jun 20

Schoeën ideeje

Ich bin gruuëts det ich unne Rogstaeker bin,
Gruuëts op al oeës pleine en straote,
Mer as ich doeër Wieërt loup met ‘n vriendin,
Den kinne vae t toch neet laote.

Te droûme oeëver stoepe,
Woeë je eure nek neet oever braektj,
Of in t stadspark kinne toepe,
Terwiel eemus de BBQ aanstaektj.

En alles doon vae oppe fiets,
Want in Wieërt zeen vae sportief,
Vae crosse van Rooj tot aan Wieërt Beach,
Of kaome uut Bels met de locomotief.

Oeës wichter kinne hun eîge roots,
Det lieëre ze in ut Van Horne museum,
En groeëte fieëste zeen weer in de Port,
Dae ge-oeëpendj wurtj met ut Van Horne jubileum.

Allemaol schoeën ideeje,
Kinne vae dao saâme es oeëver kalle?
Want dit gedichtje hieët un reeje:
Vae wille wieëte waat uch es opgevalle!

Zoeëdet we vuruut kinnen plannen,
Daovur staon vae tenslotte aan de lat,
Neet achter de feite aan hoove renne,
Det moôg in ut Huilands, met zieker auch in ut plat!

 

jun 15

Algemene beschouwingen Kadernota 2017

Beste voorzitter, collega’s, luisteraars en kijkers,

Vandaag behandelen wij als raad de Kadernota van de gemeente Weert. In de voorgaande jaren werd dit ook wel de voorjaarsnota genoemd. In de Kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren, met een berekening hoeveel dit in grote lijnen gaat kosten. Wat betreft dit laatste punt kunnen we positief gestemd zijn: in vergelijking tot 2016 waar we geconfronteerd werden met een tekort van 8 miljoen, hebben wij nu een algemene reserve die oploopt tot 15 miljoen. Geld over houden is geen verdienste maar een feit dat alles te maken heeft met het gevoerde beleid van de laatste jaren. Zo is in vergelijking met veel andere centrumgemeenten in Limburg de uitvoering van de 3 D’s in financiële zin in Weert goed op orde. Met deze kadernota geeft de gemeente Weert aan wat er in ieder geval in de begroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken.

Maar wat zijn deze doelen? Zoals we allemaal weten verandert de wereld om ons heen in een rap tempo. We werken anders, we leven anders, en onze behoeften zijn anders. Nieuws wordt ter plekke gemaakt én gedeeld, en onze communicatielijnen zijn kort en snel. Alleen is het algemene beeld van het publiek dat een gemeente een log en traag orgaan is, waar het eeuwen duurt voordat iets geregeld is omdat het via zoveel schakels moet. En als het dan geregeld is, dan is het niet zoals men het ‘buiten’ voor ogen had. Gelukkig kunnen wij u meedelen dat het gemeentebestuur van Weert zich juist heel erg bewust is van de veranderende rol van een gemeente in de samenleving. Vooral ook omdat een gemeente meer en meer taken van de overheid zal moeten overnemen. De 3 decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp in het sociale domein zijn hier al een goed voorbeeld van, en Weert is hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Het bestuur heeft zich in de afgelopen jaren met succes gericht op het financieel gezond maken van onze gemeente, onder andere door het ingrijpend bezuinigingsprogramma Kiezen met Visie, een programma wat overigens gerealiseerd is zonder dat er zaken afgebroken zijn of niet meer uitgevoerd kunnen worden in Weert. Als Weert Lokaal spreken wij onze waardering uit over de voortvarende wijze waarmee het college, de raad en het ambtelijk apparaat aan de slag zijn gegaan met het tot stand brengen van een positief meerjaren perspectief.

Van product naar passie
We kunnen dus concluderen dat we als gemeente volop bezig zijn op productniveau met het oplossen van problemen en het aanpakken van vraagstukken. Maar in onze alsmaar sneller werkende en veranderende omgeving zullen we ook kritisch moeten kijken naar onze wijze van handelen: hoe werken we als gemeente? Niemand zit te wachten op meer bureaucratie of regelgeving. Met het nieuwe programma Weert in Dynamiek (WinD) wordt er nadrukkelijk gekeken naar de cultuur en structuur van de gemeente. Hoe kan de manier van werken effectiever, eenvoudiger en prettiger? Zowel voor onze eigen medewerkers alsook voor onze inwoners. En waar er meer en meer een beroep gedaan wordt op mantelzorgers, vrijwilligers en de zelfredzaamheid van inwoners, en het begrip participatie te pas en te onpas aangehaald wordt, moeten we ons wel goed realiseren dat het grootste aantal inwoners van Weert zich momenteel bevindt in de leeftijdsklasse 45 tot 60 jaar, direct gevolgd door de klasse 60 tot 75 jaar. Dat wil ook zeggen dat onze stad over 10 jaar voor het grootste deel zal bestaan uit senioren. Die moeten allemaal op een passende wijze kunnen recreëren, wonen en genieten, maar ze zullen ook een bepaalde vorm van zorg nodig hebben. Van wie gaan ze die krijgen, en hoe gaan we dat regelen? Daar moeten we nu plannen voor maken. Ook zal er gekeken moeten worden naar de manier waarop wij ons geld verdienen: het soort werk en het aanbod. Ook hierin zijn er veranderingen waar te nemen. Aan de ene kant zullen er vacatures zijn waarvoor simpelweg te weinig mensen zijn opgeleid, aan de andere kant zal er niet meer voor iedereen werk zijn. Als er niet voor iedereen werk is, maar het ook een doel is om zo min mogelijk bijstandsgerechtigden te hebben, hoe gaan we dit dan invullen voor en met onze inwoners? In de media zien we vaker berichten over proeven met regelarme bijstand en het basisinkomen voorbijkomen. Of dit haalbaar is of niet, het is volgens ons wél zinvol om hier serieus naar te kijken, met name met het oog op onze veranderende maatschappij en onze inwonerssamenstelling in het achterhoofd.

