Beleidsplan 2018-2022


- POLITIEKE PARTIJ WEERT LOKAAL -
Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Het beleidsplan (Verkiezingsprogramma) 2018-2022 is gebaseerd op het verder kunnen uitbouwen en realiseren met wat we samen de afgelopen vier jaar hebben gestart en verwezenlijkt, maar ook op de ervaring die we de afgelopen vier jaar hebben opgedaan wat betreft nieuwe ontwikkelingen. Alle leden hebben zich er over kunnen uitspreken en alle kandidaten van Weert Lokaal hebben dit programma mede opgesteld.

Weert kent al meer dan 85 jaar een lokale invulling in de politiek. Weert Lokaal is uit die lokale initiatieven van inwoners samengesmolten. Weert Lokaal is daardoor geworden tot een brede volkspartij voor de inwoners van heel Weert (Altweerterheide, Biest, Binnenstad, Boshoven, Fatima, Graswinkel, Groenewoud, Hushoven, Kazernebuurt, Keent, Laar, Laarveld, Leuken, Moesel, Molenakker, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy).  Voor alle mensen, die hier wonen. Mensen die hier geboren zijn, van verre landen komen, uit Europa hier ingeburgerd zijn, mensen met verschillende politieke beelden, jong, oud, gezinnen, alleenstaanden, arm, rijk, werknemers, ondernemers… kortom: Weert Lokaal is er voor alle inwoners van deze prachtige gemeente.

De kernwaarden van Weert Lokaal zijn: sociaal, betrokken en open. Dat waren ze in het verleden en zijn ze in de toekomst. Sociaal benadrukt dat we oog blijven houden voor inwoners die het moeilijk hebben, financieel of anders. Gewoon omdat we vinden dat we er ook voor hen zijn. Betrokken wil zeggen dat we met beide benen op de grond staan, middenin de maatschappij van Weert. We weten wat er leeft en wat mensen beweegt. We denken met ze mee, niet vanuit een politiek denkbeeld, maar vanuit onszelf, zoals we zijn. Open betekent voor Weert Lokaal dat we altijd luisteren naar inwoners. Van daaruit bepalen we onze standpunten om deze gemeente te kunnen besturen. Daar zijn onze plannen op gebaseerd. We gaan daarin wel onze eigen weg, want we moeten altijd alle belangen meewegen. Openheid leidt dan ook tot meer inventiviteit en creativiteit.

Weert Lokaal heeft de afgelopen vier jaar verdere vernieuwing en verjonging doorgevoerd. Zonder de kennis, ervaring en vakmanschap van onze doorgewinterde politici weg te gooien. U vindt dan ook op onze lijst weer veel nieuwe namen – naast de oude bekende – van inwoners die zich prettig voelen bij onze lokale, politieke aanpak. Zonder gebonden te zijn aan landelijke kaders. Wederom met Geert Gabriëls als lijsttrekker gaan we met de zeer betrokken en ervaren kandidaten maar ook de gepassioneerde en betrokken nieuwe kandidaten in een nieuwe raadsperiode verder werken aan een fijne, leefbare, zorgzame, veilige gemeente met en voor al haar inwoners.

Financiën

Van bezuinigingen tot financieel gezonde gemeente.
Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons beleidsplan van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Financiën

De start van de afgelopen 4 jaren was niet gemakkelijk. Bij de aanvang van de coalitieperiode 2014-2018 werd de Gemeente Weert geconfronteerd met een begrotingstekort van 7 miljoen. Dan kun je niet anders dan bezuinigen en dat is voor niemand prettig. We hebben keuzes moeten maken die soms pijn deden, zoals de bezuinigingen op de verenigingen en het groenonderhoud. We hebben op deze twee onderwerpen gelukkig al een deel van de bezuinigingen weten terug te draaien.

Het begrotingstekort hebben we in de afgelopen jaren om weten te buigen naar een overschot voor de komende jaren. Verder hebben we de algemene reserves aangevuld met 8 miljoen euro. Ook is er een reserve sociaal domein gecreëerd van bijna 6 miljoen om ook in de toekomst de zorg te kunnen bieden die de Weertenaren nodig hebben.

