nov 03

Samenvatting uitkomsten begrotingsbehandeling 2017 Weert Lokaal

raadszaal-weertDe begrotingsbehandeling voor 2017 gaat de boeken in als een succesvolle vergadering voor Weert Lokaal met 5 aangenomen amendementen en 1 aangenomen motie, allen unaniem aangenomen door de raad. Hierbij in het kort een omschrijving van onze eigen moties en amendementen en een opsomming van de mee ingediende of gesteunde moties en amendementen. 

Moties en amendementen Weert Lokaal 
We zetten maximaal in op groen: de bezuiniging op het groen, de bermen en plantsoenen, wordt bijna geheel teruggedraaid voor 2017 en 2018. De blokhagen blijven, dus niet overal gras in de directe leefomgeving. Verder is de bezuiniging geschrapt op onderhoud en klein onderhoud van straatbomen en wordt het onderhoud van stoepen als extra prioriteit toegevoegd. We hebben extra aandacht gevraagd voor veilige en aantrekkelijke fietsverbindingen, voor het groot onderhoud recreatieve fietsroutes en er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van optimalisering van de fietsinfrastructuur in Weert. Het sociaal cultureel fonds wordt voortgezet in 2017, bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen vermogen voor het verschaffen van een bijdrage in de kosten van cultuur, educatie, sport en het voorkomen van een sociaal isolement. We hebben ons ingezet voor het behouden van de rijtesten voor mensen met een beperking of gezondheidsprobleem voor Weert en omgeving, en voor het behoud van het cultureel lint.   Lees verder

nov 03

Vrijwillig aftreden wethouder Harrie Litjens

Harrie_LitjensWeert, 3 november 2016. Op het einde van de gemeenteraadsvergadering op 2 november 2016, waarin de begroting werd besproken, heeft wethouder Harrie Litjens kenbaar gemaakt dat hij per direct met zijn wethouderschap stopt.

Bij de start van deze coalitie in mei 2014 heeft hij het bestuur van Weert Lokaal medegedeeld dat hij bereid was zijn wethouderschap, gestart in 2010, te willen voortzetten. Dit deed hij onder de voorwaarde dat hij geen toezegging deed de volledige periode van vier jaar (tot voorjaar 2018) af te maken. Het bestuur van Weert Lokaal heeft deze restrictie, ook wel gentleman agreement genoemd, geaccepteerd gezien de gewenste balans in het college en de bijdrage die dhr. Litjens daaraan kon lenen door zijn bestuurlijke ervaring. Het bestuur heeft rekening gehouden met een tussentijds aftreden.

Harrie Litjens: “In 2014 ben ik na een periode van vier jaar opnieuw wethouder geworden ondanks het feit dat ik reeds de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Daarbij is met het bestuur van Weert Lokaal afgesproken dat ik op een geschikt moment tussentijds het stokje zou doorgeven aan een nieuwe wethouder. Nu de begroting weer op orde is, is dat moment voor mij nu aangebroken. Als wethouder financiën zag ik het in 2014 als een van mijn grootste opgaven om de verslechterde financiële positie van de gemeente te versterken. De begroting 2017 geeft een meerjarig positief beeld waarmee aan deze opgave is voldaan. Ik heb dan ook besloten om invulling te geven aan de afspraak uit 2014. Ik dank de raad, het college en de ambtelijke organisatie voor de lange en goede samenwerking.”

De beslissing van dhr. Litjens, die gezien zijn grote betrokkenheid bij zijn stad Weert moeilijk moet zijn geweest, wordt door het bestuur van Weert Lokaal geaccepteerd en gerespecteerd. Het wethouderschap was voor hem de bekroning van zijn decennia lange carrière in de Weerter politiek.

Het bestuur van Weert Lokaal gaat zich de komende periode beraden over de opvolging van dhr. Litjens en eventuele verdere consequenties die zullen en kunnen voortvloeien uit het invullen van deze vacature. Naast de procedure, die binnen Weert Lokaal moet worden gevolgd, wordt er uiteraard ook overleg gevoerd met de coalitiepartners VVD en SP.

jul 27

Nieuwe fractievoorzitter voor Weert Lokaal

Martijn van den Heuvel en Leon Kusters
Weert, 27 juli 2016.
De Weerter politieke partij Weert Lokaal krijgt na het zomerreces een nieuwe fractievoorzitter. Raadslid Martijn van den Heuvel van Weert Lokaal zal het stokje overnemen van Leon Kusters, momenteel fractievoorzitter van de partij.

Van den Heuvel kan hiermee bouwen op de lange ervaring die Leon Kusters op zijn naam heeft staan. Kusters is familiegetrouw in de politiek gerold en heeft al een lange politieke carrière achter de rug. Hij kwam in 1987 in de gemeenteraad van Stramproy. Eerst als raadslid en later in november 1989 als wethouder in Stramproy van het Rooier Belang. In 2007 nam hij plaats in de gemeenteraad van Weert voor Weert Lokaal (na de fusie tussen Weert Lokaal en Pact ’97). Na de verkiezingen van 2010 werd hij gekozen tot fractievoorzitter van de partij en deze taak heeft hij met veel plezier tot op heden uitgevoerd.

Leon Kusters geeft het stokje naar eigen zeggen door om zo de kans te geven aan nieuwe raadsleden. “Door halverwege de regerende periode het stokje door te geven kan ik de nieuwe fractievoorzitter blijven ondersteunen en helpen om zijn ambities waar te maken,” aldus Kusters. Van den Heuvel vult aan: “dit is een mooie uitdaging waar ik veel zin in heb de komende twee jaren. Onze fractie is een goede mix tussen ervaren en nieuwe fractieleden. De komende periode staan er een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. Met oog voor leefbaarheid, realisme en vernieuwing zal Weert Lokaal deze onderwerpen behandelen, waarbij de mens altijd centraal staat.”

