nov 12

Algemene beschouwing en begroting

De afgelopen raadsperiode hebben emoties een grote rol gespeeld bij het maken van keuzes in de Weerter politiek. Niet alleen voor Weert Lokaal maar voor de volledige gemeenteraad en het college. Er wordt van ons verwacht dat we keuzes maken die onze achterban recht aan doen. Dat we ervoor zorgen dat onze mooie stad groeit en bloeit, en dat onze inwoners het goed hebben en het goed blijven houden. Dankzij de vele mediakanalen waarover wij tegenwoordig beschikken krijgen wij snel feedback of de gemaakte keuzes aan de verwachtingen voldoen. En dat is af en toe behoorlijk confronterend, ook voor raadsleden.

Het lijkt erop dat alles de laatste tijd alleen nog maar om geld draait. Aan de ene kant vliegen de grote uitgaven ons om de oren, aan de andere kant wordt enkel gepraat over participatie, burgerkracht en bezuiniging. Dit baart ons zorgen, en wij begrijpen heel goed dat de Weerter bevolking het soms ook niet meer begrijpt. Waar liggen de grenzen voor burgerkracht? Wat kunnen wij wel en niet van onze inwoners verlangen?

Wat wordt verwacht van Burgerkracht
Wij zijn van mening dat wij op de eerste plaats onze vrijwilligers moeten koesteren. In Weert kunnen wij bouwen op een rijk verenigingsleven, bijna iedereen is wel ergens lid van, en ook voor vrijwilligerswerk stroopt de gemiddelde Weertenaar telkens weer de mouwen op. Dat is bijzonder, want dat is lang niet overal zo. Daar kunnen wij trots op zijn. De ‘achteroverleunende burger’ zit volgens ons vooral in het hoofd van de notaschrijvers*. Brengt ons ook naar de verantwoordelijkheid die wij tegenover onze vrijwilligers hebben. We moeten ervoor waken dat we niet aan de ene kant het huidige niveau afbreken om aan de andere kant nieuwe initiatieven te ondersteunen. Burgerkracht kent een eigen dynamiek, soms uit bevlogenheid en soms uit onvrede maar het is altijd vrijwillig. Stramproy is hier een heel goed voorbeeld van, zij hebben door burgerkracht bijna de gehele bezuiniging weten in te vullen met vrijwilligers. Met andere woorden: wil je de burgerkracht versterken dan zullen we moeten aanhaken bij de bestaande burgerkracht zodat deze zich kan blijven ontwikkelen naast nieuwe initiatieven. Dat is een geleidelijk proces en we denken dat hier mogelijkheden liggen maar niet door het subsidieniveau in een keer met € 519.000 euro omlaag te brengen.

Motie Bibliotheek Stramproy

Kwaliteit van leven
Wij zijn van mening dat we zeker kritisch moeten blijven kijken hoe zaken beter, logischer, sneller en effectiever geregeld kunnen worden. Subsidies moeten op de juiste plaats terecht komen. De keuze van de bezuinigingen op het welzijnswerk is voor ons dan ook niet onoverkomelijk, maar ook hier wordt gerefereerd aan ‘vrijwillige’ overname door diverse burgerorganisaties zoals het KBO en de huiskamerprojecten enz. Enerzijds verwachten we grote inzet en zelfredzaamheid en anderzijds bezuinigen we op subsidies en op de zelfredzaamheid van mensen die nauwelijks nog zelfredzaam zijn. Dat strookt niet met elkaar, dat voelt niet goed.

Motie Bezuiniging subsidies

Weert Lokaal kan zich minder of beter gezegd niet vinden in de bezuiniging van het sociaal cultureel fonds op de absolute minima en minst draagkrachtigen. Het wegvallen van een vrij besteedbaar bedrag van een kleine € 100,- euro kan hier een enorm verschil maken. Bijvoorbeeld wel of niet naar de tandarts i.v.m. eigen bijdrage. Ook volgend jaar zullen de kosten weer stijgen en dit kan net de druppel zijn.

Motie Sociaal Cultureel Fonds

Waar het een deel van de Weertenaren ook wringt is dat het voelt alsof juist de hardwerkende minstverdieners, ook wel de werkende armoede, en de middenmoot, het met de bezuinigingen het hardst moeten ontgelden. In die zin is het goed dat we verschillende fondsen hebben zoals het jeugdsportfonds, het jeugdcultuurfonds en stichting leergeld voor minder draagkrachtige gezinnen met kinderen. Het effect en het bereik hiervan, ook onder niet bijstandsgerechtigden, is ons nog niet geheel duidelijk en we verwachten in het komend jaar een evaluatie over het daadwerkelijk effect en gebruik van deze fondsen. Wij zijn van mening dat iedere jongere die teruggaat naar school in plaats van in de bijstand een winst is, vooral voor de jongere zelf. Wij kunnen ons dan ook vinden in het korten van € 200.000 euro op de bijstandsverlening waar deze gerealiseerd wordt om jongeren uit de bijstand te houden en waar mogelijk terug naar school te krijgen.

Motie Reserve sociaal domein

Niks te beleven…
Hoe vaak lezen we niet dat er in Weert niets te doen is? Dit is absoluut niet waar, maar als het zo vaak geroepen wordt, dan moeten we misschien kijken of we wel op de juiste wijze van ons laten horen. Stadspromotie en citymarketing worden steeds belangrijker, ook voor Weert. Onze lokale schatten mogen we best wat meer in de kijker zetten. Daarbij hoeven we niet alleen te kijken waar we in onze eigen stad kunnen bezuinigen, we kunnen ook kijken hoe bezoekers van onze mooie stad kunnen bijdragen aan onze inkomstenkant.
Punt is zeker dat we meer bezoekers en inwoners willen. We hebben het afgelopen jaar hierin een lichte stijgende lijn gezien**, maar dat mag best sterker groeien. Om ook bezoekers van België gemakkelijker Weert te laten bezoeken zou met de reactivering van de spoorlijn Weert – Antwerpen een lang gekoesterd wens in vervulling gaan. Alleen vragen wij ons oprecht af of het wel een gemeentelijke taak is om te investeren in een dergelijke spoorlijn, en niet een provinciale? Vanwege het hoge economische belang van deze spoorlijn willen wij best investeren, maar het gereserveerde bedrag voor 2017 is veel geld en dat mag wat Weert Lokaal betreft wel omlaag om de druk op de begroting te verlichten.

