dec 16

Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Weert Lokaal

Weert, 16 december 2017. Op 21 maart 2018 mogen we voor Gemeenteraadsverkiezingen weer naar de stembus om te stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Op vrijdagavond stelden de leden van Weert Lokaal de kandidatenlijst voor de verkiezingen unaniem vast tijdens de algemene ledenvergadering.

Eerder werd al bekend gemaakt dat wethouder Geert Gabriëls de lijst zal aanvoeren. Op de tweede plaats staat wethouder Martijn van den Heuvel. Eerste vrouw op de lijst is raadslid Suzanne Winters op nummer 3. Nieuw op de lijst op nummer 4 is Jurella Kleinmoedig. Op nummer 5 en 6 staan raadsleden Marienel Engelen en Peter Küsters. Bekende gezichten bij Weert Lokaal op 7 en 8 Els Henderikx en Henk van de Loo. Op nummer 9 Niek Gruijthuijsen, steunfractie en commissielid-niet-raadslid. Op nummer 10 nieuw bij Weert Lokaal Robyn Dörenberg. Samen aan de slag met met als uitgangspunt ons Weert Lokaal verkiezingsprogramma 2018-2022 Lees verder

sep 18

Geert Gabriëls lijsttrekker Weert Lokaal 2018

Weert, 18 september 2018.

Tijdens de algemene ledenvergadering van Weert Lokaal werd Geert Gabriëls wederom unaniem gekozen als nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Gabriëls neemt sinds 2010 plaats in de gemeenteraad in Weert en is sinds 2014 wethouder cultuur, welzijn, duurzaamheid, sport en onderwijs voor Weert Lokaal in het college van B&W van Weert.

“We willen doorgaan met onze huidige koers, waarbij we onze hoge ambities op het gebied van sport, cultuur, klimaatbestendigheid, zorg en onderwijs willen realiseren.” Aldus Gabriëls.

Foto: Weert de Gekste

De afgelopen jaren heeft hij zich met Weert Lokaal onder andere ingezet voor het realiseren en mogelijk maken van eerlijke duurzame initiatieven in Weert, wat gerealiseerd heeft in vele subsidies, acties en bewustwordingsprojecten. Op cultureel gebied is Gabriëls aanvoerder bij de ontwikkeling van een diverser cultureel aanbod met als streven meer zichtbaarheid van hetgeen er al gebeurt en het leggen van verbindingen, ontmoetingen en samenwerkingsverbanden binnen en buiten de cultuursector. Als voormalig leraar heeft hij zich ook intensief ingezet voor de realisatie van de nieuwe scholen op Leuken en Laar, educatieve projecten op het gebied van natuur- en milieu, diversiteit, muziek- en cultuuronderwijs. Ook het topsportbeleid valt onder zijn portefeuille waarbij de enthousiaste wethouder een veel geziene en gevraagde gast is bij een van de vele evenementen.

“Met onze Geert aan het roer gaan we vol enthousiasme beginnen aan de verkiezingen 2018. De vorige verkiezingen hebben we een fantastische uitslag weten te behalen met 8 raadszetels en 2 wethouders, kijkend naar de resultaten die wij met deze club mensen hebben weten te behalen gaan we de verkiezingen met vertrouwen tegemoet!” Aldus voorzitter René Laenen van Weert Lokaal.  

 Volg ons ook via:

www.weertlokaal.nl

Facebook:          politiekweertlokaal
Twitter:               @WEERTLokaal
Instagram:          Weert_Lokaal

Meer informatie over Weert Lokaal en beeldmateriaal kunt u aanvragen bij de PR-afdeling van Weert Lokaal via public-relations@weertlokaal.nl. Weert Lokaal werkt graag mee aan interviews.
Persbericht

jun 15

Algemene beschouwingen Kadernota 2017

Beste voorzitter, collega’s, luisteraars en kijkers,

Vandaag behandelen wij als raad de Kadernota van de gemeente Weert. In de voorgaande jaren werd dit ook wel de voorjaarsnota genoemd. In de Kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren, met een berekening hoeveel dit in grote lijnen gaat kosten. Wat betreft dit laatste punt kunnen we positief gestemd zijn: in vergelijking tot 2016 waar we geconfronteerd werden met een tekort van 8 miljoen, hebben wij nu een algemene reserve die oploopt tot 15 miljoen. Geld over houden is geen verdienste maar een feit dat alles te maken heeft met het gevoerde beleid van de laatste jaren. Zo is in vergelijking met veel andere centrumgemeenten in Limburg de uitvoering van de 3 D’s in financiële zin in Weert goed op orde. Met deze kadernota geeft de gemeente Weert aan wat er in ieder geval in de begroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken.

Maar wat zijn deze doelen? Zoals we allemaal weten verandert de wereld om ons heen in een rap tempo. We werken anders, we leven anders, en onze behoeften zijn anders. Nieuws wordt ter plekke gemaakt én gedeeld, en onze communicatielijnen zijn kort en snel. Alleen is het algemene beeld van het publiek dat een gemeente een log en traag orgaan is, waar het eeuwen duurt voordat iets geregeld is omdat het via zoveel schakels moet. En als het dan geregeld is, dan is het niet zoals men het ‘buiten’ voor ogen had. Gelukkig kunnen wij u meedelen dat het gemeentebestuur van Weert zich juist heel erg bewust is van de veranderende rol van een gemeente in de samenleving. Vooral ook omdat een gemeente meer en meer taken van de overheid zal moeten overnemen. De 3 decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp in het sociale domein zijn hier al een goed voorbeeld van, en Weert is hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Het bestuur heeft zich in de afgelopen jaren met succes gericht op het financieel gezond maken van onze gemeente, onder andere door het ingrijpend bezuinigingsprogramma Kiezen met Visie, een programma wat overigens gerealiseerd is zonder dat er zaken afgebroken zijn of niet meer uitgevoerd kunnen worden in Weert. Als Weert Lokaal spreken wij onze waardering uit over de voortvarende wijze waarmee het college, de raad en het ambtelijk apparaat aan de slag zijn gegaan met het tot stand brengen van een positief meerjaren perspectief.

