Privacy

Privacy

Weert Lokaal maakt zich sterk voor het beschermen van uw privacy. Iedereen heeft recht op bescherming van persoonlijke informatie. Daarom staat Weert Lokaal achter de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat we opkomen voor privacy betekent niet dat we tegen opslag van gegevens zijn. We wegen heel bewust af wat we zelf wel en niet opslaan. Daarbij geven we u zoveel mogelijk regie over uw eigen gegevens.
 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 april 2019. Heeft u vragen of klachten over deze privacyverklaring? We helpen u graag verder via: bestuur@weertlokaal.nl

Privacyverklaring Weert Lokaal

Welke gegevens we van u vragen en waarvoor we ze gebruiken leest u hieronder. Ook ziet u wat uw rechten zijn, wie toezicht houdt op hoe er binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens en hoe lang we uw gegevens bewaren.

1. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn bijvoorbeeld uw:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Bankrekeningnummer (bij donaties en lidmaatschap)

In sommige gevallen hebben we meer gegevens van u nodig. Dan vragen we altijd toestemming van u om deze gegevens te gebruiken.

Alle persoonsgegevens die Weert Lokaal verwerkt, beschouwen we als bijzondere persoonsgegevens, omdat ze iets zeggen over uw politieke voorkeur. Eigenlijk verbiedt de wet het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, maar omdat Weert Lokaal een politieke vereniging is vallen wij onder de wettelijke uitzondering. Politieke partijen mogen informatie verwerken over de politieke voorkeuren van (oud-)leden of van mensen die regelmatig met ons in contact staan in verband met onze politieke doelstellingen. 

1.1. Waarvoor verzamelt en verwerkt Weert Lokaal persoonsgegevens?

Weert Lokaal verwerkt uw persoonsgegevens voor verenigingsdoeleinden, om ons politieke verhaal te ondersteunen en om onze beweging te laten groeien. We verzamelen niet meer gegevens dan nodig is om deze doelen te behalen. Hieronder kunt u in meer detail lezen welke gegevens we waarvoor verwerken.

U kiest zelf of en waarvoor u gegevens met ons wilt delen. We vragen u om persoonsgegevens aan Weert Lokaal te verstrekken als u:

a. lid wilt worden van Weert Lokaal
Belangstellenden die daarvoor toestemming hebben gegeven kunnen een mailing ontvangen met een uitnodiging om lid te worden van Weert Lokaal. Op basis van een overeenkomst nemen we gegevens van nieuwe leden op in onze ledenadministratie. Hiervoor vragen we om uw NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer, zodat we u op de juiste manier kunnen registreren en informeren. We vragen daarnaast ter controle van uw leeftijd om uw geboortedatum. Volgens onze statuten mag u namelijk pas lid worden van Weert Lokaal als je 16 jaar of ouder bent. Om contributie te innen moet u uw bankrekeningnummer opgeven. Als lid komt u met ons overeen dat u €15,- als contributie per jaar aan de vereniging betaalt. Indien nodig kunnen we uw gegevens gebruiken om met u in contact te treden als de contributie te laat of niet is voldaan. 

We vinden het belangrijk om communicatie en samenwerking tussen onze leden op een positieve manier mogelijk te maken. Op basis van de overeenkomst die we met alle leden hebben afgesloten, ontvangt u minimaal 2x per jaar een uitnodiging voor Algemene ledenvergaderingen en uitnodigingen voor partij vergaderingen als daar aanleiding voor is.

b. mailings, apps of andere communicatie-uitingen wilt ontvangen van Weert Lokaal
Via publicaties, nieuwsbrieven en social media informeren we u over onder meer de doelen, standpunten en evenementen van Weert Lokaal. Om mailings te kunnen sturen, vragen we om uw naam en e-mailadres. U geeft hierbij zelf toestemming voor het toezenden van deze communicatie-uitingen. Daarbij kunt u bij uw aanmelding aangeven of u de mailings van ‘Weert Lokaal’ wilt ontvangen. Uiteraard kunt u uw mailvoorkeuren op elk moment aanpassen door te klikken op de link onderaan de mails die u van ons ontvangt. 