Motie Toeristeninformatie

Motie Toeristenbelasting

Motie Collecties musea

Motie Behoud hertenkamp

Kleine ergernissen – groot probleem
Van loszittende stoeptegels, gerace op de St. Jozefslaan, onveilige situaties op de Maaseikerweg tot de nieuwe indeling van het Stationsplein. Laten we eerlijk zijn, we blinken niet uit in het realiseren van infrastructurele pareltjes. Vandaar dat wij vinden dat verkeersprojecten uitgevoerd dienen te worden in overleg met de wijkraden, omwonenden en belanghebbenden. Praat met elkaar, voor, tijdens en na het project. Dat wordt weliswaar bij veel projecten reeds gedaan, maar wellicht kan het intensiever. Voorwaarde is dat het verkeer veilig moet zijn, en potentieel gevaarlijke punten aangepakt moeten worden voordat er tragische ongelukken gebeuren.

De fractie van Weert Lokaal maakt zich verder grote zorgen over de voorgestelde extra bezuiniging van € 100.000 euro op het budget onderhoud wegen. De onderhoudstoestand van de wegen voldoet nu al niet aan de landelijke normen en dat wordt door deze extra bezuiniging alleen maar erger. We moeten ervoor waken dat er niet door de slechte onderhoudstoestand van de wegen ongelukken gebeuren, met alle gevolgen van dien. We zijn tevreden over de inspanningen die het college doet om meer woningen te mogen en kunnen bouwen. We zien de plaatsing van de eerste “eendagswoning” met belangstelling tegemoet. Herontwikkeling van kantoorgebouwen tot een- en tweepersoons huishoudens moet mogelijk zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de verbouwing van de kantoren van woningstichting Limburg Zuid aan de Parallelweg. De raad heeft voortzetting van de starterlening goedgekeurd waarmee met name jongeren de stap naar een eigen woning gemakkelijker kunnen maken.
Als gemeenteraad willen we grip blijven houden op de financiën en willen we weten of de gelden die uitgegeven worden resulteren in het behalen van de vastgestelde doelen. Eén van de instrumenten die de gemeenteraad daarvoor in kan zetten is een onafhankelijke rekenkamer. Met de huidige bezuiniging wordt de rekenkamer fors uitgekleed. Dit is gezien de genoemde ontwikkelingen niet wenselijk en verslechtert de controlerende rol van de gemeenteraad. Wij dienen daarom een amendement in om de bezuiniging op het budget van de rekenkamer te verlagen.

Motie Rekenkamer

Weert Lokaal heeft bij haar afwegingen als achterliggend doel gehad om een sluitende meerjarenbegroting te behouden. Onze voorstellen waarbij extra middelen nodig zijn, worden voor een groot gedeelte gedekt door nieuwe inkomsten of bezuinigingen. Met de ingediende moties en amendementen hebben wij geen gat geslagen in de begroting. Het gevolg is een sluitende meerjarenbegroting (rekening houdend met het ICT Masterplan).

Geacht college en raad, en de vele medewerkers van de Gemeente Weert. ]Namens de fractie van Weert Lokaal danken wij jullie hartelijk voor jullie inzet, hulp en hard werk.

Fractie Weert Lokaal

sep 16

Betoog AZC raadsvergadering 15 september

LogoWeertLokaal2Hierbij het betoog inzake het AZC zoals deze gisterenavond is voorgelezen tijdens de vergadering namens Weert Lokaal.

Beste voorzitter,

Liever hadden we deze situatie niet gehad. Liever hadden we helemaal geen vluchtelingen in deze wereld. Liever zouden we zien dat er een echte oplossing voor het probleem wordt gevonden. Liever hadden we geen kazerne in de wijk gehad.

Maar het is nu eenmaal niet anders, daar kunnen we niets aan doen. Net zo min als de vluchtelingen iets kunnen doen aan de strijd in hun land. Na alle indrukmakende beelden en berichten is me één ding duidelijk geworden: we dienen er te zijn voor onze medemens die in moeilijkheden verkeert. We dienen als Nederland en als Weert verantwoordelijkheid te nemen. Waarom? We zijn allemaal mensen en in de basis steken we allemaal hetzelfde in elkaar, we zijn alleen geboren in verschillende situaties. Wij mogen van geluk spreken dat we in Nederland geboren en/of opgegroeid zijn. Als we de situatie om zouden draaien, zouden we hetzelfde reageren als de huidige vluchtelingen die nu in grote getale Europa binnen komen. En zouden we blij zijn met een warm welkom na een verschrikkelijke en zware reis. Het besluit om vluchtelingen tijdelijk op te vangen in Weert is dan ook geen moeilijk besluit, dat zijn we verplicht.

Er moet ons echter toch iets van het hart, dat verder niets af doet aan wat ik zojuist gezegd heb. Weert neemt terecht haar verantwoordelijkheid. Het is echter noodzakelijk dat ook Europa en Den Haag haar verantwoordelijkheid gaan nemen.

Door Europa wordt geen verantwoordelijkheid genomen. Misschien wel in woorden, maar zeker niet in daden. Hiermee is nogmaals duidelijk geworden dat één Europa, behalve misschien een gezamenlijke munt, een illusie is die ons alleen maar armer maakt. Armer niet per se in geld, maar wel in barmhartigheid en welzijn.

Ook Den Haag neemt haar verantwoordelijkheid niet. Meneer de staatssecretaris verzoekt de gemeenten op stel en sprong vluchtelingen op te vangen en legt hiermee dit probleem (voor de zoveelste keer) terug bij de gemeenten. Gelukkig zijn de meeste bestuurders van gemeenten zich bewust van hun verantwoordelijkheid en gaan zij in op de noodroep van de staatssecretaris. Maar meneer de staatssecretaris en bijna geheel Den Haag moet inzien dat het de hoogste tijd is om zelf ook verantwoordelijkheid te nemen. Naar Europa toe, maar ook op nationaal terrein. Ze zijn als de dood om het huidige asielbeleid te bespreken in de tweede kamer. Bang om een duidelijke stelling in te nemen zonder politieke escapes. Het huidige asielbeleid is niet passend meer in deze tijd en dient dus heroverwogen te worden.

We vragen het college om deze boodschap aan de staatssecretaris te verstrekken en hem te verzoeken om ook zijn verantwoordelijkheid te nemen, onder andere door de discussie in de tweede kamer aan te gaan omtrent het asielbeleid.

