzien van alle moderne middelen waaronder elektrische fietsen. Voor de veiligheid van die doelgroep zijn duidelijk herkenbare fietspaden, fietsstroken en suggestiestroken erg belangrijk. Dat geldt niet alleen voor dagelijks maar ook voor recreatief gebruik. Zowel voor onze inwoners als voor degenen die Weert bezoeken. Wij zijn van mening dat er een nieuw plan moet komen met veilige fietsverbindingen tussen het centrum van Weert en de omliggende wijken en dorpen, tussen de wijken en dorpen onderling en tussen het stedelijk gebied en het buitengebied. Natuurgebieden als de IJzeren Man, de Laurabossen, het Wijfelterbroek, de Krang, de Boshoverheide en de Weerter bossen moeten middels veilige en aantrekkelijke fietspaden bereikbaar zijn. Daarbij zou deze fietsvoorziening ook voor een veilige verbinding tussen deze gebieden moeten zorgen en daar waar mogelijk en verantwoord zouden deze gebieden ook voor de fietser op een aantrekkelijke wijze ontsloten moeten worden. Kortom, herkenbare fietsverbindingen die op elkaar aansluiten en van voldoende breedte en kwaliteit zijn voor een veilig gebruik.

Het lijkt ons dan ook verstandig de huidige fietsinfrastructuur in het gehele Weerterland eens serieus onder de loep te nemen en te onderzoeken welke knelpunten in de fietsinfrastructuur om een oplossing vragen en  welke gebreken er in deze infrastructuur zijn. Voor het onderzoek zouden wij graag een krediet van € 25.000  beschikbaar willen stellen.

We dienen hiervoor een amendement in: onderzoek fietsinfrastructuur

Aansluitend hierop vraagt Weert Lokaal het onderhoud van de bestaande recreatieve fietsroutes (terug) op te nemen in de prioriteiten. Sommige bestaande fietspaden zijn op dit moment minder goed begaanbaar door bijvoorbeeld wortels van bomen die het fietspad oneffen maken.

Sociaal Cultureel Fonds

Bij de behandeling van Kiezen met Visie en de begroting 2016 hebben we de bezuiniging op het Sociaal Cultureel Fonds geschrapt. Weert Lokaal heeft daar toen een amendement voor ingediend. Dit betekende dat dit fonds voor 2016 veilig gesteld werd waardoor ruim 1.600 huishoudens deze bijdrage in 2016 nog heeft kunnen krijgen. We hebben dat gedaan in afwachting van het nieuwe subsidiestelsel waarin minima ondersteund gaan worden. Het subsidiestelsel en zeker ook de uitwerking hiervan zijn nog niet helder. Weert Lokaal wil daarom het Sociaal Cultureel Fonds in ieder geval tot en met 2017 verlengen, zodat er niemand tussen wal en schip dreigt te geraken. We zijn overigens benieuwd naar de uitwerking van het subsidiestelsel in relatie tot het Fonds.

Weert Lokaal is en blijft overigens geen voorstander van verstrekkingen in natura, omdat hiermee de bureaucratie vergroot wordt, Weert Lokaal wil deregulering juist stimuleren.

Lasten inwoners Weert

De totale gemeentelijke belastingen in 2017 zullen voor de meeste huishoudens in Weert lager uitvallen. Het is dit college namelijk gelukt om lagere doorbelasting van kosten (overhead) naar de afvalstoffenheffing op te vangen zonder daarbij lastenverzwaring voor de burger bij andere heffingen te moeten doorvoeren. De lastendruk neemt daardoor af met een bedrag tussen de € 20,– en € 30,– per huishouden (Afhankelijk van gezinssamenstelling en waarde van de woning). Weert Lokaal is hier zeer content mee.

Voorzitter, in de begroting zijn prioriteiten opgenomen voor het jaar 2017. In de beschouwingen op de voorjaarsnota zijn we al uitvoerig ingegaan op een aantal prioriteiten. Voor de volledigheid benoemen we de mening van Weert Lokaal betreffende de belangrijkste prioriteiten nog even kort.