De gemeente als verbinder
Een van de voornaamste taken van de gemeente is volgens Weert Lokaal de rol van verbinder. Bijvoorbeeld door mensen die het moeilijk hebben op een laagdrempelige wijze in contact te brengen met hulpinstanties. Maar ook het omarmen van nieuwe inwoners in Weert, ze een nieuwe toekomst in onze mooie stad laten opbouwen, past in deze gedachtegang. We leven in een multiculturele samenleving en hoewel er wel eens sceptisch gekeken wordt naar bijvoorbeeld onze zusterrelatie met Hangzhou en mogelijke internationale samenwerkingen getuigt dit wel van een visie die onderstreept dat wij, om grote bedrijven naar Weert te trekken die belangrijk zijn voor onze werkgelegenheid nu én in de toekomst, we verder zullen moeten kijken dan onze stadsgrenzen. En dat is ook in het belang van de bedrijven die reeds hier gevestigd zijn. Uiteindelijk staat alles wat er in een gemeente gebeurt met elkaar in verbinding, en zullen wij veel meer de samenwerking moeten opzoeken, bruggen bouwen en netwerken moeten laten ontstaan. En tegelijk zullen we moeten leren loslaten om zo initiatieven van onderop zelfstandig lokaal draagvlak te geven.

De Kadernota in de praktijk
Voor de volgende zaken welke genoemd zijn in de Kadernota, of hier juist in ontbreken willen wij extra aandacht vragen:

Wanneer effecten niet met voldoende betrouwbaarheid zijn in te schatten worden ze uitgedrukt als p.m. post. Het valt ons op dat in de kadernota in het overzicht prioriteiten 2018-2021 erg veel p.m. posten staan. De fractie van Weert Lokaal is van mening dat een substantieel deel van de begroting vrij gemaakt zou moeten worden om deze p.m. posten in te vullen. Zo zijn wij bijvoorbeeld erg benieuwd naar het budget dat gereserveerd wordt voor armoedebestrijding. Met andere woorden: college welk bedrag bent u bereid vrij te maken voor beleid op de diverse p.m. posten? Als wij deze informatie hebben krijgen wij ook een beter beeld van de totale begroting.
Motie aanvalsplan armoede
Motie samenwerking arbeidsmarkt

Voor de aanpassing rotonde Ringbaan-Oost en St-Jobstraat staat geen p.m. post maar een bedrag gereserveerd van 9 ton. Weert Lokaal heeft zijn bedenkingen bij dit bedrag temeer er daar al een rotonde ligt. Eenzelfde bedrag staat er voor de herinrichting van het stadspark. Hoewel wij zeer enthousiast zijn over de nieuwe ontwikkelingen en kansen voor het stadspark vragen wij ons wel af of er al in 2018 met deze herinrichting begonnen kan worden. Verder hopen wij dat de voortvarendheid waarmee dit project wordt aangepakt zich ook vertaald naar andere milieuhinderlijke bedrijven zoals bijvoorbeeld het bedrijf Swinnen op Leuken.

Verder stelt het college voor om nut en noodzaak nog eens te onderzoeken van een West Tangent over een betere aansluiting van Weert-West met de A2. Hoe vaak en hoe lang nog vragen wij ons af?

Na reeds vaker aandacht te hebben gevraagd voor de staat waarin de stoepen in Weert zich verkeren is de fractie van Weert Lokaal verheugd dat het college 3 ton vrij maakt om een inhaalslag in het onderhoud van de trottoirs te maken.

De inrichting van het singeldeel Langpoort is beschreven maar er is geen visie voor de totale singels. Graag ziet de fractie van Weert lokaal dat er een totaalvisie komt (al durven wij het woord visie haast niet meer te hanteren) voor alle singels met daarin aandacht voor bereikbaarheid in het algemeen maar in het bijzonder voor de fietsers. Weert Lokaal heeft al vaker aangedrongen op het ontwikkelen van een fietsroutestructuur en het ontwikkelen van een plan voor de singels. Zo hebben wij onlangs in samenwerking met een groep enthousiaste studenten een plan gepresenteerd genaamd De Ramblas in Weert, specifiek gericht op onze singels. Wanneer mogen wij een totaalvisie van de singels tegemoet zien?
Motie singelvisie Weert

Afgelopen weekend hebben wij een super sportief weekend mogen meemaken met het NK Triatlon. Daarin werd mooi onderstreept hoe belangrijk sport voor Weert kan zijn, zowel op internationaal, nationaal maar zeker ook op lokaal niveau. In maart hebben wij een presentatie gekregen van Open Club Boshoven. Hierover vinden wij helaas niks terug in de Kadernota, dus zover wij zien staat er niks op de planning voor dit sportpark. Weert Lokaal vindt het belangrijk dat we als gemeente aandacht hebben voor zowel de plannen op de lange termijn als de plannen op de korte termijn betreffende Sportpark Boshoven. Het gaat zowel om infrastructuur, arrangementen en accommodatie. Onze vraag aan het college: wat ga jullie doen en wanneer?

In het overzicht ‘diverse indexeringen’ valt ons op dat huren en pachten, erfpacht, precariobelasting en toeristenbelasting niet geïndexeerd worden maar alle andere zoals onder andere hondenbelasting wel. Gezien het positieve beeld dat de meerjarige begroting laat zien dient zich bij Weert Lokaal de vraag aan waar de keuze voor wel of niet indexeren op gebaseerd is?

