jul 20

Onderwerp: inzet fonds ondersteuning burgerinitiatieven

imageIn de vergadering van 20 juli 2016 diende Weert Lokaal een motie in voor de criteria te formuleren voor het fonds ondersteuning burgerinitiatieven. Deze motie werd unaniem gesteund door de SP, VVD, CDA, D’66, PvdA en DUS Weert.

 

MOTIE

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 20 juli 2016,

Overwegende dat:
Er een raadsvoorstel ligt om Mijn straat Jouw straat in de huidige vorm te stoppen;

  • Uit de evaluatie van MSJS blijkt dat dat de conclusie om te stoppen met MSJS door alle partijen wordt onderschreven;
  • De wijk- en dorpsraden meer speelruimte en minder bemoeienis willen van de overheid;
  • Dat het college met het voorstel beoogt de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid neer te leggen bij de gemeenschap hetgeen overeenkomt met de beginselen van burgerparticipatie en
    de wens van de wijk- en dorpsraden volgens de evaluatie;
  • De gemeenteraad in de begroting 2016 een fonds ondersteuning burgerinitiatieven heeft geprioriteerd ad € 62.500 per jaar. Het fonds is bedoeld om goede initiatieven van zowel wijk-en dorpsraden en inwoners te ondersteunen;
  • Dit fonds daarmee een goede invulling geeft aan de beginselen van burgerparticipatie: initiatieven en hiermee een betere invulling kan zijn dan MSJS;
  • Dit fonds tot op heden onvoldoende onder de aandacht is gebracht bij zowel wijk-en dorpsraden als inwoners;
  • In de begroting 2016 de volgende tekst staat opgenomen: om de sociale cohesie en de ‘ontmoeting’ te stimuleren zullen criteria moeten worden geformuleerd waaraan de initiatieven kunnen worden getoetst;
  • Deze criteria nog niet zijn geformuleerd door het college en geformaliseerd door de gemeenteraad.

Draagt het college op:
Voor 1 december 2016 de criteria te formuleren voor het fonds ondersteuning burgerinitiatieven en deze in de raadscyclus van december ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad zodat tijdig (lees: 1 januari 2017) een beter alternatief aanwezig is voor MSJS,

en gaat over tot de orde van de dag,

Fractie Weert Lokaal,

M. van den Heuvel

jul 02

De menselijke maat

LogoWeertLokaal2Weert heeft een aantal spraakmakende titels behaald in de afgelopen jaren waaronder Groenste regio van de wereld, Sportstad van Nederland. Maar wat is hier de verbindende factor? Juist ja, de mensen die het mogelijk maken. Weert heeft een hecht verenigingsleven waar we trots op mogen zijn. Wij voelen ons verbonden met de stad. Dat is te zien in de vele gezinnen die vrij nemen met kermis, de massale opkomst bij lokale voorstellingen, de betrokkenheid bij projecten in de buurt en ja, ook door de kritische blik die wij op onszelf werpen. Het is niet snel in een keer goed, en de Weertenaar houdt ervan om te klagen om vervolgens te zeggen dat het ‘toch waal good woor’. Het gras is dan ook vaak groener bij de buren voor een Weertenaar, maar toch zit hij liever in zijn eigen tuin. Want stiekem is hij best trots op ‘zien stedje’. En dat komt niet door de titels die de stad heeft verworven, die zijn slechts een bevestiging en worden als niet relevant afgedaan (maar uiteraard wel uitvoerig besproken met niet-Weertenaren). De trots ligt in de mensen, die nog wat voor elkaar over hebben, die geweldige ideeën hebben en net zo lang naar medestanders en middelen zoeken totdat ze hun dromen kunnen realiseren.

 

Weert zit in ons DNA

Weert Lokaal is van mening dat we de menselijke maat als maatstaf moeten blijven gebruiken bij het bepalen van onze keuzes. Dit is nodig om de ombuigingen die voor ons staan vorm te geven. Weert Lokaal wil daarom juist investeren in de mens en bestaande goede zaken niet zomaar afbreken. Daarnaast dient er ruimte te zijn voor nieuwe initiatieven. Of het nu gaat om sport, groen of cultuur. Weert is geen stad met één duidelijk kenmerk, Weert is een smeltkroes van allerhande activiteiten die gedragen worden door betrokken inwoners met hart voor de stad.