Van product naar passie
We kunnen dus concluderen dat we als gemeente volop bezig zijn op productniveau met het oplossen van problemen en het aanpakken van vraagstukken. Maar in onze alsmaar sneller werkende en veranderende omgeving zullen we ook kritisch moeten kijken naar onze wijze van handelen: hoe werken we als gemeente? Niemand zit te wachten op meer bureaucratie of regelgeving. Met het nieuwe programma Weert in Dynamiek (WinD) wordt er nadrukkelijk gekeken naar de cultuur en structuur van de gemeente. Hoe kan de manier van werken effectiever, eenvoudiger en prettiger? Zowel voor onze eigen medewerkers alsook voor onze inwoners. En waar er meer en meer een beroep gedaan wordt op mantelzorgers, vrijwilligers en de zelfredzaamheid van inwoners, en het begrip participatie te pas en te onpas aangehaald wordt, moeten we ons wel goed realiseren dat het grootste aantal inwoners van Weert zich momenteel bevindt in de leeftijdsklasse 45 tot 60 jaar, direct gevolgd door de klasse 60 tot 75 jaar. Dat wil ook zeggen dat onze stad over 10 jaar voor het grootste deel zal bestaan uit senioren. Die moeten allemaal op een passende wijze kunnen recreëren, wonen en genieten, maar ze zullen ook een bepaalde vorm van zorg nodig hebben. Van wie gaan ze die krijgen, en hoe gaan we dat regelen? Daar moeten we nu plannen voor maken. Ook zal er gekeken moeten worden naar de manier waarop wij ons geld verdienen: het soort werk en het aanbod. Ook hierin zijn er veranderingen waar te nemen. Aan de ene kant zullen er vacatures zijn waarvoor simpelweg te weinig mensen zijn opgeleid, aan de andere kant zal er niet meer voor iedereen werk zijn. Als er niet voor iedereen werk is, maar het ook een doel is om zo min mogelijk bijstandsgerechtigden te hebben, hoe gaan we dit dan invullen voor en met onze inwoners? In de media zien we vaker berichten over proeven met regelarme bijstand en het basisinkomen voorbijkomen. Of dit haalbaar is of niet, het is volgens ons wél zinvol om hier serieus naar te kijken, met name met het oog op onze veranderende maatschappij en onze inwonerssamenstelling in het achterhoofd.

De gemeente als verbinder
Een van de voornaamste taken van de gemeente is volgens Weert Lokaal de rol van verbinder. Bijvoorbeeld door mensen die het moeilijk hebben op een laagdrempelige wijze in contact te brengen met hulpinstanties. Maar ook het omarmen van nieuwe inwoners in Weert, ze een nieuwe toekomst in onze mooie stad laten opbouwen, past in deze gedachtegang. We leven in een multiculturele samenleving en hoewel er wel eens sceptisch gekeken wordt naar bijvoorbeeld onze zusterrelatie met Hangzhou en mogelijke internationale samenwerkingen getuigt dit wel van een visie die onderstreept dat wij, om grote bedrijven naar Weert te trekken die belangrijk zijn voor onze werkgelegenheid nu én in de toekomst, we verder zullen moeten kijken dan onze stadsgrenzen. En dat is ook in het belang van de bedrijven die reeds hier gevestigd zijn. Uiteindelijk staat alles wat er in een gemeente gebeurt met elkaar in verbinding, en zullen wij veel meer de samenwerking moeten opzoeken, bruggen bouwen en netwerken moeten laten ontstaan. En tegelijk zullen we moeten leren loslaten om zo initiatieven van onderop zelfstandig lokaal draagvlak te geven.

De Kadernota in de praktijk
Voor de volgende zaken welke genoemd zijn in de Kadernota, of hier juist in ontbreken willen wij extra aandacht vragen:

Wanneer effecten niet met voldoende betrouwbaarheid zijn in te schatten worden ze uitgedrukt als p.m. post. Het valt ons op dat in de kadernota in het overzicht prioriteiten 2018-2021 erg veel p.m. posten staan. De fractie van Weert Lokaal is van mening dat een substantieel deel van de begroting vrij gemaakt zou moeten worden om deze p.m. posten in te vullen. Zo zijn wij bijvoorbeeld erg benieuwd naar het budget dat gereserveerd wordt voor armoedebestrijding. Met andere woorden: college welk bedrag bent u bereid vrij te maken voor beleid op de diverse p.m. posten? Als wij deze informatie hebben krijgen wij ook een beter beeld van de totale begroting.
Motie aanvalsplan armoede
Motie samenwerking arbeidsmarkt

Voor de aanpassing rotonde Ringbaan-Oost en St-Jobstraat staat geen p.m. post maar een bedrag gereserveerd van 9 ton. Weert Lokaal heeft zijn bedenkingen bij dit bedrag temeer er daar al een rotonde ligt. Eenzelfde bedrag staat er voor de herinrichting van het stadspark. Hoewel wij zeer enthousiast zijn over de nieuwe ontwikkelingen en kansen voor het stadspark vragen wij ons wel af of er al in 2018 met deze herinrichting begonnen kan worden. Verder hopen wij dat de voortvarendheid waarmee dit project wordt aangepakt zich ook vertaald naar andere milieuhinderlijke bedrijven zoals bijvoorbeeld het bedrijf Swinnen op Leuken.

