mrt 18

Cultuur – Cultuur die de stad laat bruisen en verwondert!

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons verkiezingsprogramma van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Cultuur

Cultuur die de stad laat bruisen en verwondert! Voor, door en met de inwoners van Weert en haar bezoekers.

“We vinden het gezamenlijk vaak belangrijk dat we zaken meetbaar, concreet en nuttig maken. Niet alle zaken zijn echter gemakkelijk te meten of direct te concretiseren. Hoe meet je gevoelens en eigenschappen als enthousiasme, humor, vreugde, verdriet, geluk, verwondering, bezieling, treurnis, spontaniteit, verbazing en nieuwsgierigheid? Moet je dit willen meten en is dat altijd nodig? Cultuur draagt bij aan verbinding, ontmoeting en geluk en dat is wat ons betreft onmeetbaar en onbetaalbaar. Cultuur en erfgoed spelen een steeds prominentere rol in de ontwikkeling van een stad. Het is een belangrijke factor bij keuzes die mensen maken over wonen, werken en recreëren. Een stad met bijna 50.000 inwoners verdient volgens Weert Lokaal een uitgebreid en rijk cultureel leven met, door en voor haar inwoners. We hoeven hierbij als stad niet bescheiden te zijn. Met de verschillende instellingen, verenigingen, de nieuwe particuliere initiatieven, culturele broedplaatsen en met de plannen van de afgelopen periode toont Weert ambitie! Nu vol inzetten op de uitvoering.”

VOLKSCULTUUR, ERFGOED EN IDENTITEIT

De afgelopen periode zijn er veel projecten en initiatieven ontstaan op het gebied van hedendaagse cultuur. Naast deze nieuwe vormen van cultuur richten wij ons als lokale partij ook op versterking van de kennis van lokale en regionale geschiedenis en volkscultuur. In 2018 start het van Hornejaar, waarin vele verenigingen initiatieven zullen ontplooien en één van de hoogtepunten een musical over Graaf van Horne zal zijn. Het van Hornejaar is de start van een grotere promotiecampagne voor de gemeente Weert. Weert – van Hornestad zegt iets over de stadswording en onze regionale identiteit. Samen met de verschillende historische organisaties (oa Aldenborgh en stadsgidsen) werken we aan de verdere bekendheid van deze geschiedenis op zowel (Eu)regionale als (inter) nationale schaal.

William van Rens, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Kermis, carnaval/vastelaovundj, Huis van Sinterklaas en intocht van Sinterklaas zijn evenementen die veel publiek trekken en bij Weert horen. Deze evenementen blijven we ondersteunen. Voor wat betreft de carnaval/ vastelaovendj zullen we kijken naar een uitbreiding van ondersteuningsmogelijkheden om samenwerking tussen de verenigingen te bevorderen om dit feest vol traditie, dialect en historie te versterken.

ZICHTBAARHEID EN SAMENWERKING

Weert Lokaal wil de zichtbaarheid van Weert als bruisende cultuurstad versterken. Er zijn zoveel mooie bovenregionale evenementen en voorstellingen in Weert maar ze zijn helaas niet altijd bekend in de grotere regio. De culturele centrumfunctie die Weert daadwerkelijk heeft, moet verder versterkt en uitgedragen worden. Verder streven we naar meer verbindingen, ontmoetingen en samenwerkingsverbanden binnen en buiten de cultuursector. Belangrijk hierbij is dat we diverse doelgroepen bereiken met als doel een brede(re) toegankelijkheid van verschillende cultuuruitingen. Weert Lokaal vindt dat de cultuursubsidies van Rijk en Provincie eerlijker verdeeld moeten worden. Gezamenlijk met de andere Midden-Limburgse gemeenten zullen we ons hier sterk voor maken. Het afgelopen jaar is ons dat ook al gelukt door een brief met deze strekking naar Provinciale Staten te sturen.

MUNTTHEATER

Het Munttheater heeft ondanks turbulente jaren uitstekend gepresteerd. We willen het Munttheater nu Munt Theater, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,ruimte bieden door de exploitatie te verhogen. Het theater kan zich dan weer vooral richten op de inhoud van theaterprogrammering en bijvoorbeeld relaties leggen tussen theater en maatschappelijke vraagstukken (bijv. (mantel)zorg, eenzaamheid, dementie). De uitstekende balans tussen regionale voorstellingen (van lokale verenigingen) en bovenregionale voorstellingen moeten we als centrumstad voor de regio kunnen blijven aanbieden. Daarnaast gaan we met omliggende gemeenten in gesprek om te kijken of een bijdrage aan het theater in Weert tot de mogelijkheden behoort.

BROEDPLAATSEN IN DE STAD

Veel waardering is er ook voor de verschillende broedplaatsen die er de laatste jaren zijn ontstaan. Cwartier is een bruisende plek vol starters, eetzaken, welzijnsinstellingen en een warenhuis. Een mooie nieuwe plek in Weert en bijna vol! Dit terwijl we vier jaar geleden nog nadachten over de invulling van het oude stadhuis… Theater de Huiskamer maakt van het Raphaëlpad een geweldige bruisende plek vol verrassing, creativiteit, experimenten en gezelligheid. De samenwerking met het Rick zien wij vol verwachting tegenmoet! En dan is er nog de geweldige plek die in de volksmond Perron 8 of Molenveldplein heet. Ook daar zijn de afgelopen jaren nieuwe initiatieven ontstaan (startende ondernemingen als de Verbinderij, de Brouwschuur, het Sparktechlab en allerlei nieuwe sportverenigingen). De relatie ten opzichte van andere ondernemingen in de stad moet bekeken worden en het thema doorstroming moet besproken worden.

