apr 02

Update coalitievorming

LogoWeertLokaal2De informateur zet momenteel de puntjes op de i in zijn eindverslag. Dit zal hij donderdag aanstaande, wanneer alle fracties in de gelegenheid zijn tegelijkertijd ruimte in hun agenda te maken, presenteren. Pers wordt daarbij uitgenodigd. Duidelijk wordt dan op welke manier Weert Lokaal het initiatief wenst te nemen in de coalitiebesprekingen. Komt dat zien. Zegt het voort. Met een goed gevoel, met daadkracht en met visie.

mrt 22

Informateur benoemd: Coalitievorming van start

LogoWeertLokaal2WEERT – Weert Lokaal heeft haar voorzitter René Laenen benoemd tot informateur. Hij zal de komende anderhalve week onderzoeken welke coalitie Weert de komende vier jaar gaat besturen. Dit is aan de orde gekomen tijdens een eerste oriënterend gesprek dat alle lijsttrekkers met een lid van hun bestuur hebben gevoerd. Dit gesprek vond plaats op zaterdag 22 maart jl. op het stadhuis.

In het oriënterende gesprek werd onder andere de verkiezingsuitslag besproken en ook de bereidheid tot deelname aan de onderhandelingen kwam aan de orde. Verder is er gesproken over het te volgen traject, de planning en over de communicatie naar de inwoners van Weert. Het traject zal zowel zorgvuldig als transparant voor alle betrokkenen verlopen. Ook zal de communicatie richting inwoners van weert zo optimaal mogelijk moeten zijn.

De informateur René Laenen is een geboren en getogen Weertenaar, maar heeft in verband met zijn werk voor de grafische bond van de FNV gedurende 25 jaar in Hoofddorp gewoond en in Amsterdam gewerkt. Sinds 2004 is hij weer teruggekeerd in zijn geboortestad. Bij de grafische bond  was zijn functie vice-voorzitter en hij was daarbij verantwoordelijk voor beroepsopleidingen en arbeidsmarktbeleid. Hij heeft vele reorganisaties in de grafische wereld meegemaakt en sociaal begeleid, waardoor hij een ruime ervaring bezit op het gebied van onderhandelingsprocessen voor zowel cao’s als sociale plannen. Als bestuursvoorzitter van Weert Lokaal kent hij de lokale politiek als geen ander.

Komende week zal de informateur informerende gesprekken aangaan met de verschillende onderhandelaars van de verschillende partijen. René Laenen hoopt rond 1 april a.s. zijn bevindingen aan alle partijen te kunnen mededelen en Weert Lokaal te adviseren over de  te vormen coalitie.  Daarna zullen de coalitiegesprekken kunnen plaatsvinden.

22 maart 2014

feb 06

Lezing over duurzaamheid

LogoWeertLokaal2Op vrijdag 7 februari houdt Peter Gloudi een lezing over duurzaam handelen. Wat gebeurt er zoal in de wereld op het gebied van duurzaamheid? Hoe speelt de industrie er op in? Wat kunnen we zelf nog doen? Waar staat Weert? Allemaal vragen die in deze lezing aan bod komen. Peter is jarenlang directeur geweest van een expertisecentrum op het gebied van duurzaamheid in Eindhoven. Hij is daarnaast lid van Weert Lokaal en staat op nummer 9 van de kieslijst van de gemeenteraadsverkiezingen. Plaats van handeling: ’t Weert Lokaaltje op de Oelemarkt 22, aanvang 20.00 uur.

De lezing is gratis toegankelijk. En de koffie en thee staan klaar! 

jan 05

Weert Lokaal: verbinding Weert – Hamont moet wél topprioriteit zijn!

Weert, 4 januari 2014. Naar aanleiding van het bericht “Hamont-lijn fors duurder” in dagblad de Limburger van 3 januari jongstleden heeft Weert Lokaal een artikel 40 brief gestuurd naar het college van B&W. Volgens gedeputeerde, Patrick van der Broeck (CDA, vervoer) namens de provincie Limburg, is investeren in de internationale treinverbinding tussen Weert en Hamont geen topprioriteit. Dit terwijl een stoptreinverbinding Weert-Roermond en investering van ruim 40 miljoen in de Maaslandlijn wél extra aandacht en energie krijgen vanuit de provincie Limburg en het Rijk.

Weert Lokaal is voorstander van een goede bereikbaarheid van Weert via weg, water en spoor en vindt het zeer teleurstellend dat het plan voor de treinverbinding Weert-Hamont-Antwerpen nu afgeserveerd lijkt te worden. Juist deze internationale verbinding gooit een nieuw Belgisch achterland open en is voor een grote regio rondom Weert van belang.