 

Nu doorpakken!

De Weerter inwoners zijn zeer betrokken bij hun stad, maar vragen wel om transparantie van de gemeente om het draagvlak te vergroten. Als we meer participatie willen, dan moet er meer kunnen, moeten zaken gemakkelijker gaan en moeten we menselijker met elkaar omgaan. Eerlijk en open. Dit verwachten wij ook van deze gemeenteraad, nu doorpakken is ons credo. Volgens ons biedt verandering kansen. De beslissingen die wij nu nemen zullen onze gehele gemeenschap raken, daar komen we niet onderuit. Maar verandering is noodzakelijk om klaar te zijn voor de toekomst, we kunnen niet doorgaan zoals we altijd gedaan hebben. Als voorbeeld kunnen we de OZB noemen. Wij zijn er de laatste jaren in geslaagd  de OZB niet of zo weinig mogelijk te verhogen. Naar nu blijkt worden we daarvoor door het rijk beboet en dat is frustrerend. Het kan zelfs zo zijn dat we zelfs met de voorgestelde verhoging  toch nog een boete krijgen. Extra frustrerend dat we dat van tevoren niet kunnen zien, dus om het risico zo laag mogelijk te houden volgen wij het college in haar voorstel.

 

Motie OZB

 

Als grootste partij willen wij ons inzetten om de aankomende verandering te dragen. Vandaar dat Weert Lokaal het eens is met de richting die dit college aanneemt. Dat neemt niet weg dat we met een aantal voorstellen moeite hebben, en daarvoor zullen we een aantal moties indienen. We zullen kritisch blijven ten aanzien van de besluiten die het college zal nemen op de uitvoering van de projecten.

 

Creatieve verbindingen

De focus zal volgens Weert Lokaal de komende jaren moeten gaan liggen op samenwerking en verbinding. We zullen steeds meer met minder geld moeten realiseren, en dat gaat simpelweg niet alleen. We moeten de verbinding zoeken, dit gaat essentieel zijn om de bestaande voorzieningen in stand te kunnen houden die Weert haar inwoners nu nog kan bieden. Ook in het kader van subsidies is verbinding belangrijk. Zo kan een subsidie een mogelijkheid zijn om sport, onderwijs, cultuur en WMO met elkaar te verbinden en inwoners van onze gemeente op een andere wijze bij activiteiten te betrekken. Hierbij is het essentieel dat initiatieven van inwoners gewaardeerd worden, en niet automatische leiden tot een verbreding van het takenpakket van Punt Welzijn. Zo kan iedereen mee blijven doen.

 

Samenwerking op sociaal gebied

In de vorige raadsperiode hebben wij reeds een budget ingesteld voor vernieuwende initiatieven ten aanzien van de veranderingen in het sociaal domein. Afgekort de 3D’s. Tot nu toe zijn we voortvarend omgegaan met de 3D’s en hebben we ondanks grote bezuinigingen vanuit het rijk ons voorzieningenniveau op peil weten te houden voor de meest kwetsbare mensen. In alle eerlijkheid moeten we stellen dat ook deze keuzecatalogus weer onontkoombare bezuinigingen laat zien.

Aandachtspunt voor Weert Lokaal is het budget voor sociaal maatschappelijke doeleinden, dat wordt 3x ingezet en daarmee volledig opnieuw bestemd. In dit onderdeel zijn wij het eens met het  voorgestelde innovatiebudget 3D’s, maar wij wachten graag de uitwerking af van fondsvorming ondersteuning burgerinitiatieven en zullen dit na de uitwerking beoordelen. Alleen voor de omvorming cultuur en maatschappij verzoeken wij om een andere dekking te zoeken en dit geld geoormerkt te houden voor sociaal maatschappelijke doeleinden, gezien de grote bezuinigingen in het sociaal domen denken we dit budget nog hard nodig te hebben en let wel er wordt in deze bezuinigingsronde al zwaar bezuinigd op de WMO en het participatiebudget.