Als laatste punt willen wij ook het onderwerp duurzaamheid onder de aandacht brengen. Wij zijn blij te zien dat we als gemeente voortvarend bezig zijn met groen in de breedste zin van het woord. Hierin willen wij juist de mensen met een koopwoning, maar met een minder grote portemonnee, de kans geven om te kunnen investeren in het verduurzamen van hun woning.
Motie revolverend fonds energie

Dat waren enkele zaken die ons opvielen in de Kadernota. Terug naar onze Kadernota in het algemeen, een mooi document waarvoor wij als taak hebben om hier vandaag kennis van te nemen en de 1e tussenrapportage 2017 vast te stellen. Maar naast het kennisnemen van de Kadernota zouden wij ook graag met elkaar brainstormen over waar Weert in 2030 moet staan. Over de problemen die wij gaan voorzien, en hoe wij daarop gaan anticiperen. Wat is onze visie als raad voor Weert, wat moeten wij nu gaan regelen op het gebied van onder andere zorg, onderwijs, duurzaamheid en economie zodat we klaar zijn voor de toekomst? Zodat de beslissingen die wij nu nemen en de investeringen die wij nu doen getoetst kunnen worden aan hogere doelen. Zodat er meer continuïteit is tussen raadsperiodes. Daar zijn wij als stad nog veel meer bij gebaat.

Wij geloven erin dat juist deze raad daartoe in staat is. Beste collega’s, samen beschikken we over veel kennis, op het gebied van financiën, communicatie, zorg, duurzaamheid, onderwijs en economie. Laten we die kennis bundelen, laten we ons losmaken van de gangbare structuren, van de standaard reacties, en laten we een middag plannen om intensief met elkaar praten. Over hoe de toekomst eruit moet komen te zien. Over hoe wij hieraan bij kunnen dragen. Over hoe wij tot een overkoepelende visie kunnen komen voor Weert. Want dat verdient Weert niet alleen, dat is ook hard nodig.

Wij horen graag van jullie of jullie hier ook enthousiast van worden, en hiertoe bereid zijn. En dat hoeft van ons niet in ingewikkelde moties of amendementen, dat moeten we gewoon met elkaar kunnen afspreken, dat moeten we gewoon doen.

Mocht dat niet wenselijk zijn, dan uiteraard met respect van ieders mening. Het is een voorstel, mede ook ingegeven door de bijeenkomst van WinD van afgelopen week, waar alle partijen met veel enthousiasme aan hebben deelgenomen. Waarin wij kansen zagen om deze vergadering te gebruiken om gezamenlijk een hoger doel aan te pakken.

De fractie van Weert Lokaal dankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de Kadernota en dankt u hartelijk voor uw aandacht.            

nov 03

Samenvatting uitkomsten begrotingsbehandeling 2017 Weert Lokaal

raadszaal-weertDe begrotingsbehandeling voor 2017 gaat de boeken in als een succesvolle vergadering voor Weert Lokaal met 5 aangenomen amendementen en 1 aangenomen motie, allen unaniem aangenomen door de raad. Hierbij in het kort een omschrijving van onze eigen moties en amendementen en een opsomming van de mee ingediende of gesteunde moties en amendementen. 

Moties en amendementen Weert Lokaal 
We zetten maximaal in op groen: de bezuiniging op het groen, de bermen en plantsoenen, wordt bijna geheel teruggedraaid voor 2017 en 2018. De blokhagen blijven, dus niet overal gras in de directe leefomgeving. Verder is de bezuiniging geschrapt op onderhoud en klein onderhoud van straatbomen en wordt het onderhoud van stoepen als extra prioriteit toegevoegd. We hebben extra aandacht gevraagd voor veilige en aantrekkelijke fietsverbindingen, voor het groot onderhoud recreatieve fietsroutes en er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van optimalisering van de fietsinfrastructuur in Weert. Het sociaal cultureel fonds wordt voortgezet in 2017, bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen vermogen voor het verschaffen van een bijdrage in de kosten van cultuur, educatie, sport en het voorkomen van een sociaal isolement. We hebben ons ingezet voor het behouden van de rijtesten voor mensen met een beperking of gezondheidsprobleem voor Weert en omgeving, en voor het behoud van het cultureel lint.   Lees verder

jul 27

Nieuwe fractievoorzitter voor Weert Lokaal

Martijn van den Heuvel en Leon Kusters
Weert, 27 juli 2016.
De Weerter politieke partij Weert Lokaal krijgt na het zomerreces een nieuwe fractievoorzitter. Raadslid Martijn van den Heuvel van Weert Lokaal zal het stokje overnemen van Leon Kusters, momenteel fractievoorzitter van de partij.

Van den Heuvel kan hiermee bouwen op de lange ervaring die Leon Kusters op zijn naam heeft staan. Kusters is familiegetrouw in de politiek gerold en heeft al een lange politieke carrière achter de rug. Hij kwam in 1987 in de gemeenteraad van Stramproy. Eerst als raadslid en later in november 1989 als wethouder in Stramproy van het Rooier Belang. In 2007 nam hij plaats in de gemeenteraad van Weert voor Weert Lokaal (na de fusie tussen Weert Lokaal en Pact ’97). Na de verkiezingen van 2010 werd hij gekozen tot fractievoorzitter van de partij en deze taak heeft hij met veel plezier tot op heden uitgevoerd.