CULTUUR: DIT HEBBEN WE BEREIKT

 • Weert neemt weer deel aan het Limburg Festival
 • Sinds 2017 is er structurele ondersteuning voor het Cultureel Lint. Een geweldige samenwerking tussen verenigingen, de culturele instellingen en vele vrijwilligers.
 • In 2016 werd Weert door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap aangewezen als Regenboogstad vanwege de vele initiatieven in het kader van de week van het Respect.
 • Er zijn allerlei initiatieven ondersteund op het gebied van Streetart (Hushoverbrug, Boshoverbrug, stroomhuisjes) en Breakdance.
 • Er is veel gedaan op het gebied van muziek, bands en evenementen. Zo is er meer aandacht voor muziekonderwijs op scholen (project DOOR! samen met de Provincie). Toppers uit Weert zoals de Hillbilly Moonshiners gingen naar één van de grootste festivals ter wereld, Sziget, en topkoor Giocoso haalde gouden medailles bij de European Choir Games in Riga.
 • Er is geïnvesteerd in de culturele basisinfrastructuur, de professioneel culturele instellingen die Weert rijk is en van Weert een centrumstad maken. Zo is er in het Munttheater geïnvesteerd (trekkenwand en nieuwe stoelen), in de Bosuil (nieuwe entree in 2018) en gaat het Rick naar een mooie, zichtbare nieuwe locatie aan het Raphaëlpad.
 • De lees- en studiezaal van het archief is ondergebracht bij Bibliocenter en Weert FM en ook het archief voldoet weer aan de standaardnormen.
 • Ook de koren, schutterijen, fanfares, harmoniën en andere culturele verenigingen zijn ondersteund.
 • Weert is penvoerder voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en heeft meer combinatiefunctionarissen cultuur ingezet voor de jeugd (zoals de cultuurcoach, de functionaris urban culture en de leesconsulent).
 • Kinderen die lid willen worden van een culturele vereniging maar dat niet kunnen betalen, zijn ondersteund door het Jeugdcultuurfonds.
 • Samen met de Provincie is Weert kartrekker in het aanvalsplan Cultuur voor Noord- en Midden-Limburg, regio’s die miljoenen euro’s minder cultuurgeld van de Provincie krijgen dan Zuid-Limburg. Resultaat hiervan is dat het festival DIEP gesubsidieerd wordt in het kader van talentontwikkeling en ontwikkeling tot cultuurplaninstelling.
 • De “routeplanner cultuur” is vastgesteld. Deze zal vanaf 2018 uitgevoerd gaan worden met onder andere een muziekcoördinator, culturele intermediair, presentatieruimte voor kunstenaars en een stadslab (waar creatieve denkers ingezet zullen worden bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken)
 • De voorbereidingen voor renovatie en vernieuwing voor Het Jacob van Horne museum zijn getroffen (het gebouw wordt in oorspronkelijke staat hersteld, inclusief gebruik van de zolder).
 • Op het gebied van Cultuurhistorie zijn er vele initiatieven geweest zoals de Open Monumenten Dagen, de Erfgoedprijs en de vele activiteiten van de Molenstichting, de Aldenborgh, de Paterskerk, Peel Maas en Kempen en het LGOG.
 • Er is veel aandacht voor historie in de Fysieke Ruimte (Lichtenberg, stadspark, gevelfonds, standbeeld van Horne vanaf 2018).
 • De kermis, het grootste evenement van Limburg, is versterkt qua organisatie.
Jack Peeters, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Iron Verhees-Vaessen, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Frans Kneepkens, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

 • Het Rick heeft op een goede manier de bezuinigingen doorgevoerd door op huisvestingskosten te korten. De openstaande eenmalige bezuiniging wordt kwijtgescholden.
 • We willen het Munttheater nu ruimte bieden door de exploitatie te verhogen.
 • Diversiteit: We blijven de ingeslagen weg als Regenboogstad inzetten en breiden de jaarlijkse week van Respect uit. Initiatieven vanuit de samenleving op dit gebied zullen ondersteund (blijven) worden.
 • Uitvoering routeplanner cultuur en dit bovenregionaal uitdragen
 • Uitvoering museumvisie en dit bovenregionaal uitdragen
 • Culturele verenigingen (o.a. schutterijen, harmonieën, fanfares, toneelverenigingen en koren) blijvend ondersteunen.
 • Uitbreiden van plekken van klein geluk (met muurschilderingen, geveltuinen, fruitbomen, bloemenmengsels; verrassingen in de openbare ruimte).
 • Regeldruk ten aanzien van creatieve broedplaatsen en nieuwe initiatieven versoepelen (bijvoorbeeld het gebied rondom Perron 8).
 • Verruiming openingstijden horeca in overleg met partners.
 • Filmhuis en filmcultuur versterken
 • Versterking van de kennis van lokale en regionale geschiedenis.
 • Blijvende ondersteuning Weerter cultuur zoals de kermis, carnaval/vastelaovundj, Sinterklaasfeesten en het dialect.
 • Betere zichtbaarheid van Weert als cultuurstad vol evenementen en voorstellingen.
mrt 17

Sport – voor iedereen toegankelijk.

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons verkiezingsprogramma van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Sport

Meer ontmoeting, positieve gezondheid, binnen of buiten, samen of alleen maar voor iedereen toegankelijk.

“Het is gezond om regelmatig te bewegen maar het sociale aspect van sport is minstens zo belangrijk. Dat zie je terug in het rijke verenigingsleven van Weert. Meer dan 80% van onze inwoners is wel eens vrijwilliger bij een vereniging, sportclub of culturele instelling. Ongeveer 80% van onze jeugd is lid van een sportvereniging in Weert. Hoofddoel voor de vereniging is de activiteit, maar daarnaast dragen verenigingen ook een belangrijk steentje bij aan onder andere de bestrijding van eenzaamheid, betrokkenheid bij de maatschappij en plezier in het leven. Weert Lokaal wil deze verenigingen blijven ondersteunen en ook sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte bevorderen.”

SPORT VOOR IEDEREEN

In 2015 was de financiële situatie van de gemeente Weert dusdanig dat op alle gebieden bezuinigd moest worden. Er tekende zich een tekort aan van ruim 7 miljoen. Ook de verenigingen werden hierdoor getroffen. In eerste instantie werd 5 ton bezuinigd op de verenigingen. Voor Weert Lokaal niet acceptabel. Uiteindelijk heeft Weert Lokaal het voor elkaar gekregen dat de bezuiniging naar 2 ton werd teruggedraaid. Een moeilijk proces waarbij in samenwerking met de 250 verenigingen en clubs uit Weert gekeken is naar de mogelijkheden om bezuinigingen op te vangen. In het algemeen heeft deze operatie niet geleid tot grote problemen bij verenigingen. Bij die clubs die hebben aangegeven het moeilijk te krijgen wordt gebruik gemaakt van een knelpuntenbudget. Om kinderen die niet kunnen sporten vanwege geldtekorten toch mogelijkheden te bieden, is de bijdrage aan het jeugdsportfonds verdubbeld.

VRIJWILLIGERS

Gwen Collignon, Sport, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Weert Lokaal realiseert zich dat het voor sommige verenigingen steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te vinden. Dit kan zijn in bestuursfuncties maar ook alle andere vrijwilligers die de vereniging dragen. Een samenwerking tussen verenigingen kan uitkomst bieden. Weert Lokaal wil dit bevorderen daar waar wenselijk en indien dit door de verenigingen ook als oplossing wordt gezien, dus van onderop.

 

ZWEMBAD DE IJZEREN MAN

Het Zwembad de IJzeren Man heeft zich ontzettend goed ingezet de afgelopen jaren om de bezuinigingen op te vangen. Dat is gelukt zonder dat de dienstverlening slechter is geworden. De toegangsprijzen zijn laag gebleven in vergelijking met soortgelijke subtropische zwembaden. Verder heeft het Zwembad een succes gemaakt van het nieuwe concept Swim2Play. Deelnemende partners zijn enthousiast over Swim2Play en waterveiligheid en monitoring van kinderen met of zonder zwemdiploma is verbeterd.

BINNENSPORTACCOMMODATIEBELEID

Het accommodatiebeleid ten aanzien van binnensport dient geactualiseerd te worden. Het is zaak de knelpunten inzichtelijk te maken op het gebied van gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Verenigingen nemen steeds meer uren af en dat is positief. De beschikbaarheid van sporthallen/gymzalen komt hierdoor in het gedrang. We zullen de komende periode hiervoor een oplossing moeten vinden. Er dient hierbij specifieke aandacht te zijn voor de positie van sporthal Boshoven, zeker ook in het kader van de Open Club Boshoven.