Martijn van den Heuvel zal de taak van fractievoorzitter vanaf september op zich nemen.

 

 

nov 30

Gemeentearchief: investering in de toekomst

LogoWeertLokaal2Achtergrondverhaal: nuances achter het nieuws

Op Weert de Gekste steeg onlangs enig gemor op onder reageerders naar aanleiding van het bericht dat de gemeente ruim 1 miljoen euro (1.015.000 euro) gaat investeren in een nieuwe archiefbewaarplaats met bijbehorende leeszaal en werkplekken… ‘Wat hebben die ‘leeghoofden’ nu weer bedacht?!,’ vroeg de eerste reageerder zich verontwaardigd af, nog voor het korte, ongenuanceerde nieuwsbericht ingedaald was.

In de raadsvergadering op maandag 5 oktober stemde een meerderheid van de gemeenteraad – SP, VVD, WEERT LOKAAL, PVDA (fractie DUS was afwezig) – voor de plannen om een nieuwe bewaarplaats te realiseren op verdieping twee in de kelder van het nieuwe stadhuis. In 2017 zou dit plan gerealiseerd moeten zijn. D66 en het CDA stemden tegen.

Gemeentearchief: investering in de toekomst

Dure papieren met een gezicht

Door Danielle Stals

De rood aangelopen en boos kijkende emoticons bij de reacties op Weert de Gekste waren niet van de lucht. Men vroeg zich af: ‘Waar komt dat miljoen nou weer vandaan? Onbegrijpelijk!’, ‘Ja lieve Weertenaren’, schrijft een bezorgde burger, ‘dit gaat ons een flinke duit kosten!’. ‘Een archief in de kelder?! Dom, dom, dommer domst.’, roept een ander, ‘De kelder kan onder water komen te staan bij een calamiteit!’ Iemand vraagt zich terecht af waarom de huurlasten van de leeszaal en de werkplekken in het C-Kwartier in 2017 exorbitant stijgen, ook een reden waarom het uiteindelijk voordeliger bleek deze in te bouwen in het huidige stadhuis. En dan was er nog een letterlijk ‘verhitte’ reactie. Iemand kwam met een buitengewoon creatieve oplossing: ‘Het archief kunnen ze beter in de fik steken nu Weert failliet is verklaard!’ Ja, al dat papier brandt natuurlijk voortreffelijk… maar of dit nu daadwerkelijk de beste lange termijn oplossing biedt?…

Nuances achter het nieuws
De plannen voor de bouw van het nieuwe archief roepen dus veel vragen op, terechte en minder terechte. Tijd om eens wat dieper in de materie te duiken en het een en ander uit te zoeken. Kunnen we de zin van de onzin scheiden in dit vraagstuk? Er verscheen een ultra-kort bericht op Weert de Gekste, maar hoe liggen de nuances eigenlijk? En vooral: hoe kunnen de vragen van de burgers beantwoord worden? Ik sprak met de verantw oordelijk wethouder Frans Van Eersel, bracht een bezoek aan het huidige gemeentearchief – want hoe ligt dat archief er momenteel eigenlijk bij?- en ging daar in gesprek met gemeentearchivaris Jac Lemmens.
D.B.7.94 D.B.62.42

Ook bezocht ik de raadsvergadering van 5 oktober, waar de beslissing viel. Helaas hebben de mensen die vergadering niet vol spanning kunnen volgen thuis op de bank met ‘een zak chips en een pot bier op de salontafel’, want wegens een technische storing kon er die avond niet uitgezonden worden. Maar zo dadelijk toch: een klein ooggetuigenverslag van deze ‘onzichtbare’ vergadering…

Benauwde zomerdag
Voorop staat dat het een uitdrukkelijke wettelijke plicht van de gemeente is om ervoor te zorgen dat het archief aan alle gestelde eisen voldoet. Probleem is bijvoorbeeld dat het huidige archief dat is opgeslagen achter een grote brandwerende deur in de kelder van het oude stadhuis niet voldoet aan de klimaateisen. Hieronder zouden waardevolle documenten kunnen lijden. En inderdaad: als de zware deur in de kelder van het oude gemeentehuis opengaat stijgt een weeïge, bedompte lucht op. Het ruikt naar plaksel daar tussen al die oude papieren en het voelt er als een hete en benauwde zomerdag wanneer de hoge luchtvochtigheid mensen loom maakt en ze liever binnen blijven zitten.

Nu zijn er een aantal scenario’s onderzocht waarin werd gekeken naar de kosten van de bouw van een archiefbewaarplaats met leeszaal en werkplekken op verschillende locaties in Weert. Daarbij is van groot belang wat in elk scenario de jaarlasten zijn voor de gemeente. Die worden namelijk uitgesmeerd over vele jaren, hoe lager de lasten hoe meer voordeel dit biedt. Zie kader. . De gekozen oplossing is uiteindelijk de goedkoopste.

Kostenoverzicht onderzochte scenario's archiefbewaarplaats

 

De plannen voor het nieuwe archief komen zeker niet uit de lucht vallen. Er is al jaren gediscussieerd in de raad hieromtrent en de beslissing is telkens uitgesteld. Men debatteerde in het verleden onder andere over het oprichten van een erfgoedhuis in het gebouw van de oude Martinussschool waar Weerter musea geclusterd zouden worden met archiefbewaarplaats, leeszaal en werkplekken. Helaas bleek dit plan uiteindelijk veel te duur, realisatie zou in de miljoenen lopen. De plannen die er in het verleden lagen voor het erfgoedhuis zijn ook de reden waarom het gemeentearchief niet meteen is ingebouwd bij de bouw van het nieuwe stadhuis. Volgens Wethouder Frans van Eersel zou de bouw van de archiefbewaarplaats overigens niet veel goedkoper zijn geweest als die onmiddellijk bij oplevering van het stadhuis gerealiseerd was: ‘Mogelijk zou het iets goedkoper zijn geweest. Het is niet aan te geven hoeveel precies, maar het zou niet veel schelen. Nu is het ook niet meer dan een aantal wanden, stellingen en verlichting aanbrengen. De klimaatbehandeling was in dat geval ook nodig geweest.’ Maatregelen voor brandveiligheid en dergelijke hadden in het andere geval natuurlijk ook getroffen moeten worden.