We zijn voor vernieuwing in cultuur en maatschappij en de daartoe behorende initiatieven om subsidie te verkrijgen. En als we meer en meer een participatiegemeente worden zoals alle plannen vragen, dan zullen we hier de volgende fase in moeten gaan. In dat kader vindt Weert Lokaal zaken als een Lefbudget voor het inspireren en stimuleren van inwoners een zeer goed initiatief waar gave, unieke projecten uit voort kunnen komen zoals in het verleden het calisthenicspark.

 

Motie Nuggers

 

Gratis citymarketing

Wij vragen het college ook om nog meer de verbinding te zoeken tussen sport en cultuur. Mooie evenementen trekken ook bezoekers van buiten Weert. Bij deze activiteiten mag ook meer de verbinding gezocht worden om tot gratis citymarketing te komen. Denk hierbij aan de NK Triatlon of het Sinterklaashuis. Door intensievere samenwerking worden de activiteiten beter belicht, krijgen mensen een groter podium om zichzelf te profileren en krijgen bezoekers nog meer moois te zien. Wat ook weer ten goede komt voor de beleidsterreinen toerisme en recreatie.

 

Co-creatie als kans

Daarnaast moeten we ook meer en meer de verbinding zoeken tussen lokale projecten en provinciale steun en tussen gemeente en inwoners. Hier kunnen belangrijke grote cofinancieringsprojecten door ontstaan zoals Weert-West en de School op Laar, maar ook gave kleinere projecten zoals het onlangs gerealiseerde klimbos en de waterskibaan bij de IJzeren man. In dit kader van verbinding en co-creatie kiest Weert Lokaal ervoor om te investeren in het Munttheater, wel met de nadrukkelijke wens om een nog hechtere samenwerking met het Rick, de Bibliotheek en de Bosuil. Daarbij vragen wij het college om ook hier te kijken naar provinciale mogelijkheden.

 

Clustering van sportaccommodaties is een noodzaak, dat klinkt als onmogelijk maar de werkelijkheid laat een andere ontwikkeling zien. Verenigingen kampen met een terugloop van leden en vrijwilligers, waardoor de bezettingsgraad van voorzieningen afneemt. Ook dit schept kansen om mensen met elkaar te verbinden. Naast clustering ligt er het voorstel om subsidies te verlagen en de tarieven op accommodaties te verhogen, hetgeen impact heeft op de verenigingen van Weert. Weert Lokaal vraagt het college verstandig om te gaan met deze keuzes en de combinaties hiervan. Sport en cultuur zijn belangrijke pijlers in de maatschappij, zowel voor jeugd als volwassenen. Het zijn middelen om mensen te verbinden, met als extra pluspunt dat zij hun toegevoegde waarde bewezen hebben op het gebied van preventie en gezondheid, jeugdbeleid, onderwijs, waarden en normen, integratie, verbinding in wijken en veiligheid.

 

Motie Parkeren

 

Ten slotte enkele wensen voor Weert

Weert Lokaal vraagt het college nadrukkelijk om eventuele meevallers in de komende maanden deels in mindering te brengen op de toch wel erg zware bezuiniging op subsidies om het verenigingsleven.

We spreken de hoop uit dat het voorstel om opnieuw te komen tot de invoering van een BIZ nu wel zal lukken, dat zou voor nieuwe impulsen kunnen zorgen. Voor wat betreft de prioriteit om het Jacob van Hornemuseum te renoveren wachten we de museumnota af.

We gaan er van uit dat het vervangen van de voegvullingen en de fundering van de oude markt betekent dat we daar jaren geen omkijken meer naar hebben.

Het speelruimteplan ligt klaar om uitgevoerd te worden en Weert Lokaal is van mening dat uitstel niet moet leiden tot afstel. Voor een aantal grote projecten vinden wij het essentieel om een onderbouwing te krijgen voor de noodzaak, denk hierbij aan het Waterfront, de Spoorlijn en Weert-West.

Verder pleiten wij ervoor dat bezuinigingen die ingeboekt worden wel echte bezuinigingen zijn.