OPEN CLUB BOSHOVEN

Sportpark Boshoven zal toekomstbestendig gemaakt moeten worden. Oda heeft nog recht op de Niek Gruijthuijsen, Sport, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,investeringssubsidie voor nieuwe accommodatie. Sportpark Boshoven is een goed voorbeeld van een “open club” gedachte. Samenwerking tussen sport en culturele verenigingen leidt tot een mooi verzorgd en toekomstbestendig verblijfpark vol sport en andere activiteiten. Belangrijk hierbij is de bereikbaarheid van het sportpark vanuit de wijk Boshoven. Er zal een betere en vooral veiligere verbinding moeten komen tussen de wijk Boshoven en het sportpark Boshoven.

SPORT: DIT HEBBEN WE BEREIKT

 • Weert is opgenomen in de provinciale beleidsplannen als “Provinciale Sportzone Weert” en deze sportzone baseert zich op de verschillende talenten die actief zijn op de LOOT-school van LVO.
 • De subsidies voor topvolleybal en topbasketbal zijn verhoogd. Het topsportbeleid omvat verder: breedtesport, topsport, talentontwikkeling en evenementen (triathlon, Kings of Archery).
 • Er is veel inzet gepleegd om de triathlon te laten groeien en dat heeft geleid tot het succes van het mogen organiseren van het EK triathlon in 2019, één van de grootste evenementen die ooit in Weert zijn georganiseerd.
 • Het Regionaal Talenten Centrum (RTC) Handboog vestigde zich in Weert en de RTC’s basketbal en volleybal bleven in Weert.
 • Springstal Ehrens kreeg de status Toptalentcentrum van de Hippische bond.
 • RTC’s zijn een lager verenigingstarief gaan betalen voor het huren van accommodaties en we Fatih Yücel, Sport, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,subsidiëren combinatiefunctionarissen volleybal, basketbal, handbal en handboog.
 • Er is geïnvesteerd in onder andere de accommodaties van DESM, SV Laar, Honkbalvereniging de Indians, de Beugelbaan en de handboogaccommodatie van Stramproy.
 • De hockeyclub krijgt twee nieuwe watervelden in 2018 en de turnverenigingen Jan van Weert en Tensor Turnen kunnen gebruik gaan maken van hun eigen sporthal op de voormalige kazerne.
 • Een erg mooi resultaat is de realisering van het eerste calisthenicspark van Limburg in de wijk Molenakker. Sporten in de openbare ruimte.
 • De Open Club-sessies hebben geleid tot een samenwerkingsverband Open Club Boshoven.
 • De combinatiefunctionarissen hebben goede resultaten geboekt en Weert is JOGG-gemeentegeworden (Jongeren op gezond gewicht).
 • De samenwerking met het platform Weert in Beweging is versterkt en er is een beweegmakelaar aangesteld om verschillende groepen, waarvoor sporten niet vanzelfsprekend is, aan het bewegen te krijgen.

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

 • Sport(en spel)mogelijkheden in de openbare ruimte bevorderen voor jong en oud
 • Realiseren Johan Cruijff Court in Weert
 • Inzetten op een (nog) intensievere samenwerking met het platform Weert in Beweging op het gebied van positieve gezondheid.
 • Blijven monitoren hoe het met de verschillende verenigingen gaat op het gebied van ledenaantallen, vrijwilligers, samenwerking, accommodatie en financiën.
 • Regionale samenwerking op het gebied van IKS (Iedereen Kan Sporten) voortzetten en ook op het gebied van de Midden-Limburgse Sportzone regionale samenwerking doorzetten.
 • Topsportbeleid evalueren en eventueel uitbreiden in overleg met de Provincie over subsidiëring van RTC’s en het nieuwe TTC (toptalentencentrum Paardensport). Talentontwikkeling blijft een speerpunt voor zowel breedte- als topsport.
 • Combinatiefunctionarissen inzetten om verbindingen te leggen tussen scholen, leerlingen, verenigingen, kinderopvang, wijk/ dorp. Kinderen moeten gelijke kansen krijgen.
 • Het accommodatiebeleid binnensport hernieuwen.
 • Toekomstbestendig maken van Sportpark Boshoven.
 • Inzetten van de tenderregeling (inschrijvingsregeling) om samenwerking tussen verenigingen te bevorderen en om verenigingen te helpen bij ondersteuning en zoeken van vrijwilligers.

 

mrt 15

Onderwijs – Goed onderwijs, de spil in de maatschappij.

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons verkiezingsprogramma van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Onderwijs

Goed onderwijs, de spil in de maatschappij. Overheid helpt onderwijs bij maatschappelijke vraagstukken en faciliteert meer dan alleen gebouwen.

“Weert is een stad met kwalitatief goed onderwijs met goede resultaten. Ook op het gebied van onderwijsvoorzieningen hebben we veel zaken op orde. De bouw van de kindcentra op Leuken en Laar is afgerond. In 2016 is de Koala school voor de kinderen van het AZC gestart; goed onderwijs in een veilige omgeving, volgens ons essentieel voor een goede start in Nederland. De bouwwerkzaamheden voor het RKEC, een school voor speciaal onderwijs, zijn in volle gang. Daarnaast zijn er diverse MBO-opleidingen bijgekomen op het gebied van recreatie, toerisme, horeca en logistiek. Weert Lokaal is van mening dat onderwijs geen eiland moet zijn, maar moet fungeren als een verbindende schakel tussen kinderen, ouders, de wijk en verenigingen. Met als uitgangspunt de IKC-gedachte; het bevorderen van samenwerking tussen kinderopvang, BSO, school en wijkactiviteiten waarbij wij kansen zien voor meer voor- en naschoolse arrangementen in aanvulling op het bestaande onderwijs.”

Vaak gaat een onderwijsportefeuille voornamelijk over huisvesting, kortgezegd de bouwstenen. Dat gedeelte moet natuurlijk op orde zijn. Maar er is meer. Onderwijs gaat ook over wat er in dat gebouw gebeurt. Ook daar kan de gemeente scholen ondersteunen om dat te doen wat we met zijn allen zo belangrijk vinden: talenten tot bloei laten komen waarbij iedereen dezelfde kansen verdient.

ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT

Onderwijs en opleidingen zijn en worden HET middel om mensen klaar te stomen voor de vele openstaande vacatures vanuit het bedrijfsleven. Goede, passende opleidingen en daarop volgende banen zorgen ervoor dat men ook in Weert blijft wonen en werken. Dit geldt voor zowel jong als oud. Er moet een betere match komen tussen werkzoekenden en openstaande vacatures. Onderwijs is hierbij de verbindende schakel.