Stop met opknappen
In de raadsvergadering van 5 oktober sprak Carla Jacobs zich namens Weert Lokaal uit vóór de bouw van het nieuwe archief, kantoorwerkplekken en de leeszaal Jacobs: ‘We hebben acht jaar geleden al duizenden euro’s besteed aan het opknappen van het huidige archief, terwijl bekend was dat dit slechts een tijdelijke oplossing was. Nu ligt een keuze voor die echt een langetermijnoplossing is. We kunnen met een nieuw archief zo’n 50 jaar vooruit. Het kost wel veel, maar het is uiteindelijk de goedkoopste oplossing. In kiezen met visie waren de kosten voor de nieuwe bewaarplaats op 1,5 miljoen geraamd, nu blijkt dat het een half miljoen minder gaat kosten. We moeten het nu doen, want het is al te laat! De discussie sleept zich al jaren voort, maar Weert Lokaal wil het probleem niet meer opschuiven naar de toekomst.’ SP, VVD en PvdA sluiten zich hier bij aan. Een extra reden om te verhuizen is dat de huur van de werkplekken en de leeszaal in het C-kwartier in 2017 exorbitant zal stijgen , de huur van de archiefbewaarplaats in de kelder blijft echter gelijk.

Goedkoper?
D66 en CDA zijn tegen de investering van ruim 1 miljoen. Zij pleiten voor oplossingen die op dit moment goedkoper zijn, maar die geen langetermijnoplossing zijn, ze willen tijd en kosten besparen en stellen alternatieve scenario’s voor waarbij het archief zelf in de kelder van het C-kwartier blijft. De bouw van de bewaarplaats kost namelijk veruit het meest, 743.800 euro – en dat geld zou je je zo tijdelijk kunnen besparen. Maar tijdelijk dus. Enkel de leeszaal en studieplekken zouden in dat geval naar de bibliotheek of het nieuwe gemeentehuis verhuizen. Echter, het gebouw van het oude stadhuis met daarin het C-kwartier blijft nog maximaal 10 jaar staan, daarna moet sowieso uitgeweken worden naar een andere locatie voor het archief. Dit is dus geen lange termijnoplossing en zo verschuif je het probleem naar later. En dan zitten we ook nog met het slechte klimaat in het huidige archief.

Hendrik Stals (CDA) stelt in de vergadering wel een zeer terechte vraag: ‘Kunt u mij uitleggen waarom de huur van de leeszaal en werkplekken op de begane grond in 2017 buitensporig stijgt ten opzichte van nu, en dat nog wel in een gemeentelijk gebouw?! Dit kan ik niet aan de burger uitleggen!.’ Tijdens de vergadering komt op deze vraag geen eenduidig antwoord. Toch eens even navragen bij Frans van Eersel hoe dit kan.

Van Eersel: ‘De begane grond van het C-kwartier is voor de exploitant het meest interessant in verband met zichtbaarheid en bereikbaarheid. Hiervoor kunnen hogere huurprijzen gevraagd worden dan voor de kelderverdieping. Het geheel van inkomsten aan huur moet voor het C-kwartier leiden tot een sluitende exploitatie. Voldoende inkomsten zijn nodig om het gebouw te kunnen onderhouden en om andere lasten te betalen. Dit ondanks het feit dat het een gemeentelijk gebouw is. In de onderhandelingen is het de gemeente toch gelukt om voor de begane grond tot 2017 lage huurtarieven te bedingen, daarover is stevig onderhandeld en uiteindelijk stemde het C-kwartier in voor een beperkte periode tot 1 maart 2017. Met zicht op realisatie van de nieuwe bewaarplaats en verhuizing van leeszaal en medewerkers voor maart 2017 naar een nieuwe locatie was de afspraak over huurverhoging in 2017 voor de gemeente een aanvaardbaar risico.’ Uiteindelijk gaat het archief met werkplekken en leeszaal dus verkassen naar de nieuwe locatie, dat kost dus een miljoen, maar waar haalt de gemeente dat miljoen eigenlijk vandaan? Van Eersel: ‘het miljoen wordt betaald uit nieuw krediet, maar belangrijk is dat dit gedekt wordt door een goede besparing op de exploitatielasten van het nieuwe archief. De jaarlasten van het huidige archief zijn momenteel circa 24.000 euro hoger dan wanneer we een nieuw archief bouwen in het nieuwe stadhuis. Dus het is naast een kwaliteitslabel een bezuiniging op de gemeentebegroting. Dat is dubbele winst zou ik zeggen!’ Ja inderdaad, 24.000 euro voordeel per jaar en smeer dat eens uit over die 50 jaar dat je profijt hebt van het archief, dan heb je aan het eind van de rit dat miljoen wel weer terugverdiend.

Van stoffig naar open
D.B.7.86
Dan begin ik nu nieuwsgierig te worden naar de staat van het huidige archief en de reactie van de gemeentearchivaris Jac Lemmens. Bij aankomst in het C-kwartier moet ik toch eerst zoeken naar de ingang van het veelbesproken archief. Je loopt er zo voorbij. Het archief is weggemoffeld in een vergeten hoek. Ik bel aan, de deur zwaait open. Oude vloerbedekking, fantasieloze kasten, saai TL-licht. En in het kantoor van Lemmens kijk je ook nog eens tegen een blinde muur aan: ‘Ja, we willen heel graag van dit stoffige imago af’, zegt Lemmens verontschuldigend. Nou ja, letterlijk stoffig is het niet want ik krijg nog geen niesbui.

