mei 29

In de lift: de groei van een stad met een dorpsidentiteit

De magische grens is bereikt, 50.000 inwoners telt onze mooie stad momenteel! Dat zijn 50.000 inwoners die wij als raad en bestuur mogen vertegenwoordigen. We zitten in de lift als gemeente, niet alleen met onze inwoners maar ook met onze ambities. De raad en het college zijn voortvarend aan de slag gegaan met het opgestelde raadsprogramma: er is gestart met de bouw van nieuwe woningen, onder andere op de Werthaboulevard en op Leuken, er is ruime aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit, de renovatie van het Jacob van Horne Museum is in volle gang, investering in scholen en onderwijs zijn in uitvoering, we betrekken onze jongeren actief bij de gemeente en zetten vol in op de aanpak en preventie van armoede. En dat is slechts een greep uit de vele projecten waarmee wij bezig zijn.

De fractie van Weert Lokaal heeft de eerste kadernota van deze raadsperiode met interesse gelezen en uitvoerig besproken. Onze aanvullingen, suggesties en kritische noten willen wij graag met u delen.

Openbare orde en veiligheid
Bij een stad die groeit is ruime aandacht nodig voor openbare orde en veiligheid. Belangrijk dus dat wij luisteren naar de oproep van onze handhavers. Bij de brandweer heeft men aan de bel getrokken bij de Midden-Limburgse gemeenten: er zijn simpelweg te weinig mensen die overdag bij een calamiteit alles uit hun handen kunnen laten vallen en ondersteuning kunnen bieden. Daarbij werken mensen lang niet altijd in hun eigen gemeente, wat ook nadelig werkt. Gemeentes wordt gevraagd hier actief over na te denken en te komen met voorstellen. Weert Lokaal stelt voor om te beginnen met onze eigen organisatie: kijk of er binnen de gemeente medewerkers zijn die ook bij de brandweer zouden willen werken, en hun gemeentelijke werkzaamheden kunnen uitvoeren op locatie van de brandweer. Dit zou ook een onderdeel kunnen worden van vacature- en sollicitatieprocedures.

De laatste maanden staat Weert ook op het gebied van evenementen vaak in het nieuws. Er worden fantastische evenementen georganiseerd in Weert, denk aan de Boels Ladies Tour, de Sterkste Man wedstrijd en het EK Triatlon. Maar helaas lezen we ook steeds vaker over evenementen die het niet halen. Tot grote teleurstelling en ja soms ook verontwaardiging van onze inwoners. Veelal zijn dit evenementen die graag en goed bezocht worden maar waarvan de organisatie niet meer aan alle regels, kosten en eisen kan voldoen die een huidige maatschappij verlangt. Weert Lokaal wil graag dat er meer duidelijkheid komt in de melding en aanvraag voor vergunningen, op een meer gestructureerde en overzichtelijke wijze.

Motie              Meldingen en vergunningaanvragen evenementen

Verkeer, vervoer en waterstaat
We kunnen er kort over zijn: een stad die groeit moet goed bereikbaar zijn over weg, water en spoor. Dus wij blijven ons inzetten voor een verbreding van de A2, en voor het realiseren van een spoorlijn voor personenvervoer tussen Weert en Antwerpen. Die lobby gaat onverminderd verder. De focus die wij daarnaast voor Weert hebben ligt op onze ringbanen waar in de Kadernota 2020 het aandachtspunt ligt op een aantal oversteken. Weert Lokaal mist er hier een, en dat is volgens ons nou nét een van de belangrijkste: de oversteek bij Boshoven, de Ringbaan-Noord met de St. Lucia straat – de Burcht en de Gouverneurlaan. Onlangs hebben wij nog aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie op de St. Luciastraat, en heeft het college ook aangegeven hiermee aan de slag te zullen gaan. Hier valt voor ons ook de oversteek bij de Ringbaan onder, waar vaker aangegeven wordt dat de stoplichten niet prettig afgesteld staan, de oversteekmogelijkheid aan twee zijdes voor verwarring zorgt, en de oversteek zonder stoplichten iets verderop, hoewel door sommigen ervaren als gemakkelijk, toch ook voor gevaarlijke situaties zorgt. Graag willen wij het college vragen deze oversteek prioriteit te geven.