Renoveren Jacob van Horne (Prioriteit 3)

Het hebben van een museum is cruciaal in het kader van het kernthema ‘Centrumgemeente met centrumvoorzieningen’ zoals benoemd in de begroting. De precieze invulling van het museum zal een lastige afweging worden van enerzijds de inhoud en anderzijds de financiën. Een museum hoort bij Weert volgens Weert Lokaal. Niet het museum dat we kenden, maar een museum dat toekomstbestendig is, voor jong en oud, voor Weertenaren en voor bezoekers aan Weert.

Weert-West (Prioriteit 5)

Het medegebruik van de kazerne met de daar aanwezige faciliteiten alsmede de grote stappen die Weert zet op het gebied van de paardensport, kunnen de aanjager zijn van een fantastisch gebied vol sport, toerisme en vrije tijd. Weert Lokaal is trots op deze regionale en bovenregionale ontwikkelingen. In de prioriteiten staat ook expliciet De Lichtenberg genoemd als investering in Weert-West. De Lichtenberg is een geweldig mooi complex, voor Weert Lokaal een project waar met veel aandacht naar gekeken zal worden. Behoud van de Lichtenberg is zeker uitgangspunt maar de invulling van de exploitatie zal een belangrijke rol spelen bij de afweging om te investeren. Weert Lokaal vraagt het college eerst duidelijkheid te geven over de exploitatie, bij voorkeur door een externe partij, alvorens te investeren in dit project. Een leegstaande of verlieslatende Lichtenberg wil Weert Lokaal voorkomen.

Stelpost verkeer en vervoer (Prioriteit 6)

Weert Lokaal juicht de verhoging van het knelpuntenbudget toe en wij vragen ons                     tegelijkertijd af of dit voldoende is. Voornamelijk omdat er nog een behoorlijke lijst van knelpunten openstaat. Binnen de prioriteit geeft Weert Lokaal de hoogste prioriteit aan het groot onderhoud van recreatieve fietsroutes vanwege de belangrijke toeristische functie en de veiligheid.

Ook blijven wij aandacht vragen voor het betrekken van de omwonenden, belangengroepen en deskundigen (zoals o.a. stichting gehandicaptenplatform) bij verkeersprojecten, zowel voor, tijdens als na het project.

Project Professionals in opleiding (Prioriteit 10)

Weert Lokaal heeft tijdens de behandeling van de voorjaarsnota een motie ingediend om het PIO (professionals in opleiding) project structureel te maken. De motie is overgenomen door een meerderheid van deze raad en door vertaald in deze begroting. Het project is bedoeld om hoger opgeleide jongeren een kans te geven op de arbeidsmarkt en te binden aan onze stad. Nog steeds kiezen te weinig jongeren ervoor om zich na of tijdens hun studie te vestigen in Weert. Niet omdat er in Weert niets te doen is, niet omdat er geen woonruimte is, maar simpelweg omdat er geen passende werkgelegenheid dan wel stageplaatsen zijn in de richting van hun studie. Dit project is goed voor de jongeren, goed voor de gemeentelijke organisatie en goed voor Weert, immers zij brengen ook verfrissende nieuwe ideeën mee.

Versterking centrumfunctie voor de regio (Prioriteit 19)

De binnenstad als regionale centrumfunctie is, net als de wijken en dorpen, belangrijk voor Weert Lokaal. Investeren in deze centrumfunctie middels co-financiering is een kans. Wij hebben tijdens de voorjaarsnota nadrukkelijk aangegeven, ook middels een aangenomen motie, dat het woord “centrumfunctie” meer betekent dan alleen bouwtechnische maatregelen. Vanuit Weert Lokaal bestaat de wens dat er niet alleen geïnvesteerd wordt in ‘stenen’. Bij het versterken van de centrumfunctie hoort ook zeker de inhoud van onze mooie stad, met name een toereikend voorzieningenniveau. Wij zien deze motie verwerkt in de begroting door de verbetering van het fietsparkeren en de mogelijke investering in het Jacob van Horne Museum. Wij zien een nadere uitwerking van de prioritering van projecten graag tegemoet.