ONDERSTEUNING ONDERWIJS VANUIT DE GEMEENTE

Peter Küsters, Onderwijs, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Goed onderwijs is de spil in de maatschappij. We willen het onderwijs, ouders, leerlingen en docenten, ondersteunen bij maatschappelijke vraagstukken en meer doen dan alleen gebouwen faciliteren. Daarom willen we geld vrijmaken voor de volgende drie experimenten:

 • We horen allemaal de signalen van docenten dat de werkdruk zeer hoog ligt. We willen ook als gemeente kijken of we docenten kunnen helpen om hier duurzaam wat aan te doen. We willen schoolbesturen en docenten ruimte bieden door het beschikbaar stellen van kleine budgetten voor pilots, gericht op werkdrukverlaging. Daar worden nu de budgetten niet voor vrijgemaakt, maar Weert Lokaal wil dat wel. Gelukkige docenten in Weert – beter onderwijs in Weert.
 • De maatschappij en het onderwijs veranderen snel. Niet iedereen vindt de huidige onderwijsvormen voldoende aansluiten bij de veranderende maatschappij. Weert Lokaal wil daarom ook ruimte bieden aan ouders en bestaande onderwijskoepels om te experimenteren met nieuwe onderwijsvormen. Een voorbeeld daarvan is KOERS, een nieuw onderwijsconcept waarbij VMBO, HAVO en VWO bij elkaar zitten en waarbij de leerling zelf richting geeft aan en eigenaar is van zijn leerproces.
 • We willen meer inspraak en zeggenschap voor kinderen en jeugd. Zowel in de politiek als op scholen. Dit zou via de scholen georganiseerd kunnen worden of daar kunnen starten. We willen onderzoeken of het mogelijk is kleine budgetten beschikbaar te stellen aan leerlingenraden, waar specifiek de leerlingenraad over mag beslissen.

ONDERWIJS: DIT HEBBEN WE BEREIKT:

 • De bouw van de kindcentra op Leuken en Laar.
 • Opening van de Koala school voor de kinderen van het AZC
 • Meer MBO opleidingen zijn naar Weert gekomen
 • Eindelijk een nieuw gebouw (inclusief sportzaal) voor speciaal onderwijs dat het verdient: het RKEC.
 • Kinderopvang voor iedereen.
 • Een nieuwe samenwerking tussen alle partners die over kinderen en jeugd gaan opgezet (voorheen
 • Lokale Educatieve Agenda).
 • Verschillende combinatiefunctionarissen ingezet voor naschoolse arrangementen
Lies Ras-van der Putten, Onderwijs, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Els Henderikx, Onderwijs, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Rene Verheggen, Onderwijs, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

 • Verder inzetten op de IKC-gedachte; bevorderen samenwerking kinderopvang, BSO, basisscholen en wijkactiviteiten. De school als spil in de wijk.
 • Nieuwe opleidingen die aansluiten bij de lokale werkvraag: meer (MBO-)opleidingen naar Weert.
 • Investeren in experimentele projecten in het onderwijs
 • Meer naschoolse arrangementen op het gebied van sport en cultuur initiëren en daarvoor structureel geld vrijmaken. Ook kinderopvang betrekken bij deze naschoolse arrangementen en hiervoor combinatiefunctionarissen en buurt(sport)coaches inzetten.
 • Voortzetting van de succesvolle samenwerking in het kader van de Regionale Ontwikkelagenda Jeugd. Extra investeren in projecten van dit samenwerkingsverband (inclusief RMC en vroegtijdig schoolverlaten).
 • Ondersteuning van buitenschools leren, denk aan Sparktechlab, Natuur- en Milieueducatiecentrum, muziekonderwijs, Swim2Play, Provinciaal programma DOOR!.DIT WILLEN WE VOOR BESTAANDE SCHOLEN
 • De school op Altweerterheide zal toekomstbestendig moeten worden. Dat wil zeggen: ruimte voor kinderopvang, eigentijdse uitstraling en ruimte voor school gerelateerde verbreding van activiteiten.
 • De scholen op Boshoven (op dit moment op 3 locaties) zijn aan de beurt voor vernieuwing en/ of (integrale) nieuwbouw. Proces wordt opgestart om kwalitatief goed onderwijs in deze grootste stadswijk te behouden en vorm te geven voor de toekomst.
 • Het IKC Leuken kent een erg grote aanwas vanuit de eigen wijk sinds de nieuwbouw. Er zal voor dit IKC een oplossing moeten worden gezocht voor de huisvestingskrapte die vanaf het schooljaar 2018-2019 ontstaat. Als de gespecificeerde prognoses uitwijzen dat de leerlingenaantallen ook op lange termijn hoger zijn dan het gebouw aankan, dan moeten er lokalen bijgebouwd worden.
 • In overleg blijven met Meerderweert over het openhouden van de basisschool te Swartbroek.

 

mrt 14

Zorg & Participatie – Zorg voor alle Weertenaren garanderen

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons verkiezingsprogramma van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Zorg & Participatie

Zorg voor alle Weertenaren garanderen en meer verbindingen leggen tussen sport, cultuur, welzijn, zorg en participatie.

“Een van de grootste uitdagingen van de afgelopen vier jaar was de 3-Decentralisaties in het sociale domein: de verschuiving van zorgtaken waarbij de gemeente een grotere regierol kreeg bij zorg, werk en jeugdhulp. In veel steden heeft deze verandering voor veel problemen gezorgd, maar gelukkig niet in Weert. Sterker nog, we gaan zelfs voor een verbetering en verbreding van het thuiszorgaanbod en vermindering van eigen bijdrage op de thuiszorg. Belangrijkste is dat zorginstellingen veel meer samen zijn gaan werken, in plaats van afzonderlijk van elkaar. Ook is er een andere aanpak gekozen waarbij meervoudige problemen binnen gezinnen vanuit verschillende afdelingen worden besproken en aangepakt.”

Weert Lokaal ziet kansen om het nog beter te doen, door nog intensiever samen te werken, en te kijken hoe we de verbindingen kunnen versterken tussen WMO, Jeugdzorg en de participatiewet. Daarbij worden ook heel nadrukkelijk verbindingen met cultuur, sport en onderwijs gestimuleerd. Ontschotting (ook van budgetten) is hierbij een belangrijk sleutelwoord.

WMO & JEUGDZORG

Carla Jacobs-Verstappen, Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Weert Lokaal pleit voor maatwerk in de zorg. Iedereen die recht heeft op zorg krijgt zorg in Weert. Een goed voorbeeld hiervan is de uitbreiding van de hulp bij het huishouden in 2018. Kern bij de jeugdzorg en WMO is één plan één gezin. Onze overtuiging is dat je problemen van kinderen alleen oplost als je de gehele situatie bekijkt. Vaak blijken er meervoudige problemen te zijn, daarom is het van belang dat de schotten nog meer worden weggehaald tussen zorg, participatie en onderwijs. Ook zet Weert Lokaal meer in op maatwerk. Ieder gezin en ieder probleem is anders. Dit dient centraal te staan. De regels mogen ruim geïnterpreteerd worden om deze gezinnen te ondersteunen.