Motie              Prioriteit oversteek St. Luciastraat

Als we het dan toch over verkeer hebben, dan willen wij ook het ook graag hebben over de promotie van duurzaam rijden. Bij de parkeerinrichtingsplannen die deze raad de afgelopen maanden heeft goedgekeurd zit er steevast ook een onderdeel voor oplaadpalen voor zowel auto’s als e-bikes. Wij zijn voorstander hiervan, dit is een ontwikkeling die groeit, niet alleen in Nederland maar in heel Europa, en hier moeten wij in Weert ook op blijven anticiperen. Volgens de website www.oplaadpunten.nl beschikt Weert momenteel over 39 oplaadpunten. Is dit aantal correct? Is bekend hoe het verloop van het gebruik van deze laadpalen is? Wij vinden het belangrijk dat wij niet alleen zorgen voor laadpalen, maar ook dat we voor bekendheid zorgen. Zo is op de website van de gemeente Weert zelf niks te vinden over de locatie en beschikbaarheid van laadpalen. Als we ze plaatsen, dan moeten we ze ook actief promoten en inzichtelijk maken waar ze staan.

Motie              Laadpalen

Economische zaken en promotie
Wij vinden samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme, cultuur, economie en mobiliteit tussen onze buurgemeenten en landen belangrijk, daar moeten wij als Weert op kunnen meeliften. Maar als we er geld voor uittrekken, dan moeten we er ook concrete plannen voor hebben. Zo is een werkbudget voor de samenwerking in grensgebied de Kempen prima, maar zouden wij ook graag concreet vernemen wat we ermee doen. Weert Lokaal roept op om deze samenwerking te promoten om de band tussen de gemeenten ook voor de inwoners zichtbaar te maken. Weert en de vele activiteiten die hier georganiseerd worden verdienen het om meer in de spotlight gezet te worden! Daarbij vinden wij het ook zinvol om een evaluatie in te plannen om zo de voortgang te bewaken.

Een meer zichtbaar onderdeel van de promotie van Weert zijn de entrees van onze stad. Met name de stadspolen Stadspark-Kasteelsingel en Stationsstraat-Langpoort. Ondanks dat het plan voor een Singelvisie voor Weert het niet gehaald heeft in de vorige cyclus, blijft Weert Lokaal van mening dat hier wél aandacht voor moet zijn. Wij dienen de motie van de VVD over de stadspolen dan ook mee in.

De heffing van de toeristenbelasting in Weert wordt jaarlijks met een vast percentage verhoogd. Het komt bij de toerist wat vreemd over als deze een bedrag op de factuur ziet staan van € 1,99. Een prijs die men in de supermarkt verwacht. In de praktijk worden deze bedragen afgerond naar boven. Waarom rond de gemeente Weert deze prijzen niet zelf af naar boven en stort de opbrengst hiervan in een cultuurhistorisch fonds. Op dit fonds komen wij verderop nog eens terug.

Motie            Toeristenbelasting

De gemeente mag wat Weert Lokaal betreft ook op economisch vlak kijken naar nieuwe lucratieve mogelijkheden. Zo kan het verstrekken van leningen via BNG Bank voordelen opleveren voor coöperatieve projecten waarvan de winst weer direct in de Weerter economie gestopt kan worden. Mooi voorbeeld hiervan is het plan van Zonnepark Weert. Wij begrijpen dat hier haken en ogen aan zitten, maar wij zien hier zeker kansen in. Vandaar dat wij het college oproepen om een onderzoek te starten naar de kansen, mogelijkheden en de risico’s van het verstrekken van leningen aan coöperaties zodat wij wellicht een beleid hiervoor kunnen ontwikkelen.