De medewerkers van het archief zijn uiteraard heel blij met de plannen van de gemeente. Lemmens: “We willen naar een hele open uitstraling. We willen het archief letterlijk een gezicht geven, want dat ontbreekt er hier aan. Een archief is belangrijk voor een stad, de geschiedenis begint bij je voordeur. Dit archief bevat de identiteit van Weert en daarmee een deel van jouw identiteit. Een laagdrempelig en transparant archief dat midden in de samenleving staat, dat is ons streven!’ En is Lemmens ook blij met de locatie van de nieuwe bewaarplaats? ‘Jazeker, het nieuwe stadhuis is een prachtige plek en misschien wil de gemeente Nederweert in de toekomst zelfs een deel gaan huren, dat zou helemaal mooi en voordelig zijn.’ Maar een archief in de kelder, kan dat waterschade opleveren? Lemmens: ‘Dat heb ik goed nagevraagd bij adviesbureau Arcadis dat de zaak grondig onderzocht. Zij verzekerden mij dat het volledig veilig is voor water. In het begin was er overigens wateroverlast in het Stadhuis, maar sinds er een vleugel naast gebouwd is valt dat enorm mee.’ ‘Vindt u dat ook de werkplekken en de leeszaal in het stadhuis moeten komen?’ Lemmens knikt: “Ik zou dat een prima plek vinden. Maar als ik even verder mag dromen zou ik het nog mooier vinden als ze boven de bibliotheek kwamen te liggen, waar nu Weert FM huist. Dan zouden mensen wel een dag van tevoren hun archiefmateriaal moeten reserveren in verband met vervoer. Maar wij zouden graag onze krachten bundelen met de bieb. We zijn immers beide makelaars in informatie, we vullen elkaar daarin goed aan en we hebben beiden zware tijden, door bezuinigingen. Maar door samenwerking halen we er het maximale uit!’

Sneller Digitaal?
Is het uiteindelijk niet voordeliger en minder ‘stoffig’ om het archief zo snel mogelijk te digitaliseren? Lemmens veert op, handenwrijvend rolt hij op zijn bureaustoel richting zijn computer. ‘Digitalisering is prachtig. We hebben pas een deel van het archief gedigitaliseerd.’ Hij tikt in ‘Gerard Reve’ en Blieb er komen zo 70 hits uitrollen. Mensen kunnen nu een deel van het archief thuis digitaal bekijken. Met een druk op de knop vraagt Lemmens ook zijn favoriete archiefstuk op, wat tevens achter hem aan de muur hangt, het is een unicum met een heel mooi gekleurd wapen.

Lemmens: ‘We zijn aan het digitaliseren, maar dat gaat heel erg langzaam. Oud-archief moet vaak eerst gerestaureerd worden en daarna gedigitaliseerd. We werken met betaalde krachten en vrijwilligers. Onlangs hebben we vijf strekkende meter oud-archief gedigitaliseerd en dat heeft 100.000 euro gekost dat is bij uitzondering betaald door rijksprogramma Metamorfoze. Er wordt door de overheid natuurlijk bezuinigd op het digitaliseren. Het hele archief is maar liefst 2.500 strekkende meter groot, dus het is een extreem dure hobby… Maar de gemeente moet moeilijke keuzes maken. Misschien redden we het in dit tempo om in 2030 volledig gedigitaliseerd te zijn. Maar de belangrijke stukken of stukken die veel gebruikt worden of in slechte toestand zijn krijgen natuurlijk voorrang. En nieuwe aanwas wordt steeds vaker digitaal geleverd.’ Toch wel hard nodig dus een plek voor alle waardevolle papieren, liefst in een open ruimte met een gezicht. Een ‘niet-stoffige’ plek waar Weertenaren in alle leeftijden graag naartoe komen, op zoek naar hun eigen geschiedenis en identiteit.

jun 02

Weert Lokaal legt uit: De beslissing over Leerlingenvervoer Weert

LogoWeertLokaal2Onze samenleving verandert. We zullen met zijn allen als samenleving op een creatieve manier naar de ons voorliggende problemen moeten kijken. Zorg, onderwijs, wonen, werken. Niet alleen vanwege de financiële kwesties waar gemeenten steeds vaker zelf oplossingen voor moeten vinden, maar ook omdat onze maatschappij verandert. Dat is moeilijk, dat raakt iedereen, en ja daar gaan we in de komende tijd steeds vaker mee geconfronteerd worden als bestuurders. Een pittige taak, want de personen die erdoor geraakt en ermee geconfronteerd worden, die gaan dat niet als prettig ervaren. En laten dat duidelijk merken. En dat is geen ‘ver van ons bed’ gebeuren, dat zijn vrienden, buren, familie. Moeilijk, en dat vraagt om uitleg. Dan hoeven we het nog niet met elkaar eens te zijn, maar dan weet u wel de achterliggende gedachte!

De beslissing over Leerlingenvervoer Weert

In de raadsvergadering van 27 mei kwam het punt Leerlingenvervoer Weert aan bod. Een onderwerp dat leeft gezien de levendige discussie in de raad. Weert Lokaal wil onderstrepen waarover het gaat, namelijk over het verruimen van de kilometergrens van 2 km naar 6 km voor leerlingenvervoer voor niet-gehandicapte kinderen.

En dat is erg belangrijk om te onderstrepen. Kinderen en verkeer blijkt een gevoelig onderwerp te zijn. De raadsleden en wethouders wordt al snel verweten geen rekening te houden met een kwetsbare groep, ouders in de kou te laten staan, en de veiligheid van de kinderen uit het oog te verliezen. Weert Lokaal wil deze misvatting graag uit de wereld helpen en uitleggen waar om de kilometergrens verruimd is naar 6 km.