MANTELZORG

Met het ouder worden van onze inwoners, wordt de groep mantelzorgers groter. Het is heel fijn als familie, Sylvia Sonnemans-Wulms, Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,vrienden en buren elkaar ondersteunen, maar ook zij hebben ondersteuning nodig en kunnen niet alles zelf. Vanuit de WMO vinden wij het belangrijk om hier aandacht aan te blijven geven. Dit door in gesprek te blijven met het Steunpunt Mantelzorg, maar ook door ondersteuning te blijven geven aan diverse vormen van vervangende zorg (respijtzorg) om de mantelzorger even te ontlasten. Bijvoorbeeld door mensen op te vangen bij Stichting dagopvang (huiskamerproject) of het maatjesproject. We zullen open blijven staan voor vernieuwende initiatieven waarbij mensen om alternatieve oplossingen vragen. Denk daarbij ook aan ouders met gehandicapte kinderen.

WMO: WAT HEBBEN WE BEREIKT

 • Door de voortvarendheid bij de veranderingen in de zorg bleven we binnen budget en kregen de mensen toch de noodzakelijke hulp.
 • Extra budget werd ingezet voor inkoop extra uren thuiszorg om zodoende ook het zorgpersoneel voor Weert te behouden.
 • De thuiszorg is verruimd door thuiszorg op te splitsen in drie categorieën: Lichte hulp, normale hulp en extra hulp. Hierbij gaat het niet meer om uurtje factuurtje maar om het afgesproken resultaat. Wat heeft de cliënt nodig.
 • Eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen wordt verlaagd of komt zelfs te vervallen voor mensen met inkomsten onder 130% van het minimum.
 • Met betrekking tot activerende begeleiding is er sterk rekening gehouden met subsidies aan seniorenverenigingen en voorzieningen specifiek voor senioren.
 • Het zelfregiecentrum, geleid door ervaringsdeskundigen, is opgericht en heeft inmiddels haar succes bewezenop het bieden van structuur, zelfwaarderingen laagdrempelige toegankelijkheid.

JEUGDZORG: WAT HEBBEN WE BEREIKT

 • Binnen de bestaande budgetten is de benodigde zorg geleverd.
 • Er is een fonds opgericht voor doorbraakprojecten op het gebied van het zorg en jeugdzorg van 100.000,- per jaar. Dit zijn projecten die buiten de standaard geboden zorg vallen.

PARTICIPATIE

Er wordt door het rijk een grote eigen inzet van de bewoners verwacht onder de noemer Participatiewet. We zullen als politieke partij alerter dan voorheen moeten zijn op de behoeften van onze inwoners met oog voor de draagkracht van mensen die van een minimum moeten rondkomen. Hierbij willen we blijvend nieuwe initiatieven en samenwerking stimuleren.
Onder andere via Werk.kom willen we de match maken tussen werkzoekenden en werkgevers. Niet alleen voor uitkeringsgerechtigden, maar ook voor niet-uitkeringsgerechtigden, inwoners in de WW en alle anderen.

GEEN ARMOEDE IN WEERT

Jurrella Kleinmoedig, Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Met het Aanvalsplan Armoede zetten we direct in op preventie, actieve armoedebestrijding, het verlagen van de drempel en maatwerk. De gemeente kent een pakket aan minimaregelingen ter ondersteuning van de dagelijkse benodigdheden voor inwoners die het minder breed hebben. Voorbeelden zijn de kledingdagen voor kinderen en de “meedoenbijdrage”. Om in aanmerking te komen voor de minimaregelingen wordt het inkomen en vermogen beoordeeld. Inwoners die in armoede leven of schulden hebben, maar een te hoog inkomen, komen niet in aanmerking. Terwijl ook deze inwoners, veelal werkenden, zzp-ers of ondernemers, behoefte hebben aan ondersteuning. Het aanvalsplan Armoede maakt dit mogelijk. Belangrijkste doel is dat iedereen gelukkig kan en mag zijn in Weert. En mee kan doen in onze maatschappij. Onze voorzieningen zullen laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk moeten zijn.
Weert Lokaal zal zich blijven inzetten om de armoede in Weert te bestrijden. Gelukkige inwoners maken de stad gelukkig, zullen eerder uitstromen naar werk of productiever zijn, een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en komen minder snel in de zorg terecht.

Punt Welzijn zorgt ervoor dat inwoners in kwetsbare situaties worden ondersteund om hun zelfstandigheid te vergroten, meer te participeren en mee te doen in de samenleving. Door onder andere opbouwwerkers, combinatiefunctionarissen en vluchtelingenwerk zorgt Punt Welzijn voor veel preventief opbouwend werk in de wijken en dorpen. Weert Lokaal waardeert dit. Laaggeletterdheid en digitale vaardigheden zijn echter nog een onderschat probleem dat we samen met Punt Welzijn en Bibliocenter willen aanpakken.

BIBLIOCENTER & PUNT WELZIJN

Weert kent vele maatschappelijke instellingen die zich inzetten voor alle mogelijke groepen in de Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,maatschappij. Ze helpen veel mensen die een duwtje in de rug nodig hebben waardoor deze vaak weer zelfstandig verder kunnen in onze samenleving. Daar zijn we trots op. We lichten er twee uit in dit programma: Bibliocenter en Punt Welzijn. Bibliocenter is een participatie-instituut dat gelijke kansen biedt, een prettige openbare verblijfsruimte biedt en waar iedereen kan leren en kan zijn. Een leven lang leren! Bibliocenter is dé plek waar allerlei verschillende Nederlanders elkaar ontmoeten en elkaar kunnen helpen. Bibliocenter neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om taal, arbeidsmarkt, ontwikkeling en draagt daarmee bij aan het welzijnsgevoel van inwoners uit de regio Weert. Weert Lokaal wil het Bibliocenter aanvullend op de bestaande subsidiëring ondersteunen in de (participatieve) rol die ze in de maatschappij genomen heeft.

Pierre Emans, Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Robyn Dörenberg, Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Gina Marchena, Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

 • Aanvullende ondersteuning voor Bibliocenter voor haar participatietaken.
 • Zorggelden blijven uitgegeven worden aan mensen die zorg nodig hebben.
 • Ontschotting van budgetten en daarmee de transformatie in het sociale domein verder blijven vormgeven (voorbeeld; sport en cultuur inzetten voor welzijns-, zorg- en participatievraagstukken).
 • Mantelzorgers blijven ondersteunen.
 • Ingeslagen weg t.a.v. huishoudelijke hulp en jeugdhulp ten minste voortzetten.
 • Armoede aanpakken in Weert bij alle doelgroepen zodat iedereen mee kan doen. Armoede mag nooit een reden zijn om noodzakelijke zorg te mijden.
 • Versterken van aanbod zorg in wijken en dorpen. Dicht bij de inwoners.
 • Vernieuwende oplossingen in de zorg blijven stimuleren en faciliteren.
 • Meer kleinschalige alternatieve zorglocaties toestaan d.m.v. wijzigingen van bestemmingsplannen.
 • Blijvende aandacht voor behoud van de Risse in Weert.

 

mrt 13

Economie & Wonen – De groeipotentie van Weert blijven benutten

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons verkiezingsprogramma van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Economie & Wonen

De groeipotentie van Weert blijven benutten op het gebied van wonen, werken en recreëren. Anticiperen op veranderende bevolkingssamenstelling.