Cultureel lint (Prioriteit 21)

Het cultureel lint is het startevenement waarmee het culturele seizoen wordt ingeluid. De afgelopen editie heeft dit ongeveer 20.000 bezoekers getrokken. Talentontwikkeling is een belangrijk thema tijdens dit evenement en dit zou nog uitgebreid mogen worden volgens Weert Lokaal. Met recht dus een belangrijk evenement voor Weert. Weert Lokaal staat achter de inhoud van het Cultureel Lint.

We stellen wel vragen bij de financiering. In de begroting staat: ‘hiervoor worden de jaarbudgetten van het Rick en van het theater beiden met een bedrag van € 12.500 opgehoogd.’ Transparante verantwoording voor dit evenement zou daardoor wel eens niet mogelijk kunnen zijn. Het budget voor het Cultureel Lint is namelijk slechts een klein gedeelte van de budgetten van Rick en het theater. Een transparante verantwoording is echter wel nodig. Enerzijds hopen we dat de Provincie dit evenement wil co-financieren, dan zal afzonderlijk verantwoord moeten worden. Anderzijds vinden we het belangrijk dat de lange termijn van dit evenement geborgd blijft en dat ook andere participanten in de toekomst kunnen aansluiten. Wij stellen daarom voor om het bedrag beschikbaar te stellen aan de reeds bestaande stichting Cultureel Lint, waarin het Rick en het Munttheater vertegenwoordigd zijn.

We dienen hiervoor een amendement in: Cultureel Lint

Voorzitter, ten slotte willen we het college en de ambtenaren bedanken voor het opstellen van de sluitende meerjarige begroting. En zoals eerder aangegeven bedanken we de raad, het college, de ambtenaren en onze inwoners voor hetgeen we in de afgelopen tijd, ondanks de lastige omstandigheden, hebben bereikt op het gebied van duurzaamheid, cultuur, sport, zorg en financiën. We zijn trots op onze stad, kijken met een goed gevoel naar de toekomst en dragen dat graag samen met jullie uit.

nov 01

Weert Lokaal wil groene leefomgeving behouden

LogoWeertLokaal2Weert Lokaal zal bij de begrotingsbehandeling een amendement indienen met betrekking tot een herziening van de omvorming van groen in de directe leefomgeving. We wijzigen daarmee de begroting zodat de bezuiniging op bermen en plantsoenen voor € 100.000 ongedaan wordt gemaakt ten behoeve van het groen in de directe leefomgeving van onze inwoners.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad diverse bezuinigingen vastgesteld. Sommige maatregelen waren relatief makkelijk te verantwoorden, sommige maatregelen hebben we al kunnen verzachten zoals de bezuiniging op subsidies van ongeveer €500.000 naar €200.000, maar met andere maatregelen worstelt Weert Lokaal nog steeds.

Eén van die maatregelen betreft het GROENONDERHOUD BERMEN EN PLANTSOENEN. Wij hebben als raad een stormvloed aan reacties ontvangen over de nieuwe plannen voor het groenonderhoud aan bermen en plantsoenen. De inwoners zijn ongerust over de uitvoering van de plannen. We zijn blij dat de inwoners zich hebben laten horen, we kunnen dit niet negeren.

Bij het behandelen van Kiezen met Visie heeft Weert Lokaal al aangegeven de effecten van deze forse bezuiniging nauw in de gaten te houden de komende jaren. Naar nu blijkt hebben de plannen tot het omvormen van het groen in de directe leefomgeving van onze inwoners ongewenste effecten. Ook voor de gezondheid, het klimaat en het opvangen van regenwater kan de omvorming van groen ongewenste effecten hebben.