Leon Kusters geeft het stokje naar eigen zeggen door om zo de kans te geven aan nieuwe raadsleden. “Door halverwege de regerende periode het stokje door te geven kan ik de nieuwe fractievoorzitter blijven ondersteunen en helpen om zijn ambities waar te maken,” aldus Kusters. Van den Heuvel vult aan: “dit is een mooie uitdaging waar ik veel zin in heb de komende twee jaren. Onze fractie is een goede mix tussen ervaren en nieuwe fractieleden. De komende periode staan er een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. Met oog voor leefbaarheid, realisme en vernieuwing zal Weert Lokaal deze onderwerpen behandelen, waarbij de mens altijd centraal staat.”

Martijn van den Heuvel zal de taak van fractievoorzitter vanaf september op zich nemen.

 

 

jun 22

René Verheggen: 50 jaar hart voor Weert

Door Danielle Stals

RenéVerheggen_50jaarPolitiekSommige mensen zijn geboren voor de politiek en het liefst zouden ze sterven in het harnas. Toen de vader van René Verheggen op zijn sterfbed lag, sprak hij de memorabele woorden: ‘René gae waertj wethaojer!’ De voorspelling kwam uit en 76 jaar oud stort René Verheggen zich nog altijd vol energie op het politieke landschap van Weert. In 2014 werd hij – na een intermezzo van vijf jaar – weer met voorkeursstemmen verkozen tot raadslid van Weert Lokaal, de partij die hij ooit middels fusie mede oprichtte. René Verheggen is een politiek zwaargewicht, hij is niet weg te denken uit onze geschiedenis. En dit jaar is René Verheggen maar liefst 50 jaar actief in de politiek. Dat vraagt om een gesprek over zijn favoriete thema…

 

Politiek toen en nu
René’s leven is politiek, vroeger en nu. Nog steeds volgt hij graag vol spanning de debatten in de tweede kamer. Hij vertelt vandaag over de mooie kanten en ook over de schaduwkanten van het vak. Over zijn rol in de politiek van vroeger en zijn huidige, wat stillere gedaante, in de politiek van nu. Hoe is dat politieke virus ontstaan?

René schraapt zijn keel: ‘Ik wist al heel jong dat ik de politiek in wilde, net als mijn vader die wethouder was. Ik herinner me dat het toen ik klein was een komen en gaan was van mensen bij ons thuis. Mijn vader hield thuis kantoor. Mensen vestigden hun hoop op hem en hij kon ze vaak helpen. Dat wilde ik ook! Ik wilde dienstbaar zijn aan de samenleving. En toen ik op de hbs staatsinrichting kreeg was ik helemaal verkocht.’ 26 lentes jong, zat Verheggen al samen met Wiel Derckx, die toen ook nog een broekie was, in de gemeenteraad van Weert. Later zou hij daadwerkelijk tijdens zeven raadsperiodes wethouder worden. De sterfbedprofetie van pa kwam dubbel en dwars uit.

Het werd een mooi maar ook een onstuimig leven. ‘Ik hield erg van het bestuurlijke en politieke spel en dat is nooit meer over gegaan. Het leven van een wethouder is druk, onregelmatig en chaotisch. Dat wist ik van tevoren: mijn vader werkte vaak van 08.30 ’s morgens tot middernacht. Dat chaotische leven hoort ook bij mij, maar soms is het moeilijk, want je moet offers brengen. Mijn eerste huwelijk is mede door de politiek gestrand. Er waren tot laat op de avond vergaderingen en daarna was er dan vaak nog een borrel. Het kwam tussen ons in te staan. Maar later ontmoette ik mijn huidige partner Toos van Gog. Toos en ik passen heel erg goed bij elkaar. Ze is ook zeer geïnteresseerd in politiek en heel betrokken. In campagnetijd bakte ze wafels op de Markt! Ze werkte zelf lang bij de gemeente in Eindhoven. Ook zij had en heeft een druk leven.’ Hij lacht: ‘We hadden lang de stilzwijgende afspraak dat we elkaar op een bepaalde dag om elf uur ’s avonds wel weer tegen zouden komen thuis… We hadden dan in ieder geval genoeg te bespreken!’

Trots op 50 jaar politiek
50 jaar politiek brengt heel wat mooie herinneringen én verhalen met zich mee. Er is ook zo veel moois aan dit veelzijdige vak dat je er niet snel over uitgesproken raakt. In zijn bewogen leven deed Verheggen veel goede dingen voor Weert. Zo was hij de eerste wethouder die zich enorm inspande om de Weerter kermis echt op de kaart te zetten. ‘Ik heb van alles in mijn portefeuille gehad en alles was op een bepaalde manier interessant, maar het mooiste van het pakket vond ik misschien wel de kermis en het circus.’ Die liefde is nooit overgegaan: ‘Ook nu nog mag ik dan ook graag in de caravan door Europa rijden, net als kermis en circusmensen. Ook bivakkeerde de familie Lahnstein, van de schietsalon op de kermis, vaak in hun woonwagen op de achterplaats bij mijn ouders. Ik heb nog steeds contacten met kermisexploitanten. Ik heb die mensen in mijn hart gesloten.’Het zwervende bestaan van kermis- en circusmensen heeft natuurlijk ook veel overeenkomsten met het jachtige en chaotische leven van de politicus. Geen dag is hetzelfde en je ontmoet de meest bijzondere mensen.