WhatsApp wordt door Weert Lokaal ingezet als er ten tijde van verkiezingen, werkgroepen geformeerd worden om zo de vrijwilligers  tijdig en goed te kunnen voorzien van informatie over de werkzaamheden en bijeenkomsten t.b.v. de werkzaamheden. Wij slaan uw contactgegevens alleen op om berichten te versturen en koppelen deze niet aan andere databestanden. Wij delen deze data nooit met anderen. U kunt u gemakkelijk afmelden door uit uzelf uit de WhatsAppgroep te verwijderen.

Soms publiceren we in onze uitingen ook foto’s en filmpjes waarin leden en/of andere mensen te zien zijn. Bent u aanwezig bij een Weert Lokaal-evenement, dan informeren we u en andere aanwezigen zo goed mogelijk als er foto’s en filmpjes worden gemaakt. Als u liever niet wilt dat u wordt gefotografeerd of gefilmd of dat gemaakte beelden door ons worden gebruikt, kunt u dat bij ons aangeven. 

c. contact opneemt met Weert Lokaal
Als u een vraag, opmerking, reactie, klacht of compliment naar ons stuurt – bijvoorbeeld  via e-mail, social media of telefoon – gebruiken we uw gegevens om u van een reactie te voorzien. U deelt uw gegevens vrijwillig door contact met ons op te nemen. Het is in het belang van Weert Lokaal dat wij uw gegevens verwerken om u te voorzien van een antwoord.  Bij het afhandelen van een vraag, opmerking of klacht, vragen we daarom om uw naam en telefoonnummer en/of e-mailadres, zodat we u kunnen voorzien van een antwoord. Benadert u ons via social media? Dan kan Weert Lokaal ook een reactie sturen op berichten  en/of privéberichten die u post op onze social media kanalen. 

d. wilt deelnemen aan een bijeenkomst of training van Weert Lokaal
Bij het organiseren van politieke activiteiten – bijeenkomsten, vergaderingen en evenementen – sturen we leden en belangstellenden informatie en/of uitnodigingen. Ook kunnen geselecteerde leden en belangstellenden door ons worden benaderd voor een training in politieke vaardigheden. We houden aanmeldlijsten bij van mensen die hebben aangegeven mee te willen doen of bij een bijeenkomst aanwezig te willen zijn. Dit alles gebeurt met toestemming van de mensen om wie het gaat. Om deel te nemen aan een bijeenkomst of training, vragen we om uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en – als het relevant is – ook om uw geboortedatum en geslacht. Zo kunnen we u op de juiste manier aanspreken en informeren. Voor bijeenkomsten en trainingen waar catering wordt verzorgd, kunnen we u ook vragen om uw dieetwensen en/of allergieën. Deze gegevens gebruiken we alleen voor de bijeenkomst of training waarvoor u zich opgeeft. 

Bij het organiseren van vergaderingen – zoals het partijvergaderingen – stellen we ook vast welke leden stemrecht hebben. Dit mogen wij als vereniging doen om de overeenkomst met onze leden na te komen.

1.3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De Vereniging Weert Lokaal, gevestigd aan de Poldermolen 23, 6003 BC in Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De betrokken functionaris gegevensbescherming binnen Weert Lokaal is Michel Collignon. Hij is de centrale persoon die toezicht houdt op hoe er binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens, of deze gegevens goed beveiligd zijn en of we hiermee voldoen aan de Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

1.4. Hoe gaat Weert Lokaal om met de gegevens van relevante contactpersonen?

Om onze politieke doelen te behalen, communiceren we ook met onder meer belangenorganisaties, journalisten en vertegenwoordigers van andere politieke partijen. We slaan de gegevens van relevante contactpersonen op en delen deze waar nodig intern. Omdat dit noodzakelijk is om de communicatie goed te laten verlopen, hebben we hiervoor geen toestemming nodig van deze contactpersonen. Dit noemen we ook wel ‘gerechtvaardigd belang’. Uiteraard gaan we uiterst zorgvuldig om met deze gegevens.  

2. Delen van persoonsgegevens

2.1. Waarom hebben jullie geen cookiemelding op de Weert Lokaal-website?

We maken op onze website geen gebruik van cookies waarmee uw surfgedrag gevolgd kan worden door Weert Lokaal of door externe partijen. Daarom hoeven we u ook niet lastig te vallen met een cookiemelding. Voor sommige pagina’s gebruiken wij wel functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de pagina.