Weert Lokaal wil het college opdragen zoveel mogelijk van deze ongewenste effecten, aangedragen door de bewoners, nog eens kritisch te onderzoeken en er ook zo veel mogelijk naar de handelen. Wij vragen met name aandacht voor de ongewenste effecten in de directe leefomgeving, dus de blokhagen, plantsoenen etc. in onze mooie wijken en dorpen, dicht bij de mensen, voor hun huizen. Dit is burgerparticipatie in de puurste vorm, laat zien dat je als gemeente optimaal meedenkt daar waar mogelijk. Om die mogelijkheid te vergroten stelt Weert Lokaal voor om het deel van de bezuinigingen dat te maken heeft met het omvormen van groen in de directe leefomgeving, voor een belangrijk gedeelte ongedaan te maken.

Amendement WL Herziening omvorming groen in directe leefomgeving

We draaien hiermee een zeer groot gedeelte terug van de bezuiniging. Het is niet noodzakelijk om de gehele bezuiniging terug te draaien. Weert Lokaal staat namelijk ook voor vernieuwing en verbetering. De omvorming op verschillende plaatsen kan ook een gewenst dubbel-effect hebben. Een voorbeeld is het vervangen van de hagen langs de randweg door slootjes/geulen waarmee het regenwater opgevangen kan worden. Dit betekent dus minder onderhoud en tegelijkertijd een oplossing voor de hevige regenval die ons soms teistert.

nov 01

Hoge nood bij St. Jan molen Stramproy

Peter_KustersDe gemeente Weert is eigenaar van een aantal monumentale molens. Deze worden draaiende gehouden door vrijwilligers die deze molens liefdevol onderhouden. Gemiddeld zijn deze vrijwilligers ruim 360 uur per jaar bij de molens aanwezig. Daarom zijn alle molens, op de St. Jan in Stramproy na, voorzien van sanitaire voorzieningen. Weert Lokaal zet zich in om ook de St. Jan deze noodzakelijke verbouwing te geven.

Toeristische trekpleister

Jaarlijks ontvangen deze molens vele gasten uit binnen- en buitenland. Deze belangstelling wordt ieder jaar groter. Deze molens zijn dan ook van groot belang voor de gemeente Weert.

Sanitaire voorzieningen

In 2008 zijn drie van de vier molens die tot het cultureel erfgoed behoren voorzien van een keukenblok en sanitaire voorzieningen voor de gasten, vrijwilligers en molenaar. Ondanks de belofte van de gemeente Weert is de St. Jan molen nog altijd verstoken van deze voorzieningen. Dat kan zo niet langer! Dat de nood letterlijk hoog is blijkt ook uit een brief die de vrijwilligers hebben gestuurd waarin ze aangeven per 1 januari te stoppen met hun werkzaamheden als de gemeente Weert haar belofte niet nakomt.     

WeertLokaal en DUS eisen oplossing 

Voor Weert Lokaal is deze brief de aanleiding om hier een artikel-40 brief over te schrijven. Daarnaast dienen we samen met DUS Weert een amendement in bij de begrotingsbehandeling waarin we dit onderwerp nogmaals onder de aandacht brengen. Weert Lokaal waardeert namelijk het werk wat al deze vrijwilligers doen! We zullen ons dan ook maximaal inzetten om dit gerealiseerd te krijgen. 

Namens Weert Lokaal

Peter Kusters

 

okt 19

Rijtesten CBR voor mensen met een beperking of gezondheidsproblemen

LogoWeertLokaal2Weert Lokaal vraagt aandacht voor het verdwijnen van de rijtesten CBR uit Weert voor mensen met een beperking of gezondheidsprobleem. Weert Lokaal dient bij de komende begrotingsbehandeling een motie in over dit onderwerp. Zij draagt het college op zeer spoedig in gesprek te gaan met het CBR (in samenwerking met het Platform Gehandicapten Weert) over de redenen van vertrek en over een mogelijke, aanvaardbare oplossing voor mensen met een beperking of gezondheidsprobleem die een rijtest dienen af te leggen.

In de krant De Limburger van vrijdag 7 oktober wordt melding gemaakt van het verdwijnen van het afnemen van rijtesten voor mensen met beperkingen of gezondheidsproblemen. Per 1 december sluit het CBR 23 locaties voor deze test waaronder de locatie Weert. Het CBR geeft als reden aan dat hiermee een kwaliteitsslag wordt gemaakt. Dit lijkt volgens Weert Lokaal geredeneerd vanuit het CBR, niet vanuit de mens. Voor de desbetreffende mensen uit Weert en omgeving kan dit onmogelijk een kwaliteitsverbetering opleveren.