 

Motie Groenafval

 

Geacht college en raad, en de vele medewerkers van de Gemeente Weert. Jullie hebben de afgelopen maanden samen keihard gewerkt aan de totstandkoming van de keuzecatalogus. Voor dit vele werk wil de fractie van Weert Lokaal u allemaal heel hartelijk bedanken. Chapeau!!

 

mrt 03

Auditcommissie ingesteld

Martijn_vdHeuvelIn de raadsvergadering van 25 februari 2015 is unaniem besloten een auditcommissie in te stellen.
Dit is de uitwerking van één van de moties die Weert Lokaal heeft ingediend bij de begrotingsbehandeling 2015. In deze motie roept Weert Lokaal het college op een auditcommissie in te stellen om de informatievoorziening naar de gemeenteraad te verbeteren en de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken.

De gemeenteraad ontbeerde een overlegplatform waarin aan de voorkant van besluitvormingsprocessen sturing kan worden gegeven en waarmee op regelmatige basis contacten met de gemeentelijke accountant kunnen plaatsvinden. De auditcommissie kan in belangrijke mate bijdragen aan verbeterde communicatie tussen raad, college, accountant, rekenkamer en de afdeling financiën. Deze commissie zal de raad intensief en structureel adviseren in haar kaderstellende en controlerende taken betreffende het toezicht op interne beheersing, bedrijfsvoering en financiën.

Met het instellen van de auditcommissie worden de Commissie Onderzoek Jaarrekening en het Breed Financieel Overleg opgeheven. Van iedere fractie is een raadslid of een commissielid-niet-raadslid benoemd tot lid van de auditcommissie. Voor Weert Lokaal zal Martijn van den Heuvel zitting nemen.
Martijn van den Heuvel

jan 30

Analyse en visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving

Carla_JacobsNa alle festiviteiten rondom Weert 600 is het bijna vanzelfsprekend om een goede visie op het erfgoed aan de Raad voor te leggen. Een visie die de mooie historische plekjes aan elkaar verbindt en daarbij ook ruimte biedt aan publiek private samenwerking. Dit om de aantrekkelijkheid van onze erfgoed met name ook in de binnenstad te vergroten en beter te benutten.

In die zin lag er een mooi stukje historisch werk voor samengevat in de “ Analyse en visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving”.

Echter, waar de eerder (2014) voorgestelde erfgoedvisie grote investeringen lieten zien als consequentie van herhuisvesting en verplaatsing van archief en museale werken, ontbrak nu een financiële onderbouwing.

Reden om, juist in deze tijd van heroriëntatie en bezuinigingen een amendement in te dienen samen met de VVD en later de PvdA.

Dit amendement vraagt om voorafgaand aan uitvoering de financiële gevolgen integraal in kaart te brengen en aan de Raad voor te leggen om tot een goede afweging te kunnen komen.

Het amendement werd overgenomen en met uitzondering van de SP Raadsbreed aangenomen.

WEERT Lokaal

Carla Jacobs

nov 16

Succes Weert Lokaal bij begrotingsbehandeling

LogoWeertLokaal2Tijdens de behandeling van de begroting 2015 van de gemeente Weert hebben wij diverse moties en een amendement ingediend. Tot ons genoegen zijn alle moties en het amendement aangenomen door de gemeenteraad. Een geweldig resultaat waar we trots op zijn!

Hieronder een korte inhoudelijke samenvatting van de moties en het amendement.

Motie Behoud bewaakte fietsenstalling

Nederland is een fietsland. Ook in Weert wordt veel gebruik gemaakt van de fiets. Met de vergrijzing van onze samenleving neemt het aantal elektrische fietsen toe. In de afgelopen jaren is het geld dat we aan fietsen uitgeven gestegen, omdat de fiets een belangrijk onderdeel is van ons leven. Daartegenover staat dat de diefstal van fietsen een bekende problematiek is. Het is belangrijk dat fietsen bewaakt gestald kunnen worden om diefstal daarvan te voorkomen. Dit druist in tegen het voorstel van het college om de bewaakte fietsenstalling aan de Hegstraat. Daarom heeft Weert Lokaal, samen met SP en PvdA, een motie ingebracht om een bewaakte fietsstalling te behouden. Deze motie is unaniem aangenomen door de raad, de bewaakte fietsenstalling blijft bestaan.