Verder stelt het college voor om nut en noodzaak nog eens te onderzoeken van een West Tangent over een betere aansluiting van Weert-West met de A2. Hoe vaak en hoe lang nog vragen wij ons af?

Na reeds vaker aandacht te hebben gevraagd voor de staat waarin de stoepen in Weert zich verkeren is de fractie van Weert Lokaal verheugd dat het college 3 ton vrij maakt om een inhaalslag in het onderhoud van de trottoirs te maken.

De inrichting van het singeldeel Langpoort is beschreven maar er is geen visie voor de totale singels. Graag ziet de fractie van Weert lokaal dat er een totaalvisie komt (al durven wij het woord visie haast niet meer te hanteren) voor alle singels met daarin aandacht voor bereikbaarheid in het algemeen maar in het bijzonder voor de fietsers. Weert Lokaal heeft al vaker aangedrongen op het ontwikkelen van een fietsroutestructuur en het ontwikkelen van een plan voor de singels. Zo hebben wij onlangs in samenwerking met een groep enthousiaste studenten een plan gepresenteerd genaamd De Ramblas in Weert, specifiek gericht op onze singels. Wanneer mogen wij een totaalvisie van de singels tegemoet zien?
Motie singelvisie Weert

Afgelopen weekend hebben wij een super sportief weekend mogen meemaken met het NK Triatlon. Daarin werd mooi onderstreept hoe belangrijk sport voor Weert kan zijn, zowel op internationaal, nationaal maar zeker ook op lokaal niveau. In maart hebben wij een presentatie gekregen van Open Club Boshoven. Hierover vinden wij helaas niks terug in de Kadernota, dus zover wij zien staat er niks op de planning voor dit sportpark. Weert Lokaal vindt het belangrijk dat we als gemeente aandacht hebben voor zowel de plannen op de lange termijn als de plannen op de korte termijn betreffende Sportpark Boshoven. Het gaat zowel om infrastructuur, arrangementen en accommodatie. Onze vraag aan het college: wat ga jullie doen en wanneer?

In het overzicht ‘diverse indexeringen’ valt ons op dat huren en pachten, erfpacht, precariobelasting en toeristenbelasting niet geïndexeerd worden maar alle andere zoals onder andere hondenbelasting wel. Gezien het positieve beeld dat de meerjarige begroting laat zien dient zich bij Weert Lokaal de vraag aan waar de keuze voor wel of niet indexeren op gebaseerd is?

Als laatste punt willen wij ook het onderwerp duurzaamheid onder de aandacht brengen. Wij zijn blij te zien dat we als gemeente voortvarend bezig zijn met groen in de breedste zin van het woord. Hierin willen wij juist de mensen met een koopwoning, maar met een minder grote portemonnee, de kans geven om te kunnen investeren in het verduurzamen van hun woning.
Motie revolverend fonds energie

Dat waren enkele zaken die ons opvielen in de Kadernota. Terug naar onze Kadernota in het algemeen, een mooi document waarvoor wij als taak hebben om hier vandaag kennis van te nemen en de 1e tussenrapportage 2017 vast te stellen. Maar naast het kennisnemen van de Kadernota zouden wij ook graag met elkaar brainstormen over waar Weert in 2030 moet staan. Over de problemen die wij gaan voorzien, en hoe wij daarop gaan anticiperen. Wat is onze visie als raad voor Weert, wat moeten wij nu gaan regelen op het gebied van onder andere zorg, onderwijs, duurzaamheid en economie zodat we klaar zijn voor de toekomst? Zodat de beslissingen die wij nu nemen en de investeringen die wij nu doen getoetst kunnen worden aan hogere doelen. Zodat er meer continuïteit is tussen raadsperiodes. Daar zijn wij als stad nog veel meer bij gebaat.

Wij geloven erin dat juist deze raad daartoe in staat is. Beste collega’s, samen beschikken we over veel kennis, op het gebied van financiën, communicatie, zorg, duurzaamheid, onderwijs en economie. Laten we die kennis bundelen, laten we ons losmaken van de gangbare structuren, van de standaard reacties, en laten we een middag plannen om intensief met elkaar praten. Over hoe de toekomst eruit moet komen te zien. Over hoe wij hieraan bij kunnen dragen. Over hoe wij tot een overkoepelende visie kunnen komen voor Weert. Want dat verdient Weert niet alleen, dat is ook hard nodig.

Wij horen graag van jullie of jullie hier ook enthousiast van worden, en hiertoe bereid zijn. En dat hoeft van ons niet in ingewikkelde moties of amendementen, dat moeten we gewoon met elkaar kunnen afspreken, dat moeten we gewoon doen.

Mocht dat niet wenselijk zijn, dan uiteraard met respect van ieders mening. Het is een voorstel, mede ook ingegeven door de bijeenkomst van WinD van afgelopen week, waar alle partijen met veel enthousiasme aan hebben deelgenomen. Waarin wij kansen zagen om deze vergadering te gebruiken om gezamenlijk een hoger doel aan te pakken.