Wettelijk beleid

Op de eerste plaats heeft Weert altijd een zeer ruimhartig beleid gevoerd met betrekking tot deze kilometergrens. Werd in de (overgrote) meerderheid van de Nederlandse gemeentes reeds de grens van 6 km gehanteerd, in Weert is deze met 2 km lange tijd kunstmatig laag gehouden. Alleen moeten wij ook realistisch zijn en hebben wij er nu ook voor gekozen om het wettelijke maximum van 6 km te hanteren.

Waar gaat het hier in de praktijk om? Alleen leerlingen die verder dan 6 km van de genoemde scholen wonen kunnen in de toekomst nog gebruik maken van vergoeding. Hiermee gelden in dan heel Weert dezelfde regels voor leerlingenvervoer.

Door de wijziging zullen sommige leerlingen in de toekomst geen vergoeding meer krijgen. Hierbij gaat het om niet-gehandicapte leerlingen in het sBo (Speciaal basisonderwijs), BO (Regulier Basisonderwijs) en het v(s)o Voortgezet(speciaal) die binnen Weert naar school gaan. Dit zijn leerlingen die (al dan niet onder begeleiding) in staat zijn om zelf naar school te fietsen waarbij er ook een beroep gedaan wordt op de verantwoordelijkheid van de ouders. De kinderen van vso die buiten Weert naar school gaan, en kinderen met een handicap krijgen overigens wel gewoon nog leerlingenvervoer. Verder blijven er maatwerktrajecten mogelijk voor gezinnen die het echt niet zelf kunnen regelen.

Gemeente Weert biedt hulp

Om ouders over de wijzigingen in te lichten heeft de Gemeente Weert een brief gestuurd met uitleg over de verandering met als bijlage een nieuw aanvraagformulier. Hierin staat ook een contactpersoon vermeld waar ouders ten alle tijden terecht kunnen voor vragen en ondersteuning. Deze contactpersoon is al jaren de contactpersoon voor veel ouders en ook zeker geen onbekende. Zijn er zwaarwegende problemen, moet er meegedacht worden, dan kunnen ouders en kinderen altijd contact opnemen met de gemeente Weert.

Volgens Weert Lokaal zijn de ouders op deze wijze prima op de hoogte gesteld. Ja, er kunnen altijd misvattingen zijn, en dat er vragen zijn, ook dat valt te verwachten. Overigens ziet de gemeente Weert de ouders als de belangrijkste partij om mee te communiceren, zij zijn de verantwoordelijken voor hun kind, de beslissers. Uiteraard kan er in het overgangsjaar ook samengewerkt worden met scholen, maar op de eerste plaats zijn het de ouders die geïnformeerd dienen te worden.

Op een rijtje

De kilometergrens verruimd naar 6 km voor niet-gehandicapte kinderen, voor gehandicapte leerlingen is de regeling anders.

  • Voor gehandicapte leerlingen blijft de vergoeding voor leerlingenvervoer gewoon in stand.
  • In een aantal gevallen is er ook een fietsvergoeding mogelijk
  • Maatwerk blijft in de vorm van een hardheidsclausule waarbij ook de gezinsverhoudingen meetellen.
  • Daarbij komt er komt een overgangsjaar (1 schooljaar) voor de leerlingen die nu gebruik maken van leerlingenvervoer binnen de 6 kilometergrens.

Weert Lokaal vertrouwt erop dat de ouders in dit overgangsjaar, samen met de scholen in het toekomstig gloednieuwe Regionaal Kind en Expertise Centrum (RKEC) aan de Beatrixlaan, aan nieuwe oplossingen zullen werken.

Heeft u vragen over Leerlingenvervoer? Neem dan contact op met mevrouw Wijnen van de gemeente Weert a.wijnen@weert.nl zij helpt u graag verder.

 

Weert Lokaal

nov 12

Algemene beschouwingen begroting 2015 Weert Lokaal

“ Als het stormt kun je twee dingen doen: je zoekt beschutting of je bouwt een windmolen.”

Chinees gezegde

Inleiding

LogoWeertLokaal2In de begroting 2015, zoals die nu voorligt, worden we geconfronteerd met een minimaal tekort van € 1,5 miljoen als gevolg van uiteenlopende tegenvallers. En als je in de hoek zit waar de klappen vallen, dan volgen vaak nieuwe klappen. Dit blijkt uit het negatieve effect van de septembercirculaire (€ 137.000) en het verwachte verlies op de jaarcijfers 2014 van ruim € 3 miljoen. De gerealiseerde tekorten gaan ten koste van de algemene reserve. Daarnaast kunnen we uit berichtgeving opmaken dat het aannemelijk is dat de drie decentralisaties niet binnen de budgetten kunnen worden uitgevoerd en de algemene reserve als achtervang dient voor eventuele tekorten. Bij het bepalen van de minimale omvang van de algemene reserve is echter nog nauwelijks rekening gehouden met de uitkeringen voor de deelfondsen sociaal domein. Het weerstandsvermogen, het vermogen om financiële risico’s op te kunnen vangen, wordt in de begroting 2015 als redelijk beschouwd, maar zal de komende tijd onder druk komen te staan. Kortom, Weert zit in zwaar weer.

Deze begroting dames en heren, verdient niet de schoonheidsprijs. Dit geldt ook voor diverse andere dossiers die we de afgelopen tijd onder ogen hebben gekregen. Hoe kan dat nou? Weert Lokaal is van mening dat dit onder andere komt omdat de informatievoorziening niet aansluit bij de informatiebehoefte van de gemeenteraad. Dit moet verbeterd worden en hiertoe mag deze gemeenteraad ook het heft in eigen handen nemen. Weert Lokaal verwacht naast een actievere rol van het college van B & W ook een actievere rol van de gemeenteraad om aan de juiste informatie te komen. Weert Lokaal wil daarom voorstellen een auditcommissie in te stellen die de gemeenteraad kan helpen om aan die juiste informatie te komen. Hiertoe dient Weert Lokaal een motie in.