Motie Toegankelijkheidsparagraaf

Vooral de laatste maanden is er veel te doen over de verkeersveiligheid in Weert. Het gevoel heerst dat bij de oplevering van nieuwe projecten nou niet bepaald gekeken wordt naar de verkeersveiligheid van het geheel. Wij noemen hier het stationsplein en de kruising Maaseikerweg-Beatrixlaan als voorbeelden, maar er zijn er meer aan te wijzen. Dit baart ons zorgen, mede door het opheffen van de verkeerscommissie. Ook moet er meer rekening gehouden worden met de toegankelijkheid. Weert Lokaal heeft het college opgedragen bij alle projecten waarbij de gemeente als opdrachtgever of subsidieverstrekker fungeert de toegankelijkheid als eis te stellen en de toegankelijkheid vooraf te laten toetsen door het Gehandicapten Platform Weert. De motie is aangenomen.

Motie Bezuiniging zwembad – schoolzwemmen

De fractie van Weert Lokaal stelt vast dat de stichting IJzeren Man als enige stichting wordt geconfronteerd met forse bezuinigingen als gevolg van het afschaffen van het schoolzwemmen en tegelijkertijd een tariefstijging. De stichting is bereid om hierover mee te denken maar heeft tijd nodig om te onderzoeken of de door hen voorgestelde bezuinigingen realistisch en uitvoerbaar zijn. Wij zijn van mening dat het zwembad meer tijd zou moeten krijgen om de bezuinigingen in te vullen.

De bezuiniging met betrekking tot het schrappen van het schoolzwemmen zet het zwembad onder druk terwijl de contracten van het busvervoer nog lopen tot augustus en daarmee niet de bezuiniging opleveren zoals wordt voorgesteld. Dit nog afgezien van de consequenties voor scholen en leerlingen, ook hier zijn wellicht andere oplossingen mogelijk.

Weert Lokaal heeft middels deze motie gepleit voor het behoud van schoolzwemmen. De motie is aangenomen, dus het schoolzwemmen blijft in ieder geval tot augustus bestaan.

Motie Regelgeving evenementenpleinen

In navolging van Weert 600 zullen er nieuwe en bestaande evenementen worden georganiseerd. Het is voor de organisatoren belangrijk om vooraf te weten, wat wel en niet is toegestaan. Weert Lokaal heeft daarom gepleit voor eenduidige en op maat gemaakte regelgeving voor de verschillende locaties waar evenementen georganiseerd kunnen worden. De motie is aangenomen.

Motie Auditcommissie

Deze begroting verdient niet de schoonheidsprijs. Dit geldt ook voor diverse andere dossiers die we de afgelopen tijd onder ogen hebben gekregen. Hoe kan dat nou? Weert Lokaal is van mening dat dit onder andere komt omdat de informatievoorziening niet aansluit bij de informatiebehoefte van de gemeenteraad. Dit moet verbeterd worden en hiertoe mag deze gemeenteraad ook het heft in eigen handen nemen. Weert Lokaal verwacht naast een actievere rol van het college van B & W ook een actievere rol van de gemeenteraad om aan de juiste informatie te komen. Weert Lokaal heeft daarom voorgesteld om een auditcommissie in te stellen die de gemeenteraad kan helpen om aan die juiste informatie te komen. Deze motie is unaniem aangenomen.

Motie Keuzecatalogus

Het maken van echte keuzes mag niet te lang duren gezien onze financiële positie. Weert Lokaal wil benadrukken dat deze keuzes op een zorgvuldige en integrale wijze genomen moeten worden. Keuzes die wij nu maken kunnen grote gevolgen hebben voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Maar we moeten ze wel op korte termijn maken. Wij hebben de gehele gemeenteraad en het college opgeroepen om samen met elkaar de juiste keuzes te maken voor deze geweldige stad, waar Weert Lokaal nog steeds trots op is. Weert Lokaal heeft hiertoe een motie ingediend waarin wij het college opdragen een keuzecatalogus op te stellen en een strategische visie te ontwikkelen samen met de gemeenteraad voor 1 april 2015. Op basis van deze keuzecatalogus en strategische visie kan de gemeenteraad bij de behandeling van de voorjaarsnota 2015 de zorgvuldige keuzes maken waartoe deze financiële positie ons dwingt. Deze motie is unaniem aangenomen.