Weert Lokaal stelt de volgende vragen aan het college van B&W:

  • Wat vindt het college van B&W van de bevindingen van gedeputeerde van der Broeck namens de provincie Limburg, dat de passagiersdienst Weert-Hamont geen prioriteit is?
  • Hoe gaat het college van B&W hierop reageren?
  • Is het college van B&W bereid om actie te voeren tegen deze beslissing/bevinding? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college van B&W het met de provincie Limburg eens dat een stoptrein Weert-Roermond gewenst is en dat deze stoptreinverbinding als topprioriteit wordt gezien? Waarom wel/niet?
  • Is het college van B&W bereid te onderzoeken of het mogelijk is een busverbinding te realiseren tussen Weert en Hamont Station, als voorlopig alternatief voor een treinverbinding?

De vragen zullen schriftelijk beantwoord worden en aan de orde komen tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2014.

nov 29

Weert Lokaal in gesprek met inwoners van Stramproy

LogoWeertLokaal2Weert, 28 november 2013. Lokale politieke partij Weert Lokaal houdt op 10 december a.s. een bijeenkomst waarbij de inwoners van Stramproy hun wensen en ideeën kunnen uiten hoe ze de leefbaarheid in hun dorp willen verbeteren. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de zaal van De Luifel in Stramproy. Aan de orde komen de sportvoorzieningen, de ontwikkelingen van het natuurgebied en de veranderingen in de ouderenzorg als gevolg van het beleid van de regering. Natuurlijk kunnen ook andere vragen aan de fractieleden van Weert Lokaal gesteld worden. De onderwerpen kunnen meegenomen worden in het beleid van deze partij voor de komende vier jaar of verder. Stramproy is aan het woord.

Na de bijeenkomst zal Weert Lokaal om 21.00 uur haar maandelijkse openbare partijvergadering houden. Iedereen die wil weten wat de standpunten van de lokale partij zijn voor de komende raadvergadering is ook daarbij van harte welkom.

okt 11

Henk van de Loo stapt uit fractie Weert Lokaal.

LogoWeertLokaal2Persbericht:

Henk van de Loo stapt uit fractie Weert Lokaal.

Na ruim 11 jaar (steun)fractielidmaatschap stapt Henk van de Loo per direct uit de fractie van Weert Lokaal. “Er is, met het bekend worden van de voorlopige kieslijst, onvoldoende vertrouwen tussen mij en het bestuur van de politieke partij” is zijn verklaring. “Als er onvoldoende vertrouwen is tussen beide partners is de tijd gekomen om politiek afscheid van elkaar te nemen. In een dergelijke situatie kan en wil ik geen woordvoerder meer zijn namens Weert Lokaal”.
Henk van de Loo gaat verder als een eenmansfractie onder de naam Fractie van de Loo. Een partij die samenwerken op allerlei niveaus hoog in het vaandel heeft staan. Want: “als éénling in de politiek bereik je niet veel. We moeten als politieke partijen samen werken aan een mooi en leefbaar Weert! En daar wil ik mijn steentje aan bij blijven dragen”. Als straks de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen bekend worden zal ik mij wellicht aansluiten bij een bestaande partij.”

jun 14

Geert Gabriëls nieuwe lijsttrekker Weert Lokaal

Lijsttrekker 2014-2018 Geert Gabriëls

Lijsttrekker 2014-2018 Geert Gabriëls

Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 juni van Weert Lokaal werd Geert Gabriëls gekozen als nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 van de partij.

Gabriëls, geboren en getogen Weertenaar, is 33 jaar oud en neemt sinds april 2010 plaats in de gemeenteraad van Weert in de commissie Welzijn. Het gemeenteraadslid studeerde Aardwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en is werkzaam op Fontys Hogescholen waar hij les geeft op de lerarenopleiding Aardrijkskunde. Daarnaast begeleidt hij in zijn vrije tijd namens SRC Cultuurvakanties reizen naar Rusland.