Waar Den Haag niet duidelijk en eenduidig is in haar beleid, is het aan de bestuurders van de gemeente Weert zaak om wel zo veel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan haar inwoners. Met name de inwoners in het gebied waar de kazerne gevestigd is, verdienen deze duidelijkheid. We begrijpen dat geen 100% garanties afgegeven kunnen worden, waar we dit wel graag zouden willen. Daarin zijn we afhankelijk van Europa en Den Haag. Maar op dit moment kunnen we wel zeggen: 1000 vluchtelingen zijn 1000 vluchtelingen en niet meer. Meer zou onverantwoord zijn. 5 jaar is 5 jaar en niet meer. Daar gaan we dan ook van uit.

Verder spreken we de hoop uit dat gekeken wordt naar de samenstelling van asielzoekers. Gezinnen nemen mogelijk minder risico met zich mee dan alleenstaande mannen. Omdat de kazerne in een woonwijk ligt, is het verstandig om er bij het COA op aan te dringen hier rekening mee te houden.

En last but not least kan niet genoeg benadrukt worden dat duidelijke, transparante en eenduidige communicatie heel belangrijk is, wat er ook gebeurt. Niet alleen in het begin, maar gedurende de gehele vijf jaar. Aan alle belanghebbenden. We vertrouwen dit college dat dit ook gaat gebeuren.

 

Bedankt voorzitter

 

Namens Martijn van den Heuvel

Fractie Weert Lokaal

aug 13

Het Blauwe Meertje

Opinie: Lokaal referendum gewenst?…

Naar het strand in Weert, het is een mooi toekomstvisioen en de droom wordt wellicht werkelijkheid. Er zijn plannen. Stel je voor: op zonnige zomerdagen schepjes, emmertjes, gettoblaster, blikjes (fris)drank in de wagen laden en op naar de plas aan de Herevennenweg, in de volksmond bekend als het Blauwe Meertje. De diepblauwe hemel weerspiegelt er in het water. Vroeger werd er vooral ‘illegaal’ gezwommen door jongeren – het meertje had een mysterieuze aantrekkingskracht – maar wat nu als er op die plek in de toekomst een echt ‘strand’ komt met alle voorzieningen van dien?

Blauwe_Meertje

 

De kakofonie rond ‘Weert Beach’

Weert Beach noemde de VVD deze toekomstdroom. Men fluisterde eerder dat het misschien in 2016 al realiteit zou kunnen zijn. Toeristen komen van heinde en verre naar Weert om te zwemmen, relaxen en waterfietsen. Weert Beach, het klinkt enigszins als een plek van wereldfaam. Nog even en Malibu valt erbij in het niet. Je ziet de palmbomen vanzelf uit de grond schieten. Stoere Life guards a la David Hasselhof , uit de Tv-serie Baywatch, redden rondborstige vrouwen van de verdrinkingsdood, om ze vervolgens met liefde te reanimeren in hun bedstee. Er zouden bij zonsondergang muziekfestivals en beach party’s georganiseerd kunnen worden aan de waterkant. En op snikhete dagen is er geen massale uittocht van Weertenaren naar dagstranden in de rest van het land, want we wonen plotseling aan onze eigen geïmproviseerde mini-zee. En dan de rest van de plannen: een extra duikplas in hetzelfde gebied voor duikverenigingen in de regio, paden voor wandelaars, fietsers en ruiters die van de natuur willen genieten. Het klinkt mooi, iedereen blij toch? Nee, niet iedereen. Er was en is een discussie gaande rond het al dan niet (volledig) realiseren van alle plannen en over de ontgrondingspraktijken rond dat helderblauwe meertje in het algemeen. En op 8 juli tijdens de raadsvergadering was het weer raak, toen de nieuwe concept realisatieovereenkomst rond ‘Weert Beach’ besproken werd. Voor- en tegenstanders stonden achter het spreekgestoelte en de beslissing…werd uitgesteld. Weert Beach… 2016 gaat het waarschijnlijk niet meer worden …

Een korte samenvatting
Al jarenlang is het gebied aan de Herenvennenweg en vooral de ontgrondingspraktijken die daar plaatsvinden voer voor discussie, en dat maakt Het Blauwe Meertje vast het meest besproken meertje van Midden-Limburg. Er doen verhalen de ronde over alles wat er gebeurt bij die mysterieuze plas, sommige met een hoog ‘indianen-‘ gehalte, andere zijn weer zeer serieus te nemen. De Centrale Zandwinning Weert (CZW) ontgrondt al sinds de jaren ’90 het gebied rond de Herevennenweg. De vraag was vaak of alles wat CZW daar– al gravend – uitvoert en aanricht wel in overeenstemming is met de wensen met betrekking tot milieu en natuur. Daar bestonden enige twijfels over.
En hoeveel klinkende euro’s brengt dat ontgronden niet in het laatje bij CZW? Er schijnen tientallen tot misschien wel honderden miljoenen om te gaan in die business – terwijl er in verhouding vooralsnog erg weinig tegenover die ontgronding stond voor de Weerter samenleving.
‘Verliest CZW – wellicht enigszins verblind door eurotekens in de ogen – misschien niet per ongeluk de natuur- en milieueisen een beetje uit het oog?’, was de vraag die de SP ooit stelde. En dan kwamen er nog vragen uit de samenleving over de zwemplas die in de toekomst aangelegd zou worden: zijn er bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s bij het zwemmen in die plas? Dinsdag 7 juli publiceerde Dagblad de Limburger het bevrijdende antwoord hierop, in een artikel met de uitslag van een onafhankelijk onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren naar de veiligheid van zwemmen in de toekomstige toeristische trekpleister het Blauwe Meertje. ‘Het is veilig’, stelt de gemeente naar aanleiding van het onderzoek. De ontwikkeling van blauwalg ligt niet voor de hand omdat de concentraties nutriënten in het water laag zijn, ook andere waarden van het water leveren geen gezondheidsrisico’s op. Tevens hoeven we niet bang te zijn voor massale onderkoeling van zwem-fans: er is weinig kans op koude onderstromen in het water, omdat de plas maximaal twaalf meter diep wordt.