De fractie van Weert Lokaal dankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de Kadernota en dankt u hartelijk voor uw aandacht.            

nov 03

Samenvatting uitkomsten begrotingsbehandeling 2017 Weert Lokaal

raadszaal-weertDe begrotingsbehandeling voor 2017 gaat de boeken in als een succesvolle vergadering voor Weert Lokaal met 5 aangenomen amendementen en 1 aangenomen motie, allen unaniem aangenomen door de raad. Hierbij in het kort een omschrijving van onze eigen moties en amendementen en een opsomming van de mee ingediende of gesteunde moties en amendementen. 

Moties en amendementen Weert Lokaal 
We zetten maximaal in op groen: de bezuiniging op het groen, de bermen en plantsoenen, wordt bijna geheel teruggedraaid voor 2017 en 2018. De blokhagen blijven, dus niet overal gras in de directe leefomgeving. Verder is de bezuiniging geschrapt op onderhoud en klein onderhoud van straatbomen en wordt het onderhoud van stoepen als extra prioriteit toegevoegd. We hebben extra aandacht gevraagd voor veilige en aantrekkelijke fietsverbindingen, voor het groot onderhoud recreatieve fietsroutes en er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van optimalisering van de fietsinfrastructuur in Weert. Het sociaal cultureel fonds wordt voortgezet in 2017, bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen vermogen voor het verschaffen van een bijdrage in de kosten van cultuur, educatie, sport en het voorkomen van een sociaal isolement. We hebben ons ingezet voor het behouden van de rijtesten voor mensen met een beperking of gezondheidsprobleem voor Weert en omgeving, en voor het behoud van het cultureel lint.   Lees verder

nov 03

Vrijwillig aftreden wethouder Harrie Litjens

Harrie_LitjensWeert, 3 november 2016. Op het einde van de gemeenteraadsvergadering op 2 november 2016, waarin de begroting werd besproken, heeft wethouder Harrie Litjens kenbaar gemaakt dat hij per direct met zijn wethouderschap stopt.

Bij de start van deze coalitie in mei 2014 heeft hij het bestuur van Weert Lokaal medegedeeld dat hij bereid was zijn wethouderschap, gestart in 2010, te willen voortzetten. Dit deed hij onder de voorwaarde dat hij geen toezegging deed de volledige periode van vier jaar (tot voorjaar 2018) af te maken. Het bestuur van Weert Lokaal heeft deze restrictie, ook wel gentleman agreement genoemd, geaccepteerd gezien de gewenste balans in het college en de bijdrage die dhr. Litjens daaraan kon lenen door zijn bestuurlijke ervaring. Het bestuur heeft rekening gehouden met een tussentijds aftreden.

Harrie Litjens: “In 2014 ben ik na een periode van vier jaar opnieuw wethouder geworden ondanks het feit dat ik reeds de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Daarbij is met het bestuur van Weert Lokaal afgesproken dat ik op een geschikt moment tussentijds het stokje zou doorgeven aan een nieuwe wethouder. Nu de begroting weer op orde is, is dat moment voor mij nu aangebroken. Als wethouder financiën zag ik het in 2014 als een van mijn grootste opgaven om de verslechterde financiële positie van de gemeente te versterken. De begroting 2017 geeft een meerjarig positief beeld waarmee aan deze opgave is voldaan. Ik heb dan ook besloten om invulling te geven aan de afspraak uit 2014. Ik dank de raad, het college en de ambtelijke organisatie voor de lange en goede samenwerking.”

De beslissing van dhr. Litjens, die gezien zijn grote betrokkenheid bij zijn stad Weert moeilijk moet zijn geweest, wordt door het bestuur van Weert Lokaal geaccepteerd en gerespecteerd. Het wethouderschap was voor hem de bekroning van zijn decennia lange carrière in de Weerter politiek.

Het bestuur van Weert Lokaal gaat zich de komende periode beraden over de opvolging van dhr. Litjens en eventuele verdere consequenties die zullen en kunnen voortvloeien uit het invullen van deze vacature. Naast de procedure, die binnen Weert Lokaal moet worden gevolgd, wordt er uiteraard ook overleg gevoerd met de coalitiepartners VVD en SP.

jul 27

Nieuwe fractievoorzitter voor Weert Lokaal

Martijn van den Heuvel en Leon Kusters
Weert, 27 juli 2016.
De Weerter politieke partij Weert Lokaal krijgt na het zomerreces een nieuwe fractievoorzitter. Raadslid Martijn van den Heuvel van Weert Lokaal zal het stokje overnemen van Leon Kusters, momenteel fractievoorzitter van de partij.

Van den Heuvel kan hiermee bouwen op de lange ervaring die Leon Kusters op zijn naam heeft staan. Kusters is familiegetrouw in de politiek gerold en heeft al een lange politieke carrière achter de rug. Hij kwam in 1987 in de gemeenteraad van Stramproy. Eerst als raadslid en later in november 1989 als wethouder in Stramproy van het Rooier Belang. In 2007 nam hij plaats in de gemeenteraad van Weert voor Weert Lokaal (na de fusie tussen Weert Lokaal en Pact ’97). Na de verkiezingen van 2010 werd hij gekozen tot fractievoorzitter van de partij en deze taak heeft hij met veel plezier tot op heden uitgevoerd.