Over de komende verkiezingen en het lijsttrekkerschap vertelt een enthousiaste Gabriëls: “Ik heb erg veel zin en vertrouwen in de komende gemeenteraadsverkiezingen met Weert Lokaal. Samen met mijn medekandidaten hoop ik de Weerter burger enthousiast te kunnen maken voor de Weerter politiek in het algemeen, en uiteraard Weert Lokaal in het bijzonder!”

jun 14

WEERT Lokaal presenteert nieuwe lijstrekker en nieuwe website op Weerter weekmarkt

LogoWeertLokaal2Weert, 13 juni 2013. Tijdens de weekmarkt van 15 juni presenteert Weert Lokaal de nieuwe lijsttrekker voor 2014 van de partij aan het Weerter publiek. Deze zal de partij bekend maken aan haar leden tijdens de algemene ledenvergadering van de partij op vrijdag 14 juni. Ook presenteert de partij haar nieuwe website www.weertlokaal.nl, welke een complete restyling heeft ondergaan.

Tijdens de weekmarkt stelt Weert Lokaal een specifiek onderdeel van de website centraal. Onder het kopje ‘vraag het ons’ wil Weert Lokaal de Weerter burger de hand reiken om op een laagdrempelige en eenvoudige wijze hun vragen over Weert kwijt te kunnen bij de fractie.

Maar uiteraard gaat de partij ook graag persoonlijk in discussie met haar kiezers. Zo is Weert Lokaal erg benieuwd naar wat de Weerter burger bijvoorbeeld vindt van 600 jaar Weert in 2014 en van de nieuwe winkelopeningswet? Voor deze en alle andere vragen die Weertenaren bezighouden kunnen zij de fractie van Weert Lokaal zaterdag aanstaande aanspreken op de weekmarkt. De stand van Weert Lokaal is te vinden in de Langstraat.  

Bent u niet in staat om de weekmarkt te bezoeken? Breng dan vooral een bezoek aan de nieuwe website van Weert Lokaal: www.weertlokaal.nl

mrt 14

Extra gelden Sociaal Maatschappelijke Doeleinden veilig gesteld

Carla_JacobsWeert, 14 maart 2013. In de raadsvergadering van woensdag 13 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met de criteria waarvoor het extra gereserveerde geld voor sociaal maatschappelijke doeleinden kan worden ingezet. “Daarmee zijn de eerder gereserveerde gelden veilig gesteld en kunnen ze niet meer gebruikt worden voor andere zaken”, aldus Carla Jacobs van Weert Lokaal, die de aanzet heeft gegeven tot het opstellen van deze criteria. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van
811.00 euro.

WEERT Lokaal heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota in 2012 via een amendement laten vaststellen dat een bedrag van 1,2 miljoen euro – dat vrijkwam uit de reserves voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en onderwijshuisvesting – bestemd zou blijven voor sociaal maatschappelijke doelen. Dit deed zij samen met CDA, PvdA en SP. Het amendement werd gesteund door alle politieke partijen met uitzondering van de VVD. Van dit bedrag is al eerder 300.000 euro besteed aan de uitbreiding van het project leerwerkplekken, 30.000 euro voor de activiteiten van de combinatiefunctionarissen, 15.000 euro voor een klanttevredenheidsonderzoek WIZ en 14.500 euro voor het muziekonderwijs in Stramproy.

Reden voor het vasthouden aan deze extra reserve is voor WEERT Lokaal het feit dat er nog steeds grote bezuinigingen op stapel staan waarvoor geen oplossingen klaar staan. Hierbij kan men denken aan een breed scala van bezuinigingen, uiteenvallend van bijvoorbeeld een bezuiniging op huishoudelijke hulp in 2015, een versobering of zelfs het wegvallen van activerende begeleiding, geplande wijzigingen op sociaal gebied zoals bij de Risse, tot voortijdige uitval van jongeren. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Een reservepotje om deze bezuinigingen deels op te vangen zal volgens WEERT Lokaal dan niet alleen wenselijk maar waarschijnlijk ook broodnodig blijken te zijn.

“Om nu te voorkomen dat de gelden ingezet gaan worden om elders gaten te dichten, zijn criteria door de raad opgesteld”, aldus Carla Jacobs. Het geld kan dan ook ingezet worden voor het beleid vallend onder taakvelden van het WMO en sociaal beleid waar het gaat om werk-activeringsdoeleinden, c.q. participatiebudget. Het gaat daarbij in alle gevallen om nieuw beleid. Ook wordt uitdrukkelijk vermeld waar het geld niet voor ingezet kan worden, waaronder sport, cultuur, communicatie, onroerend goed en onderhoud openbare ruimten.

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 13 maart werd door alle partijen unaniem ingestemd met het voorstel van WEERT Lokaal. Hiermee zorgde de partij ervoor dat de extra gelden voor Sociaal Maatschappelijke Doeleinden werden veiliggesteld.

Carla Jacobs
Commissie Welzijn