Suzanne-Winters, Economie, Wonen, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Economie, wonen“Weert Lokaal is ervan overtuigd dat we als stad een grote grote groeipotentie hebben. Deze moeten we benutten. In 2018 overschrijden we de grens van 50.000 inwoners en dat gebeurt niet voor niets. Als centrumgemeente beschikt Weert over een museum, zwembad, theater, bioscoop, een breed cultureel aanbod met creatieve broedplaatsen, goed onderwijs en een goed zorgstelsel. Ook zijn we goed bereikbaar via weg, water en spoor. Dat de aantrekkingskracht van Weert groot is blijkt uit de stijging van mensen buiten Weert die zich vestigen in onze stad. Eén van de grootste uitdagingen de komende jaren zal de vergrijzende bevolking versus de groeiende arbeidsmarkt zijn. Om ervoor te zorgen dat Weert een aantrekkelijke vestigingsstad is en blijft voor inwoners en bedrijven zal Weert Lokaal zich in blijven zetten voor een passend woningaanbod, goede bereikbaarheid, recreatieve voorzieningen en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.”

GUNSTIGE LIGGING ALS PLUSPUNT

De ligging van Weert ten opzichte van Mainport Eindhoven (economisch kerngebied), is zeer gunstig. Weert Lokaal wil dat Weert deze positie beter benut. Weert is een perfecte plek voor bedrijven en mensen die in Eindhoven (even) niet terecht kunnen vanwege hoge prijzen voor woning- of bedrijfspanden. Vele forenzen die dagelijks in de file staan om in Eindhoven te gaan werken zouden ook in Weert kunnen werken als innovatieve bedrijven vanuit de Mainport-regio zich in Weert vestigen. Dit verdient ondersteuning.

GOEDE MATCH TUSSEN VACATURES EN WERKZOEKENDEN

De Weerter bevolkingssamenstelling verandert en vele vacatures komen vrij of ontstaan. We zullen op het gebied van wonen, werken en recreëren moeten anticiperen op deze situatie. Hoe gaan we zoveel mogelijk mensen uit Weert aan een baan helpen en

hoe gaan we openstaande vacatures in Weert invullen? Onderwijs, overheid en ondernemers zullen hierbij samen moeten blijven werken zodat er meer aansluiting is tussen onderwijs en werk. Jongeren kunnen zo in Weert studeren en doorstromen naar een goede baan. Ook oudere werkzoekenden moeten beter ondersteund worden bij het vinden van een baan.

BOUWEN OP GROEI

Weert groeit en blijft groeien. Daarom is passende huisvesting van groot belang voor zowel de inwoners van Weert als de nieuwe inwoners en arbeidskrachten vanuit andere gemeenten of het buitenland. Bouwmogelijkheden moeten zoveel mogelijk op inbreidingslocaties gezocht worden en zo veel als mogelijk duurzaam worden ingericht. Daarnaast moet er ook voor de ouder wordende bevolking gebouwd worden. Naar behoefte, dicht bij (zorg)voorzieningen en aangepast aan de leefsituatie en mate van zelfstandigheid.

RECREATIEVE KANSEN

Ook in de toeristische en recreatieve sector zit groeipotentieel. Meer verblijf in Weert en omgeving leidt totEconomie, Wonen, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Economie, wonen hogere toeristische uitgaven en meer werk in deze regio. De ontwikkelingen rondom het Blauwe Meertje, het Zintuigenpad en de aanpassing van het IJzeren Mangebied tot hoofdtoegangspoort van Kempenbroek leveren een positieve bijdrage aan de verblijfsmogelijkheden in ons groene buitengebied. Daarnaast zijn de routestructuren en fietsmogelijkheden uitgebreid en ook dat leidt tot meer dagjesmensen. Ook particuliere initiatieven zoals bijvoorbeeld het Klimbos geven een boost aan dit geweldige gebied, de poort naar Kempenbroek! De komst van nieuwe B&B’s, nieuwe hotels en andere verblijfsmogelijkheden behoren zeker tot de mogelijkheid. Voor Weert Lokaal mogen de toeristische mogelijkheden in Weert nog beter voor het voetlicht worden gebracht in samenwerking met ondernemers uit deze branche.

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

Bereikbaarheid en duurzame mobiliteit zijn belangrijke voorwaarden voor een leefbare woon- en werkstad. Bereikbaarheid via fietssnelwegen Weert-Roermond en/ of Weert-Venlo zijn van belang maar ook bereikbaarheid via A2 en spoor (zowel Eindhoven/Roermond als Hamont/Antwerpen). Ook binnen de gemeente Weert is bereikbaarheid en mobiliteit een belangrijk thema. We willen meer ruimte voor fietsers en voetgangers maar ook betere doorstroming op de ringbanen. Verder dienen oversteekpunten op de ringbanen veiliger ingericht te worden. Belangrijke voorbeelden hierbij zijn: bereikbaarheid van het Sportpark Boshoven vanuit de wijk Boshoven, ringbaan bij Leuken (rotonde) en de overgang vanuit de wijken Moesel/Keent/Graswinkel naar de toekomstige groene stadsrandzone aan de andere kant van de ringbaan. In de wijken en dorpen wordt gekeken naar het realiseren van zogenaamde leefstraten waar auto’s minder ruimte krijgen maar fietsers en voetgangers meer (dit geldt niet voor doorgaande wegen waar doorstroming van groot belang is).

DE WEERTER RAMBLAS

Martijn-Smolenaers, Economie, Wonen, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Economie, wonenLa Ramblas de Barcelona, dat was de inspiratiebron voor het projectteam waarmee een groep studenten aan de slag is gegaan voor Weert Lokaal. De huidige singels van Weert zijn nu functioneel, maar stralen geen gezellige, uitnodigende stad uit. Dit kan beter. We zien graag dat meer verblijfsruimte wordt gecreëerd binnen de singels. Meer ruimte voor fietsen en fietsparkeren, spelaanleidingen, wandelroutes, groen en water.

 

 

 

TROTS

We zijn een aantrekkelijke stad om in te wonen, alle benodigde voorzieningen zijn aanwezig en we organiseren steeds meer bovenregionale evenementen. Het groene buitengebied, de recreatieve structuren, Kempenbroek, het gebied rondom de IJzeren Man en het blauwe meertje zijn trekkers van regionaal formaat. Er is veel in Weert, maar dit is niet altijd bekend. We zijn soms te bescheiden.
Marienel Engelen, Economie, Wonen, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma, Economie, wonenWeert Lokaal vindt dat we minder bescheiden hoeven te zijn, mogen uitstralen dat onze stad leeft en dat we trots zijn op onze stad. Dit zal het toerisme ten goede komen waardoor meer bezoekers naar Weert kunnen worden getrokken. Weert Lokaal wil in de komende periode investeren in de promotie van onze stad door middel van city marketing. De eerste stap is bekijken hoe we de bestaande middelen effectiever kunnen inzetten. Hoewel Weert groeit en er van alles gebeurt draagt leegstand in de binnenstad niet positief bij aan het imago van Weert. De ingezette weg ten aanzien van versterking van het stadshart, revitalisering, meer evenementen, cultuur en historie, vervolgen we. De trots groeit en daarmee ook het positieve imago van Weert!