Hoewel het college haar best heeft gedaan om in de relatief korte periode dat haar gegund was voorstellen voor bezuinigingen te doen die onze inwoners zo weinig mogelijk belasten, zijn de voorstellen niet ingrijpend genoeg om het tekort te dichten. Voor de raad blijven weinig voorstellen over om uit te kiezen en er wordt creativiteit van ons verwacht terwijl deze juist van het college verwacht mag worden. Het zou niet zorgvuldig zijn om op basis van deze begroting keuzes te maken die gevolgen gemaakt hebben voor de korte, middellange en lange termijn. Maar de keuzes zullen wel gemaakt moeten worden, dat is een feit.

Het maken van keuzes mag niet te lang duren gezien onze financiële positie. Weert Lokaal wil benadrukken dat deze keuzes op een zorgvuldige wijze genomen moeten worden. Keuzes die wij nu maken kunnen grote gevolgen hebben voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Maar we moeten ze wel op korte termijn maken. En we roepen deze gehele gemeenteraad en college op om samen met elkaar de juiste keuzes te maken voor deze geweldige stad, waar Weert Lokaal nog steeds trots op is. Weert Lokaal heeft hiertoe een motie voorbereidt waarin wij het college opdragen een keuzecatalogus op te stellen en een strategische visie te ontwikkelen samen met de gemeenteraad voor 1 maart 2015. Op basis van deze keuzecatalogus en strategische visie kan de gemeenteraad bij de behandeling van de voorjaarsnota 2015 de zorgvuldige keuzes maken waartoe deze financiële positie ons dwingt.

Voorop staat dat we niet moeten weglopen voor de financiële werkelijkheid. Maar we laten ons er ook niet door ontmoedigen. Weert Lokaal wil de nadruk leggen op de sterke lokale kracht van deze gemeente. Door nog beter samen te werken in de breedste zin van het woord door middel van een goede samenwerkingsrelatie met de Weerter bevolking, het maatschappelijk middenveld, de regio en de provincie zijn wij ervan overtuigd dat we Weert kunnen versterken en daarbij het goede kunnen behouden.

Weert Lokaal wil inzetten op vernieuwingen en creatieve oplossingen die niet drukken op onze financiële situatie. Weert Lokaal is een groot voorstander van zaken eenvoudiger maken, minder regels en meer vertrouwen richting onze inwoners en bedrijven. We roepen vaak dat participatie het toverwoord is, maar de gemeente zal dit ook duidelijk moeten faciliteren door zaken los te laten, maatschappelijke initiatieven te faciliteren en burgerkracht te mobiliseren.

Woonklimaat

Weert heeft een prima woonklimaat. Maar de steeds wisselende woonvormen, het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen én de vraag naar betaalbare huurwoningen en jongerenhuisvesting, legt een druk op de woningmarkt. Wat betreft de woonomgeving wil Weert Lokaal meer inzetten op het initiatief van bewonersgroepen en hen de ruimte geven op sociaal, maatschappelijk, maar ook op ruimtelijk gebied – daar waar mogelijk – aanpassingen te kunnen maken.

Ook willen wij projecten zoals “MijnStraat JouwStraat” en het verkrijgen van overhoeken voor eigen tuinen dichter bij de mensen brengen, zonder facilitering van een stichting. Wij zien hierin een taak voor de wijk- en dorpsraden. Het overleg dat gaat plaatsvinden met wijk- en dorpsraden om de verwachtingen naar elkaar toe duidelijk te krijgen juicht Weert Lokaal toe.

De komende jaren komen de budgetten van de culturele instellingen onder druk te staan. Het aangaan van nieuwe samenwerkingsvormen tussen culturele instellingen en sociaal maatschappelijke instellingen om inwoners van Weert bij cultuur en maatschappij betrokken te houden zullen wij actief ondersteunen. Maar ook hier zullen keuzes gemaakt moeten worden. We weten dat er nog veel investeringen op stapel staan, en hier zullen we samen uit moeten zien te komen. Zo blijft Weert Lokaal sterk voorstander van het hebben van 1 museumlocatie en zijn we van mening dat ook van andere instellingen, stichtingen en verenigingen offers gevraagd mogen worden waardoor niet alle kosten op de gemeentelijke begroting drukken.

Weert, de Groenste stad van de Wereld. Helemaal prachtig, en onderstreept werd dat dit met name te danken is aan de vele vrijwilligers die zich over het groen in Weert bekommeren. Met minimale kosten hebben we op een geweldige wijze Weert op de wereldkaart gezet. Hier moeten we wel op voort blijven borduren, zonder daar extra financiële inspanningen voor te hoeven doen.

Vooral de laatste maanden is er veel te doen over de verkeersveiligheid in Weert. Het gevoel heerst dat bij de oplevering van nieuwe projecten nou niet bepaald gekeken wordt naar de verkeersveiligheid van het geheel. Wij noemen hier het stationsplein en de kruising Maaseikerweg-Beatrixlaan als voorbeelden, maar er zijn er meer aan te wijzen. Dit baart ons zorgen, mede door het opheffen van de verkeerscommissie. Ook moet er meer rekening gehouden worden met de toegankelijkheid. Hiervoor zullen wij een motie indienen.

Voor het in kaart brengen van het verbeteren van de kleine kwaliteit, denk hierbij aan loszittende tegels e.d. en het melden van klachten is een speciale app in het leven geroepen. Helemaal mooi, en hij werkt prima, maar dan moet er wel zo snel mogelijk een antwoord gegeven worden op de vragen van onze inwoners.

Economie

Er is flink geïnvesteerd in het bedrijventerrein Kampershoek 2.0 met de insteek dat er bedrijven zich kunnen vestigen zoals het bedrijf Proptimize. Weert Lokaal vraagt zich af hoe het hier mee staat. Zijn er al definitieve overeenkomsten?