De dichtstbijzijnde locaties worden Horn of Eindhoven. Dit betekent dat mensen met een beperking of een gezondheidsprobleem naar Horn of Eindhoven moeten, hetgeen logischerwijs moeilijkheden zal opleveren. Dit geldt overigens niet alleen voor mensen uit Weert, maar ook voor mensen uit de buurgemeenten. De andere rijtesten blijven wel gewoon in Weert afgenomen worden. De meeste middelen blijven daardoor toch in Weert aanwezig. Waarom dan de rijtesten voor mensen met een beperking of gezondheidsprobleem weghalen? Ook het Platform Gehandicapten Weert vindt deze keuze van het CBR onbegrijpelijk.

Weert Lokaal hoopt op een spoedig en vruchtbaar gesprek tussen het college, het CBR en het Platform Gehandicapten Weert, waardoor gezamenlijk naar een aanvaardbare oplossing gezocht kan worden.

jul 27

MOTIE: Project Professionals in opleiding – aangenomen!

De volgende motie van Weert Lokaal werd aangenomen in de raadsvergadering van 22 juli 2016.

Onderwerp: Project Professionals in opleiding (PIO project Prio 10)

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 22 juli 2016,

Overwegende dat:

 • Het PIO project bedoeld is om ook hoger opgeleide jongeren een kans te bieden op de arbeidsmarkt en te binden aan onze stad.
 • Het daarnaast onderdeel zou moeten zijn van het talentmanagement als onderdeel van HRM beleid van de gemeentelijke organisatie.
 • Deze jongeren vaak verfrissende ideeën met zich mee brengen.
 • Deze jongeren als een welkome aanvulling gezien kunnen worden op beleidsterreinen waar personele knelpunten voorkomen.

Draagt het college op:

 • Om het PIO project in de huidige grootte blijvend te integreren in het personeelsbeleid van de organisatie onder de noemer talentmanagement.
 • Dit project te koppelen aan Gemeentelijke projecten waar, al dan niet tijdelijk, meer inzet nodig is.
 • Om bij de selectie van PIO’s de voorkeur te laten uitgaan naar professionals uit Weert indien mogelijk.

en gaat over tot de orde van de dag,

Fractie Weert Lokaal,
Carla Jacobs- Verstappen

jul 27

Nieuwe fractievoorzitter voor Weert Lokaal

Martijn van den Heuvel en Leon Kusters
Weert, 27 juli 2016.
De Weerter politieke partij Weert Lokaal krijgt na het zomerreces een nieuwe fractievoorzitter. Raadslid Martijn van den Heuvel van Weert Lokaal zal het stokje overnemen van Leon Kusters, momenteel fractievoorzitter van de partij.

Van den Heuvel kan hiermee bouwen op de lange ervaring die Leon Kusters op zijn naam heeft staan. Kusters is familiegetrouw in de politiek gerold en heeft al een lange politieke carrière achter de rug. Hij kwam in 1987 in de gemeenteraad van Stramproy. Eerst als raadslid en later in november 1989 als wethouder in Stramproy van het Rooier Belang. In 2007 nam hij plaats in de gemeenteraad van Weert voor Weert Lokaal (na de fusie tussen Weert Lokaal en Pact ’97). Na de verkiezingen van 2010 werd hij gekozen tot fractievoorzitter van de partij en deze taak heeft hij met veel plezier tot op heden uitgevoerd.

Leon Kusters geeft het stokje naar eigen zeggen door om zo de kans te geven aan nieuwe raadsleden. “Door halverwege de regerende periode het stokje door te geven kan ik de nieuwe fractievoorzitter blijven ondersteunen en helpen om zijn ambities waar te maken,” aldus Kusters. Van den Heuvel vult aan: “dit is een mooie uitdaging waar ik veel zin in heb de komende twee jaren. Onze fractie is een goede mix tussen ervaren en nieuwe fractieleden. De komende periode staan er een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. Met oog voor leefbaarheid, realisme en vernieuwing zal Weert Lokaal deze onderwerpen behandelen, waarbij de mens altijd centraal staat.”

