jun 20

Artikel 40 brief Vleesverwerkingsbedrijf Swinnen

Weert, 4 juni 2015

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

c.c, aan de leden van de gemeenteraad van Weert.

 

Betreft         :              Artikel 40 brief

Onderwerp :              Vleesverwerkingsbedrijf Swinnen

Bijlage         :              Foto’s

 

Geachte heren,

De ontwikkelingen om te komen tot een verbetering van de centrumfunctie voor de wijk Leuken worden op dit moment voortvarend aangepakt.

Er is veel aandacht om knelpunten aan te pakken en vernieuwingen worden uitgewerkt of zijn al in ver gevorderd stadium.

Binnen de wijk is al vele jaren sprake van overlast van het vleesverwerkend bedrijf Swinnen.

Het bedrijf met beperkte omvang heeft recent nog een uitbereiding gerealiseerd in de vorm van opslag in het aangrenzende bedrijfsgebouw.

Meerdere Wethouders hebben dit dossier als aandachtspunt gehad en zijn er beperkte verkeersmaatregelen getroffen. Het uiteindelijke doel verplaatsing van dit bedrijf omdat het niet past binnen de wijk Leuken is nog altijd niet gerealiseerd.

Het door de provincie beschikbaar gesteld bedrag van 2 miljoen aan subsidie voor het verbeteren van de centrumfunctie Leuken zou hiervoor gedeeltelijk aangewend worden.

In geen enkel gepresenteerd plan of visie wordt dit onderwerp genoemd of meegenomen.

Door de ontwikkeling van vrouwenhof de sportparken DESM en TC Weert Oost en de accommodatie voor schutterij ST Job is er een sterke toename van verkeer.

Bij het laden en lossen worden aangrenzende straten geheel of gedeeltelijk geblokkeerd door vrachtwagens. Hierdoor ontstaan verkeersonveilige situaties.

Ook de opgestelde vrachtwagens met in gebruik hebbende koelapparatuur zorgen voor geluidsoverlast tot ergernis van aangrenzende bewoners zeker in de vroege morgen.

Vraag 1. Deelt de Gemeente de mening dat er op dit moment geen plannen of inspanning geleverd wordt om het bedrijf te verplaatsen.

Handhaving van de opgestelde verkeer, laad en losregels zijn recentelijk weer aangescherpt maar niet afdoende om rust en veiligheid te garanderen.

Vraag 2.   Is de gemeente voornemens om zolang het bedrijf haar activiteiten nog op deze plaats uitvoert haar controlerende taak weer op te pakken en ook op te treden bij overtredingen.

 

Met vriendelijk groet,

 

Peter KustersLogoWeertLokaal2

Fractie weert Lokaal

 

Swinnen mei 2015 192 Swinnen mei 2015 193 Swinnen mei 2015 225 Swinnen mei 2015 226 Swinnen mei 2015 227 Swinnen mei 2015 228 Swinnen mei 2015 229 Swinnen mei 2015 230 Swinnen mei 2015 231

jan 05

Weert Lokaal: verbinding Weert – Hamont moet wél topprioriteit zijn!

Weert, 4 januari 2014. Naar aanleiding van het bericht “Hamont-lijn fors duurder” in dagblad de Limburger van 3 januari jongstleden heeft Weert Lokaal een artikel 40 brief gestuurd naar het college van B&W. Volgens gedeputeerde, Patrick van der Broeck (CDA, vervoer) namens de provincie Limburg, is investeren in de internationale treinverbinding tussen Weert en Hamont geen topprioriteit. Dit terwijl een stoptreinverbinding Weert-Roermond en investering van ruim 40 miljoen in de Maaslandlijn wél extra aandacht en energie krijgen vanuit de provincie Limburg en het Rijk.

Weert Lokaal is voorstander van een goede bereikbaarheid van Weert via weg, water en spoor en vindt het zeer teleurstellend dat het plan voor de treinverbinding Weert-Hamont-Antwerpen nu afgeserveerd lijkt te worden. Juist deze internationale verbinding gooit een nieuw Belgisch achterland open en is voor een grote regio rondom Weert van belang.

Weert Lokaal stelt de volgende vragen aan het college van B&W:

  • Wat vindt het college van B&W van de bevindingen van gedeputeerde van der Broeck namens de provincie Limburg, dat de passagiersdienst Weert-Hamont geen prioriteit is?
  • Hoe gaat het college van B&W hierop reageren?
  • Is het college van B&W bereid om actie te voeren tegen deze beslissing/bevinding? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college van B&W het met de provincie Limburg eens dat een stoptrein Weert-Roermond gewenst is en dat deze stoptreinverbinding als topprioriteit wordt gezien? Waarom wel/niet?
  • Is het college van B&W bereid te onderzoeken of het mogelijk is een busverbinding te realiseren tussen Weert en Hamont Station, als voorlopig alternatief voor een treinverbinding?