We vinden een gezond financieel beleid op zowel korte als langere termijn van groot belang. Door goed op onze centen te letten, kunnen we consistent beleid voeren en zijn bezuinigingen niet nodig. Noodgedwongen bezuinigingen zijn namelijk meestal geen bezuinigingen op de langere termijn, zo heeft het verleden vaker uitgewezen. We hoeven dan niks af te breken wat we belangrijk vinden en zo kunnen we continu bouwen aan de mooie toekomst van Weert.

Om een gezond financieel beleid te kunnen voeren zijn aanpassingsvermogen, een kritische blik, creativiteit en lef om zaken anders te organiseren nodig. De wereld verandert om ons heen en daar moeten we proactief op anticiperen. Op deze manier houden we Weert ook in de toekomst financieel gezond en kunnen we de belastingen voor onze inwoners zo laag mogelijk houden.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn we de grootste partij geworden en we hebben met 8 raadsleden en 2 wethouders een zeer groot deel van ons toenmalige beleidsplan weten te realiseren. We hebben dat gedaan samen met inwoners van onze gemeente en met maatschappelijke partners en daar zijn we deze partners dan ook dankbaar voor. Wij vinden dat het goed gaat in Weert maar we zien ook altijd ruimte voor groei en verbetering. We willen er niet omheen draaien: wij willen de komende vier jaar een vervolg geven aan onze plannen. We zijn betrokken bij Weert en houden van onze stad en dorpen. Weert, haar inwoners en bezoekers zijn ons gezamenlijk belang.

Economie & Wonen

De groeipotentie van Weert blijven benutten op het gebied van wonen, werken en recreëren. Anticiperen op veranderende bevolkingssamenstelling.

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons beleidsplan van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Economie & Wonen

Weert Lokaal is ervan overtuigd dat we als stad een grote grote groeipotentie hebben. Deze moeten we benutten. In 2018 overschrijden we de grens van 50.000 inwoners en dat gebeurt niet voor niets. Als centrumgemeente beschikt Weert over een museum, zwembad, theater, bioscoop, een breed cultureel aanbod met creatieve broedplaatsen, goed onderwijs en een goed zorgstelsel. Ook zijn we goed bereikbaar via weg, water en spoor. Dat de aantrekkingskracht van Weert groot is blijkt uit de stijging van mensen buiten Weert die zich vestigen in onze stad. Eén van de grootste uitdagingen de komende jaren zal de vergrijzende bevolking versus de groeiende arbeidsmarkt zijn. Om ervoor te zorgen dat Weert een aantrekkelijke vestigingsstad is en blijft voor inwoners en bedrijven zal Weert Lokaal zich in blijven zetten voor een passend woningaanbod, goede bereikbaarheid, recreatieve voorzieningen en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.

GUNSTIGE LIGGING ALS PLUSPUNT

De ligging van Weert ten opzichte van Mainport Eindhoven (economisch kerngebied), is zeer gunstig. Weert Lokaal wil dat Weert deze positie beter benut. Weert is een perfecte plek voor bedrijven en mensen die in Eindhoven (even) niet terecht kunnen vanwege hoge prijzen voor woning- of bedrijfspanden. Vele forenzen die dagelijks in de file staan om in Eindhoven te gaan werken zouden ook in Weert kunnen werken als innovatieve bedrijven vanuit de Mainport-regio zich in Weert vestigen. Dit verdient ondersteuning.

GOEDE MATCH TUSSEN VACATURES EN WERKZOEKENDEN

De Weerter bevolkingssamenstelling verandert en vele vacatures komen vrij of ontstaan. We zullen op het gebied van wonen, werken en recreëren moeten anticiperen op deze situatie. Hoe gaan we zoveel mogelijk mensen uit Weert aan een baan helpen en

hoe gaan we openstaande vacatures in Weert invullen? Onderwijs, overheid en ondernemers zullen hierbij samen moeten blijven werken zodat er meer aansluiting is tussen onderwijs en werk. Jongeren kunnen zo in Weert studeren en doorstromen naar een goede baan. Ook oudere werkzoekenden moeten beter ondersteund worden bij het vinden van een baan.

BOUWEN OP GROEI

Weert groeit en blijft groeien. Daarom is passende huisvesting van groot belang voor zowel de inwoners van Weert als de nieuwe inwoners en arbeidskrachten vanuit andere gemeenten of het buitenland. Bouwmogelijkheden moeten zoveel mogelijk op inbreidingslocaties gezocht worden en zo veel als mogelijk duurzaam worden ingericht. Daarnaast moet er ook voor de ouder wordende bevolking gebouwd worden. Naar behoefte, dicht bij (zorg)voorzieningen en aangepast aan de leefsituatie en mate van zelfstandigheid.