2.2. Slaat Weert Lokaal mijn IP-adres op? 

Veel applicaties verwerken automatisch uw IP-adres. Dit is het unieke nummer waarmee uw computer via het internet communiceert met bijvoorbeeld onze website. Ook onze applicaties verzamelen uw IP-adres om met u te communiceren. Voor het bijhouden van onze web-statistieken gebruiken we Google analytics i.c.m. SEO voor WordPress, waar alleen wij toegang toe hebben. IP-nummers zijn alleen voor ons van belang voor het veilig houden van onze website en ongewenste bezoekers, zoals spammers en hackers te herkennen, te onderscheppen en daarvoor de benodigde actie te kunnen ondernemen. Verder doen wij helemaal niets met deze IP-nummers.

2.3. Waarborgt Weert Lokaal mijn privacy op social media-kanalen?

Het gebruik van social media is essentieel om u te bereiken. We gebruiken slechts de mogelijkheden die de social media-platforms zelf bieden en voegen hier geen extra data aan toe. Als gebruiker van het desbetreffende platform heeft u zelf ingestemd met hoe uw data door het platform gebruikt mag worden. Bij de afweging om ons te profileren op een nieuw platform nemen we de privacy van onze volgers zeer serieus.

2.4. Hoe gaan jullie om met samenwerkingspartners?

We nemen diensten af van software- en hostingsbedrijven en van drukwerkleveranciers die ook toegang hebben tot uw gegevens. Om uw privacy hierbij te waarborgen, werken we samen met derde partijen die hun privacybeleid ook goed op orde hebben. We maken duidelijke afspraken en laten hen altijd een verwerkersovereenkomst ondertekenen.

3. Gegevens buiten de EU

De AVG is van kracht in alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Samen worden deze landen Europese Economische Ruimte (EER) genoemd. Weert Lokaal streeft er daarom naar om alle gegevens te laten hosten op EER-grondgebied. 

3.1. Worden mijn gegevens ook buiten EER-grondgebied gehost?

In principe zijn wij voorstander van samenwerking en afnemen bij de lokale middenstand en ondernemers. Bij de aanschaf van nieuwe producten en diensten is het waarborgen van de privacy en security van data een zwaarwegend criterium voor ons. Hierbij gaat de voorkeur uit naar producten en diensten die worden gehost op EER-grondgebied, mits deze voldoen aan onze standaarden op het gebied van privacy, security, gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid, kosten en beheer. Als er geen gelijkwaardige optie is op EER-grondgebied, kan er worden gekozen voor producten of diensten die buiten dit gebied worden gehost. 

4. Beveiligen van gegevens

Weert Lokaal wil niet alleen voldoen aan de nieuwe wetgeving, maar maatregelen treffen om uw privacy proactief te beschermen. Bij de bouw en het beheer van gegevensbestanden is privacy dan ook een belangrijk uitgangspunt. 

4.1. Hoe beveiligt Weert Lokaal mijn gegevens?

Zo beveiligen we uw gegevens optimaal:

a. veilige opslag van data
De toegang tot onze dataopslag wordt centraal beheerd en er wordt bijgehouden wie bij welke data kan. De veiligheid van onze fysieke en digitale opslagfaciliteiten wordt continu geanalyseerd. Zo voeren we regelmatig Data Protection Impact Assessments (DPIA) uit. Op basis van de bevindingen passen we de beveiliging en het toegangsbeheer aan waar nodig en worden er aanpassingen gedaan om veiligheidsrisico’s te beperken en waar mogelijk te vermijden. 

b. discretie en toezicht 
We wijzen ons kader en campagnewerkgroep er op om bewust en discreet om te gaan met data, met oog voor privacy en security. Er wordt actief toezicht gehouden op de omgang met data binnen de vereniging.

c. ICT-beheer, wachtwoordbeleid en twee factor-authenticatie 
We zorgen ervoor dat onze ICT-applicaties up-to-date zijn, hanteren een strikt wachtwoordbeleid en kiezen voor twee factor-authenticatie om het inloggen op onze systemen veiliger te maken.

d. versleutelde bestanden 
Met de encryptie van onze computers, laptops en telefoons wordt uw informatie onherkenbaar gemaakt, waardoor ongewenste bezoekers niet zomaar toegang krijgen tot uw gegevens.