Amendement Prioriteiten nota binnensportaccommodaties

Onlangs is de binnensportnota ter sprake geweest waarbij werd aangegeven dat de Raad tijdens de begroting een uitspraak zou doen over de investeringen voor verengingen die voorgesteld werden. We werden daarna geconfronteerd met een groot toekomstig tekort. In dit licht bezien willen we de voorstellen in de binnensportnota opnieuw beoordelen. In het kader van de prioriteitenafweging hebben we verzocht om de prioriteiten aangaande de investeringen vallend onder de binnensportnota vetgedrukt op te nemen in de begroting. Dit betekent dat de binnensportnota als aparte raadsvoorstel alsnog aan de raad wordt aangeboden. Dit heeft te maken met de komende bezuinigingen en het nog vast te stellen voorzieningenplan. Wellicht zijn er creatievere oplossingen mogelijk die minder op de gemeentelijke begroting drukken. Het amendement is aangenomen.

Fractie Weert Lokaal

nov 07

Succesvolle begrotingsbehandeling 2014 voor Weert Lokaal

Geert_GabrielsOp woensdag 6 november werd de begroting voor 2014 door de raad vastgesteld. Weert Lokaal kwam met enkele moties en amendementen om deze begroting hier en daar aan te passen. Deze amendementen en moties werden unaniem aangenomen! In dit stuk worden enkel de moties en amendementen genoemd waarbij Weert Lokaal het initiatief nam. Naast onderstaande ideeën zijn er ook enkele plannen gesteund die opgesteld werden op initiatief van andere partijen. Dank ook aan de andere fracties in de gemeenteraad van Weert!

Zo was er het amendement aankleding binnenstad, waarbij de gemeente een bedrag van 10.750 euro beschikbaar stelt. Samen met eenzelfde bedrag van de ondernemers van de binnenstad moet deze eerste stap er voor zorgen dat Weert in 2014, het jaar dat Weert 600 jaar bestaat, aangekleed wordt met bloemen en groen. Een eerste stap in verdergaande samenwerking tussen Centrummanagement en ondernemers, vastgoedeigenaren, horeca en CWP.

Met de motie schaliegasvrije gemeente lukte het Weert Lokaal om Weert als 102e schaliegasvrije gemeente uit te roepen. Zij kreeg hier landelijk ook felicitaties voor, samen met de mede-indieners en initiatiefnemers van deze motie!

Dan was er nog de motie begaanbare openbare loop- en fietsroutes voor ouderen en gehandicapten waarbij Weert Lokaal het college van B&W oproept om “afwijkend van het reguliere onderhoudsplan een tussentijdse schouw in te plannen rondom woonconcentraties van senioren en gehandicapten zowel in de wijken als in de binnenstad”. Weert Lokaal wil de mobiliteit en zelfstandigheid van deze doelgroepen waarborgen. Daarom wil Weert Lokaal de  begaanbaarheid van de trottoirs en fietspaden rondom de woonconcentraties van ouderen en gehandicapten zo optimaal mogelijk houden.

Tot slot was er ook een amendement mensen zonder uitkering, zonder werk. Dit amendement roept de gemeente Weert op om óók oog te hebben voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt maar géén bijstandsuitkering hebben omdat ze een eigen huis (en dus eigen vermogen) hebben. Er wordt op initiatief van Weert Lokaal in 2014 75.000 euro vrijgemaakt om deze doelgroep te helpen bij het zoeken naar nieuw werk. Deze mensen, die nu tussen wal en schip dreigen te vallen puur vanwege het feit dat ze een eigen woning hebben, kunnen vanaf 2014 ook in aanmerking komen voor re-integratietrajecten!