RECREATIEVE KANSEN

Ook in de toeristische en recreatieve sector zit groeipotentieel. Meer verblijf in Weert en omgeving leidt tot hogere toeristische uitgaven en meer werk in deze regio. De ontwikkelingen rondom het Blauwe Meertje, het Zintuigenpad en de aanpassing van het IJzeren Mangebied tot hoofdtoegangspoort van Kempenbroek leveren een positieve bijdrage aan de verblijfsmogelijkheden in ons groene buitengebied. Daarnaast zijn de routestructuren en fietsmogelijkheden uitgebreid en ook dat leidt tot meer dagjesmensen. Ook particuliere initiatieven zoals bijvoorbeeld het Klimbos geven een boost aan dit geweldige gebied, de poort naar Kempenbroek! De komst van nieuwe B&B’s, nieuwe hotels en andere verblijfsmogelijkheden behoren zeker tot de mogelijkheid. Voor Weert Lokaal mogen de toeristische mogelijkheden in Weert nog beter voor het voetlicht worden gebracht in samenwerking met ondernemers uit deze branche.

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

Bereikbaarheid en duurzame mobiliteit zijn belangrijke voorwaarden voor een leefbare woon- en werkstad. Bereikbaarheid via fietssnelwegen Weert-Roermond en/ of Weert-Venlo zijn van belang maar ook bereikbaarheid via A2 en spoor (zowel Eindhoven/Roermond als Hamont/Antwerpen). Ook binnen de gemeente Weert is bereikbaarheid en mobiliteit een belangrijk thema. We willen meer ruimte voor fietsers en voetgangers maar ook betere doorstroming op de ringbanen. Verder dienen oversteekpunten op de ringbanen veiliger ingericht te worden. Belangrijke voorbeelden hierbij zijn: bereikbaarheid van het Sportpark Boshoven vanuit de wijk Boshoven, ringbaan bij Leuken (rotonde) en de overgang vanuit de wijken Moesel/Keent/Graswinkel naar de toekomstige groene stadsrandzone aan de andere kant van de ringbaan. In de wijken en dorpen wordt gekeken naar het realiseren van zogenaamde leefstraten waar auto’s minder ruimte krijgen maar fietsers en voetgangers meer (dit geldt niet voor doorgaande wegen waar doorstroming van groot belang is).

DE WEERTER RAMBLAS

La Ramblas de Barcelona, dat was de inspiratiebron voor het projectteam waarmee een groep studenten aan de slag is gegaan voor Weert Lokaal. De huidige singels van Weert zijn nu functioneel, maar stralen geen gezellige, uitnodigende stad uit. Dit kan beter. We zien graag dat meer verblijfsruimte wordt gecreëerd binnen de singels. Meer ruimte voor fietsen en fietsparkeren, spelaanleidingen, wandelroutes, groen en water.

TROTS

We zijn een aantrekkelijke stad om in te wonen, alle benodigde voorzieningen zijn aanwezig en we organiseren steeds meer bovenregionale evenementen. Het groene buitengebied, de recreatieve structuren, Kempenbroek, het gebied rondom de IJzeren Man en het blauwe meertje zijn trekkers van regionaal formaat. Er is veel in Weert, maar dit is niet altijd bekend. We zijn soms te bescheiden. Weert Lokaal vindt dat we minder bescheiden hoeven te zijn, mogen uitstralen dat onze stad leeft en dat we trots zijn op onze stad. Dit zal het toerisme ten goede komen waardoor meer bezoekers naar Weert kunnen worden getrokken. Weert Lokaal wil in de komende periode investeren in de promotie van onze stad door middel van city marketing. De eerste stap is bekijken hoe we de bestaande middelen effectiever kunnen inzetten. Hoewel Weert groeit en er van alles gebeurt draagt leegstand in de binnenstad niet positief bij aan het imago van Weert. De ingezette weg ten aanzien van versterking van het stadshart, revitalisering, meer evenementen, cultuur en historie, vervolgen we. De trots groeit en daarmee ook het positieve imago van Weert!