Protest van natuurliefhebbers
Woensdag 8 juli was Het Blauwe Meertje weer voer voor een discussie tijdens de raadsvergadering, waar natuurfanaten uit alle hoeken opdoken om vanachter de microfoon te protesteren tegen enkele van de plannen, maar ook duikverenigingen ‘doken’, zeer toepasselijk, ‘op’ om plannen voor de extra duikplas te verdedigen. Een enthousiaste evenementenorganisator fungeerde weer als spreekbuis voor de Weerter jeugd en een hoop volwassen feestneuzen die wel zin hebben in een Beach Party zo nu en dan of gewoon een dagje aan het strand. Aanleiding voor dit alles was de concept realisatieovereenkomst die de gemeente onlangs opstelde met CZW. Hierin staan alle voorlopige plannen voor het gebied aan de Herevennenweg.

CZW
Het zit zo: CZW – dat al jarenlang het gebied ontgrondt, tot ongenoegen van onder andere de mensen die zich inzetten voor natuur en milieu – heeft een nieuwe ontgrondingsvergunning nodig. Die vergunning geeft de gemeente enkel af wanneer CZW ervoor zorgt dat het gebied een ‘brede maatschappelijke meerwaarde’ gaat vertegenwoordigen. CZW haalt uit het gebied vrachtwagens vol zand – ‘het korrelige goud’ – maar daar stond tot nog toe weinig tegenover. Gemeente en CZW zijn derhalve in de conceptovereenkomst vooralsnog ‘overeengekomen’ dat het bedrijf een tegenprestatie moet leveren. Er moet een kwaliteitsverbetering van het gebied plaatsvinden, zowel op recreatief gebied als op het gebied van natuur-en milieu. Volgens de concept overeenkomst zal CZW onder andere moeten zorgen voor de realisatie van de recreatieve waarde van het gebied. Er zou onder andere dat felbegeerde zwemwater met strand komen, ‘Weert Beach’, waarvoor iedereen in de file zal staan, de wandel en -fietspaden voor mensen die lekker willen uitwaaien, een zonneweide bij het strand, speeltoestellen, parkeerplaatsen. Maar dus ook die extra duikplas, die enigszins omstreden blijkt te zijn… Kosten: ongeveer 3 miljoen.

Genoeg draagvlak?
De aanleg van de toeristische trekpleister kost de gemeente dus geen cent en dat is mooi meegenomen. De voorwaarde voor het instemmen met de overeenkomst is voor de raad dat er een ‘breed maatschappelijk draagvlak’ is voor het hele plan. Dat draagvlak bleek afgelopen raadsvergadering op 8 juli nog niet breed genoeg. Met name natuur- en milieuverenigingen laten hun stem horen, waarbij ze vaak de term ‘de groenste regio van de wereld’ in de strijd gooien, die immers te pas en te onpas door mensen van stal gehaald wordt om hun gelijk te halen. Uit deze hoek komt kritiek omdat men te weinig gehoord is in het proces dat leidde tot de concept overeenkomst.
Stichting Groen verklaart zich fel tegenstander van het graven van een extra duikplas. De stichting gelooft dat CZW de duikplas gebruikt als excuus om extra zand te kunnen winnen, terwijl de duikverenigingen aan de andere kant natuurlijk komen met argumenten voor de duikput. De groenen beweren verder dat er verdroging op zou treden in het gebied. Ze waarschuwen zelfs voor de serieuze ‘gevaren voor de volksgezondheid’ die de zwemplas zou kunnen opleveren. En de ecologische werkgroep meent weer dat er gevolgen zullen zijn voor de biodiversiteit. Zijn dit echter speculaties of aangetoonde feiten?

Motie D66
De raad komt tot de conclusie dat de natuur- en milieuverenigingen onvoldoende gehoord zijn in het proces. D66 komt met het voorstel om de beslissing over de overeenkomst uit te stellen tot de raadsvergadering op 1 oktober, na het politieke reces dus. Het voorstel wordt door de raad en B & W aangenomen. In de tussentijd zal de klankbordgroep waarin zowel voor- en tegenstanders zitten verder discussiëren. Zo zullen de groenen meer gehoord worden. Ze moeten wel met een duidelijker alternatief komen vindt de PVDA, want nu stellen zij enkel een vrij vage denkrichting tegenover het uitgebreide plan in de concept realisatieovereenkomst. Er zal dus in de vakantietijd nog heel wat gedebatteerd worden over het meest besproken meertje van Midden-Limburg. Het standpunt van Weert Lokaal in deze kwestie? Weert Lokaal is voor het dagstrand en de toeristische ontwikkeling van het gebied, maar uiteraard wel in goed overleg met de natuurverenigingen. Het is zeker belangrijk om het gebied te ontwikkelen en er ook een toeristische en recreatieve draai aan te geven om zo iedereen juist nog meer te laten genieten van de mooie natuur die Weert heeft.

Volksstemming
Terug naar de discussie: naar alle waarschijnlijkheid komt dat droomstrand er wel. Maar die duikplas, wat doen we daar mee? En zou dat een breekpunt kunnen zijn voor CZW? Geen duikplas betekent minder zandwinning voor het bedrijf, en dat prachtige strand komt er misschien alleen als er ook voldoende ontgrond kan worden. De tijd zal het leren. Hoe dan ook: het mysterieuze meer leeft verder en verder in de samenleving. Op Weert de Gekste liet ook de rest van het volk zijn stem horen, met reacties in de trant van ‘dat uitstel, wat moet dat allemaal weer niet kosten?!’ en gemok: ‘al dat vergaderen en nooit eens iets besluiten!’. Besluiten uitstellen gebeurt wel vaker in een democratie, misschien het langzaamste stelsel der stelsels, maar uiteindelijk toch het meest veelstemmige en eerlijke. Weert de Gekste is zelf een micro-democratie. Vurige pleitbezorgers van ‘massatoerisme’ in Weert komen aan het woord, maar ook mensen die de zaak nog steeds met argusogen volgen. En dan: komt iemand met het lumineuze idee om een volksstemming te houden. Ja, een lokaal referendum over Weert Beach! Dat is pas democratie. En wie weet halen we over een paar jaar David Hasselhof binnen als first life guard – een trekpleister op zichzelf – met 55.000 stemmen voor.