Martijn van den Heuvel zal de taak van fractievoorzitter vanaf september op zich nemen.

 

 

jul 20

Onderwerp: inzet fonds ondersteuning burgerinitiatieven

imageIn de vergadering van 20 juli 2016 diende Weert Lokaal een motie in voor de criteria te formuleren voor het fonds ondersteuning burgerinitiatieven. Deze motie werd unaniem gesteund door de SP, VVD, CDA, D’66, PvdA en DUS Weert.

 

MOTIE

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 20 juli 2016,

Overwegende dat:
Er een raadsvoorstel ligt om Mijn straat Jouw straat in de huidige vorm te stoppen;

 • Uit de evaluatie van MSJS blijkt dat dat de conclusie om te stoppen met MSJS door alle partijen wordt onderschreven;
 • De wijk- en dorpsraden meer speelruimte en minder bemoeienis willen van de overheid;
 • Dat het college met het voorstel beoogt de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid neer te leggen bij de gemeenschap hetgeen overeenkomt met de beginselen van burgerparticipatie en
  de wens van de wijk- en dorpsraden volgens de evaluatie;
 • De gemeenteraad in de begroting 2016 een fonds ondersteuning burgerinitiatieven heeft geprioriteerd ad € 62.500 per jaar. Het fonds is bedoeld om goede initiatieven van zowel wijk-en dorpsraden en inwoners te ondersteunen;
 • Dit fonds daarmee een goede invulling geeft aan de beginselen van burgerparticipatie: initiatieven en hiermee een betere invulling kan zijn dan MSJS;
 • Dit fonds tot op heden onvoldoende onder de aandacht is gebracht bij zowel wijk-en dorpsraden als inwoners;
 • In de begroting 2016 de volgende tekst staat opgenomen: om de sociale cohesie en de ‘ontmoeting’ te stimuleren zullen criteria moeten worden geformuleerd waaraan de initiatieven kunnen worden getoetst;
 • Deze criteria nog niet zijn geformuleerd door het college en geformaliseerd door de gemeenteraad.

Draagt het college op:
Voor 1 december 2016 de criteria te formuleren voor het fonds ondersteuning burgerinitiatieven en deze in de raadscyclus van december ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad zodat tijdig (lees: 1 januari 2017) een beter alternatief aanwezig is voor MSJS,

en gaat over tot de orde van de dag,

Fractie Weert Lokaal,

M. van den Heuvel

jun 22

René Verheggen: 50 jaar hart voor Weert

Door Danielle Stals

RenéVerheggen_50jaarPolitiekSommige mensen zijn geboren voor de politiek en het liefst zouden ze sterven in het harnas. Toen de vader van René Verheggen op zijn sterfbed lag, sprak hij de memorabele woorden: ‘René gae waertj wethaojer!’ De voorspelling kwam uit en 76 jaar oud stort René Verheggen zich nog altijd vol energie op het politieke landschap van Weert. In 2014 werd hij – na een intermezzo van vijf jaar – weer met voorkeursstemmen verkozen tot raadslid van Weert Lokaal, de partij die hij ooit middels fusie mede oprichtte. René Verheggen is een politiek zwaargewicht, hij is niet weg te denken uit onze geschiedenis. En dit jaar is René Verheggen maar liefst 50 jaar actief in de politiek. Dat vraagt om een gesprek over zijn favoriete thema…

 

Politiek toen en nu
René’s leven is politiek, vroeger en nu. Nog steeds volgt hij graag vol spanning de debatten in de tweede kamer. Hij vertelt vandaag over de mooie kanten en ook over de schaduwkanten van het vak. Over zijn rol in de politiek van vroeger en zijn huidige, wat stillere gedaante, in de politiek van nu. Hoe is dat politieke virus ontstaan?