Verheggen in het straatbeeld van nu
Er zijn veel dingen in zijn politieke carrière waar hij trots op is. Als je nu een wandeling maakt door de binnenstad van Weert zie je allerlei dingen in het straatbeeld die herinneren aan René Verheggens tijd als wethouder. Dat begint bij St. Louis met daarbij in de buurt het vroegere hotel d’n Ingel dat ooit op instorten stond. René Verheggen besloot het te renoveren en er liggen nu mooie appartementen. Er zijn in zijn tijd ook historische panden in de Maasstraat gerenoveerd. Hij was betrokken bij de aanleg van de mooie promenades in de binnenstad die via de Langstraat voeren naar de beroemde ‘Buik’ van Verheggen waardoor de Langstraat en de Stationsstraat eindelijk goed gekoppeld werden. En als je nog even verder loopt kom je tegenwoordig een heleboel rotondes tegen. René: ‘Ik was de eerste die rotondes wilde laten aanleggen in Weert. Ik had het in het buitenland gezien en dacht: ‘dat is iets voor de verkeersveiligheid in Weert!’ Een vooruitziende blik? Inmiddels zijn de rotondes niet meer weg te denken uit de infrastructuur over de hele wereld.

Waterpret in de Molenakker
Met een twinkeling in zijn ogen denkt René ook terug aan de ontwikkeling van de wijk Molenakker. ‘Ik wist dat Weertenaren niet graag het kanaal over gingen om zich daar te vestigen. Ik vroeg me af hoe we mensen enthousiast konden maken voor de wijk. Ik dacht ineens: water! In eerste instantie kreeg ik daar in het college geen meerderheid voor. Maar ik wist dat in Tilburg een wijk een succes was geworden omdat er waterpartijen in aangebracht waren. We gingen met het college naar Tilburg en jawel toen was het idee letterlijk ‘over de brug.’ Een andere kracht van René Verheggen was dat hij heel gemakkelijk bereikbaar was. Hij hield iedere maandag open spreekuur op de gemeente. Ook richtte hij een paar belangrijke commissies op. Al met al heeft René het gevoel dat hij in 2006 – toen hij stopte als wethouder – een gezonde gemeente heeft achtergelaten.

Er zijn ook dingen in zijn carrière waar René achteraf minder trots op is. ‘Tsja… die Poort van Limburg bijvoorbeeld. Ik was nauw betrokken bij de eerste plannen daarvoor. Natuurlijk handelden we met de kennis van toen, maar achteraf bezien werd het een fiasco.’ En dan was er nog een moeilijke periode. In 2009 stapte René op uit de gemeenteraad omdat zijn integriteit ter discussie kwam in een kwestie rond vermeende belangenverstrengeling. ‘Ik was er van overtuigd dat ik in die kwestie juist handelde voor Weert. Het deed wel even pijn toen, maar ik ben nooit rancuneus geweest. Ook de moeilijke dingen horen bij het politieke spel. Ik heb nog wel eens gedacht: misschien moest het wel zo gaan toen. Nadat ik opstapte dacht ik om in politieke termen te spreken ‘en gaat over tot de orde van de dag!’, grinnikt hij. Ook in het echte leven komen politieke wijsheden zeer van pas! ‘Ja misschien moest het toen wel even gebeuren, ik was niet weg te slaan uit de politiek.’

Nieuwe rol
Maar nu is hij weer terug in die gemeenteraad, vanaf z’n 75e en vol energie, maar in een nieuwe gedaante. Want hij is toch wat meer op de achtergrond valt de mensen op. Mensen zeggen wel eens tegen hem: ‘René wat ben je tegenwoordig toch rustig in de raad?’ René: ‘Ik voel nu meer een rol als steunpunt van de fractie. Ik breng ervaring mee en kennis en een hele geschiedenis en daarmee wil ik de fractie ondersteunen. Dienstbaar zijn. Ik wil niet meer scoren of de eerste viool spelen. Ik vind het nu zo mooi om te zien hoe de jonge mensen in de politiek zich ontwikkelen. Zo ben ik ook ooit begonnen. Er zijn zo veel talentvolle jongeren. Nu zijn zij aan de beurt. Maar het mooie is dat er tegelijk nog oude rotten in de raad zitten, daar kunnen de jongeren weer van leren. Ja, zo leerde de jonge Verheggen van de oude Verheggen tot op zijn sterfbed. En de jonge mensen leren op hun beurt weer van de oude Verheggen.

Politiek stroomt door de aderen van René Verheggen, – sommige mensen zijn immers geboren voor de politiek . Hij heeft er zijn hele leven aan gewijd en met veel zorg en toewijding zich ingezet voor Weert en haar inwoners. Een geboren politicus met 50 jaar politieke inzet op zijn curriculum vitae. Rest ons niet meer dan te zeggen: René, Bedankt!

dec 02

HERDENKING VERKEERSSLACHTOFFERS 2015

Rene_VerheggenMevrouw de voorzitter, dames en heren.

Helaas is onze burgemeester, de heer Heijmans, wegens verplichtingen elders in onze stad, niet in de gelegenheid hier vanmiddag aanwezig te zijn, Hij laat zich daarvoor bij u verontschuldigen.

Aan mij heeft hij gevraagd als nestor en plaatsvervangend voorzitter van de raad hier vanmiddag de gemeente Weert te vertegenwoordigen. Vanuit die positie wens ik u dan ook een warm welkom toe in onze van Hornestad.

U allen bent vandaag naar Weert gekomen om in deze prachtige, historische omgeving middels de “Nationale Herdenking Verkeersslachtoffers 2015” stil te staan bij de slachtoffers die in het afgelopen jaar en in eerdere jaren bij ongevallen in het verkeer in ons land gevallen zijn.

Dat kan niet alleen een vader of moeder, een zoon of dochter, een zus of broer of een verder familielid zijn, maar ook een dierbare vriend of vriendin of goede kennis. Het is de twintigste jaar dat uw vereniging deze slachtoffers in het verkeer herdenkt. En helaas, dat blijft nog steeds nodig.

Het gaat daarbij overigens niet alleen om degenen die bij een verkeersongeval het leven lieten, maar ook om hen die daarbij ernstig gewond raakten.