Motie 4          Leningen BNG

Onderwijs
De Koala school is de beste beslissing die wij bij de opening van het AZC hebben kunnen nemen. Deze school, de leraren en medewerkers leveren zeer goed werk en zijn essentieel voor de start van kinderen in een land wat zij hun thuis mogen noemen. Het zou zonde zijn dat de kennis en kunde en de banden die deze school heeft, verloren zou gaan met het sluiten van het AZC. De fractie van Weert Lokaal zou graag vernemen van het college of het onderwijs voorbereid is op het feit dat het AZC in 2020 vertrekt, en hoe het onderwijs in Weert het specialisme ten aanzien van nieuwkomers, taal en cultuur op gaat vangen dat nu in de Koala school aanwezig is. Kan het college daarover in gesprek met de onderwijsbesturen?

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied
Het is gezond om regelmatig te bewegen voor jong en oud, niet alleen om vitaal te blijven maar ook om eenzaamheid tegen te gaan. Het sociale aspect van sport is minstens zo belangrijk. Sport is voor iedereen, ook voor de mensen die het financieel wat minder hebben moet het mogelijk zijn om te sporten. Daarom is Weert Lokaal blij dat de bijdrage aan het jeugdsportfonds is verdubbeld.

Weert heeft een rijk sportief verenigingsleven dat grotendeels draait op veel vrijwilligers. Maar we staan samen aan het begin van een nieuwe uitdaging: het behouden én aanvullen van de vele vrijwilligers die nodig zijn om de activiteiten van de verenigingen te kunnen sturen of begeleiden om zo samenhang binnen de club te behouden. Door de vergrijzing zullen meer mensen hun taak als vrijwilliger niet meer kunnen uitoefenen en is de aanwas van nieuwe mensen relatief klein, ledenaantallen zullen afnemen en ook het onderhoud van accommodaties zal onder druk komen te staan. Hierdoor zal het in de toekomst vaker noodzakelijk zijn voor verenigingen om met elkaar samen te werken. Mooi voorbeeld hierin is Open Club Boshoven waarover de gemeenteraad nog een beslissing moet nemen. Wij vragen het college daar waar dat mogelijk is extra aandacht te schenken aan vrijwilligers, te kijken waar wij hen kunnen ondersteunen, en hier zelf ook het goede voorbeeld in te geven.

Motie              Uitrijkaarten vrijwilligers

Op het gebied van cultuur zien wij dat er in Weert ruime aandacht is voor onze cultuurhistorie, en cultuurhistorische evenementen druk bezocht worden. Deze evenementen houden de geschiedenis van Weert levend voor een groot publiek. Denk hierbij aan de musical “Graaf van Horne”; de Schapensmokkel van Bolle Jan en de Gravenoorlog in Stramproy. Ook hier werken vrijwilligers van verschillende verenigingen samen om dit te kunnen realiseren. Weert Lokaal pleit ervoor om in het evenementenbeleidsplan een speciaal onderdeel op te nemen voor cultuurhistorische evenementen en criteria vast te stellen waaraan subsidieaanvragen voor dergelijke evenementen getoetst kunnen worden.

Motie              Cultuurhistorische evenementen

Zorg, inkomen en participatie
Weert investeert in armoedebestrijding en heeft de afgelopen jaren vooral de verbinding en samenwerking gezocht met belangen- en hulporganisaties, vrijwilligers en omringende gemeenten. De brede aanpak in projecten waaronder ‘Samen aan de slag’, het Aanvalsplan Armoede en het beleidsplan sociaal domein laten zien dat door samenwerking mensen sneller de juiste hulp krijgen met als doel dat deze mensen weer meedoen en meetellen, en hun zelfredzaamheid vergroten.

