feb 06

Lezing over duurzaamheid

LogoWeertLokaal2Op vrijdag 7 februari houdt Peter Gloudi een lezing over duurzaam handelen. Wat gebeurt er zoal in de wereld op het gebied van duurzaamheid? Hoe speelt de industrie er op in? Wat kunnen we zelf nog doen? Waar staat Weert? Allemaal vragen die in deze lezing aan bod komen. Peter is jarenlang directeur geweest van een expertisecentrum op het gebied van duurzaamheid in Eindhoven. Hij is daarnaast lid van Weert Lokaal en staat op nummer 9 van de kieslijst van de gemeenteraadsverkiezingen. Plaats van handeling: ’t Weert Lokaaltje op de Oelemarkt 22, aanvang 20.00 uur.

De lezing is gratis toegankelijk. En de koffie en thee staan klaar! 

feb 05

Mededeling lezing in ‘t Lokaaltje

Op 6 februari stond een lezing in het kader van het Weerter dialect gepland. Deze lezing zou gehouden worden in ons Lokaaltje aan de Oelemarkt 22 te Weert. Deze lezing is verplaatst naar 13 maart.

Op 6 februari is ‘t Lokaaltje wel normaal geopend voor bezoekers en geïnteresseerden in Weert Lokaal, lokale politiek of gewoon voor een praatje met ons en een kopje koffie.

jan 18

Opening Campagnehuis

Het was een zonnige dag. een perfecte dag om onze verkiezingscampagne van start te laten gaan met de opening van ons campagnehuis ‘t Lokaaltje aan de Oelemarkt 22.Opening_Campagnehuis_1
Het inleidend woord kwam van onze voorzitter René Laenen waarna onze lijsttrekker Geert Gabriëls op zijn eigen enthousiaste wijze de aanwezigen vertelde waarom hij deze uitdaging is aangegaan en waarom het zo belangrijk is voor Weert waar hij zijn hart heeft liggen. Om de komende gemeenteraads verkiezingen op 19 maart voor de inwoners van onze gemeente Weert ook dat goede gevoel te geven.

Opening_Campagnehuis_3

 

Speciaal voor Weert Lokaal en deze speciale gebeurtenis was ook ‘Antje van Stasie’ aanwezig om alle aanwezigen te trakteren op een speciaal Weert Lokale versnapering. De media was overigens ook goed vertegenwoordigd

Na de mooie woorden was het tijd om het woord bij de daad te voegen en knipte Geert voor het eerst een lintje waarmee ‘t Lokaaltje officieel geopend is.

Opening_Campagnehuis_2
Alle inwoners zijn van harte welkom om een bezoekje te brengen aan ‘t Lokaaltje aan de Oelemarkt 22 voor een kopje koffie en een praatje met een van onze kandidaten.

U bent welkom op:
Woensdag: 14:00 – 17:00 uur
Donderdag: 16:00 – 20:00 uur
Vrijdag: 19:00 – 22:00 uur
Zaterdag: 10:00 – 17:00 uur

Tot ziens

 

jan 05

Weert Lokaal: verbinding Weert – Hamont moet wél topprioriteit zijn!

Weert, 4 januari 2014. Naar aanleiding van het bericht “Hamont-lijn fors duurder” in dagblad de Limburger van 3 januari jongstleden heeft Weert Lokaal een artikel 40 brief gestuurd naar het college van B&W. Volgens gedeputeerde, Patrick van der Broeck (CDA, vervoer) namens de provincie Limburg, is investeren in de internationale treinverbinding tussen Weert en Hamont geen topprioriteit. Dit terwijl een stoptreinverbinding Weert-Roermond en investering van ruim 40 miljoen in de Maaslandlijn wél extra aandacht en energie krijgen vanuit de provincie Limburg en het Rijk.