ECONOMIE: DIT HEBBEN WE BEREIKT

 • Goede voorwaarden gecreëerd voor vestiging van grote bedrijven (waaronder een groot distributiecentrum).
 • Ingezet op Keyport (3 O’s Overheid, Onderwijs en Ondernemers).
 • Voorwaarden gecreëerd voor toekomstige vestiging van een Chinahotel en een Van der Valkhotel.
 • Geïnvesteerd in recreatie en toerisme door aanleg Zintuigenpad, routestructuren en realisering hoofdtoegangspoort tot Kempenbroek in het IJzeren Man gebied.
 • Veel woningen gebouwd, ook in de sociale sector.
 • Realisering winkelcentrum Leuken.
 • Ontwikkelingen rondom Lichtenberg, de IJzeren Man en het Blauwe Meertje (Weert-West).
 • Verplaatsing Houthandel Scheijmans vanuit het stadspark.
 • Multimodale haven de Kempen

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

WONEN

 • Bouwen naar behoefte, anticiperen op ouder wordende bevolking en op groeiende bevolking (denk aan starters).
 • Voorzieningen die Weert een aantrekkelijke woonstad maken behouden en versterken.
 • Groeipotentie van Weert op het gebied van wonen, werken en recreëren, blijven benutten. Hierbij anticiperen op bevolkingsgroei en vooral bevolkingssamenstelling.

WERKEN

 • Ondernemers en onderwijs nog meer ondersteunen en ruimte bieden om een betere klik te maken tussen werkzoekenden en openstaande vacatures (voor jong en oud).
 • Banden met de regio Eindhoven aanhalen met betrekking tot het laten wonen, werken en recreëren van mensen uit Zuidoost Brabant in Weert. Weert moet weer écht de Poort van Limburg en de Poort naar Brabant worden en kan onder andere dienstdoen als satellietstad voor bedrijven, innovatie en onderwijs vanuit Eindhoven.
 • Weerter bedrijven meer onder de aandacht te brengen bij studenten (LVO) door het inzetten van bedrijfsbezoeken.
 • Ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie.

BEREIKBAARHEID, MOBILITEIT EN RECREATIE

 • Bereikbaarheid van Weert via A2 en vanuit België en via spoor verbeteren.
 • Fietsverbindingen Weert-Roermond/Venlo.
 • Meer ruimte voor doorstroming doorgaande wegen maar ook meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de wijken en dorpen (leefstraten).
 • Bereikbaarheid sportpark Boshoven vergroten/ verbeteren en een veilige overgang van de wijken Moesel/Keent en Graswinkel naar de toekomstige groene stadsrandzone.
 • Een veilige oversteek vanuit Groenewoud naar winkelcentrum Leuken en vanuit Laarveld naar de stad realiseren.
 • Een ecologische/ recreatieve brugverbinding over de Zuid-Willemsvaart en recreatieve fietsroutes realiseren ter bevordering van toeristische mogelijkheden.
 • De Weerter singels aantrekkelijker maken.
 • Betere organisatie van promotie en city marketing van Weert.
 • Stadspark opwaarderen en verbinden met de Oelemarkt.

Zorg & Participatie

Zorg voor alle Weertenaren garanderen en meer verbindingen leggen tussen sport, cultuur, welzijn, zorg en participatie.

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons beleidsplan van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Zorg & Participatie

Een van de grootste uitdagingen van de afgelopen vier jaar was de 3-Decentralisaties in het sociale domein: de verschuiving van zorgtaken waarbij de gemeente een grotere regierol kreeg bij zorg, werk en jeugdhulp. In veel steden heeft deze verandering voor veel problemen gezorgd, maar gelukkig niet in Weert. Sterker nog, we gaan zelfs voor een verbetering en verbreding van het thuiszorgaanbod en vermindering van eigen bijdrage op de thuiszorg. Belangrijkste is dat zorginstellingen veel meer samen zijn gaan werken, in plaats van afzonderlijk van elkaar. Ook is er een andere aanpak gekozen waarbij meervoudige problemen binnen gezinnen vanuit verschillende afdelingen worden besproken en aangepakt.

Weert Lokaal ziet kansen om het nog beter te doen, door nog intensiever samen te werken, en te kijken hoe we de verbindingen kunnen versterken tussen WMO, Jeugdzorg en de participatiewet. Daarbij worden ook heel nadrukkelijk verbindingen met cultuur, sport en onderwijs gestimuleerd. Ontschotting (ook van budgetten) is hierbij een belangrijk sleutelwoord.