Weert Lokaal verzoekt op korte termijn inzicht te verschaffen in de bestedingen inzake het HCE. We hebben er sterk in geïnvesteerd, €250.000 van de GOML en €250.000 van de provincie, en er zou een opleidingscentrum voor komen maar tot nu heeft deze raad nog niks gezien, wat deze subsidie rechtvaardigt.

Schoolzwemmen/Stichting IJzeren Man

De fractie van Weert Lokaal stelt vast dat de stichting IJzeren Man als enige stichting wordt geconfronteerd met forse bezuinigingen als gevolg van het afschaffen van het schoolzwemmen en tegelijkertijd een tariefstijging.

De stichting is bereid om hierover mee te denken maar heeft tijd nodig om te onderzoeken of de door hen voorgestelde bezuinigingen realistisch en uitvoerbaar zijn. Wij zijn van mening dat het zwembad meer tijd zou moeten krijgen om de bezuinigingen in te vullen.

De bezuiniging met betrekking tot het schrappen van het schoolzwemmen zet het zwembad onder druk terwijl de contracten van het busvervoer nog lopen tot augustus en daarmee niet de bezuiniging opleveren zoals wordt voorgesteld. Dit nog afgezien van de consequenties voor scholen en leerlingen ook hier zijn wellicht andere oplossingen mogelijk.

Weert Lokaal pleit ervoor dat in ieder geval tot augustus het schoolzwemmen blijft bestaan. Dit geeft het zwembad de kans om op zoek te gaan naar andere inkomsten c.q. oplossingen. Mede omdat er in het verleden veel geïnvesteerd is in het zwembad als laagdrempelige recreatieve invulling voor de inwoners. Het niet schrappen van de zwemlessen, in ieder geval tot en met augustus, opvangen met een verhoging van de toeristenbelasting. U kunt een motie van ons hiervoor tegemoet zien.

Weert 600

We krijgen nu al aanvragen binnen voor (garantie)subsidies (NK triatlon) maar er is geen budget meer over voor in 2015. Wat gaan we hiermee doen, hoe gaan wij hiermee om? Juist Weert Lokaal heeft in 2014 bewust gekozen voor een lagere investering in het jubileumjaar zodat ook na Weert 600 acties gecontinueerd kunnen worden. Hoe kunnen wij hier nu op voortborduren met het oog op de bezuinigingen.

In navolging van Weert 600 zullen er nieuwe en bestaande evenementen worden georganiseerd. Het is voor de organisatoren belangrijk om vooraf te weten, wat wel en niet is toegestaan. Weert Lokaal pleit daarom voor eenduidige en op maat gemaakte regelgeving voor de verschillende locaties waar evenementen georganiseerd kunnen worden en zal daarvoor met een motie komen.

Parkeren

Weert Lokaal is van mening dat het parkeerbeleid aantrekkelijker gemaakt kan worden en daarmee ook nog meer inkomsten kunnen worden gegenereerd. Het college is bezig met het formuleren van nieuw parkeerbeleid. We hebben hierin alle vertrouwen maar willen graag een aantal suggesties doen vanuit Weert Lokaal zoals:

  • Het gelijk trekken van de tarieven van de twee zones
  • Het bemoedigen om in de parkeergarages te parkeren door aantrekkelijke dagtarieven
  • Het langer betaald parkeren

Zorg / Participatie /Sport

Het proces voor de totstandkoming van het beleid van de drie decentralisaties, de WMO, Jeugdzorg en participatiewet WWZ, heeft onder druk plaatsgevonden. Desondanks is dit proces tot op heden naar tevredenheid verlopen in de regio en de gemeente Weert. Over het nieuwe beleid is ook zoveel mogelijk gecommuniceerd met de inwoners. De vragen die nog open staan komen met name voort uit de onzekerheid hoe het nieuwe beleid uitgewerkt wordt en de tekorten die eventueel gaan ontstaan. Weert Lokaal maakt zich net als de Weerter inwoners zorgen over de uitwerking van de drie decentralisaties echter de effecten van de decentralisaties zullen pas in 2015 voor het eerst merkbaar zijn.

Om aan het einde van het jaar 2015 meer zicht te hebben op deze effecten verzoeken we het college een registratie bij te houden van de klachten van inwoners en de wijze waarop deze zijn afgehandeld. Dit tevens als alternatief voor het wegvallen van de bezwarencommissie en in te zetten als evaluatie.

Punt Welzijn

Op 11 december 2013 is door de gemeenteraad een motie aangenomen naar aanleiding van de adviezen in het rekenkamerrapport Onderzoek Punt Welzijn. De motie hield in dat de bezigheden van Punt Welzijn onderverdeeld zouden worden in preventief, verandergericht en beleidsondersteunende werkzaamheden. Dit werd mede geadviseerd en ingegeven om inzicht te krijgen in de doelstellingen en de opbrengsten van de werkzaamheden van Punt Welzijn. Het betrof hier werkzaamheden op projectmatige basis alsmede de werkzaamheden vallend onder het budgetcontract.

We zullen hier ook keuzes moeten maken en het is voor de gemeenteraad belangrijk om zelf te bepalen waar Punt Welzijn op gaat besparen om zodoende de beleidsdoelstellingen te behalen.

We hebben begrip voor de vertraging van de uitvoer van de motie maar verzoeken dit college met klem om tot uitvoer over te gaan zodat we in het eerste kwartaal van 2015 duidelijkheid hebben en keuzes kunnen maken.

Sport

Weert heeft sport hoog in het vaandel staan. Dit uit zich ook in de vele verenigingen en de goede sportfaciliteiten die Weert rijk is.