Zij die overleden bij een verkeersongeval lieten niet alleen een leemte achter bij hen met wie zij het leven deelden, maar bezorgden hen ook veel vragen.

“Hoe heeft dit kunnen gebeuren; had dit voorkomen kunnen worden en hoe moeten we nu verder”. Ook degenen die met blijvend lichamelijk letsel te maken kregen zitten vaak met soortgelijke vragen.

Het is daarom goed dat er een vereniging verkeersslachtoffers in ons land is die hun belangen wil behartigen, voor hen een vraagbaak wil zijn en niet minder belangrijk een forum voor lotgenoten contact.

Helaas moeten we vaststellen dat ondanks alle inspanningen die de diverse overheden hebben geleverd er jaarlijks nog te veel ongevallen plaatsvinden; ongevallen met verstrekkende gevolgen.

570 verkeersdoden en bijna 19.000 ernstig gewonden kenmerkten het verkeersjaar 2014. Dat staat haaks op de geformuleerde doelstellingen van het rijk, de provincies en de gemeenten.

In onze gemeente Weert werden in dat jaar 4 doden en 863 ernstig gewonden geregistreerd. Deze aantallen sluiten niet aan bij de doelstelling van onder meer het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg; een doelstelling die ook door de gemeente Weert wordt onderschreven .

Die doelstelling luidt: “Maak van de 0 een punt”. Nul slachtoffers in het verkeer, want elk slachtoffer is er een teveel. En wat in Limburg moet gelden, zal zeker ook moeten gelden in de overige Nederlandse provincies.

Er is door de diverse overheden in het verleden al veel in het veiliger maken van het verkeer geïnvesteerd. Dat gebeurde onder meer in het kader van Duurzaam Veilig.

30 km gebieden werden al dan niet sober ingericht in de woongebieden. Er kwamen 60 km wegen in de buitengebieden en verkeerstafels, rotondes, drempels, chicanes en wegversmallingen werden bekende verschijnselen in de provinciale en gemeentelijke infrastructuur.

Het aantal dodelijke slachtoffers naam in de periode 2005 – 2014 met circa 30% af van 807 naar 570, maar het aantal ernstig gewonden kende zo een daling helaas niet. Voor de diverse overheden is er dus nog steeds een behoorlijke taak weggelegd.

Uit de diverse verkeersmeldpunten blijkt dat er nog veel locaties zijn die door de burger als verkeersonveilig worden ervaren”. Nog steeds zal er dus vol ingezet moeten worden op reductie van het aantal slachtoffers in het verkeer.

Verkeersveiligheid wordt door een aantal factoren bepaald.

Hoe veilig is het verkeersmiddel; hoe veilig is de infrastructuur; hoe staat het met de kennis van verkeersregels; hoe is het verkeersgedrag en hoe staat het met de handhaving zijn vragen die gesteld kunnen en mogen worden.

Wat de veiligheid van verkeersmiddelen betreft liggen de bevoegdheden en de taak bij de Rijksoverheid. Zij bepaalt immers aan welke voorwaarden en normen deze middelen moeten voldoen.

In dit kader zou naar mijn mening meer aandacht besteed mogen worden aan de fiets met trapondersteuning. Ligt er geen relatie tussen de snelheden waarmee met deze fietsen aan het verkeer deelgenomen wordt en het grote aantal al dan niet dodelijke slachtoffers in de leeftijdscategorie boven de zestig.

Dat aantal senioren leidt met 209 dodelijke slachtoffers in 2014 tot een aandeel van circa 35 % in alle dodelijke ongevallen en bijna de helft van dit aantal personen was fietser.

Wat de infrastructuur betreft ligt de taak bij wegbeheerders. Dat kan zowel het rijk, de provincie of de gemeente zijn. Is de kwaliteit van het wegdek wel goed genoeg om de kwalificatie veilig te krijgen; is de belijning bij minder goede weersomstandigheden wel duidelijk zichtbaar; zijn de geplaatste verkeersborden voldoende duidelijk; is er sprake van een logisch en veilig ontwerp. Allemaal vragen die in het kader van verkeersveiligheid relevant zijn

In dit verband memoreer ik het voorbije woensdag gepubliceerde voornemen van de minister van infrastructuur, mevrouw Schultz – van Haegen om richtlijnen en nadere regels uit te vaardigen voor kruispunten waaronder rotondes, zodat aan de huidige onduidelijkheid als gevolg van de vele varianten een einde komt en iedere verkeersdeelnemer weet wat van hem verwacht wordt.

Als wethouder van de gemeente Weert heb ik in het verleden echter moeten ervaren dat standaard oplossingen niet altijd effectief zijn. Vaak is inleving in de situatie en creativiteit nodig om samen met de bewoners in de omgeving tot een aanvaardbare en veilige oplossing te komen. Een theoretisch ontwerp uit de bureaulade trekken is vaak niet de oplossing.

Ongevallen kunnen ook te wijten zijn aan foutief verkeersgedrag. Respect voor de overige verkeersdeelnemers is een basisvoorwaarde voor een veilig verkeer. Maar kun je wel respect voor je mede weggebruiker tonen als je de geldende verkeersregels niet of onvoldoende kent.

In dit verband verwijs ik naar de twee ongevallen met dodelijke afloop welke voorbije vrijdag op zebrapaden in ons land plaats vonden. Was hier sprake van een gebrek aan kennis of van een gebrek aan respect of mogelijk van beide.

Kun je als verkeersdeelnemer wel volstaan met de kennis die je in je jonge jaren vergaard hebt bij het behalen van het verkeersexamen op de lagere school of na je schooltijd bij het behalen van de rijbewijs. Naar mijn bescheiden mening is het antwoord daarop: neen.