WMO & JEUGDZORG

Weert Lokaal pleit voor maatwerk in de zorg. Iedereen die recht heeft op zorg krijgt zorg in Weert. Een goed voorbeeld hiervan is de uitbreiding van de hulp bij het huishouden in 2018. Kern bij de jeugdzorg en WMO is één plan één gezin. Onze overtuiging is dat je problemen van kinderen alleen oplost als je de gehele situatie bekijkt. Vaak blijken er meervoudige problemen te zijn, daarom is het van belang dat de schotten nog meer worden weggehaald tussen zorg, participatie en onderwijs. Ook zet Weert Lokaal meer in op maatwerk. Ieder gezin en ieder probleem is anders. Dit dient centraal te staan. De regels mogen ruim geïnterpreteerd worden om deze gezinnen te ondersteunen.

MANTELZORG

Met het ouder worden van onze inwoners, wordt de groep mantelzorgers groter. Het is heel fijn als familie, vrienden en buren elkaar ondersteunen, maar ook zij hebben ondersteuning nodig en kunnen niet alles zelf. Vanuit de WMO vinden wij het belangrijk om hier aandacht aan te blijven geven. Dit door in gesprek te blijven met het Steunpunt Mantelzorg, maar ook door ondersteuning te blijven geven aan diverse vormen van vervangende zorg (respijtzorg) om de mantelzorger even te ontlasten. Bijvoorbeeld door mensen op te vangen bij Stichting dagopvang (huiskamerproject) of het maatjesproject. We zullen open blijven staan voor vernieuwende initiatieven waarbij mensen om alternatieve oplossingen vragen. Denk daarbij ook aan ouders met gehandicapte kinderen.

WMO: WAT HEBBEN WE BEREIKT

 • Door de voortvarendheid bij de veranderingen in de zorg bleven we binnen budget en kregen de mensen toch de noodzakelijke hulp.
 • Extra budget werd ingezet voor inkoop extra uren thuiszorg om zodoende ook het zorgpersoneel voor Weert te behouden.
 • De thuiszorg is verruimd door thuiszorg op te splitsen
 • in drie categorieën: Lichte hulp, normale hulp en extra hulp. Hierbij gaat het niet meer om uurtje factuurtje maar om het afgesproken resultaat. Wat heeft de cliënt nodig.
 • Eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen wordt verlaagd of komt zelfs te vervallen voor mensen met inkomsten onder 130% van het minimum.
 • Met betrekking tot activerende begeleiding is er sterk rekening gehouden met subsidies aan seniorenverenigingen en voorzieningen specifiek voor senioren.
 • Het zelfregiecentrum, geleid door ervaringsdeskundigen, is opgericht en heeft inmiddels haar succes bewezenop het bieden van structuur, zelfwaarderingen laagdrempelige toegankelijkheid.

JEUGDZORG: WAT HEBBEN WE BEREIKT

 • Binnen de bestaande budgetten is de benodigde zorg geleverd.
 • Er is een fonds opgericht voor doorbraakprojecten op het gebied van het zorg en jeugdzorg van 100.000,- per jaar. Dit zijn projecten die buiten de standaard geboden zorg vallen.

PARTICIPATIE

Er wordt door het rijk een grote eigen inzet van de bewoners verwacht onder de noemer Participatiewet. We zullen als politieke partij alerter dan voorheen moeten zijn op de behoeften van onze inwoners met oog voor de draagkracht van mensen die van een minimum moeten rondkomen. Hierbij willen we blijvend nieuwe initiatieven en samenwerking stimuleren.

Onder andere via Werk.kom willen we de match maken tussen werkzoekenden en werkgevers. Niet alleen voor uitkeringsgerechtigden, maar ook voor niet-uitkeringsgerechtigden, inwoners in de WW en alle anderen.