Veel mensen hebben iemand in hun omgeving die extra aandacht en zorg nodig heeft. Kleine ondersteuning kan voor zorggever en vrager vaak al veel betekenen. Door onze vergrijzende maatschappij groeit het aantal verwarde en demente personen in onze gemeente. Graag zouden we zien dat er aanvullende informatie komt vanuit de gemeente, bijvoorbeeld op de website, over hoe je dementie kunt herkennen. Hier zijn goede voorlichtingsfilmpjes over. Daarnaast zou het heel mooi zijn als het centrale telefoonnummer voor hulp bij dementie ook vermeld kan worden op onze website.

Ook krijgen burgerinitiatieven steeds meer vorm. Denk aan de Weerter Minima Groep en wijkinitiatieven als het opruimen van zwerfafval en het opknappen van speeltuintjes. Weert Lokaal vindt dat je als gemeente niet alleen informatie moet ophalen maar ook concreet moet samenwerken in oplossingen. Zo constateren wij de laatste tijd dat er steeds vaker sprake is van afvaldumpingen in de wijk, ondanks eerder genomen maatregelen, wat voor veel frustratie bij de inwoners zorgt. Wat de oorzaak hiervan is weten we niet, maar wellicht kan de oplossing gevonden worden in het aanbieden van een nieuwe dienst waarbij het mogelijk is om tegen een kleine betaling afval op te laten halen en naar de milieustraat te laten brengen.

Motie              Ophaaldienst voor afval en grofvuil

Volksgezondheid en milieu
Een van de grotere transities van de komende jaren is de landbouwtransitie. Druk op het buitengebied en het ruimtegebrek is groot. Stoppende agrariërs, agrarische industrie, vrijkomende agrarische bebouwing, en strategische grondposities die verworven kunnen worden omdat er nu veel agrarische gronden te koop zijn kunnen straks voor de energietransitie of bosaanplant nodig zijn. Natuurontwikkeling, landbouw, energietransitie, klimaatadaptatie, wonen en recreatie komen samen in ons landschap. Kortom: we zullen de waarde van ons landschap integraal moeten benaderen en vragen aandacht voor bescherming van onze landschapswaarden.

Klimaatadaptatie is een van de complexe opgaven voor onze gemeente. Een van de punten waarover afspraken zijn gemaakt gaan over meer vergroening en ontsteniging voor het tegengaan van hittestress. We zien de successen die wij geboekt hebben bij onze inwoners als gemeente met geveltuintjes, groene daken en de gratis fruitboomactie. Vooral deze laatste was erg populair, alleen was de actie enkel geschikt voor mensen met een tuin, en niet zozeer voor mensen met een balkon. Hoe fantastisch zou het zijn als ook de flatgebouwen van Weert prachtig in het groen zouden staan? Wij zouden graag nogmaals een dergelijke actie als gemeente willen houden, maar dan gericht op het vergroenen van balkons zodat ook deze mensen gestimuleerd worden met een mooie groene omgeving.

Motie                 Vergroenen Balkons

Middelen, bestuur en algemeen beheer
In het huishoudboekje van de gemeente Weert kunnen we lezen dat het weerstandsvermogen van de gemeente momenteel uitstekend is, maar we vanwege onze uitgaves wel meer richting (ruim) voldoende gaan. Oftewel, we geven meer geld uit dan we structureel binnen krijgen. Wij vinden het wel belangrijk hier aandacht voor te houden, en ook bij de begroting te kijken waar de mogelijkheden liggen om de komende jaren het weerstandsvermogen op pijl te houden.