Onlangs is de binnensportnota ter sprake geweest waarbij werd aangegeven dat de Raad tijdens de begroting een uitspraak zou doen over de investeringen voor verengingen die voorgesteld werden. We werden daarna geconfronteerd met een groot toekomstig tekort. In dit licht bezien willen we de voorstellen in de binnensportnota opnieuw beoordelen.

In het kader van de prioriteitenafweging verzoeken wij u om de prioriteiten aangaande de investeringen vallend onder de binnensportnota vetgedrukt op te nemen in de begroting. Dit betekent dat de binnensportnota als aparte raadsvoorstel alsnog aan de raad wordt aangeboden. Dit heeft te maken met de komende bezuinigingen en het nog vast te stellen voorzieningenplan. Wellicht zijn er creatievere oplossingen mogelijk die minder op de gemeentelijke begroting drukken. Wij zullen hiervoor een amendement indienen.

Tot zover onze algemene beschouwingen. De fractie van Weert Lokaal dankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze begroting en dankt u hartelijk voor uw aandacht.

Fractie

Weert Lokaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apr 19

Coalitiegesprekken verlopen voorspoedig

Geert_GabrielsDe onderhandelingen om te komen tot een coalitie akkoord in Weert verlopen voorspoedig.
De partijen hechten aan een gedegen akkoord, dat gedragen wordt door de eigen achterban. Op 9 april zijn de gesprekken gestart. Intussen zijn de eerste afspraken gemaakt over de onderwerpen Woonklimaat, Economie en Zorg. De overige thema’s, waaronder Financiën, Participatie en Welzijn komen deze en volgende week aan bod. De onderhandelingen tussen Weert Lokaal (Geert Gabriëls en Peter Gloudi), VVD (Gerrit van Buuren, Patrick Tullemans en Jean Pierre Schouwenaars) en de SP (Jeroen Goubet en Bert Peterse) verlopen in een goede sfeer en vinden plaats onder het voorzitterschap van René Laenen (Weert Lokaal).
Een belangrijk onderwerp voor de komende jaren is dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de uitvoering van alle wettelijke taken rond jeugd, werk en zorg. De zogenaamde drie decentralisaties. Voor dit onderwerp bekijken Weert Lokaal, de VVD en SP of het mogelijk is een raadsakkoord te sluiten.
Men wil op dit onderwerp, dat gaat over het meedoen van mensen in de samenleving, geen ‘politiek bedrijven’. Daarom probeert men het met de andere partijen over de grote kaders op voorhand eens te worden. Een akkoord dat door alle fracties in de raad wordt onderschreven, is bijzonder. Om die reden zal de afronding van het coalitieakkoord iets meer tijd vergen. De afronding wordt voorzien medio mei.

Geert Gabriëls

bron: i.o.m. Weert de Gekste

apr 03

Voorkeur coalitie van Weert Lokaal, VVD en SP

LogoWeertLokaal2WEERT – De informateur René Laenen van Weert Lokaal komt na gesprekken met alle partijen tot de conclusie dat een coalitie van Weert Lokaal, VVD en SP het beste en meest evenwichtige bestuur vormt voor de inwoners van Weert. Dit is dan ook zijn advies in zijn eindrapport dat hij op 3 april jl. aan alle partijen heeft gepresenteerd. De fractie van Weert Lokaal heeft te kennen gegeven dit advies te willen opvolgen en met de andere twee partijen gesprekken te gaan voeren om deze coalitie dan ook tot stand te brengen.

De drie partijen vormen een goede meerderheid (17 zetels) en laten zo ruimte voor een goede, inhoudelijke oppositie in de raad (12 zetels), waarmee het beleid de komende vier jaar is gediend. De coalitie moet zo in ieder geval ook goed luisteren naar wat de oppositie te zeggen heeft.

Het advies van de informateur betekent niet van zelf dat andere partijen afvallen. Mochten de coalitiebesprekingen niet goed verlopen dan kunnen andere partijen altijd nog gevraagd worden. Dit komt voornamelijk omdat de partijen in Weert inhoudelijk niet zo veel van elkaar verschillen, aldus het rapport van de informateur. Het ligt meer in de nuances en de intenties van de partijen dan in de dossiers. René Laenen komt tot de conclusie dat de beoogde coalitiepartijen allen een drang hebben om Weert verder te ontwikkelen met oog voor de inwoners. Het gaat erom dat de inwoners van Weert een goed gevoel hebben met betrekking tot hun bestuur. Dat betekent ook dat er meer ingespeeld zal worden op de behoeften vanuit de inwoners.

Verliezers en winnaars

Bij zijn advies heeft de informateur geen rekening gehouden met het feit of een partij verloren of gewonnen heeft. Hij heeft met name gekeken naar de wijze waarop samenwerking gegarandeerd is. Ook is hij daarbij uitgegaan van maximaal drie partijen. Dit in verband met het aantal wethouders dat alle partijen op vier wilden houden. Vijf wethouders die allen minder uren werken, is in zijn ogen geen optie, omdat het dan nog tot kostenverhoging zou leiden doordat iedere wethouder zijn of haar eigen werkplek dient te hebben en ondersteunend personeel. Kostenbesparing blijft gezien de financiële situatie nog altijd een prioriteit binnen de gemeente.

Dit gegeven betekende ook dat D’66 in eerste instantie is afgevallen, alhoewel bij Weert Lokaal ook voor die partij een voorkeur lag. Het CDA is niet meegenomen in deze opzet omdat diverse partijen hebben aangegeven niet goed met hen te kunnen samenwerken. PvdA is afgevallen omdat ze aan het partijprogramma van Weert Lokaal niets konden toevoegen. Alle partijen hebben overigens heel open en constructief aan de informatieronde meegewerkt, waardoor bij René Laenen wel het gevoel is ontstaan dat alle partijen in Weert met elkaar door een deur kunnen en goed willen samenwerken voor de inwoners van Weert. De nieuwe coalitie kan daar dan ook dankbaar gebruik van maken.