Weert Lokaal is voorstander van een goede bereikbaarheid van Weert via weg, water en spoor en vindt het zeer teleurstellend dat het plan voor de treinverbinding Weert-Hamont-Antwerpen nu afgeserveerd lijkt te worden. Juist deze internationale verbinding gooit een nieuw Belgisch achterland open en is voor een grote regio rondom Weert van belang.

Weert Lokaal stelt de volgende vragen aan het college van B&W:

 • Wat vindt het college van B&W van de bevindingen van gedeputeerde van der Broeck namens de provincie Limburg, dat de passagiersdienst Weert-Hamont geen prioriteit is?
 • Hoe gaat het college van B&W hierop reageren?
 • Is het college van B&W bereid om actie te voeren tegen deze beslissing/bevinding? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
 • Is het college van B&W het met de provincie Limburg eens dat een stoptrein Weert-Roermond gewenst is en dat deze stoptreinverbinding als topprioriteit wordt gezien? Waarom wel/niet?
 • Is het college van B&W bereid te onderzoeken of het mogelijk is een busverbinding te realiseren tussen Weert en Hamont Station, als voorlopig alternatief voor een treinverbinding?

De vragen zullen schriftelijk beantwoord worden en aan de orde komen tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2014.

jan 03

Verkiezingsprogramma 2014 – 2018

Weert kent al meer dan 80 jaar een lokale invulling in de politiek. Weert Lokaal is uit die lokale initiatieven van inwoners samengesmolten. Weert Lokaal is daardoor geworden tot een brede volkspartij voor de inwoners van heel Weert (Altweerterheide, Biest, Binnenstad, Boshoven, Fatima, Graswinkel, Groenewoud, Hushoven, Kazernebuurt, Keent, Laar, Laarveld, Leuken, Moesel, Molenakker, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy).  Voor alle mensen, die hier wonen. Mensen die hier geboren zijn, van verre landen komen, uit Europa hier ingeburgerd zijn, mensen met verschillende politieke beelden, jong, oud, gezinnen, alleenstaanden, arm, rijk, werknemers, ondernemers… kortom: Weert Lokaal is er voor alle inwoners van deze prachtige gemeente.

De kernwaarden van Weert Lokaal zijn: sociaal, betrokken en open. Dat waren ze in het verleden en zijn ze in de toekomst. Sociaal benadrukt dat we oog blijven houden voor inwoners die het moeilijk hebben, financieel of anders. Gewoon omdat we vinden dat we er ook voor hen zijn. Betrokken wil zeggen dat we met beide benen op de grond staan, middenin de maatschappij van Weert. We weten wat er leeft en wat mensen beweegt. We denken met ze mee, niet vanuit een politiek denkbeeld, maar vanuit onszelf, zoals we zijn. Open betekent voor Weert Lokaal dat we altijd luisteren naar inwoners. Van daaruit bepalen we onze standpunten om deze gemeente te kunnen besturen. Daar zijn onze plannen op gebaseerd. We gaan daarin wel onze eigen weg, want we moeten altijd alle belangen meewegen. Openheid leidt dan ook tot meer inventiviteit en creativiteit.

Weert Lokaal heeft de laatste vier jaar een vernieuwing en verjonging doorgevoerd. Zonder de kennis, ervaring en vakmanschap van onze doorgewinterde politici weg te gooien. U vindt dan ook op onze lijst veel nieuwe namen – naast de oude bekende – van inwoners die zich prettig voelen bij onze lokale, politieke aanpak. Zonder gebonden te zijn aan landelijke kaders. Ook onze lijsttrekker Geert Gabriëls komt vanuit een nieuwe lichting die zich de afgelopen vier jaar heeft gevormd.

Niet de volgorde op de lijst, maar de volgorde van de behaalde stemmen bepaalt bij Weert Lokaal de kandidaten die in de raad mogen zitten! Dat betekent dat u als kiezer bepaalt of u wilt dat de nieuwere politici een plek moeten krijgen in de raad, of dat u meer vertrouwen heeft in de wat meer ervaren leden van onze partij. Wij denken dat we de lokale democratie hiermee een dienst bewijzen.