GEEN ARMOEDE IN WEERT

Met het Aanvalsplan Armoede zetten we direct in op preventie, actieve armoedebestrijding, het verlagen van de drempel en maatwerk. De gemeente kent een pakket aan minimaregelingen ter ondersteuning van de dagelijkse benodigdheden voor inwoners die het minder breed hebben. Voorbeelden zijn de kledingdagen voor kinderen en de “meedoenbijdrage”. Om in aanmerking te komen voor de minimaregelingen wordt het inkomen en vermogen beoordeeld. Inwoners die in armoede leven of schulden hebben, maar een te hoog inkomen, komen niet in aanmerking. Terwijl ook deze inwoners, veelal werkenden, zzp-ers of ondernemers, behoefte hebben aan ondersteuning. Het aanvalsplan Armoede maakt dit mogelijk. Belangrijkste doel is dat iedereen gelukkig kan en mag zijn in Weert. En mee kan doen in onze maatschappij. Onze voorzieningen zullen laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Weert Lokaal zal zich blijven inzetten om de armoede in Weert te bestrijden. Gelukkige inwoners maken de stad gelukkig, zullen eerder uitstromen naar werk of productiever zijn, een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en komen minder snel in de zorg terecht.

BIBLIOCENTER & PUNT WELZIJN

Weert kent vele maatschappelijke instellingen die zich inzetten voor alle mogelijke groepen in de maatschappij. Ze helpen veel mensen die een duwtje in de rug nodig hebben waardoor deze vaak weer zelfstandig verder kunnen in onze samenleving. Daar zijn we trots op. We lichten er twee uit in dit programma: Bibliocenter en Punt Welzijn. Bibliocenter is een participatie-instituut dat gelijke kansen biedt, een prettige openbare verblijfsruimte biedt en waar iedereen kan leren en kan zijn. Een leven lang leren! Bibliocenter is dé plek waar allerlei verschillende Nederlanders elkaar ontmoeten en elkaar kunnen helpen. Bibliocenter neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om taal, arbeidsmarkt, ontwikkeling en draagt daarmee bij aan het welzijnsgevoel van inwoners uit de regio Weert. Weert Lokaal wil het Bibliocenter aanvullend op de bestaande subsidiëring ondersteunen in de (participatieve) rol die ze in de maatschappij genomen heeft.

Punt Welzijn zorgt ervoor dat inwoners in kwetsbare situaties worden ondersteund om hun zelfstandigheid te vergroten, meer te participeren en mee te doen in de samenleving. Door onder andere opbouwwerkers, combinatiefunctionarissen en vluchtelingenwerk zorgt Punt Welzijn voor veel preventief opbouwend werk in de wijken en dorpen. Weert Lokaal waardeert dit. Laaggeletterdheid en digitale vaardigheden zijn echter nog een onderschat probleem dat we samen met Punt Welzijn en Bibliocenter willen aanpakken.

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

 • Aanvullende ondersteuning voor Bibliocenter voor haar participatietaken.
 • Zorggelden blijven uitgegeven worden aan mensen die zorg nodig hebben.
 • Ontschotting van budgetten en daarmee de transformatie in het sociale domein verder blijven vormgeven (voorbeeld; sport en cultuur inzetten voor welzijns-, zorg- en participatievraagstukken).
 • Mantelzorgers blijven ondersteunen.
 • Ingeslagen weg t.a.v. huishoudelijke hulp en jeugdhulp ten minste voortzetten.
 • Armoede aanpakken in Weert bij alle doelgroepen zodat iedereen mee kan doen. Armoede mag nooit een reden zijn om noodzakelijke zorg te mijden.
 • Versterken van aanbod zorg in wijken en dorpen. Dicht bij de inwoners.
 • Vernieuwende oplossingen in de zorg blijven stimuleren en faciliteren.
 • Meer kleinschalige alternatieve zorglocaties toestaan d.m.v. wijzigingen van bestemmingsplannen.
 • Blijvende aandacht voor behoud van de Risse in Weert.

Onderwijs

Goed onderwijs, de spil in de maatschappij. Overheid helpt onderwijs bij maatschappelijke vraagstukken en faciliteert meer dan alleen gebouwen.

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons beleidsplan van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Onderwijs

Weert is een stad met kwalitatief goed onderwijs met goede resultaten. Ook op het gebied van onderwijsvoorzieningen hebben we veel zaken op orde. De bouw van de kindcentra op Leuken en Laar is afgerond. In 2016 is de Koala school voor de kinderen van het AZC gestart; goed onderwijs in een veilige omgeving, volgens ons essentieel voor een goede start in Nederland. De bouwwerkzaamheden voor het RKEC, een school voor speciaal onderwijs, zijn in volle gang. Daarnaast zijn er diverse MBO-opleidingen bijgekomen op het gebied van recreatie, toerisme, horeca en logistiek. Weert Lokaal is van mening dat onderwijs geen eiland moet zijn, maar moet fungeren als een verbindende schakel tussen kinderen, ouders, de wijk en verenigingen. Met als uitgangspunt de IKC-gedachte; het bevorderen van samenwerking tussen kinderopvang, BSO, school en wijkactiviteiten waarbij wij kansen zien voor meer voor- en naschoolse arrangementen in aanvulling op het bestaande onderwijs.