We hebben niet stilgezeten, en zoals ook in de Kadernota 2020 te lezen is, staan er weer veel belangrijke projecten op de agenda. Projecten waarbij we vaak vragen om de kennis, kunde en hulp van onze inwoners. Waarbij we actief informatie ophalen, want bouwen aan een stad dat doe je samen. En dat gaat niet altijd zonder horten en stoten. Dat hoeft ook niet, ook van het proces zelf leer je veel. Ons doel, als bestuur en als inwoners, is hetzelfde: het beste resultaat behalen voor Weert. Hoe we dat kunnen bereiken, daarover kunnen en mogen we van elkaar van mening verschillen. Daarom is het belangrijk dat we met elkaar blijven praten, communicatie is het meest onderschatte gereedschap wat we tot onze beschikking hebben. Laten we ons voornemen het beter te gebruiken. Vooraf, tijdens en na besluiten, on- en offline. Hoe hard we ook groeien, laten we vooral die stad blijven waar buren elkaar kennen, mensen zich inzetten voor een ander, we onze zorgen delen en onze successen samen vieren.

Ten slotte spreken wij onze dank uit voor het college en de ambtenaren voor het opstellen van deze kadernota 2020.

Suzanne Winters
Fractievoorzitter Weert Lokaal

 

 

nov 12

Algemene beschouwingen begroting 2015 Weert Lokaal

“ Als het stormt kun je twee dingen doen: je zoekt beschutting of je bouwt een windmolen.”

Chinees gezegde

Inleiding

LogoWeertLokaal2In de begroting 2015, zoals die nu voorligt, worden we geconfronteerd met een minimaal tekort van € 1,5 miljoen als gevolg van uiteenlopende tegenvallers. En als je in de hoek zit waar de klappen vallen, dan volgen vaak nieuwe klappen. Dit blijkt uit het negatieve effect van de septembercirculaire (€ 137.000) en het verwachte verlies op de jaarcijfers 2014 van ruim € 3 miljoen. De gerealiseerde tekorten gaan ten koste van de algemene reserve. Daarnaast kunnen we uit berichtgeving opmaken dat het aannemelijk is dat de drie decentralisaties niet binnen de budgetten kunnen worden uitgevoerd en de algemene reserve als achtervang dient voor eventuele tekorten. Bij het bepalen van de minimale omvang van de algemene reserve is echter nog nauwelijks rekening gehouden met de uitkeringen voor de deelfondsen sociaal domein. Het weerstandsvermogen, het vermogen om financiële risico’s op te kunnen vangen, wordt in de begroting 2015 als redelijk beschouwd, maar zal de komende tijd onder druk komen te staan. Kortom, Weert zit in zwaar weer.

Deze begroting dames en heren, verdient niet de schoonheidsprijs. Dit geldt ook voor diverse andere dossiers die we de afgelopen tijd onder ogen hebben gekregen. Hoe kan dat nou? Weert Lokaal is van mening dat dit onder andere komt omdat de informatievoorziening niet aansluit bij de informatiebehoefte van de gemeenteraad. Dit moet verbeterd worden en hiertoe mag deze gemeenteraad ook het heft in eigen handen nemen. Weert Lokaal verwacht naast een actievere rol van het college van B & W ook een actievere rol van de gemeenteraad om aan de juiste informatie te komen. Weert Lokaal wil daarom voorstellen een auditcommissie in te stellen die de gemeenteraad kan helpen om aan die juiste informatie te komen. Hiertoe dient Weert Lokaal een motie in.

Hoewel het college haar best heeft gedaan om in de relatief korte periode dat haar gegund was voorstellen voor bezuinigingen te doen die onze inwoners zo weinig mogelijk belasten, zijn de voorstellen niet ingrijpend genoeg om het tekort te dichten. Voor de raad blijven weinig voorstellen over om uit te kiezen en er wordt creativiteit van ons verwacht terwijl deze juist van het college verwacht mag worden. Het zou niet zorgvuldig zijn om op basis van deze begroting keuzes te maken die gevolgen gemaakt hebben voor de korte, middellange en lange termijn. Maar de keuzes zullen wel gemaakt moeten worden, dat is een feit.