Leon Kusters geeft het stokje naar eigen zeggen door om zo de kans te geven aan nieuwe raadsleden. “Door halverwege de regerende periode het stokje door te geven kan ik de nieuwe fractievoorzitter blijven ondersteunen en helpen om zijn ambities waar te maken,” aldus Kusters. Van den Heuvel vult aan: “dit is een mooie uitdaging waar ik veel zin in heb de komende twee jaren. Onze fractie is een goede mix tussen ervaren en nieuwe fractieleden. De komende periode staan er een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. Met oog voor leefbaarheid, realisme en vernieuwing zal Weert Lokaal deze onderwerpen behandelen, waarbij de mens altijd centraal staat.”

Martijn van den Heuvel zal de taak van fractievoorzitter vanaf september op zich nemen.

 

 

nov 30

Gemeentearchief: investering in de toekomst

LogoWeertLokaal2Achtergrondverhaal: nuances achter het nieuws

Op Weert de Gekste steeg onlangs enig gemor op onder reageerders naar aanleiding van het bericht dat de gemeente ruim 1 miljoen euro (1.015.000 euro) gaat investeren in een nieuwe archiefbewaarplaats met bijbehorende leeszaal en werkplekken… ‘Wat hebben die ‘leeghoofden’ nu weer bedacht?!,’ vroeg de eerste reageerder zich verontwaardigd af, nog voor het korte, ongenuanceerde nieuwsbericht ingedaald was.

In de raadsvergadering op maandag 5 oktober stemde een meerderheid van de gemeenteraad – SP, VVD, WEERT LOKAAL, PVDA (fractie DUS was afwezig) – voor de plannen om een nieuwe bewaarplaats te realiseren op verdieping twee in de kelder van het nieuwe stadhuis. In 2017 zou dit plan gerealiseerd moeten zijn. D66 en het CDA stemden tegen.

Gemeentearchief: investering in de toekomst

Dure papieren met een gezicht

Door Danielle Stals

De rood aangelopen en boos kijkende emoticons bij de reacties op Weert de Gekste waren niet van de lucht. Men vroeg zich af: ‘Waar komt dat miljoen nou weer vandaan? Onbegrijpelijk!’, ‘Ja lieve Weertenaren’, schrijft een bezorgde burger, ‘dit gaat ons een flinke duit kosten!’. ‘Een archief in de kelder?! Dom, dom, dommer domst.’, roept een ander, ‘De kelder kan onder water komen te staan bij een calamiteit!’ Iemand vraagt zich terecht af waarom de huurlasten van de leeszaal en de werkplekken in het C-Kwartier in 2017 exorbitant stijgen, ook een reden waarom het uiteindelijk voordeliger bleek deze in te bouwen in het huidige stadhuis. En dan was er nog een letterlijk ‘verhitte’ reactie. Iemand kwam met een buitengewoon creatieve oplossing: ‘Het archief kunnen ze beter in de fik steken nu Weert failliet is verklaard!’ Ja, al dat papier brandt natuurlijk voortreffelijk… maar of dit nu daadwerkelijk de beste lange termijn oplossing biedt?…

Nuances achter het nieuws
De plannen voor de bouw van het nieuwe archief roepen dus veel vragen op, terechte en minder terechte. Tijd om eens wat dieper in de materie te duiken en het een en ander uit te zoeken. Kunnen we de zin van de onzin scheiden in dit vraagstuk? Er verscheen een ultra-kort bericht op Weert de Gekste, maar hoe liggen de nuances eigenlijk? En vooral: hoe kunnen de vragen van de burgers beantwoord worden? Ik sprak met de verantw oordelijk wethouder Frans Van Eersel, bracht een bezoek aan het huidige gemeentearchief – want hoe ligt dat archief er momenteel eigenlijk bij?- en ging daar in gesprek met gemeentearchivaris Jac Lemmens.
D.B.7.94 D.B.62.42

Ook bezocht ik de raadsvergadering van 5 oktober, waar de beslissing viel. Helaas hebben de mensen die vergadering niet vol spanning kunnen volgen thuis op de bank met ‘een zak chips en een pot bier op de salontafel’, want wegens een technische storing kon er die avond niet uitgezonden worden. Maar zo dadelijk toch: een klein ooggetuigenverslag van deze ‘onzichtbare’ vergadering…

Benauwde zomerdag
Voorop staat dat het een uitdrukkelijke wettelijke plicht van de gemeente is om ervoor te zorgen dat het archief aan alle gestelde eisen voldoet. Probleem is bijvoorbeeld dat het huidige archief dat is opgeslagen achter een grote brandwerende deur in de kelder van het oude stadhuis niet voldoet aan de klimaateisen. Hieronder zouden waardevolle documenten kunnen lijden. En inderdaad: als de zware deur in de kelder van het oude gemeentehuis opengaat stijgt een weeïge, bedompte lucht op. Het ruikt naar plaksel daar tussen al die oude papieren en het voelt er als een hete en benauwde zomerdag wanneer de hoge luchtvochtigheid mensen loom maakt en ze liever binnen blijven zitten.

Nu zijn er een aantal scenario’s onderzocht waarin werd gekeken naar de kosten van de bouw van een archiefbewaarplaats met leeszaal en werkplekken op verschillende locaties in Weert. Daarbij is van groot belang wat in elk scenario de jaarlasten zijn voor de gemeente. Die worden namelijk uitgesmeerd over vele jaren, hoe lager de lasten hoe meer voordeel dit biedt. Zie kader. . De gekozen oplossing is uiteindelijk de goedkoopste.