ECONOMIE: DIT HEBBEN WE BEREIKT

 • Goede voorwaarden gecreëerd voor vestiging van grote bedrijven (waaronder een groot distributiecentrum).
 • Ingezet op Keyport (3 O’s Overheid, Onderwijs en Ondernemers).
 • Voorwaarden gecreëerd voor toekomstige vestiging van een Chinahotel en een Van der Valkhotel.
 • Geïnvesteerd in recreatie en toerisme door aanleg Zintuigenpad, routestructuren en realisering hoofdtoegangspoort tot Kempenbroek in het IJzeren Man gebied.
 • Veel woningen gebouwd, ook in de sociale sector.
 • Realisering winkelcentrum Leuken.
 • Ontwikkelingen rondom Lichtenberg, de IJzeren Man en het Blauwe Meertje (Weert-West).
 • Verplaatsing Houthandel Scheijmans vanuit het stadspark.
 • Multimodale haven de Kempen

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

ECONOMIE EN WONEN

 • Bouwen naar behoefte, anticiperen op ouder wordende bevolking en op groeiende bevolking (denk aan starters).
 • Voorzieningen die Weert een aantrekkelijke woonstad maken behouden en versterken.
 • Groeipotentie van Weert op het gebied van wonen, werken en recreëren, blijven benutten. Hierbij anticiperen op bevolkingsgroei en vooral bevolkingssamenstelling.WERKEN
 • Ondernemers en onderwijs nog meer ondersteunen en ruimte bieden om een betere klik te maken tussen werkzoekenden en openstaande vacatures (voor jong en oud).
 • Banden met de regio Eindhoven aanhalen met betrekking tot het laten wonen, werken en recreëren van mensen uit Zuidoost Brabant in Weert. Weert moet weer écht de Poort van Limburg en de Poort naar Brabant worden en kan onder andere dienstdoen als satellietstad voor bedrijven, innovatie en onderwijs vanuit Eindhoven.
 • Weerter bedrijven meer onder de aandacht te brengen bij studenten (LVO) door het inzetten van bedrijfsbezoeken. Ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie.


BEREIKBAARHEID, MOBILITEIT EN RECREATIE

 • Bereikbaarheid van Weert via A2 en vanuit België en via spoor verbeteren.
 • Fietsverbindingen Weert-Roermond/Venlo.
 • Meer ruimte voor doorstroming doorgaande wegen maar ook meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de wijken en dorpen (leefstraten).
 • Bereikbaarheid sportpark Boshoven vergroten/ verbeteren en een veilige overgang van de wijken Moesel/Keent en Graswinkel naar de toekomstige groene stadsrandzone.
 • Een veilige oversteek vanuit Groenewoud naar winkelcentrum Leuken en vanuit Laarveld naar de stad realiseren.
 • Een ecologische/ recreatieve brugverbinding over de Zuid-Willemsvaart en recreatieve fietsroutes realiseren ter bevordering van toeristische mogelijkheden.
 • De Weerter singels aantrekkelijker maken.
 • Betere organisatie van promotie en city marketing van Weert.
 • Stadspark opwaarderen en verbinden met de Oelemarkt.

 

mrt 12

Financiën – Van bezuinigingen tot financieel gezonde gemeente.

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons verkiezingsprogramma van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Financiën

“Het begrotingstekort hebben we in de afgelopen jaren om weten te buigen naar een overschot voor de komende jaren. Verder hebben we de algemene reserves aangevuld met 8 miljoen euro. Ook is er een reserve sociaal domein gecreëerd van bijna 6 miljoen om ook in de toekomst de zorg te kunnen bieden die de Weertenaren nodig hebben.”

We vinden een gezond financieel beleid op zowel korte als langere termijn van groot belang. Door goed op onze centen te letten, kunnen we consistent beleid voeren en zijn bezuinigingen niet nodig. Noodgedwongen bezuinigingen zijn namelijk meestal geen bezuinigingen op de langere termijn, zo heeft het verleden vaker uitgewezen. We hoeven dan niks af te breken wat we belangrijk vinden en zo kunnen we continu bouwen aan de mooie toekomst van Weert.

Om een gezond financieel beleid te kunnen voeren zijn aanpassingsvermogen, een kritische blik, creativiteit en lef om zaken anders te organiseren nodig. De wereld verandert om ons heen en daar moeten we proactief op anticiperen. Op deze manier houden we Weert ook in de toekomst financieel gezond en kunnen we de belastingen voor onze inwoners zo laag mogelijk houden.

 

Martijn van den Heuvel

Wethouder Weert Lokaal

feb 18

Ons campagnelokaal is geopend!

Foto: Weert de Gekste 

Van zaterdag 17 februari tot en met woensdag 21 maart opent politieke partij Weert Lokaal de deuren van hun campagnehuis voor de verkiezingen. Dit jaar is ’t Lokaaltje’ gevestigd in de Beekstraat nummer 2.

De opening werd op zaterdag 17 februari om 13:00 uur verricht door wethouder en lijsttrekker van de partij Geert Gabriëls. Net als tijdens de verkiezingen in 2014 worden er ook deze keer volop activiteiten gepland in het campagnelokaal. Ook zullen de wethouders, raadsleden en kandidaten aanwezig zijn in ’t Lokaaltje om vragen te beantwoorden of gewoon gemoedelijk met elkaar ‘bij te buurten’. Want in een tijd waarin we volop met elkaar appen en mailen is het ook prettig om gewoon even binnen te kunnen wandelen om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen.

De volgende activiteiten staan al op de planning:

 • 17 februari: Feestelijke opening 
 • 24 februari: Open Podium door Martijn Smolenaers & Friends
 • 26 februari: Workshop 3-D printen door Dwayne Collignon
 • 10 maart:   Bakwedstrijd door Gina Marchena en Gwen Collignon
 • Iedere donderdag: vanaf 18:00 uur bordspelavond

Weert Lokaal zal verder wekelijks bekend maken welke activiteiten er georganiseerd worden in ’t Lokaaltje. Een overzicht van deze activiteiten zal ook geplaatst worden op de website van de lokale politieke partij www.weertlokaal.nl

Openingstijden:
Vanaf 17 februari tot en met 21 maart heeft ’t Lokaaltje de volgende openingstijden:

 • Woensdag en vrijdag van 13:00 – 17:00 uur
 • Zaterdag van 11:00 – 17:00 uur
 • Donderdag van 15:00 – 20:00 uur
 • Koopzondag 25 februari van 13:00 – 17:00 uur

Weert Lokaal heet iedereen van harte welkom om een bezoek te brengen aan ’t Lokaaltje!

jan 29

Weert Lokaal Verkiezingsprogramma 2018-2022

Weert Lokaal, politiek, Lokaal, verkiezingen, stemwijzer, Weert Lokaal verkiezingsprogramma 2018-2022Het verkiezingsprogramma 2018-2022 is gebaseerd op het verder kunnen uitbouwen en realiseren met wat we samen de afgelopen vier jaar hebben gestart en verwezenlijkt, maar ook op de ervaring die we de afgelopen vier jaar hebben opgedaan wat betreft nieuwe ontwikkelingen. Alle leden hebben zich er over kunnen uitspreken en al onze kandidaten  hebben dit Weert Lokaal verkiezingsprogramma 2018-2022 mede opgesteld.