Het maken van keuzes mag niet te lang duren gezien onze financiële positie. Weert Lokaal wil benadrukken dat deze keuzes op een zorgvuldige wijze genomen moeten worden. Keuzes die wij nu maken kunnen grote gevolgen hebben voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Maar we moeten ze wel op korte termijn maken. En we roepen deze gehele gemeenteraad en college op om samen met elkaar de juiste keuzes te maken voor deze geweldige stad, waar Weert Lokaal nog steeds trots op is. Weert Lokaal heeft hiertoe een motie voorbereidt waarin wij het college opdragen een keuzecatalogus op te stellen en een strategische visie te ontwikkelen samen met de gemeenteraad voor 1 maart 2015. Op basis van deze keuzecatalogus en strategische visie kan de gemeenteraad bij de behandeling van de voorjaarsnota 2015 de zorgvuldige keuzes maken waartoe deze financiële positie ons dwingt.

Voorop staat dat we niet moeten weglopen voor de financiële werkelijkheid. Maar we laten ons er ook niet door ontmoedigen. Weert Lokaal wil de nadruk leggen op de sterke lokale kracht van deze gemeente. Door nog beter samen te werken in de breedste zin van het woord door middel van een goede samenwerkingsrelatie met de Weerter bevolking, het maatschappelijk middenveld, de regio en de provincie zijn wij ervan overtuigd dat we Weert kunnen versterken en daarbij het goede kunnen behouden.

Weert Lokaal wil inzetten op vernieuwingen en creatieve oplossingen die niet drukken op onze financiële situatie. Weert Lokaal is een groot voorstander van zaken eenvoudiger maken, minder regels en meer vertrouwen richting onze inwoners en bedrijven. We roepen vaak dat participatie het toverwoord is, maar de gemeente zal dit ook duidelijk moeten faciliteren door zaken los te laten, maatschappelijke initiatieven te faciliteren en burgerkracht te mobiliseren.

Woonklimaat

Weert heeft een prima woonklimaat. Maar de steeds wisselende woonvormen, het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen én de vraag naar betaalbare huurwoningen en jongerenhuisvesting, legt een druk op de woningmarkt. Wat betreft de woonomgeving wil Weert Lokaal meer inzetten op het initiatief van bewonersgroepen en hen de ruimte geven op sociaal, maatschappelijk, maar ook op ruimtelijk gebied – daar waar mogelijk – aanpassingen te kunnen maken.

Ook willen wij projecten zoals “MijnStraat JouwStraat” en het verkrijgen van overhoeken voor eigen tuinen dichter bij de mensen brengen, zonder facilitering van een stichting. Wij zien hierin een taak voor de wijk- en dorpsraden. Het overleg dat gaat plaatsvinden met wijk- en dorpsraden om de verwachtingen naar elkaar toe duidelijk te krijgen juicht Weert Lokaal toe.

De komende jaren komen de budgetten van de culturele instellingen onder druk te staan. Het aangaan van nieuwe samenwerkingsvormen tussen culturele instellingen en sociaal maatschappelijke instellingen om inwoners van Weert bij cultuur en maatschappij betrokken te houden zullen wij actief ondersteunen. Maar ook hier zullen keuzes gemaakt moeten worden. We weten dat er nog veel investeringen op stapel staan, en hier zullen we samen uit moeten zien te komen. Zo blijft Weert Lokaal sterk voorstander van het hebben van 1 museumlocatie en zijn we van mening dat ook van andere instellingen, stichtingen en verenigingen offers gevraagd mogen worden waardoor niet alle kosten op de gemeentelijke begroting drukken.

Weert, de Groenste stad van de Wereld. Helemaal prachtig, en onderstreept werd dat dit met name te danken is aan de vele vrijwilligers die zich over het groen in Weert bekommeren. Met minimale kosten hebben we op een geweldige wijze Weert op de wereldkaart gezet. Hier moeten we wel op voort blijven borduren, zonder daar extra financiële inspanningen voor te hoeven doen.