René schraapt zijn keel: ‘Ik wist al heel jong dat ik de politiek in wilde, net als mijn vader die wethouder was. Ik herinner me dat het toen ik klein was een komen en gaan was van mensen bij ons thuis. Mijn vader hield thuis kantoor. Mensen vestigden hun hoop op hem en hij kon ze vaak helpen. Dat wilde ik ook! Ik wilde dienstbaar zijn aan de samenleving. En toen ik op de hbs staatsinrichting kreeg was ik helemaal verkocht.’ 26 lentes jong, zat Verheggen al samen met Wiel Derckx, die toen ook nog een broekie was, in de gemeenteraad van Weert. Later zou hij daadwerkelijk tijdens zeven raadsperiodes wethouder worden. De sterfbedprofetie van pa kwam dubbel en dwars uit.

Het werd een mooi maar ook een onstuimig leven. ‘Ik hield erg van het bestuurlijke en politieke spel en dat is nooit meer over gegaan. Het leven van een wethouder is druk, onregelmatig en chaotisch. Dat wist ik van tevoren: mijn vader werkte vaak van 08.30 ’s morgens tot middernacht. Dat chaotische leven hoort ook bij mij, maar soms is het moeilijk, want je moet offers brengen. Mijn eerste huwelijk is mede door de politiek gestrand. Er waren tot laat op de avond vergaderingen en daarna was er dan vaak nog een borrel. Het kwam tussen ons in te staan. Maar later ontmoette ik mijn huidige partner Toos van Gog. Toos en ik passen heel erg goed bij elkaar. Ze is ook zeer geïnteresseerd in politiek en heel betrokken. In campagnetijd bakte ze wafels op de Markt! Ze werkte zelf lang bij de gemeente in Eindhoven. Ook zij had en heeft een druk leven.’ Hij lacht: ‘We hadden lang de stilzwijgende afspraak dat we elkaar op een bepaalde dag om elf uur ’s avonds wel weer tegen zouden komen thuis… We hadden dan in ieder geval genoeg te bespreken!’

Trots op 50 jaar politiek
50 jaar politiek brengt heel wat mooie herinneringen én verhalen met zich mee. Er is ook zo veel moois aan dit veelzijdige vak dat je er niet snel over uitgesproken raakt. In zijn bewogen leven deed Verheggen veel goede dingen voor Weert. Zo was hij de eerste wethouder die zich enorm inspande om de Weerter kermis echt op de kaart te zetten. ‘Ik heb van alles in mijn portefeuille gehad en alles was op een bepaalde manier interessant, maar het mooiste van het pakket vond ik misschien wel de kermis en het circus.’ Die liefde is nooit overgegaan: ‘Ook nu nog mag ik dan ook graag in de caravan door Europa rijden, net als kermis en circusmensen. Ook bivakkeerde de familie Lahnstein, van de schietsalon op de kermis, vaak in hun woonwagen op de achterplaats bij mijn ouders. Ik heb nog steeds contacten met kermisexploitanten. Ik heb die mensen in mijn hart gesloten.’Het zwervende bestaan van kermis- en circusmensen heeft natuurlijk ook veel overeenkomsten met het jachtige en chaotische leven van de politicus. Geen dag is hetzelfde en je ontmoet de meest bijzondere mensen.

Verheggen in het straatbeeld van nu
Er zijn veel dingen in zijn politieke carrière waar hij trots op is. Als je nu een wandeling maakt door de binnenstad van Weert zie je allerlei dingen in het straatbeeld die herinneren aan René Verheggens tijd als wethouder. Dat begint bij St. Louis met daarbij in de buurt het vroegere hotel d’n Ingel dat ooit op instorten stond. René Verheggen besloot het te renoveren en er liggen nu mooie appartementen. Er zijn in zijn tijd ook historische panden in de Maasstraat gerenoveerd. Hij was betrokken bij de aanleg van de mooie promenades in de binnenstad die via de Langstraat voeren naar de beroemde ‘Buik’ van Verheggen waardoor de Langstraat en de Stationsstraat eindelijk goed gekoppeld werden. En als je nog even verder loopt kom je tegenwoordig een heleboel rotondes tegen. René: ‘Ik was de eerste die rotondes wilde laten aanleggen in Weert. Ik had het in het buitenland gezien en dacht: ‘dat is iets voor de verkeersveiligheid in Weert!’ Een vooruitziende blik? Inmiddels zijn de rotondes niet meer weg te denken uit de infrastructuur over de hele wereld.