Daarom zou ook in het kader van het verkeer sprake moeten zijn van een permanente educatie. Om dat te bereiken zouden met name de gemeenten veel meer een stimulerende en facilitaire rol moeten vervullen.

Zou het gek zijn als aan het verlengen van de geldigheidsduur van het rijbewijs een opfriscursus of een update met betrekking tot de geldende verkeersregels verbonden zou worden.

Zou het niet verstandig zijn om aan de aanschaf van een scootmobiel of een ander gehandicaptenvoertuig praktische vaardigheden en kennis van verkeersregels als voorwaarde te koppelen.

Rijscholen en maatschappelijke instellingen op het gebied van verkeer zouden hierin de uitvoerende rol kunnen vervullen.

Hoe slecht het met de kennis van de verkeersregels gesteld is, heb ik mogen ervaren als voorzitter van Veilig Verkeer Nederland district Limburg. Bij de in deze provincie samen met de Katholieke Bond Van Ouderen georganiseerde verkeersquiz voor senioren, genaamd Traffic Battle is gebleken dat deze kennis een dikke onvoldoende scoort.

Als verkeersdeelnemer maak ik mij vaak zorgen over mijn eigen veiligheid in het verkeer en die van mijn mede weggebruikers. Ik sta er versteld van hoe vaak verkeerslichten genegeerd worden en er door rood gereden wordt.

Datzelfde geldt voor het overschrijden van de maximaal toegestane snelheden, met name in de 30 en 50 km gebieden en het negeren van inhaalverboden op 80 km wegen. Ook vindt ik het verontrustend hoe in het bijzonder groepen scholieren omgaan met de voorrangsregels bij het benaderen van rotondes.

Dat gedrag vraagt ook om gedragsverandering middels handhaving. Bij het handhavingsbeleid moet niet de sanctie, of meer nog de hoogte van de sanctie uitgangspunt zijn, maar op de eerste plaats de kans dat men met een sanctie geconfronteerd wordt.

Als die kans als minimaal wordt ervaren waarom zou men zich dan aan de regels houden.

Er liggen dus nog een groot aantal taken voor de overheden weggelegd op het terrein van regelgeving, inrichting van de openbare ruimte, educatie, voorlichting en als sluitstuk een effectieve handhaving.

Tot slot zou ik aandacht willen vragen voor de nazorg voor verkeersslachtoffers in administratieve en juridisch zin. Als gevolg van een motorongeval met naar het zich laat aanzien blijvend letsel voor mijn oudste zoon heb ik de ervaring opgedaan dat het veel te lang duurt vooraleer verzekeringsmaatschappijen hun onderlinge zaken afwikkelen en dat er inzake de schuldvraag veel te lang op duidelijkheid van justitie gewacht moet worden. Voor het slachtoffer of zijn nabestaanden niet alleen frustrerend maar vaak ook leidend tot hoge kosten.

Mevrouw de voorzitter, dames en heren

Ik zei het reeds: “Maak van de 0 een punt” dient de doelstelling van het verkeersveiligheidsbeleid te zijn. Om dat te bereiken hebben we nog een lange weg te gaan. Een weg waarbij er ook in de toekomst helaas nog slachtoffers zullen vallen, zowel doden als ernstig gewonden.

Middels een goede analyse van die ongevallen zullen we moeten zoeken naar de oorzaken ervan en zullen oplossingen ter verbetering van de verkeersveiligheid aangedragen en ook uitgevoerd moeten worden. Geen gemakkelijke maar wel een uitdagende taak voor de diverse overheden.

Voor uw vereniging blijft er ook een taak weggelegd; een taak die u al twintig jaar vol overtuiging vervult. Ik complimenteer u met uw twintig jarige inzet en wens uw vereniging en alle slachtoffers en nabestaanden alle goeds voor de toekomst toe.

Ik dank u voor uw aandacht.

 

René Verheggen

 

mrt 28

Borgstelling SV Laar

Martijn_vdHeuvelOp woensdag 25 maart heeft de fractie Weert Lokaal, samen met de andere partijen ingestemd met het voorstel tot het verlenen van een borgstelling van € 105.000 aan de voetbalvereniging SV Laar voor een periode van 15 jaar. Zonder borgstelling is het voor SV Laar niet mogelijk om de financiering van nieuwe kleedlokalen rond te krijgen. Geldverstrekkers zijn niet bereid om investeringen van sportverenigingen te financieren wanneer er geen sprake is van 100% borgstelling. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) staat voor de helft borg met als eis dat ook de betreffende gemeente voor de helft borg staat.

In de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heb ik een wedstrijd mogen spelen tegen een team van SV Laar. Een sportieve wedstrijd met gezonde strijd zoals het hoort. Echter na de wedstrijd kreeg ons team een koude douche, letterlijk. Een aantal maanden later ben ik als vertegenwoordiger van de partij Weert Lokaal op verzoek van de vereniging op bezoek geweest bij SV Laar. Tijdens de rondleiding werd duidelijk waarom we eerder een koude douche hebben gekregen. De staat van de kleedkamers ligt onder het acceptabele niveau. De voorzieningen in de bestaande kleedlokalen werken niet meer naar behoren en ook de tijdelijke units voldoen niet meer. De leden van SV Laar kunnen hier niet heel veel langer douchen, laat staan de vele bezoekers die SV Laar mag ontvangen. Nieuwe kleedlokalen zijn dus hard nodig. Weert Lokaal is daarom blij dat het besluit is genomen een borgstelling te verlenen aan deze vereniging met 700 leden. Nu kan begonnen worden aan de bouw van de nieuwe kleedlokalen voor de leden van SV Laar en haar bezoekers.