Vooral de laatste maanden is er veel te doen over de verkeersveiligheid in Weert. Het gevoel heerst dat bij de oplevering van nieuwe projecten nou niet bepaald gekeken wordt naar de verkeersveiligheid van het geheel. Wij noemen hier het stationsplein en de kruising Maaseikerweg-Beatrixlaan als voorbeelden, maar er zijn er meer aan te wijzen. Dit baart ons zorgen, mede door het opheffen van de verkeerscommissie. Ook moet er meer rekening gehouden worden met de toegankelijkheid. Hiervoor zullen wij een motie indienen.

Voor het in kaart brengen van het verbeteren van de kleine kwaliteit, denk hierbij aan loszittende tegels e.d. en het melden van klachten is een speciale app in het leven geroepen. Helemaal mooi, en hij werkt prima, maar dan moet er wel zo snel mogelijk een antwoord gegeven worden op de vragen van onze inwoners.

Economie

Er is flink geïnvesteerd in het bedrijventerrein Kampershoek 2.0 met de insteek dat er bedrijven zich kunnen vestigen zoals het bedrijf Proptimize. Weert Lokaal vraagt zich af hoe het hier mee staat. Zijn er al definitieve overeenkomsten?

Weert Lokaal verzoekt op korte termijn inzicht te verschaffen in de bestedingen inzake het HCE. We hebben er sterk in geïnvesteerd, €250.000 van de GOML en €250.000 van de provincie, en er zou een opleidingscentrum voor komen maar tot nu heeft deze raad nog niks gezien, wat deze subsidie rechtvaardigt.

Schoolzwemmen/Stichting IJzeren Man

De fractie van Weert Lokaal stelt vast dat de stichting IJzeren Man als enige stichting wordt geconfronteerd met forse bezuinigingen als gevolg van het afschaffen van het schoolzwemmen en tegelijkertijd een tariefstijging.

De stichting is bereid om hierover mee te denken maar heeft tijd nodig om te onderzoeken of de door hen voorgestelde bezuinigingen realistisch en uitvoerbaar zijn. Wij zijn van mening dat het zwembad meer tijd zou moeten krijgen om de bezuinigingen in te vullen.

De bezuiniging met betrekking tot het schrappen van het schoolzwemmen zet het zwembad onder druk terwijl de contracten van het busvervoer nog lopen tot augustus en daarmee niet de bezuiniging opleveren zoals wordt voorgesteld. Dit nog afgezien van de consequenties voor scholen en leerlingen ook hier zijn wellicht andere oplossingen mogelijk.

Weert Lokaal pleit ervoor dat in ieder geval tot augustus het schoolzwemmen blijft bestaan. Dit geeft het zwembad de kans om op zoek te gaan naar andere inkomsten c.q. oplossingen. Mede omdat er in het verleden veel geïnvesteerd is in het zwembad als laagdrempelige recreatieve invulling voor de inwoners. Het niet schrappen van de zwemlessen, in ieder geval tot en met augustus, opvangen met een verhoging van de toeristenbelasting. U kunt een motie van ons hiervoor tegemoet zien.

Weert 600

We krijgen nu al aanvragen binnen voor (garantie)subsidies (NK triatlon) maar er is geen budget meer over voor in 2015. Wat gaan we hiermee doen, hoe gaan wij hiermee om? Juist Weert Lokaal heeft in 2014 bewust gekozen voor een lagere investering in het jubileumjaar zodat ook na Weert 600 acties gecontinueerd kunnen worden. Hoe kunnen wij hier nu op voortborduren met het oog op de bezuinigingen.

In navolging van Weert 600 zullen er nieuwe en bestaande evenementen worden georganiseerd. Het is voor de organisatoren belangrijk om vooraf te weten, wat wel en niet is toegestaan. Weert Lokaal pleit daarom voor eenduidige en op maat gemaakte regelgeving voor de verschillende locaties waar evenementen georganiseerd kunnen worden en zal daarvoor met een motie komen.