Vaak gaat een onderwijsportefeuille voornamelijk over huisvesting, kortgezegd de bouwstenen. Dat gedeelte moet natuurlijk op orde zijn. Maar er is meer. Onderwijs gaat ook over wat er in dat gebouw gebeurt. Ook daar kan de gemeente scholen ondersteunen om dat te doen wat we met zijn allen zo belangrijk vinden: talenten tot bloei laten komen waarbij iedereen dezelfde kansen verdient.

ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT

Onderwijs en opleidingen zijn en worden HET middel om mensen klaar te stomen voor de vele openstaande vacatures vanuit het bedrijfsleven. Goede, passende opleidingen en daarop volgende banen zorgen ervoor dat men ook in Weert blijft wonen en werken. Dit geldt voor zowel jong als oud. Er moet een betere match komen tussen werkzoekenden en openstaande vacatures. Onderwijs is hierbij de verbindende schakel.

ONDERSTEUNING ONDERWIJS VANUIT DE GEMEENTE

Goed onderwijs is de spil in de maatschappij. We willen het onderwijs, ouders, leerlingen en docenten, ondersteunen bij maatschappelijke vraagstukken en meer doen dan alleen gebouwen faciliteren. Daarom willen we geld vrijmaken voor de volgende drie experimenten:

1 We horen allemaal de signalen van docenten dat de werkdruk zeer hoog ligt. We willen ook als gemeente kijken of we docenten kunnen helpen om hier duurzaam wat aan te doen. We willen schoolbesturen en docenten ruimte bieden door het beschikbaar

stellen van kleine budgetten voor pilots, gericht op

werkdrukverlaging. Daar worden nu de budgetten niet voor vrijgemaakt, maar Weert Lokaal wil dat

wel. Gelukkige docenten in Weert – beter onderwijs in Weert.

2 De maatschappij en het onderwijs veranderen snel. Niet iedereen vindt de huidige onderwijsvormen voldoende aansluiten bij de veranderende maatschappij. Weert Lokaal wil daarom ook ruimte bieden aan ouders en bestaande onderwijskoepels om te experimenteren met nieuwe onderwijsvormen. Een voorbeeld daarvan is KOERS, een nieuw onderwijsconcept waarbij VMBO, HAVO en VWO bij elkaar zitten en waarbij de leerling zelf richting geeft aan en eigenaar is van zijn leerproces.

3 We willen meer inspraak en zeggenschap voor kinderen en jeugd. Zowel in de politiek als op scholen. Dit zou via de scholen georganiseerd kunnen worden of daar kunnen starten. We willen onderzoeken of het mogelijk is kleine budgetten beschikbaar te stellen aan leerlingenraden, waar specifiek de leerlingenraad over mag beslissen.

ONDERWIJS: DIT HEBBEN WE BEREIKT:

 • De bouw van de kindcentra op Leuken en Laar.
 • Opening van de Koala school voor de kinderen van het AZC
 • Meer MBO opleidingen zijn naar Weert gekomen
 • Eindelijk een nieuw gebouw (inclusief sportzaal) voor speciaal onderwijs dat het verdient: het RKEC.
 • Kinderopvang voor iedereen.
 • Een nieuwe samenwerking tussen alle partners die over kinderen en jeugd gaan opgezet (voorheen
 • Lokale Educatieve Agenda).
 • Verschillende combinatiefunctionarissen ingezet voor naschoolse arrangementen

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

 • Verder inzetten op de IKC-gedachte; bevorderen samenwerking kinderopvang, BSO, basisscholen en wijkactiviteiten. De school als spil in de wijk.
 • Nieuwe opleidingen die aansluiten bij de lokale werkvraag: meer (MBO-)opleidingen naar Weert.
 • Investeren in experimentele projecten in het onderwijs
 • Meer naschoolse arrangementen op het gebied van sport en cultuur initiëren en daarvoor structureel geld vrijmaken. Ook kinderopvang betrekken bij deze naschoolse arrangementen en hiervoor combinatiefunctionarissen en buurt(sport)coaches inzetten.
 • Voortzetting van de succesvolle samenwerking in het kader van de Regionale Ontwikkelagenda Jeugd. Extra investeren in projecten van dit samenwerkingsverband (inclusief RMC en vroegtijdig schoolverlaten).
 • Ondersteuning van buitenschools leren, denk aan Sparktechlab, Natuur- en Milieueducatiecentrum, muziekonderwijs, Swim2Play, Provinciaal programma DOOR!.