Door Danielle Stals

jul 02

De menselijke maat

LogoWeertLokaal2Weert heeft een aantal spraakmakende titels behaald in de afgelopen jaren waaronder Groenste regio van de wereld, Sportstad van Nederland. Maar wat is hier de verbindende factor? Juist ja, de mensen die het mogelijk maken. Weert heeft een hecht verenigingsleven waar we trots op mogen zijn. Wij voelen ons verbonden met de stad. Dat is te zien in de vele gezinnen die vrij nemen met kermis, de massale opkomst bij lokale voorstellingen, de betrokkenheid bij projecten in de buurt en ja, ook door de kritische blik die wij op onszelf werpen. Het is niet snel in een keer goed, en de Weertenaar houdt ervan om te klagen om vervolgens te zeggen dat het ‘toch waal good woor’. Het gras is dan ook vaak groener bij de buren voor een Weertenaar, maar toch zit hij liever in zijn eigen tuin. Want stiekem is hij best trots op ‘zien stedje’. En dat komt niet door de titels die de stad heeft verworven, die zijn slechts een bevestiging en worden als niet relevant afgedaan (maar uiteraard wel uitvoerig besproken met niet-Weertenaren). De trots ligt in de mensen, die nog wat voor elkaar over hebben, die geweldige ideeën hebben en net zo lang naar medestanders en middelen zoeken totdat ze hun dromen kunnen realiseren.

 

Weert zit in ons DNA

Weert Lokaal is van mening dat we de menselijke maat als maatstaf moeten blijven gebruiken bij het bepalen van onze keuzes. Dit is nodig om de ombuigingen die voor ons staan vorm te geven. Weert Lokaal wil daarom juist investeren in de mens en bestaande goede zaken niet zomaar afbreken. Daarnaast dient er ruimte te zijn voor nieuwe initiatieven. Of het nu gaat om sport, groen of cultuur. Weert is geen stad met één duidelijk kenmerk, Weert is een smeltkroes van allerhande activiteiten die gedragen worden door betrokken inwoners met hart voor de stad.

 

Nu doorpakken!

De Weerter inwoners zijn zeer betrokken bij hun stad, maar vragen wel om transparantie van de gemeente om het draagvlak te vergroten. Als we meer participatie willen, dan moet er meer kunnen, moeten zaken gemakkelijker gaan en moeten we menselijker met elkaar omgaan. Eerlijk en open. Dit verwachten wij ook van deze gemeenteraad, nu doorpakken is ons credo. Volgens ons biedt verandering kansen. De beslissingen die wij nu nemen zullen onze gehele gemeenschap raken, daar komen we niet onderuit. Maar verandering is noodzakelijk om klaar te zijn voor de toekomst, we kunnen niet doorgaan zoals we altijd gedaan hebben. Als voorbeeld kunnen we de OZB noemen. Wij zijn er de laatste jaren in geslaagd  de OZB niet of zo weinig mogelijk te verhogen. Naar nu blijkt worden we daarvoor door het rijk beboet en dat is frustrerend. Het kan zelfs zo zijn dat we zelfs met de voorgestelde verhoging  toch nog een boete krijgen. Extra frustrerend dat we dat van tevoren niet kunnen zien, dus om het risico zo laag mogelijk te houden volgen wij het college in haar voorstel.

 

Motie OZB

 

Als grootste partij willen wij ons inzetten om de aankomende verandering te dragen. Vandaar dat Weert Lokaal het eens is met de richting die dit college aanneemt. Dat neemt niet weg dat we met een aantal voorstellen moeite hebben, en daarvoor zullen we een aantal moties indienen. We zullen kritisch blijven ten aanzien van de besluiten die het college zal nemen op de uitvoering van de projecten.

 

Creatieve verbindingen

De focus zal volgens Weert Lokaal de komende jaren moeten gaan liggen op samenwerking en verbinding. We zullen steeds meer met minder geld moeten realiseren, en dat gaat simpelweg niet alleen. We moeten de verbinding zoeken, dit gaat essentieel zijn om de bestaande voorzieningen in stand te kunnen houden die Weert haar inwoners nu nog kan bieden. Ook in het kader van subsidies is verbinding belangrijk. Zo kan een subsidie een mogelijkheid zijn om sport, onderwijs, cultuur en WMO met elkaar te verbinden en inwoners van onze gemeente op een andere wijze bij activiteiten te betrekken. Hierbij is het essentieel dat initiatieven van inwoners gewaardeerd worden, en niet automatische leiden tot een verbreding van het takenpakket van Punt Welzijn. Zo kan iedereen mee blijven doen.

 

Samenwerking op sociaal gebied

In de vorige raadsperiode hebben wij reeds een budget ingesteld voor vernieuwende initiatieven ten aanzien van de veranderingen in het sociaal domein. Afgekort de 3D’s. Tot nu toe zijn we voortvarend omgegaan met de 3D’s en hebben we ondanks grote bezuinigingen vanuit het rijk ons voorzieningenniveau op peil weten te houden voor de meest kwetsbare mensen. In alle eerlijkheid moeten we stellen dat ook deze keuzecatalogus weer onontkoombare bezuinigingen laat zien.

Aandachtspunt voor Weert Lokaal is het budget voor sociaal maatschappelijke doeleinden, dat wordt 3x ingezet en daarmee volledig opnieuw bestemd. In dit onderdeel zijn wij het eens met het  voorgestelde innovatiebudget 3D’s, maar wij wachten graag de uitwerking af van fondsvorming ondersteuning burgerinitiatieven en zullen dit na de uitwerking beoordelen. Alleen voor de omvorming cultuur en maatschappij verzoeken wij om een andere dekking te zoeken en dit geld geoormerkt te houden voor sociaal maatschappelijke doeleinden, gezien de grote bezuinigingen in het sociaal domen denken we dit budget nog hard nodig te hebben en let wel er wordt in deze bezuinigingsronde al zwaar bezuinigd op de WMO en het participatiebudget.

We zijn voor vernieuwing in cultuur en maatschappij en de daartoe behorende initiatieven om subsidie te verkrijgen. En als we meer en meer een participatiegemeente worden zoals alle plannen vragen, dan zullen we hier de volgende fase in moeten gaan. In dat kader vindt Weert Lokaal zaken als een Lefbudget voor het inspireren en stimuleren van inwoners een zeer goed initiatief waar gave, unieke projecten uit voort kunnen komen zoals in het verleden het calisthenicspark.