Parkeren

Weert Lokaal is van mening dat het parkeerbeleid aantrekkelijker gemaakt kan worden en daarmee ook nog meer inkomsten kunnen worden gegenereerd. Het college is bezig met het formuleren van nieuw parkeerbeleid. We hebben hierin alle vertrouwen maar willen graag een aantal suggesties doen vanuit Weert Lokaal zoals:

  • Het gelijk trekken van de tarieven van de twee zones
  • Het bemoedigen om in de parkeergarages te parkeren door aantrekkelijke dagtarieven
  • Het langer betaald parkeren

Zorg / Participatie /Sport

Het proces voor de totstandkoming van het beleid van de drie decentralisaties, de WMO, Jeugdzorg en participatiewet WWZ, heeft onder druk plaatsgevonden. Desondanks is dit proces tot op heden naar tevredenheid verlopen in de regio en de gemeente Weert. Over het nieuwe beleid is ook zoveel mogelijk gecommuniceerd met de inwoners. De vragen die nog open staan komen met name voort uit de onzekerheid hoe het nieuwe beleid uitgewerkt wordt en de tekorten die eventueel gaan ontstaan. Weert Lokaal maakt zich net als de Weerter inwoners zorgen over de uitwerking van de drie decentralisaties echter de effecten van de decentralisaties zullen pas in 2015 voor het eerst merkbaar zijn.

Om aan het einde van het jaar 2015 meer zicht te hebben op deze effecten verzoeken we het college een registratie bij te houden van de klachten van inwoners en de wijze waarop deze zijn afgehandeld. Dit tevens als alternatief voor het wegvallen van de bezwarencommissie en in te zetten als evaluatie.

Punt Welzijn

Op 11 december 2013 is door de gemeenteraad een motie aangenomen naar aanleiding van de adviezen in het rekenkamerrapport Onderzoek Punt Welzijn. De motie hield in dat de bezigheden van Punt Welzijn onderverdeeld zouden worden in preventief, verandergericht en beleidsondersteunende werkzaamheden. Dit werd mede geadviseerd en ingegeven om inzicht te krijgen in de doelstellingen en de opbrengsten van de werkzaamheden van Punt Welzijn. Het betrof hier werkzaamheden op projectmatige basis alsmede de werkzaamheden vallend onder het budgetcontract.

We zullen hier ook keuzes moeten maken en het is voor de gemeenteraad belangrijk om zelf te bepalen waar Punt Welzijn op gaat besparen om zodoende de beleidsdoelstellingen te behalen.

We hebben begrip voor de vertraging van de uitvoer van de motie maar verzoeken dit college met klem om tot uitvoer over te gaan zodat we in het eerste kwartaal van 2015 duidelijkheid hebben en keuzes kunnen maken.

Sport

Weert heeft sport hoog in het vaandel staan. Dit uit zich ook in de vele verenigingen en de goede sportfaciliteiten die Weert rijk is.

Onlangs is de binnensportnota ter sprake geweest waarbij werd aangegeven dat de Raad tijdens de begroting een uitspraak zou doen over de investeringen voor verengingen die voorgesteld werden. We werden daarna geconfronteerd met een groot toekomstig tekort. In dit licht bezien willen we de voorstellen in de binnensportnota opnieuw beoordelen.

In het kader van de prioriteitenafweging verzoeken wij u om de prioriteiten aangaande de investeringen vallend onder de binnensportnota vetgedrukt op te nemen in de begroting. Dit betekent dat de binnensportnota als aparte raadsvoorstel alsnog aan de raad wordt aangeboden. Dit heeft te maken met de komende bezuinigingen en het nog vast te stellen voorzieningenplan. Wellicht zijn er creatievere oplossingen mogelijk die minder op de gemeentelijke begroting drukken. Wij zullen hiervoor een amendement indienen.

Tot zover onze algemene beschouwingen. De fractie van Weert Lokaal dankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze begroting en dankt u hartelijk voor uw aandacht.

Fractie

Weert Lokaal