Voor alle inwoners

Weert kent al meer dan 85 jaar een lokale invulling in de politiek. Weert Lokaal is uit die lokale initiatieven van inwoners samengesmolten. Weert Lokaal is daardoor geworden tot een brede volkspartij voor de inwoners van heel Weert (Altweerterheide, Biest, Binnenstad, Boshoven, Fatima, Graswinkel, Groenewoud, Hushoven, Kazernebuurt, Keent, Laar, Laarveld, Leuken, Moesel, Molenakker, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy).  Voor alle mensen, die hier wonen. Mensen die hier geboren zijn, van verre landen komen, uit Europa hier ingeburgerd zijn, mensen met verschillende politieke beelden, jong, oud, gezinnen, alleenstaanden, arm, rijk, werknemers, ondernemers… kortom: Weert Lokaal is er voor alle inwoners van deze prachtige gemeente.

Weert Lokaal verkiezingsprogramma 2018-2022 Sociaal, Betrokken en Open

De kernwaarden van Weert Lokaal zijn: sociaal, betrokken en open. Dat waren ze in het verleden en zijn ze in de toekomst. Sociaal benadrukt dat we oog blijven houden voor inwoners die het moeilijk hebben, financieel of anders. Gewoon omdat we vinden dat we er ook voor hen zijn. Betrokken wil zeggen dat we met beide benen op de grond staan, middenin de maatschappij van Weert. We weten wat er leeft en wat mensen beweegt. We denken met ze mee, niet vanuit een politiek denkbeeld, maar vanuit onszelf, zoals we zijn. Open betekent voor Weert Lokaal dat we altijd luisteren naar inwoners. Van daaruit bepalen we onze standpunten om deze gemeente te kunnen besturen. Daar zijn onze plannen op gebaseerd. We gaan daarin wel onze eigen weg, want we moeten altijd alle belangen meewegen. Openheid leidt dan ook tot meer inventiviteit en creativiteit. Het Weert Lokaal verkiezingsprogramma 2018-2022 is er voor alle inwoners.

Vernieuwing en Ervaring

Weert Lokaal heeft de afgelopen vier jaar verdere vernieuwing en verjonging doorgevoerd. Zonder de kennis, ervaring en vakmanschap van onze doorgewinterde politici weg te gooien. U vindt dan ook op onze lijst weer veel nieuwe namen – naast de oude bekende – van inwoners die zich prettig voelen bij onze lokale, politieke aanpak. Zonder gebonden te zijn aan landelijke kaders. Wederom met Geert Gabriëls als lijsttrekker gaan we met de zeer betrokken en ervaren kandidaten maar ook de gepassioneerde en betrokken nieuwe kandidaten in een nieuwe raadsperiode verder werken aan een fijne, leefbare, zorgzame, veilige gemeente met en voor al haar inwoners.

Meeste stemmen gelden

Niet de volgorde op de lijst, maar de volgorde van de behaalde stemmen bepaalt bij Weert Lokaal de kandidaten die in de raad mogen zitten! Dat betekent dat u als kiezer bepaalt of u wilt dat de nieuwere politici een plek moeten krijgen in de raad, of dat u meer vertrouwen heeft in de wat meer ervaren leden van onze partij. Wij denken dat we de lokale democratie hiermee een dienst bewijzen.

 

dec 16

Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Weert Lokaal

Weert, 16 december 2017. Op 21 maart 2018 mogen we voor Gemeenteraadsverkiezingen weer naar de stembus om te stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Op vrijdagavond stelden de leden van Weert Lokaal de kandidatenlijst voor de verkiezingen unaniem vast tijdens de algemene ledenvergadering.

Eerder werd al bekend gemaakt dat wethouder Geert Gabriëls de lijst zal aanvoeren. Op de tweede plaats staat wethouder Martijn van den Heuvel. Eerste vrouw op de lijst is raadslid Suzanne Winters op nummer 3. Nieuw op de lijst op nummer 4 is Jurella Kleinmoedig. Op nummer 5 en 6 staan raadsleden Marienel Engelen en Peter Küsters. Bekende gezichten bij Weert Lokaal op 7 en 8 Els Henderikx en Henk van de Loo. Op nummer 9 Niek Gruijthuijsen, steunfractie en commissielid-niet-raadslid. Op nummer 10 nieuw bij Weert Lokaal Robyn Dörenberg. Samen aan de slag met met als uitgangspunt ons Weert Lokaal verkiezingsprogramma 2018-2022 Lees verder

sep 18

Geert Gabriëls lijsttrekker Weert Lokaal 2018

Weert, 18 september 2018.

Tijdens de algemene ledenvergadering van Weert Lokaal werd Geert Gabriëls wederom unaniem gekozen als nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Gabriëls neemt sinds 2010 plaats in de gemeenteraad in Weert en is sinds 2014 wethouder cultuur, welzijn, duurzaamheid, sport en onderwijs voor Weert Lokaal in het college van B&W van Weert.

“We willen doorgaan met onze huidige koers, waarbij we onze hoge ambities op het gebied van sport, cultuur, klimaatbestendigheid, zorg en onderwijs willen realiseren.” Aldus Gabriëls.

Foto: Weert de Gekste

De afgelopen jaren heeft hij zich met Weert Lokaal onder andere ingezet voor het realiseren en mogelijk maken van eerlijke duurzame initiatieven in Weert, wat gerealiseerd heeft in vele subsidies, acties en bewustwordingsprojecten. Op cultureel gebied is Gabriëls aanvoerder bij de ontwikkeling van een diverser cultureel aanbod met als streven meer zichtbaarheid van hetgeen er al gebeurt en het leggen van verbindingen, ontmoetingen en samenwerkingsverbanden binnen en buiten de cultuursector. Als voormalig leraar heeft hij zich ook intensief ingezet voor de realisatie van de nieuwe scholen op Leuken en Laar, educatieve projecten op het gebied van natuur- en milieu, diversiteit, muziek- en cultuuronderwijs. Ook het topsportbeleid valt onder zijn portefeuille waarbij de enthousiaste wethouder een veel geziene en gevraagde gast is bij een van de vele evenementen.

“Met onze Geert aan het roer gaan we vol enthousiasme beginnen aan de verkiezingen 2018. De vorige verkiezingen hebben we een fantastische uitslag weten te behalen met 8 raadszetels en 2 wethouders, kijkend naar de resultaten die wij met deze club mensen hebben weten te behalen gaan we de verkiezingen met vertrouwen tegemoet!” Aldus voorzitter René Laenen van Weert Lokaal.  

 Volg ons ook via:

www.weertlokaal.nl

Facebook:          politiekweertlokaal
Twitter:               @WEERTLokaal
Instagram:          Weert_Lokaal

Meer informatie over Weert Lokaal en beeldmateriaal kunt u aanvragen bij de PR-afdeling van Weert Lokaal via public-relations@weertlokaal.nl. Weert Lokaal werkt graag mee aan interviews.
Persbericht