Het verkiezingsprogramma is gebaseerd op de voorgaande programma’s maar ook op de ervaring die we de afgelopen vier jaar hebben opgedaan wat betreft nieuwe ontwikkelingen. Alle leden hebben zich er over kunnen uitspreken en alle kandidaten van Weert Lokaal hebben dit programma mede opgesteld.

dec 20

Kerstvakantie….

Geert_GabrielsDe kerstvakantie betekent voor mij een rustpunt in het drukke jaar.  Geen lesvoorbereidingen, geen politieke bijeenkomsten en geen reizen met toeristen naar Rusland. Tijdens de vrije dagen denk ik terug aan alles wat ik in 2013 heb gedaan (het deel dat ik mij kan herinneren) maar ook kijk ik vooruit naar 2014.                                                                                                                         

Laten we beginnen met een korte  terugblik op 2013. Een jaar waarin we in de eerste raadsvergadering de volgende onderwerpen behandelden:

 • Opwaarderen dependance burgerzaken Stramproy
 • Vaststellen evaluatie samenwerking Weert – Hangzhou
 • Klanttevredenheidsonderzoek afdeling WIZ (Werk, Inkomen en Zorgverlening)
 • Quickscan “stadsvisie” cultuurspoor

Een rustig begin van het jaar 2013, dat uiteindelijk in mijn ogen een vreemd politiek jaar werd. Er stapte een wethouder op (problemen rondom de Poort van Limburg) en er wisselden enkele raadsleden van partij.  Ik hoorde in de wandelgangen van meer ervaren raadsleden al: “het politieke jaar vóór het jaar van de verkiezingen is gestart”. Blijkbaar heeft dat effect…

2013 was ook het jaar van het OLS en van de terugkeer van Bospop naar het oude terrein (maar ook van de ophef over het dreigende vertrek van Bospop uit Weert en de geruststelling van het nieuws over de nieuwe locatie).

Moeilijkste besluit in 2013 vond ik het besluit aangaande de nieuwbouw voor basisschool Leuken. De afwegingen voor het wel of niet bouwen van een kinderopvang, MFA en/of gymzaal waren moeilijk en vele betrokkenen (schoolbestuur, leerlingen, ouders, ambtenaren, leidsters bij kinderopvang, BSO en Peuterspeelzaal, buurtgenoten, wijkraad Leuken) brachten vele zwaarwegende argumenten in. Uiteindelijk is dit onderwerp naar tevredenheid van de meeste betrokkenen behandeld.

Meeste voldoening gaf mij het amendement van Weert Lokaal met de naam: “niet uitkeringsgerechtigde mensen zonder werk”, waarmee besloten werd 75.000 euro vrij te maken voor re-integratietrajecten voor werkzoekende mensen met een eigen huis.

Het is mij nog niet gelukt om vóór de kerstvakantie informatie in te winnen over de volgende onderwerpen (worden door Weert Lokaal in 2014 zsm opgepakt):

 1. Biologische markt: staat nu op donderdagavond op de Oelemarkt.  Het bezoekersaantal kan hoger en de indruk is dat het plein niet in “de loop” ligt. Misschien is het voor de markt handiger om op een centralere plek in de binnenstad te staan? Mag/Kan dit?
 2. “Speeltuintje” Wollekamer:  waar zich vroeger een mooie speeltuin bevond staan nu de resten van een “huisje” waar nog wel gespeeld wordt (maar niet door kinderen). Kan het huisje weggehaald worden en kan het gebied ingericht worden in samenspraak met de bewoners van deze straat?
 3. Een door de raad aangenomen motie over de verkoop van bermen in het buitengebied leidt volgens oplettende bewoners van het buitengebied tot ongewenste verkoop van bepaalde percelen en oude wegen. Klopt dit? Zo ja, hoe zorgen we ervoor dat dit niet gebeurt?