Martijn van den Heuvel

mrt 22

WL Doet

Het Oranje Fonds organiseert, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) als vrijwilliger aan te sluiten bij één van de klussen. Op zaterdag 21 maart hebben een aantal Weert Lokaal (fractie)leden de handen uit de mouwen gestoken in Zorgcentrum Ververshof in het kader van de actie NL Doet.

Fractie-NLDoetWe kwamen om 15.30 uur samen met de andere vrijwilligers die zich hadden opgegeven voor deze klus. Ook een aantal cliënten van PSW waren vertegenwoordigt als vrijwilliger. Na een korte kennismaking, de nodige uitleg en het verdelen van de taken, konden we beginnen met de klus. De bewoners van Ververshof kregen een feestelijke voorjaarsmaaltijd aangeboden. Er werd op verschillende locaties gegeten. De grootste groep in de recreatiezaal, 3 kleinere groepen in de huiskamers en enkele bewoners op de kamer.

We begonnen met het klaarmaken van de recreatiezaal. Dit was snel gedaan, want veel handen maken licht werk. Nu was het wachten op de eters. Sommige bewoners konden zelfstandig naar de grote zaal komen, maar er mochten ook een aantal bewoners opgehaald en begeleidt worden. Mooi klusje voor Weert Lokaal. We belden aan bij de bewoners en er werd door de meesten enthousiast open gedaan. Anderen waren het vergeten of wilden toch liever eten op de eigen kamer. Natuurlijk geen probleem. We hebben de bewoners begeleid naar de grote zaal en tijdens de wandeling een gezellig praatje gemaakt.

Nadat iedereen een plaats had gevonden werd het warme vlees opgediend en kon er gegeten worden. De vrijwilligers zorgden dat niemand iets tekort kwam. De bewoners werden in de watten gelegd en hun blijk van waardering was groot. Er ontstonden mooie gesprekken aan tafel waarbij we hartelijk gelachen hebben met elkaar. Ondertussen werd er muziek gemaakt door een accordeonist en één van de andere vrijwilligers heeft de vroege avond verrijkt met haar stem.

Je kon zien dat de bewoners genoten van de aandacht, van de gesprekken en de maaltijd. Ik heb gemerkt dat de bewoners de hulp waarderen en dat je veel terug krijgt voor het vrijwilligerswerk. Ik heb namelijk samen met mijn collega-klussers een leuke en leerzame middag gehad en vooral heel veel lol gehad met de leuke bewoners van Ververshof. Bedankt allemaal!!

Martijn van den Heuvel

mrt 06

NLdoet met de fractieleden van Weert Lokaal

LogoWeertLokaal2NLdoet op 20 en 21 maart 2015 en vanzelfsprekend doen wij ook mee. De Fractieleden van Weert Lokaal gaan de voorjaarslunch verzorgen in zorgcentrum Ververshof in Weert.op zaterdag 21 maart om 15.30-18.30 uur.

Het Oranje Fonds organiseert op 20 en 21 maart 2015, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen.

Kloppend hart
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook laat NLdoet zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn.

Het hele Koninkrijk DOET
Onder de namen NLdoet, ARUBA DOET, BON DOET, CURA DOET, Statia DOET en SXM DOET onderstrepen deze zes initiatieven het belang van vrijwilligerswerk én vrijwilligers in heel het koninkrijk en roepen iedereen op om voor (een deel van) een dag de handen uit de mouwen te steken. Heeft uw organisatie een leuke klus? Moet het buurtcentrum nodig opgeknapt worden, moet het gaas van de dierenopvang vervangen worden, wilt u een verwendagje voor alle ouderen of heeft u een andere leuke klus? Meld uw klus dan aan op deze website en doe mee.

Recordaantal
In de 2014 editie waren op 21 en 22 maart 325.000 Nederlanders actief bij meer dan 8.600 klussen, een recordaantal.

 

okt 01

Kermis in de stad!

Zwieren, zwaaien, oliebollen en curryworsten eten en tegen elkaar strijden bij de kamelenrace, heerlijk: kermis is weer in de stad! En Weert heeft een unieke kermis waar zoveel te beleven valt dat het moeilijk aan niet-Weertenaren uit te leggen is, het is een kermis die je gewoon moet meemaken!

Geert en RoyDit jaar werd het een kermis om nooit te vergeten voor Weert Lokaal raadslid en lijsttrekker Geert Gabriëls. Vol enthousiasme vertelde hij maandagavond tijdens de uitreiking van de kermisprijzen over zijn liefde voor kermis en hoe hij zijn grote liefde Roy precies zes jaar geleden heeft leren kennen met kermis in café De Harmonie… en dat hij Roy kermiszaterdag in hetzelfde café ten huwelijk heeft gevraagd! Geweldig nieuws uiteraard!

Fotobron: Weert de Gekste

Na het uitreiken van de kermisprijzen kon Geert meteen door om ook andere mensen gelukkig te maken. In café Oad Wieërt presenteerde hij namelijk een vrijgezellenveiling voor Dr. Joe-Hoe de vrolijke ziekenhuisclown van het SJG Weert. Voor dit goede doel liet ook Weert Lokaal raadslid Marienel Engelen zich graag ‘veilen’ en werd er een leuk bedrag opgehaald voor de vrolijkste dokter van Weert.

Kortom, een prachtige en liefdevolle kermis waar ook de weergoden ons gunstig gezind waren en Weert last-but-not-least ook nog eens tot groenste stad van Europa werd uitgeroepen! Voor wie nog niet is geweest, u heeft nog twee dagen om het mee te maken en te beleven… geniet ervan!