4.2. Hoe herken ik een nep-bericht?

Twijfelt u of een bericht wel echt van Weert Lokaal afkomstig is? Bijvoorbeeld omdat er gevraagd wordt een extra donatie over te maken op een onbekend rekeningnummer? Check dan altijd de afzender van de e-mail. Officiële e-mails van Weert Lokaal herkent u aan de afzender met het mailadres @Weert Lokaal.nl. Twijfelt u nog steeds of heeft u een nep-bericht ontdekt? Neem dan contact met ons op via: bestuur@weertlokaal.nl

5. Gegevens bewaren

Voor bepaalde gegevens zijn wij gebonden aan wettelijke bewaartermijnen. Voor andere gegevens geldt dat we ze niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarmee ze zijn verzameld. De enige uitzonderingen zijn als we uw toestemming krijgen om ze langer te bewaren.

6. Rechten

Weert Lokaal verwerkt uw gegevens om onze doelen als politieke partij te behalen. Maar uiteraard beslist u zelf wat er gebeurt met uw gegevens. U hebt het recht om te allen tijde uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook mag u aangeven dat u liever heeft dat wij bepaalde gegevens niet verwerken. Deze verzoeken kunt u naar bestuur@weertlokaal.nl sturen en dan nemen wij deze zo snel mogelijk in behandeling.

Om zeker te weten dat u het bent, vragen we u om een kopie van uw ID-bewijs mee te sturen met uw verzoek. Tip: gebruik hiervoor de overheids-app, KopieID. Met deze app kunt u veilig een beschermde kopie van uw ID-bewijs opsturen.

6.1. Wat zijn precies mijn rechten als het gaat om de verwerking van mijn persoonsgegevens?

U heeft recht op duidelijke informatie over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. De AVG benoemt uw rechten als volgt: 

a. recht op inzage
U mag ons altijd vragen welke gegevens wij van u hebben en indien gewenst kunt u deze gegevens ook inzien.

b. recht op rectificatie en aanvulling
Weert Lokaal is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op de juiste manier worden verwerkt. Het is altijd mogelijk om uw gegevens door ons te laten wijzigen of aanvullen. U kunt daarvoor ook contact opnemen met: ledenadministratie@weertlokaal.nl

c. recht op beperking van de verwerking
Als u bijvoorbeeld aangeeft dat uw gegevens niet meer kloppen, onrechtmatig of niet meer nodig zijn, dan mag Weert Lokaal deze gegevens niet meer gebruiken.

d. recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens, bijvoorbeeld als u geen e-mails meer wilt ontvangen. In dat geval mogen we die gegevens niet meer gebruiken totdat u zich eventueel opnieuw inschrijft voor een mailing.

e. recht op vergetelheid
In een aantal gevallen moeten organisaties uw persoonsgegevens wissen als u daarom vraagt. Bij Weert Lokaal geldt altijd het recht op vergetelheid, tenzij de wettelijke bewaartermijn nog geldt (bijvoorbeeld bij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor financiële transacties).

f. recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Dat klinkt heel ingewikkeld, maar betekent eigenlijk dat u recht heeft op een menselijke blik bij besluiten. Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens, maar Weert Lokaal doet dat niet.

g. recht op dataportabiliteit
Dit betekent dat Weert Lokaal de gegevens aan u moet kunnen verstrekken in een vorm die het voor jou gemakkelijk maakt om uw gegevens te hergebruiken en door te geven aan bijvoorbeeld een andere organisatie.

6.2. Waar kan ik terecht als ik gebruik wil maken van mijn rechten of vragen heb?

Wilt u inzage in uw persoonsgegevens? Of wilt u uw gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of uw e-mailvoorkeuren aanpassen? Stuur dan uw verzoek naar bestuur@weertlokaal.nl  Hier kunt u ook naartoe mailen als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens. 
Voor algemene vragen over privacy kunt u contact opnemen met ons secretariaat door te mailen naar secretaris@weertlokaal.nl  of  ledenadministratie@weertlokaal.nl

6.3. Wat moet ik doen als ik vermoed dat mijn privacy niet goed wordt beschermd?

Als u denkt dat uw privacy niet goed geregeld is, lossen we dat natuurlijk graag zo snel mogelijk voor u op. Neem hiervoor contact met ons op via bestuur@weertlokaal.nl

Mocht u niet tevreden zijn over onze reactie en vindt u daarna nog steeds dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt of bent u niet naar tevredenheid geholpen, dan kunt u naar de rechter gaan met een beroep op de rechtsbescherming die de Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Voor uitgebreide informatie kunt u op deze website nog meer lezen wat AVG precies inhoud.