Als ik naar het jaar 2014 kijk zie ik onder andere:

 • De drie decentralisaties in het sociaal domein moeten lokaal landen (1 januari 2015 gaat er veel veranderen). Gemeenten moeten veel werk verzetten en samenwerken met andere gemeenten.
 • Weert bestaat 600 jaar. Allerlei festiviteiten moeten ertoe leiden dat de gemeente Weert vele bezoekers mag verwelkomen.
 • Besluit Sint-Fransiscusschool Laar
 • Besluit bestemmingsplan Kloosterstraat
 • Bezuinigingen / de gemeente Weert moet financieel gezond blijven
 • Beslissingen aangaande invulling Beekstraatkwartier (oude stadhuis) en Culturele instellingen moeten genomen worden
 • Nieuwe raad, nieuw college, nieuwe plannen? Wat gaat er gebeuren en welke gevolgen gaat dit hebben voor Weert?

Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ontzettend spannend. De eerste vier jaar van mijn periode als raadslid zijn omgevlogen.  Ik ben ondergedompeld in de politiek met al haar procedures, belangen, idealisme, voldoening, strijd, samenwerking, en drukte. Alles met maar één doel: Je uiterste best doen voor en samen met de inwoners van Weert… de inwoners van de gemeente Weert een goed gevoel bezorgen.

Ik wil iedereen fijne dagen en veel energie toewensen, om 2014 vol goede moed te beginnen!

Geert Gabriëls

 

nov 29

Weert Lokaal in gesprek met inwoners van Stramproy

LogoWeertLokaal2Weert, 28 november 2013. Lokale politieke partij Weert Lokaal houdt op 10 december a.s. een bijeenkomst waarbij de inwoners van Stramproy hun wensen en ideeën kunnen uiten hoe ze de leefbaarheid in hun dorp willen verbeteren. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de zaal van De Luifel in Stramproy. Aan de orde komen de sportvoorzieningen, de ontwikkelingen van het natuurgebied en de veranderingen in de ouderenzorg als gevolg van het beleid van de regering. Natuurlijk kunnen ook andere vragen aan de fractieleden van Weert Lokaal gesteld worden. De onderwerpen kunnen meegenomen worden in het beleid van deze partij voor de komende vier jaar of verder. Stramproy is aan het woord.

Na de bijeenkomst zal Weert Lokaal om 21.00 uur haar maandelijkse openbare partijvergadering houden. Iedereen die wil weten wat de standpunten van de lokale partij zijn voor de komende raadvergadering is ook daarbij van harte welkom.

nov 07

Succesvolle begrotingsbehandeling 2014 voor Weert Lokaal

Geert_GabrielsOp woensdag 6 november werd de begroting voor 2014 door de raad vastgesteld. Weert Lokaal kwam met enkele moties en amendementen om deze begroting hier en daar aan te passen. Deze amendementen en moties werden unaniem aangenomen! In dit stuk worden enkel de moties en amendementen genoemd waarbij Weert Lokaal het initiatief nam. Naast onderstaande ideeën zijn er ook enkele plannen gesteund die opgesteld werden op initiatief van andere partijen. Dank ook aan de andere fracties in de gemeenteraad van Weert!

Zo was er het amendement aankleding binnenstad, waarbij de gemeente een bedrag van 10.750 euro beschikbaar stelt. Samen met eenzelfde bedrag van de ondernemers van de binnenstad moet deze eerste stap er voor zorgen dat Weert in 2014, het jaar dat Weert 600 jaar bestaat, aangekleed wordt met bloemen en groen. Een eerste stap in verdergaande samenwerking tussen Centrummanagement en ondernemers, vastgoedeigenaren, horeca en CWP.

Met de motie schaliegasvrije gemeente lukte het Weert Lokaal om Weert als 102e schaliegasvrije gemeente uit te roepen. Zij kreeg hier landelijk ook felicitaties voor, samen met de mede-indieners en initiatiefnemers van deze motie!