 

Motie Nuggers

 

Gratis citymarketing

Wij vragen het college ook om nog meer de verbinding te zoeken tussen sport en cultuur. Mooie evenementen trekken ook bezoekers van buiten Weert. Bij deze activiteiten mag ook meer de verbinding gezocht worden om tot gratis citymarketing te komen. Denk hierbij aan de NK Triatlon of het Sinterklaashuis. Door intensievere samenwerking worden de activiteiten beter belicht, krijgen mensen een groter podium om zichzelf te profileren en krijgen bezoekers nog meer moois te zien. Wat ook weer ten goede komt voor de beleidsterreinen toerisme en recreatie.

 

Co-creatie als kans

Daarnaast moeten we ook meer en meer de verbinding zoeken tussen lokale projecten en provinciale steun en tussen gemeente en inwoners. Hier kunnen belangrijke grote cofinancieringsprojecten door ontstaan zoals Weert-West en de School op Laar, maar ook gave kleinere projecten zoals het onlangs gerealiseerde klimbos en de waterskibaan bij de IJzeren man. In dit kader van verbinding en co-creatie kiest Weert Lokaal ervoor om te investeren in het Munttheater, wel met de nadrukkelijke wens om een nog hechtere samenwerking met het Rick, de Bibliotheek en de Bosuil. Daarbij vragen wij het college om ook hier te kijken naar provinciale mogelijkheden.

 

Clustering van sportaccommodaties is een noodzaak, dat klinkt als onmogelijk maar de werkelijkheid laat een andere ontwikkeling zien. Verenigingen kampen met een terugloop van leden en vrijwilligers, waardoor de bezettingsgraad van voorzieningen afneemt. Ook dit schept kansen om mensen met elkaar te verbinden. Naast clustering ligt er het voorstel om subsidies te verlagen en de tarieven op accommodaties te verhogen, hetgeen impact heeft op de verenigingen van Weert. Weert Lokaal vraagt het college verstandig om te gaan met deze keuzes en de combinaties hiervan. Sport en cultuur zijn belangrijke pijlers in de maatschappij, zowel voor jeugd als volwassenen. Het zijn middelen om mensen te verbinden, met als extra pluspunt dat zij hun toegevoegde waarde bewezen hebben op het gebied van preventie en gezondheid, jeugdbeleid, onderwijs, waarden en normen, integratie, verbinding in wijken en veiligheid.

 

Motie Parkeren

 

Ten slotte enkele wensen voor Weert

Weert Lokaal vraagt het college nadrukkelijk om eventuele meevallers in de komende maanden deels in mindering te brengen op de toch wel erg zware bezuiniging op subsidies om het verenigingsleven.

We spreken de hoop uit dat het voorstel om opnieuw te komen tot de invoering van een BIZ nu wel zal lukken, dat zou voor nieuwe impulsen kunnen zorgen. Voor wat betreft de prioriteit om het Jacob van Hornemuseum te renoveren wachten we de museumnota af.

We gaan er van uit dat het vervangen van de voegvullingen en de fundering van de oude markt betekent dat we daar jaren geen omkijken meer naar hebben.

Het speelruimteplan ligt klaar om uitgevoerd te worden en Weert Lokaal is van mening dat uitstel niet moet leiden tot afstel. Voor een aantal grote projecten vinden wij het essentieel om een onderbouwing te krijgen voor de noodzaak, denk hierbij aan het Waterfront, de Spoorlijn en Weert-West.

Verder pleiten wij ervoor dat bezuinigingen die ingeboekt worden wel echte bezuinigingen zijn.

 

Motie Groenafval

 

Geacht college en raad, en de vele medewerkers van de Gemeente Weert. Jullie hebben de afgelopen maanden samen keihard gewerkt aan de totstandkoming van de keuzecatalogus. Voor dit vele werk wil de fractie van Weert Lokaal u allemaal heel hartelijk bedanken. Chapeau!!

 

jun 27

Kiezen met visie

LogoWeertLokaal2Het gemeentebestuur van Weert heeft bovengenoemd document aangeboden aan de gemeenteraad, die vervolgens over de inhoud haar zegje moet doen en belangrijke keuzes moet maken.

Keuzes die de bevolking van Weert gaat merken, bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld gekozen wordt voor verhoging van de gemeentelijke belastingen of het fors terugdraaien van subsidies voor verenigingen. Een keuze is min of meer zeker, de begroting van de gemeente zal sluitend moeten zijn en het huishoudboekje moet kloppen. Creativiteit met daarnaast goed boekhouden is daarvoor nodig! Ik benijd de gemeenteraad niet met de taak om verantwoorde keuzes te maken…..

het zal erg lastig en ook spannend worden.

De sterkte van de huidige coalitie kan onder druk komen te staan en de oppositie zal niet schromen het college onder grote druk te zetten om zoals dat in sporttermen heet te willen scoren. Politiek zitten we in het spanningsveld van de keuze tussen veel aandacht voor het kloppend maken van het huishoudboekje of het welzijn van de inwoners van Weert.

In onze ledenvergadering van 26 juni jl. heb ik aangegeven dat het welzijn van de inwoners van Weert, de toekomst van onze verenigingen en behoud van onze eigen cultuur prioriteit moeten hebben bij het maken van keuzes.

Geld is belangrijk, maar moet ondergeschikt gemaakt worden aan de leefbaarheid van onze mooie gemeente Weert!

Ik hoop verder dat het gemeentebestuur, samen met de gemeenteraad, ook een vorm vind de inwoners van Weert daadwerkelijk te laten participeren bij het maken van de keuzes.

Ik wens onze fractie veel sterkte, wijsheid, creativiteit en strategisch inzicht toe om zodoende het beste er uit te halen voor de inwoners van onze gemeente.

 

Rene Laenen

Voorzitter

jun 20

Artikel 40 brief Vleesverwerkingsbedrijf Swinnen

Weert, 4 juni 2015

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

c.c, aan de leden van de gemeenteraad van Weert.

 

Betreft         :              Artikel 40 brief

Onderwerp :              Vleesverwerkingsbedrijf Swinnen

Bijlage         :              Foto’s

 

Geachte heren,

De ontwikkelingen om te komen tot een verbetering van de centrumfunctie voor de wijk Leuken worden op dit moment voortvarend aangepakt.

Er is veel aandacht om knelpunten aan te pakken en vernieuwingen worden uitgewerkt of zijn al in ver gevorderd stadium.

Binnen de wijk is al vele jaren sprake van overlast van het vleesverwerkend bedrijf Swinnen.