Kostenoverzicht onderzochte scenario's archiefbewaarplaats

 

De plannen voor het nieuwe archief komen zeker niet uit de lucht vallen. Er is al jaren gediscussieerd in de raad hieromtrent en de beslissing is telkens uitgesteld. Men debatteerde in het verleden onder andere over het oprichten van een erfgoedhuis in het gebouw van de oude Martinussschool waar Weerter musea geclusterd zouden worden met archiefbewaarplaats, leeszaal en werkplekken. Helaas bleek dit plan uiteindelijk veel te duur, realisatie zou in de miljoenen lopen. De plannen die er in het verleden lagen voor het erfgoedhuis zijn ook de reden waarom het gemeentearchief niet meteen is ingebouwd bij de bouw van het nieuwe stadhuis. Volgens Wethouder Frans van Eersel zou de bouw van de archiefbewaarplaats overigens niet veel goedkoper zijn geweest als die onmiddellijk bij oplevering van het stadhuis gerealiseerd was: ‘Mogelijk zou het iets goedkoper zijn geweest. Het is niet aan te geven hoeveel precies, maar het zou niet veel schelen. Nu is het ook niet meer dan een aantal wanden, stellingen en verlichting aanbrengen. De klimaatbehandeling was in dat geval ook nodig geweest.’ Maatregelen voor brandveiligheid en dergelijke hadden in het andere geval natuurlijk ook getroffen moeten worden.

Stop met opknappen
In de raadsvergadering van 5 oktober sprak Carla Jacobs zich namens Weert Lokaal uit vóór de bouw van het nieuwe archief, kantoorwerkplekken en de leeszaal Jacobs: ‘We hebben acht jaar geleden al duizenden euro’s besteed aan het opknappen van het huidige archief, terwijl bekend was dat dit slechts een tijdelijke oplossing was. Nu ligt een keuze voor die echt een langetermijnoplossing is. We kunnen met een nieuw archief zo’n 50 jaar vooruit. Het kost wel veel, maar het is uiteindelijk de goedkoopste oplossing. In kiezen met visie waren de kosten voor de nieuwe bewaarplaats op 1,5 miljoen geraamd, nu blijkt dat het een half miljoen minder gaat kosten. We moeten het nu doen, want het is al te laat! De discussie sleept zich al jaren voort, maar Weert Lokaal wil het probleem niet meer opschuiven naar de toekomst.’ SP, VVD en PvdA sluiten zich hier bij aan. Een extra reden om te verhuizen is dat de huur van de werkplekken en de leeszaal in het C-kwartier in 2017 exorbitant zal stijgen , de huur van de archiefbewaarplaats in de kelder blijft echter gelijk.

Goedkoper?
D66 en CDA zijn tegen de investering van ruim 1 miljoen. Zij pleiten voor oplossingen die op dit moment goedkoper zijn, maar die geen langetermijnoplossing zijn, ze willen tijd en kosten besparen en stellen alternatieve scenario’s voor waarbij het archief zelf in de kelder van het C-kwartier blijft. De bouw van de bewaarplaats kost namelijk veruit het meest, 743.800 euro – en dat geld zou je je zo tijdelijk kunnen besparen. Maar tijdelijk dus. Enkel de leeszaal en studieplekken zouden in dat geval naar de bibliotheek of het nieuwe gemeentehuis verhuizen. Echter, het gebouw van het oude stadhuis met daarin het C-kwartier blijft nog maximaal 10 jaar staan, daarna moet sowieso uitgeweken worden naar een andere locatie voor het archief. Dit is dus geen lange termijnoplossing en zo verschuif je het probleem naar later. En dan zitten we ook nog met het slechte klimaat in het huidige archief.

Hendrik Stals (CDA) stelt in de vergadering wel een zeer terechte vraag: ‘Kunt u mij uitleggen waarom de huur van de leeszaal en werkplekken op de begane grond in 2017 buitensporig stijgt ten opzichte van nu, en dat nog wel in een gemeentelijk gebouw?! Dit kan ik niet aan de burger uitleggen!.’ Tijdens de vergadering komt op deze vraag geen eenduidig antwoord. Toch eens even navragen bij Frans van Eersel hoe dit kan.

Van Eersel: ‘De begane grond van het C-kwartier is voor de exploitant het meest interessant in verband met zichtbaarheid en bereikbaarheid. Hiervoor kunnen hogere huurprijzen gevraagd worden dan voor de kelderverdieping. Het geheel van inkomsten aan huur moet voor het C-kwartier leiden tot een sluitende exploitatie. Voldoende inkomsten zijn nodig om het gebouw te kunnen onderhouden en om andere lasten te betalen. Dit ondanks het feit dat het een gemeentelijk gebouw is. In de onderhandelingen is het de gemeente toch gelukt om voor de begane grond tot 2017 lage huurtarieven te bedingen, daarover is stevig onderhandeld en uiteindelijk stemde het C-kwartier in voor een beperkte periode tot 1 maart 2017. Met zicht op realisatie van de nieuwe bewaarplaats en verhuizing van leeszaal en medewerkers voor maart 2017 naar een nieuwe locatie was de afspraak over huurverhoging in 2017 voor de gemeente een aanvaardbaar risico.’ Uiteindelijk gaat het archief met werkplekken en leeszaal dus verkassen naar de nieuwe locatie, dat kost dus een miljoen, maar waar haalt de gemeente dat miljoen eigenlijk vandaan? Van Eersel: ‘het miljoen wordt betaald uit nieuw krediet, maar belangrijk is dat dit gedekt wordt door een goede besparing op de exploitatielasten van het nieuwe archief. De jaarlasten van het huidige archief zijn momenteel circa 24.000 euro hoger dan wanneer we een nieuw archief bouwen in het nieuwe stadhuis. Dus het is naast een kwaliteitslabel een bezuiniging op de gemeentebegroting. Dat is dubbele winst zou ik zeggen!’ Ja inderdaad, 24.000 euro voordeel per jaar en smeer dat eens uit over die 50 jaar dat je profijt hebt van het archief, dan heb je aan het eind van de rit dat miljoen wel weer terugverdiend.