Uiteindelijk een voor Weert Lokaal zeer geslaagde begrotingsbehandeling. Met dank aan het verzette werk van de fractie, steunfractie, fractiesecretaris, alle leden van Weert Lokaal en aan de inwoners van Weert!

Geert Gabriëls

jun 28

Weert 600 jaar marktrechten

Geert_GabrielsMarienel_EngelenIn de raadsvergadering van 26 juni werd er een besluit genomen over het budget voor de viering van 600 jaar Weert. Geen gemakkelijk besluit!

Voor Weert Lokaal zijn twee gedachten van belang. Enerzijds vinden we dat Weert 600 gevierd moet worden. De stad kan haar evenementen promoten en laten zien hoe compleet ze is. We kunnen aandacht schenken aan de historie van onze stad en aan de verschillende andere kwaliteiten van de stad!

Anderzijds weten we allemaal dat we de afgelopen jaren bezuinigd hebben en ook nog moeten gaan bezuinigen. De realiteit is niet alleen maar feest!

Een gemeentelijke bijdrage van 750.000 euro vindt Weert Lokaal niet stroken met de hierboven beschreven bezuinigingen. Weert Lokaal denkt dat er ook voor minder geld een mooi feestjaar georganiseerd kan worden. Een jaar waarin de historie, de krachten en de kwaliteiten van onze stad gepromoot kunnen worden zonder afbreuk te doen aan de realiteit.

Weert Lokaal nam het initiatief tot een aanpassing van het voorstel van het college, waarin de bijdrage voor het feest met 300.000 naar beneden werd bijgesteld. Het amendement werd mede ingediend door de fracties van het CDA, PvdA, SP en fractie Egging.

Weert Lokaal vindt het belangrijk dat de nieuwe en bestaande evenementen ook doorgang kunnen vinden in de jaren NA 2014. Het moet niet zo zijn dat we een topjaar hebben in 2014 en dat daarna alles inzakt omdat geld ontbreekt. Weert Lokaal heeft er daarom voor gekozen nu dus 300.000 minder uit te geven om het evenementenbeleid vanaf 2015 structureler vorm te geven. Het jaar 2014 moet hierbij een startpunt zijn van iets moois!

Geert Gabriëls en Marienel Engelen

jun 01

Straatnamen vernoemd naar overleden ereburgers van Weert

Frans_AdriaensIn de vergadering betreffende de voorjaarsnota 2013 heeft raadslid Frans Adriaens van WEERT Lokaal een lans gebroken voor het benoemen van straatnamen naar overleden ereburgers die voor de stad Weert hun strepen in het verleden hebben verdiend. Hij betrok daarbij ook de helden die voor onze vrijheid het leven lieten.

Hij diende een motie in die het met ruime meerderheid haalde.

Hij verwoorde e.e.a. als volgt;

“In de vergadering van de raadscommissie Economische Zaken, Gemeentewerken, Toerisme en Verkeer heeft Weert Lokaal er in het verleden vaker op aangedrongen om wat creatiever om te gaan met het toekennen van namen aan nieuwe straten in onze gemeente.

In Laarveld wonen nu mensen In de Korenmijt, de Hooiruiter en sommigen gaan s`avonds naar bed in de Zaaimand!

Men pleitte er voor om nieuwe straten te noemen naar overleden ereburgers van Weert en voor gevallen strijders tijdens de oorlog, die voor hun vaderland en de stad Weert het leven lieten. Als iemand het verdient, dat er een straatnaam naar wordt genoemd, dan zijn zij het wel!

“Op deze wijze kunnen wij deze mensen onze dankbaarheid en ons respect tonen!” onderbouwde WEERT Lokaal telkens haar voorstel. Het antwoord was iedere keer weer, dat men het meenam.

Daar bleef het tot op heden bij. Vandaar dat ik e.e.a. vastleg via deze motie!

Het volgend jaar vieren wij het 600 jarig bestaan van onze stad. Dit is het moment om een gedeelte van de jongste geschiedenis van Weert in het heden te verankeren.

Ook nu stellen wij uw raad dus voor om e.e.a. in de toekomst- in een wijk of ‘lob’- in te vullen via een motie”.

Frans Adriaens
WEERT Lokaal