Het bedrijf met beperkte omvang heeft recent nog een uitbereiding gerealiseerd in de vorm van opslag in het aangrenzende bedrijfsgebouw.

Meerdere Wethouders hebben dit dossier als aandachtspunt gehad en zijn er beperkte verkeersmaatregelen getroffen. Het uiteindelijke doel verplaatsing van dit bedrijf omdat het niet past binnen de wijk Leuken is nog altijd niet gerealiseerd.

Het door de provincie beschikbaar gesteld bedrag van 2 miljoen aan subsidie voor het verbeteren van de centrumfunctie Leuken zou hiervoor gedeeltelijk aangewend worden.

In geen enkel gepresenteerd plan of visie wordt dit onderwerp genoemd of meegenomen.

Door de ontwikkeling van vrouwenhof de sportparken DESM en TC Weert Oost en de accommodatie voor schutterij ST Job is er een sterke toename van verkeer.

Bij het laden en lossen worden aangrenzende straten geheel of gedeeltelijk geblokkeerd door vrachtwagens. Hierdoor ontstaan verkeersonveilige situaties.

Ook de opgestelde vrachtwagens met in gebruik hebbende koelapparatuur zorgen voor geluidsoverlast tot ergernis van aangrenzende bewoners zeker in de vroege morgen.

Vraag 1. Deelt de Gemeente de mening dat er op dit moment geen plannen of inspanning geleverd wordt om het bedrijf te verplaatsen.

Handhaving van de opgestelde verkeer, laad en losregels zijn recentelijk weer aangescherpt maar niet afdoende om rust en veiligheid te garanderen.

Vraag 2.   Is de gemeente voornemens om zolang het bedrijf haar activiteiten nog op deze plaats uitvoert haar controlerende taak weer op te pakken en ook op te treden bij overtredingen.

 

Met vriendelijk groet,

 

Peter KustersLogoWeertLokaal2

Fractie weert Lokaal

 

Swinnen mei 2015 192 Swinnen mei 2015 193 Swinnen mei 2015 225 Swinnen mei 2015 226 Swinnen mei 2015 227 Swinnen mei 2015 228 Swinnen mei 2015 229 Swinnen mei 2015 230 Swinnen mei 2015 231

jun 06

Geert en Roy geven elkaar het Ja woord

IMG_3530Vanmiddag om 14:00 uur was het zover. Geert Gabriëls en Roy van der Heijden hebben elkaar het Ja-woord gegeven in het Fatimahuis.

Begeleid door Wieërter Stadsschötte, Sinte Catharina 1480, een zonovergoten dag en veel genodigden en belangstellenden kwamen zij aan bij de mooie locatie die Weert rijk is.

 

Na een welkomstwoord van Burgemeester Jos Heijmans die ook voor vandaag als Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand het huwelijk voltrok, liepen Roy en Geert blijverrast en zichtbaar emotioneel de voormalige Fatima kerk binnen. Het koor “The Streetsinger” brachten met hun mooie klanken het geheel in de juiste sfeer. De akoestiek van het Fatimahuis maakte het geheel compleet.

IMG_3542Vooraf aan het officiële gedeelte vertelde de Burgemeester op geheel eigen wijze in grote lijnen de afzonderlijke levenspaden van de 2 bezige bijen Geert en Roy en natuurlijk hoe zij elkaar uiteindelijk ontmoet hebben tot en met de grote vraag waarmee vandaag eindelijk dan ook de daad bij het woord is gevoegd.

 

 

IMG_3550

Opgeluisterd door enkele mooie liederen waaronder zelfs een in het dialect gezongen door een goede vriend van het stel.

 

 

 

 

Na de trouwbelofte, het om schuiven van de ringen en het ondertekenen van de trouwakte is het officieel.

IMG_3554IMG_3561IMG_3562

 

 

 

 

 

 

IMG_3565IMG_3566

 

 

 

 

 

Nog enkele liederen tot besluit met als hoogtepunt een mooi lied ten gehore gebracht door Noël Seerden, waarna een staande ovatie volgde.
IMG_3568IMG_3577

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat het hele gezelschap van een korte wandeling onder stralende zon te hebben genoten, werd de feestelijke dag voortgezet met een receptie en feest bij het Cafe het Anker aan het Basin. De receptie was zeer druk bezocht.

Roy en Geert, namens Weert Lokaal van harte gefeliciteerd
en heel veel voorspoed en geluk en jullie leven samen.

IMG_3585

jun 02

Weert Lokaal legt uit: De beslissing over Leerlingenvervoer Weert

LogoWeertLokaal2Onze samenleving verandert. We zullen met zijn allen als samenleving op een creatieve manier naar de ons voorliggende problemen moeten kijken. Zorg, onderwijs, wonen, werken. Niet alleen vanwege de financiële kwesties waar gemeenten steeds vaker zelf oplossingen voor moeten vinden, maar ook omdat onze maatschappij verandert. Dat is moeilijk, dat raakt iedereen, en ja daar gaan we in de komende tijd steeds vaker mee geconfronteerd worden als bestuurders. Een pittige taak, want de personen die erdoor geraakt en ermee geconfronteerd worden, die gaan dat niet als prettig ervaren. En laten dat duidelijk merken. En dat is geen ‘ver van ons bed’ gebeuren, dat zijn vrienden, buren, familie. Moeilijk, en dat vraagt om uitleg. Dan hoeven we het nog niet met elkaar eens te zijn, maar dan weet u wel de achterliggende gedachte!

De beslissing over Leerlingenvervoer Weert

In de raadsvergadering van 27 mei kwam het punt Leerlingenvervoer Weert aan bod. Een onderwerp dat leeft gezien de levendige discussie in de raad. Weert Lokaal wil onderstrepen waarover het gaat, namelijk over het verruimen van de kilometergrens van 2 km naar 6 km voor leerlingenvervoer voor niet-gehandicapte kinderen.

En dat is erg belangrijk om te onderstrepen. Kinderen en verkeer blijkt een gevoelig onderwerp te zijn. De raadsleden en wethouders wordt al snel verweten geen rekening te houden met een kwetsbare groep, ouders in de kou te laten staan, en de veiligheid van de kinderen uit het oog te verliezen. Weert Lokaal wil deze misvatting graag uit de wereld helpen en uitleggen waar om de kilometergrens verruimd is naar 6 km.