Van stoffig naar open
D.B.7.86
Dan begin ik nu nieuwsgierig te worden naar de staat van het huidige archief en de reactie van de gemeentearchivaris Jac Lemmens. Bij aankomst in het C-kwartier moet ik toch eerst zoeken naar de ingang van het veelbesproken archief. Je loopt er zo voorbij. Het archief is weggemoffeld in een vergeten hoek. Ik bel aan, de deur zwaait open. Oude vloerbedekking, fantasieloze kasten, saai TL-licht. En in het kantoor van Lemmens kijk je ook nog eens tegen een blinde muur aan: ‘Ja, we willen heel graag van dit stoffige imago af’, zegt Lemmens verontschuldigend. Nou ja, letterlijk stoffig is het niet want ik krijg nog geen niesbui.

De medewerkers van het archief zijn uiteraard heel blij met de plannen van de gemeente. Lemmens: “We willen naar een hele open uitstraling. We willen het archief letterlijk een gezicht geven, want dat ontbreekt er hier aan. Een archief is belangrijk voor een stad, de geschiedenis begint bij je voordeur. Dit archief bevat de identiteit van Weert en daarmee een deel van jouw identiteit. Een laagdrempelig en transparant archief dat midden in de samenleving staat, dat is ons streven!’ En is Lemmens ook blij met de locatie van de nieuwe bewaarplaats? ‘Jazeker, het nieuwe stadhuis is een prachtige plek en misschien wil de gemeente Nederweert in de toekomst zelfs een deel gaan huren, dat zou helemaal mooi en voordelig zijn.’ Maar een archief in de kelder, kan dat waterschade opleveren? Lemmens: ‘Dat heb ik goed nagevraagd bij adviesbureau Arcadis dat de zaak grondig onderzocht. Zij verzekerden mij dat het volledig veilig is voor water. In het begin was er overigens wateroverlast in het Stadhuis, maar sinds er een vleugel naast gebouwd is valt dat enorm mee.’ ‘Vindt u dat ook de werkplekken en de leeszaal in het stadhuis moeten komen?’ Lemmens knikt: “Ik zou dat een prima plek vinden. Maar als ik even verder mag dromen zou ik het nog mooier vinden als ze boven de bibliotheek kwamen te liggen, waar nu Weert FM huist. Dan zouden mensen wel een dag van tevoren hun archiefmateriaal moeten reserveren in verband met vervoer. Maar wij zouden graag onze krachten bundelen met de bieb. We zijn immers beide makelaars in informatie, we vullen elkaar daarin goed aan en we hebben beiden zware tijden, door bezuinigingen. Maar door samenwerking halen we er het maximale uit!’

Sneller Digitaal?
Is het uiteindelijk niet voordeliger en minder ‘stoffig’ om het archief zo snel mogelijk te digitaliseren? Lemmens veert op, handenwrijvend rolt hij op zijn bureaustoel richting zijn computer. ‘Digitalisering is prachtig. We hebben pas een deel van het archief gedigitaliseerd.’ Hij tikt in ‘Gerard Reve’ en Blieb er komen zo 70 hits uitrollen. Mensen kunnen nu een deel van het archief thuis digitaal bekijken. Met een druk op de knop vraagt Lemmens ook zijn favoriete archiefstuk op, wat tevens achter hem aan de muur hangt, het is een unicum met een heel mooi gekleurd wapen.

Lemmens: ‘We zijn aan het digitaliseren, maar dat gaat heel erg langzaam. Oud-archief moet vaak eerst gerestaureerd worden en daarna gedigitaliseerd. We werken met betaalde krachten en vrijwilligers. Onlangs hebben we vijf strekkende meter oud-archief gedigitaliseerd en dat heeft 100.000 euro gekost dat is bij uitzondering betaald door rijksprogramma Metamorfoze. Er wordt door de overheid natuurlijk bezuinigd op het digitaliseren. Het hele archief is maar liefst 2.500 strekkende meter groot, dus het is een extreem dure hobby… Maar de gemeente moet moeilijke keuzes maken. Misschien redden we het in dit tempo om in 2030 volledig gedigitaliseerd te zijn. Maar de belangrijke stukken of stukken die veel gebruikt worden of in slechte toestand zijn krijgen natuurlijk voorrang. En nieuwe aanwas wordt steeds vaker digitaal geleverd.’ Toch wel hard nodig dus een plek voor alle waardevolle papieren, liefst in een open ruimte met een gezicht. Een ‘niet-stoffige’ plek waar Weertenaren in alle leeftijden graag naartoe komen, op zoek naar hun eigen geschiedenis en identiteit.

jun 02

Weert Lokaal legt uit: De beslissing over Leerlingenvervoer Weert

LogoWeertLokaal2Onze samenleving verandert. We zullen met zijn allen als samenleving op een creatieve manier naar de ons voorliggende problemen moeten kijken. Zorg, onderwijs, wonen, werken. Niet alleen vanwege de financiële kwesties waar gemeenten steeds vaker zelf oplossingen voor moeten vinden, maar ook omdat onze maatschappij verandert. Dat is moeilijk, dat raakt iedereen, en ja daar gaan we in de komende tijd steeds vaker mee geconfronteerd worden als bestuurders. Een pittige taak, want de personen die erdoor geraakt en ermee geconfronteerd worden, die gaan dat niet als prettig ervaren. En laten dat duidelijk merken. En dat is geen ‘ver van ons bed’ gebeuren, dat zijn vrienden, buren, familie. Moeilijk, en dat vraagt om uitleg. Dan hoeven we het nog niet met elkaar eens te zijn, maar dan weet u wel de achterliggende gedachte!