Dan was er nog de motie begaanbare openbare loop- en fietsroutes voor ouderen en gehandicapten waarbij Weert Lokaal het college van B&W oproept om “afwijkend van het reguliere onderhoudsplan een tussentijdse schouw in te plannen rondom woonconcentraties van senioren en gehandicapten zowel in de wijken als in de binnenstad”. Weert Lokaal wil de mobiliteit en zelfstandigheid van deze doelgroepen waarborgen. Daarom wil Weert Lokaal de  begaanbaarheid van de trottoirs en fietspaden rondom de woonconcentraties van ouderen en gehandicapten zo optimaal mogelijk houden.

Tot slot was er ook een amendement mensen zonder uitkering, zonder werk. Dit amendement roept de gemeente Weert op om óók oog te hebben voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt maar géén bijstandsuitkering hebben omdat ze een eigen huis (en dus eigen vermogen) hebben. Er wordt op initiatief van Weert Lokaal in 2014 75.000 euro vrijgemaakt om deze doelgroep te helpen bij het zoeken naar nieuw werk. Deze mensen, die nu tussen wal en schip dreigen te vallen puur vanwege het feit dat ze een eigen woning hebben, kunnen vanaf 2014 ook in aanmerking komen voor re-integratietrajecten!

Uiteindelijk een voor Weert Lokaal zeer geslaagde begrotingsbehandeling. Met dank aan het verzette werk van de fractie, steunfractie, fractiesecretaris, alle leden van Weert Lokaal en aan de inwoners van Weert!

Geert Gabriëls

okt 11

Reactie van Bestuur over opstappen fractielid Henk van de Loo

LogoWeertLokaal2

Het bestuur betreurt, maar respecteert de beslissing die Henk genomen heeft. Het is jammer dat Henk geen gebruik heeft gemaakt van het aanbod van het bestuur om een toelichting te geven de motieven die geleid hebben tot de door Henk gewraakte plaatsing op de voorlopige kandidatenlijst.

In de partijvergadering van dinsdag  24 september jl. heb ik een toelichting gegeven op de criteria die door de kiescommissie zijn gehanteerd om tot een volgorde te komen. Deze criteria zijn door het bestuur overgenomen.

Het gaat over de begrippen verjonging en vernieuwing en inzet voor partij én het zoeken naar een gelijke startpositie voor alle kandidaten, mede gezien de door de partij gehanteerde systematiek van ‘meeste stemmen gelden’.

In de eerstkomende partijbijeenkomst zal ik een en ander nog eens nader toelichten.

Het bestuur wenst Henk alle succes in zijn verdere carrière

Namens het bestuur

René Laenen
Voorzitter

okt 11

Henk van de Loo stapt uit fractie Weert Lokaal.

LogoWeertLokaal2Persbericht:

Henk van de Loo stapt uit fractie Weert Lokaal.

Na ruim 11 jaar (steun)fractielidmaatschap stapt Henk van de Loo per direct uit de fractie van Weert Lokaal. “Er is, met het bekend worden van de voorlopige kieslijst, onvoldoende vertrouwen tussen mij en het bestuur van de politieke partij” is zijn verklaring. “Als er onvoldoende vertrouwen is tussen beide partners is de tijd gekomen om politiek afscheid van elkaar te nemen. In een dergelijke situatie kan en wil ik geen woordvoerder meer zijn namens Weert Lokaal”.
Henk van de Loo gaat verder als een eenmansfractie onder de naam Fractie van de Loo. Een partij die samenwerken op allerlei niveaus hoog in het vaandel heeft staan. Want: “als éénling in de politiek bereik je niet veel. We moeten als politieke partijen samen werken aan een mooi en leefbaar Weert! En daar wil ik mijn steentje aan bij blijven dragen”. Als straks de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen bekend worden zal ik mij wellicht aansluiten bij een bestaande partij.”