Wettelijk beleid

Op de eerste plaats heeft Weert altijd een zeer ruimhartig beleid gevoerd met betrekking tot deze kilometergrens. Werd in de (overgrote) meerderheid van de Nederlandse gemeentes reeds de grens van 6 km gehanteerd, in Weert is deze met 2 km lange tijd kunstmatig laag gehouden. Alleen moeten wij ook realistisch zijn en hebben wij er nu ook voor gekozen om het wettelijke maximum van 6 km te hanteren.

Waar gaat het hier in de praktijk om? Alleen leerlingen die verder dan 6 km van de genoemde scholen wonen kunnen in de toekomst nog gebruik maken van vergoeding. Hiermee gelden in dan heel Weert dezelfde regels voor leerlingenvervoer.

Door de wijziging zullen sommige leerlingen in de toekomst geen vergoeding meer krijgen. Hierbij gaat het om niet-gehandicapte leerlingen in het sBo (Speciaal basisonderwijs), BO (Regulier Basisonderwijs) en het v(s)o Voortgezet(speciaal) die binnen Weert naar school gaan. Dit zijn leerlingen die (al dan niet onder begeleiding) in staat zijn om zelf naar school te fietsen waarbij er ook een beroep gedaan wordt op de verantwoordelijkheid van de ouders. De kinderen van vso die buiten Weert naar school gaan, en kinderen met een handicap krijgen overigens wel gewoon nog leerlingenvervoer. Verder blijven er maatwerktrajecten mogelijk voor gezinnen die het echt niet zelf kunnen regelen.

Gemeente Weert biedt hulp

Om ouders over de wijzigingen in te lichten heeft de Gemeente Weert een brief gestuurd met uitleg over de verandering met als bijlage een nieuw aanvraagformulier. Hierin staat ook een contactpersoon vermeld waar ouders ten alle tijden terecht kunnen voor vragen en ondersteuning. Deze contactpersoon is al jaren de contactpersoon voor veel ouders en ook zeker geen onbekende. Zijn er zwaarwegende problemen, moet er meegedacht worden, dan kunnen ouders en kinderen altijd contact opnemen met de gemeente Weert.

Volgens Weert Lokaal zijn de ouders op deze wijze prima op de hoogte gesteld. Ja, er kunnen altijd misvattingen zijn, en dat er vragen zijn, ook dat valt te verwachten. Overigens ziet de gemeente Weert de ouders als de belangrijkste partij om mee te communiceren, zij zijn de verantwoordelijken voor hun kind, de beslissers. Uiteraard kan er in het overgangsjaar ook samengewerkt worden met scholen, maar op de eerste plaats zijn het de ouders die geïnformeerd dienen te worden.

Op een rijtje

De kilometergrens verruimd naar 6 km voor niet-gehandicapte kinderen, voor gehandicapte leerlingen is de regeling anders.

  • Voor gehandicapte leerlingen blijft de vergoeding voor leerlingenvervoer gewoon in stand.
  • In een aantal gevallen is er ook een fietsvergoeding mogelijk
  • Maatwerk blijft in de vorm van een hardheidsclausule waarbij ook de gezinsverhoudingen meetellen.
  • Daarbij komt er komt een overgangsjaar (1 schooljaar) voor de leerlingen die nu gebruik maken van leerlingenvervoer binnen de 6 kilometergrens.

Weert Lokaal vertrouwt erop dat de ouders in dit overgangsjaar, samen met de scholen in het toekomstig gloednieuwe Regionaal Kind en Expertise Centrum (RKEC) aan de Beatrixlaan, aan nieuwe oplossingen zullen werken.

Heeft u vragen over Leerlingenvervoer? Neem dan contact op met mevrouw Wijnen van de gemeente Weert a.wijnen@weert.nl zij helpt u graag verder.

 

Weert Lokaal

apr 24

René Laenen Ridder in de Orde van Oranje Nassau

LogoWeertLokaal2Onze voorzitter René Laenen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Laenen is geboren op 11 november 1942 in Weert en woont op Poldermolen 27, 6003 BC in Weert.

2002 – heden: Voorzitter Voetbalclub Wilhelmina ‘08
2002 – heden: Voorzitter Weert Lokaal
2004 – heden: Secretaris Raad van Toezicht Media College Amsterdam
2005 – heden: Lid en voorzitter Lokale Ouder en Verwantenraad Wonen Weert PSW
2012 – heden: Lid werkgroep Extramuraal SOL
2012 – heden: Lokaal Zorgvragers Overleg Weert en WMO platform gemeente Weert
2014 – heden: Voorzitter Stichting in oprichting voor het behoud van het Sint Jans Gasthuis Weert
1963 – 1972: Jeugdvoorzitter en later vicevoorzitter afdelingsbestuur Grafische Bond NKV
1969 – 1972: Secretaris ondernemingsraad Smeets – Safran
1978 – 2004: Secretaris schoolbestuur Porte-Vita
1983 – 2004: Secretaris schoolbestuur Amsterdamse Grafische school, later Media College Amsterdam
2000 – 2004: Vrijwilliger Europese Grafische Federatie Brussel
2000 – 2014: Penningmeester en voorzitter OPS (Organo Psycho Syndroom)
2001 – 2010: Bestuurslid Omscholingsfonds Dansers

Wij feliciteren René van harte met deze welverdiende onderscheiding.

RenéLaenen_lintjeRenéLaenen_speach

 

 

 

lintjesregen_2015_460

FoyerLintjes2015

 

 

 

 

Foto’s: Dion Huiberts

 

 

 

apr 23

Oud-raadslid dhr. L. Janssen overleden

LogoWeertLokaal2Zojuist heeft ons het trieste bericht bereikt dat ons gewaardeerd en waardevol lid Laurens Janssen vanochtend is overleden (red. 23 april 2015). Laurens Janssen was oud-raadslid van de gemeente Weert, jarenlang lid van de Werknemerspartij en zelfs vier jaar lang voorzitter van deze partij. Na de fusie met Pact ’97 in 2002 is hij trouw lid gebleven van Weert Lokaal.

De heer L.J.J. (Laurens) Janssen, geboren 21 juli 1934 in Weert, woonde aan de Graafschap Hornelaan 28 in Weert. Hij nam op 21 mei 1987 afscheid als lid van de gemeenteraad , waarvan hij sinds 1974 onafgebroken deel uit maakte. Bij dit afscheid kreeg hij de Penning van Verdiensten van de gemeente Weert.

Wij wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.