Waterpret in de Molenakker
Met een twinkeling in zijn ogen denkt René ook terug aan de ontwikkeling van de wijk Molenakker. ‘Ik wist dat Weertenaren niet graag het kanaal over gingen om zich daar te vestigen. Ik vroeg me af hoe we mensen enthousiast konden maken voor de wijk. Ik dacht ineens: water! In eerste instantie kreeg ik daar in het college geen meerderheid voor. Maar ik wist dat in Tilburg een wijk een succes was geworden omdat er waterpartijen in aangebracht waren. We gingen met het college naar Tilburg en jawel toen was het idee letterlijk ‘over de brug.’ Een andere kracht van René Verheggen was dat hij heel gemakkelijk bereikbaar was. Hij hield iedere maandag open spreekuur op de gemeente. Ook richtte hij een paar belangrijke commissies op. Al met al heeft René het gevoel dat hij in 2006 – toen hij stopte als wethouder – een gezonde gemeente heeft achtergelaten.

Er zijn ook dingen in zijn carrière waar René achteraf minder trots op is. ‘Tsja… die Poort van Limburg bijvoorbeeld. Ik was nauw betrokken bij de eerste plannen daarvoor. Natuurlijk handelden we met de kennis van toen, maar achteraf bezien werd het een fiasco.’ En dan was er nog een moeilijke periode. In 2009 stapte René op uit de gemeenteraad omdat zijn integriteit ter discussie kwam in een kwestie rond vermeende belangenverstrengeling. ‘Ik was er van overtuigd dat ik in die kwestie juist handelde voor Weert. Het deed wel even pijn toen, maar ik ben nooit rancuneus geweest. Ook de moeilijke dingen horen bij het politieke spel. Ik heb nog wel eens gedacht: misschien moest het wel zo gaan toen. Nadat ik opstapte dacht ik om in politieke termen te spreken ‘en gaat over tot de orde van de dag!’, grinnikt hij. Ook in het echte leven komen politieke wijsheden zeer van pas! ‘Ja misschien moest het toen wel even gebeuren, ik was niet weg te slaan uit de politiek.’

Nieuwe rol
Maar nu is hij weer terug in die gemeenteraad, vanaf z’n 75e en vol energie, maar in een nieuwe gedaante. Want hij is toch wat meer op de achtergrond valt de mensen op. Mensen zeggen wel eens tegen hem: ‘René wat ben je tegenwoordig toch rustig in de raad?’ René: ‘Ik voel nu meer een rol als steunpunt van de fractie. Ik breng ervaring mee en kennis en een hele geschiedenis en daarmee wil ik de fractie ondersteunen. Dienstbaar zijn. Ik wil niet meer scoren of de eerste viool spelen. Ik vind het nu zo mooi om te zien hoe de jonge mensen in de politiek zich ontwikkelen. Zo ben ik ook ooit begonnen. Er zijn zo veel talentvolle jongeren. Nu zijn zij aan de beurt. Maar het mooie is dat er tegelijk nog oude rotten in de raad zitten, daar kunnen de jongeren weer van leren. Ja, zo leerde de jonge Verheggen van de oude Verheggen tot op zijn sterfbed. En de jonge mensen leren op hun beurt weer van de oude Verheggen.

Politiek stroomt door de aderen van René Verheggen, – sommige mensen zijn immers geboren voor de politiek . Hij heeft er zijn hele leven aan gewijd en met veel zorg en toewijding zich ingezet voor Weert en haar inwoners. Een geboren politicus met 50 jaar politieke inzet op zijn curriculum vitae. Rest ons niet meer dan te zeggen: René, Bedankt!