De beslissing over Leerlingenvervoer Weert

In de raadsvergadering van 27 mei kwam het punt Leerlingenvervoer Weert aan bod. Een onderwerp dat leeft gezien de levendige discussie in de raad. Weert Lokaal wil onderstrepen waarover het gaat, namelijk over het verruimen van de kilometergrens van 2 km naar 6 km voor leerlingenvervoer voor niet-gehandicapte kinderen.

En dat is erg belangrijk om te onderstrepen. Kinderen en verkeer blijkt een gevoelig onderwerp te zijn. De raadsleden en wethouders wordt al snel verweten geen rekening te houden met een kwetsbare groep, ouders in de kou te laten staan, en de veiligheid van de kinderen uit het oog te verliezen. Weert Lokaal wil deze misvatting graag uit de wereld helpen en uitleggen waar om de kilometergrens verruimd is naar 6 km.

Wettelijk beleid

Op de eerste plaats heeft Weert altijd een zeer ruimhartig beleid gevoerd met betrekking tot deze kilometergrens. Werd in de (overgrote) meerderheid van de Nederlandse gemeentes reeds de grens van 6 km gehanteerd, in Weert is deze met 2 km lange tijd kunstmatig laag gehouden. Alleen moeten wij ook realistisch zijn en hebben wij er nu ook voor gekozen om het wettelijke maximum van 6 km te hanteren.

Waar gaat het hier in de praktijk om? Alleen leerlingen die verder dan 6 km van de genoemde scholen wonen kunnen in de toekomst nog gebruik maken van vergoeding. Hiermee gelden in dan heel Weert dezelfde regels voor leerlingenvervoer.

Door de wijziging zullen sommige leerlingen in de toekomst geen vergoeding meer krijgen. Hierbij gaat het om niet-gehandicapte leerlingen in het sBo (Speciaal basisonderwijs), BO (Regulier Basisonderwijs) en het v(s)o Voortgezet(speciaal) die binnen Weert naar school gaan. Dit zijn leerlingen die (al dan niet onder begeleiding) in staat zijn om zelf naar school te fietsen waarbij er ook een beroep gedaan wordt op de verantwoordelijkheid van de ouders. De kinderen van vso die buiten Weert naar school gaan, en kinderen met een handicap krijgen overigens wel gewoon nog leerlingenvervoer. Verder blijven er maatwerktrajecten mogelijk voor gezinnen die het echt niet zelf kunnen regelen.

Gemeente Weert biedt hulp

Om ouders over de wijzigingen in te lichten heeft de Gemeente Weert een brief gestuurd met uitleg over de verandering met als bijlage een nieuw aanvraagformulier. Hierin staat ook een contactpersoon vermeld waar ouders ten alle tijden terecht kunnen voor vragen en ondersteuning. Deze contactpersoon is al jaren de contactpersoon voor veel ouders en ook zeker geen onbekende. Zijn er zwaarwegende problemen, moet er meegedacht worden, dan kunnen ouders en kinderen altijd contact opnemen met de gemeente Weert.

Volgens Weert Lokaal zijn de ouders op deze wijze prima op de hoogte gesteld. Ja, er kunnen altijd misvattingen zijn, en dat er vragen zijn, ook dat valt te verwachten. Overigens ziet de gemeente Weert de ouders als de belangrijkste partij om mee te communiceren, zij zijn de verantwoordelijken voor hun kind, de beslissers. Uiteraard kan er in het overgangsjaar ook samengewerkt worden met scholen, maar op de eerste plaats zijn het de ouders die geïnformeerd dienen te worden.

Op een rijtje

De kilometergrens verruimd naar 6 km voor niet-gehandicapte kinderen, voor gehandicapte leerlingen is de regeling anders.

  • Voor gehandicapte leerlingen blijft de vergoeding voor leerlingenvervoer gewoon in stand.
  • In een aantal gevallen is er ook een fietsvergoeding mogelijk
  • Maatwerk blijft in de vorm van een hardheidsclausule waarbij ook de gezinsverhoudingen meetellen.
  • Daarbij komt er komt een overgangsjaar (1 schooljaar) voor de leerlingen die nu gebruik maken van leerlingenvervoer binnen de 6 kilometergrens.

Weert Lokaal vertrouwt erop dat de ouders in dit overgangsjaar, samen met de scholen in het toekomstig gloednieuwe Regionaal Kind en Expertise Centrum (RKEC) aan de Beatrixlaan, aan nieuwe oplossingen zullen werken.

Heeft u vragen over Leerlingenvervoer? Neem dan contact op met mevrouw Wijnen van de gemeente Weert a.wijnen@weert.nl zij helpt u graag verder.

 

Weert Lokaal