De vragen zullen schriftelijk beantwoord worden en aan de orde komen tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2014.

nov 07

Succesvolle begrotingsbehandeling 2014 voor Weert Lokaal

Geert_GabrielsOp woensdag 6 november werd de begroting voor 2014 door de raad vastgesteld. Weert Lokaal kwam met enkele moties en amendementen om deze begroting hier en daar aan te passen. Deze amendementen en moties werden unaniem aangenomen! In dit stuk worden enkel de moties en amendementen genoemd waarbij Weert Lokaal het initiatief nam. Naast onderstaande ideeën zijn er ook enkele plannen gesteund die opgesteld werden op initiatief van andere partijen. Dank ook aan de andere fracties in de gemeenteraad van Weert!

Zo was er het amendement aankleding binnenstad, waarbij de gemeente een bedrag van 10.750 euro beschikbaar stelt. Samen met eenzelfde bedrag van de ondernemers van de binnenstad moet deze eerste stap er voor zorgen dat Weert in 2014, het jaar dat Weert 600 jaar bestaat, aangekleed wordt met bloemen en groen. Een eerste stap in verdergaande samenwerking tussen Centrummanagement en ondernemers, vastgoedeigenaren, horeca en CWP.

Met de motie schaliegasvrije gemeente lukte het Weert Lokaal om Weert als 102e schaliegasvrije gemeente uit te roepen. Zij kreeg hier landelijk ook felicitaties voor, samen met de mede-indieners en initiatiefnemers van deze motie!

Dan was er nog de motie begaanbare openbare loop- en fietsroutes voor ouderen en gehandicapten waarbij Weert Lokaal het college van B&W oproept om “afwijkend van het reguliere onderhoudsplan een tussentijdse schouw in te plannen rondom woonconcentraties van senioren en gehandicapten zowel in de wijken als in de binnenstad”. Weert Lokaal wil de mobiliteit en zelfstandigheid van deze doelgroepen waarborgen. Daarom wil Weert Lokaal de  begaanbaarheid van de trottoirs en fietspaden rondom de woonconcentraties van ouderen en gehandicapten zo optimaal mogelijk houden.

Tot slot was er ook een amendement mensen zonder uitkering, zonder werk. Dit amendement roept de gemeente Weert op om óók oog te hebben voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt maar géén bijstandsuitkering hebben omdat ze een eigen huis (en dus eigen vermogen) hebben. Er wordt op initiatief van Weert Lokaal in 2014 75.000 euro vrijgemaakt om deze doelgroep te helpen bij het zoeken naar nieuw werk. Deze mensen, die nu tussen wal en schip dreigen te vallen puur vanwege het feit dat ze een eigen woning hebben, kunnen vanaf 2014 ook in aanmerking komen voor re-integratietrajecten!

Uiteindelijk een voor Weert Lokaal zeer geslaagde begrotingsbehandeling. Met dank aan het verzette werk van de fractie, steunfractie, fractiesecretaris, alle leden van Weert Lokaal en aan de inwoners van Weert!

Geert Gabriëls

sep 27

Vervangen sfeerverlichting binnenstad

Frans_AdriaensIn de raadsvergadering van 25 september j.l. werd een agendapunt betreffende nieuwe sfeerverlichting in de binnenstad behandeld. Ons raadslid Frans Adriaens die al vurig in de commissievergadering had bepleit om de uitvoering in één keer uit te voeren verwoordde verder als reactie op dat voorstel als volgt. “Het voorstel was eerst om e.e.a. in twee keer uit te voeren. Ik noemde dat in de commissie ‘kneuterig’ zeker met het oog op de aanloop naar het feestjaar ‘Weert 600 jaar stad’. Het project wordt nu in één keer uitgevoerd. Prima!
Wat ik echter mis in het voorstel is, wat ik namens Weert Lokaal noemde in de commissievergadering EZ, te weten een mogelijk aanbestedingsvoordeel als alles in één keer zou worden uitgevoerd.
Een aanbesteding om het project in 2 keer uit te voeren had toen al plaatsgevonden. We nemen aan dat er een aanbestedingsvoordeel na het besluit van de raad van vanavond in zit.

Een tweede opmerking betreft het volgende. Wat ik ook mis in het voorliggend stuk onder het kopje financiering is, dat circa 100 ondernemers vrijwillig jaarlijks- gedurende 3 jaar- een bijdrage leveren wat neerkomt op een bedrag van € 22500,= Chapeau!!! (de wethouder gaf toe, dat dit onderdeel helaas was weggevallen).
Is dit niet een duw in de rug om nogmaals te proberen om te komen tot een BIZ-structuur v.w.b. de ondernemers  binnen de Singels en enkele aanloopstraten.

Bij dezen pleiten wij daarvoor!!!

(het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen)

Frans Adriaens