nov 03

Samenvatting uitkomsten begrotingsbehandeling 2017 Weert Lokaal

raadszaal-weertDe begrotingsbehandeling voor 2017 gaat de boeken in als een succesvolle vergadering voor Weert Lokaal met 5 aangenomen amendementen en 1 aangenomen motie, allen unaniem aangenomen door de raad. Hierbij in het kort een omschrijving van onze eigen moties en amendementen en een opsomming van de mee ingediende of gesteunde moties en amendementen. 

Moties en amendementen Weert Lokaal 
We zetten maximaal in op groen: de bezuiniging op het groen, de bermen en plantsoenen, wordt bijna geheel teruggedraaid voor 2017 en 2018. De blokhagen blijven, dus niet overal gras in de directe leefomgeving. Verder is de bezuiniging geschrapt op onderhoud en klein onderhoud van straatbomen en wordt het onderhoud van stoepen als extra prioriteit toegevoegd. We hebben extra aandacht gevraagd voor veilige en aantrekkelijke fietsverbindingen, voor het groot onderhoud recreatieve fietsroutes en er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van optimalisering van de fietsinfrastructuur in Weert. Het sociaal cultureel fonds wordt voortgezet in 2017, bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen vermogen voor het verschaffen van een bijdrage in de kosten van cultuur, educatie, sport en het voorkomen van een sociaal isolement. We hebben ons ingezet voor het behouden van de rijtesten voor mensen met een beperking of gezondheidsprobleem voor Weert en omgeving, en voor het behoud van het cultureel lint.   Lees verder

jun 28

Weert 600 jaar marktrechten

Geert_GabrielsMarienel_EngelenIn de raadsvergadering van 26 juni werd er een besluit genomen over het budget voor de viering van 600 jaar Weert. Geen gemakkelijk besluit!

Voor Weert Lokaal zijn twee gedachten van belang. Enerzijds vinden we dat Weert 600 gevierd moet worden. De stad kan haar evenementen promoten en laten zien hoe compleet ze is. We kunnen aandacht schenken aan de historie van onze stad en aan de verschillende andere kwaliteiten van de stad!

Anderzijds weten we allemaal dat we de afgelopen jaren bezuinigd hebben en ook nog moeten gaan bezuinigen. De realiteit is niet alleen maar feest!

Een gemeentelijke bijdrage van 750.000 euro vindt Weert Lokaal niet stroken met de hierboven beschreven bezuinigingen. Weert Lokaal denkt dat er ook voor minder geld een mooi feestjaar georganiseerd kan worden. Een jaar waarin de historie, de krachten en de kwaliteiten van onze stad gepromoot kunnen worden zonder afbreuk te doen aan de realiteit.

Weert Lokaal nam het initiatief tot een aanpassing van het voorstel van het college, waarin de bijdrage voor het feest met 300.000 naar beneden werd bijgesteld. Het amendement werd mede ingediend door de fracties van het CDA, PvdA, SP en fractie Egging.

Weert Lokaal vindt het belangrijk dat de nieuwe en bestaande evenementen ook doorgang kunnen vinden in de jaren NA 2014. Het moet niet zo zijn dat we een topjaar hebben in 2014 en dat daarna alles inzakt omdat geld ontbreekt. Weert Lokaal heeft er daarom voor gekozen nu dus 300.000 minder uit te geven om het evenementenbeleid vanaf 2015 structureler vorm te geven. Het jaar 2014 moet hierbij een startpunt zijn van iets moois!

Geert Gabriëls en Marienel Engelen