DIT WILLEN WE VOOR BESTAANDE SCHOLEN

 • De school op Altweerterheide zal toekomstbestendig moeten worden. Dat wil zeggen: ruimte voor kinderopvang, eigentijdse uitstraling en ruimte voor school gerelateerde verbreding van activiteiten.
 • De scholen op Boshoven (op dit moment op 3 locaties) zijn aan de beurt voor vernieuwing en/ of (integrale) nieuwbouw. Proces wordt opgestart om kwalitatief goed onderwijs in deze grootste stadswijk te behouden en vorm te geven voor de toekomst.
 • Het IKC Leuken kent een erg grote aanwas vanuit de eigen wijk sinds de nieuwbouw. Er zal voor dit IKC een oplossing moeten worden gezocht voor de huisvestingskrapte die vanaf het schooljaar 2018-2019 ontstaat. Als de gespecificeerde prognoses uitwijzen dat de leerlingenaantallen ook op lange termijn hoger zijn dan het gebouw aankan, dan moeten er lokalen bijgebouwd worden.
 • In overleg blijven met Meerderweert over het openhouden van de basisschool te Swartbroek.

Sport

Meer ontmoeting, positieve gezondheid, binnen of buiten, samen of alleen maar voor iedereen toegankelijk.

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons beleidsplan van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Sport

Het is gezond om regelmatig te bewegen maar het sociale aspect van sport is minstens zo belangrijk. Dat zie je terug in het rijke verenigingsleven van Weert. Meer dan 80% van onze inwoners is wel eens vrijwilliger bij een vereniging, sportclub of culturele instelling. Ongeveer 80% van onze jeugd is lid van een sportvereniging in Weert. Hoofddoel voor de vereniging is de activiteit, maar daarnaast dragen verenigingen ook een belangrijk steentje bij aan onder andere de bestrijding van eenzaamheid, betrokkenheid bij de maatschappij en plezier in het leven. Weert Lokaal wil deze verenigingen blijven ondersteunen en ook sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte bevorderen.

SPORT VOOR IEDEREEN

In 2015 was de financiële situatie van de gemeente Weert dusdanig dat op alle gebieden bezuinigd moest worden. Er tekende zich een tekort aan van ruim 7 miljoen. Ook de verenigingen werden hierdoor getroffen. In eerste instantie werd 5 ton bezuinigd op de verenigingen. Voor Weert Lokaal niet acceptabel. Uiteindelijk heeft Weert Lokaal het voor elkaar gekregen dat de bezuiniging naar 2 ton werd teruggedraaid. Een moeilijk proces waarbij in samenwerking met de 250 verenigingen en clubs uit Weert gekeken is naar de mogelijkheden om bezuinigingen op te vangen. In het algemeen heeft deze operatie niet geleid tot grote problemen bij verenigingen. Bij die clubs die hebben aangegeven het moeilijk te krijgen wordt gebruik gemaakt van een knelpuntenbudget. Om kinderen die niet kunnen sporten vanwege geldtekorten toch mogelijkheden te bieden, is de bijdrage aan het jeugdsportfonds verdubbeld.

VRIJWILLIGERS

Weert Lokaal realiseert zich dat het voor sommige verenigingen steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te vinden. Dit kan zijn in bestuursfuncties maar ook alle andere vrijwilligers die de vereniging dragen. Een samenwerking tussen verenigingen kan uitkomst bieden. Weert Lokaal wil dit bevorderen daar waar wenselijk en indien dit door de verenigingen ook als oplossing wordt gezien, dus van onderop.

ZWEMBAD DE IJZEREN MAN

Het Zwembad de IJzeren Man heeft zich ontzettend goed ingezet de afgelopen jaren om de bezuinigingen op te vangen. Dat is gelukt zonder dat de dienstverlening slechter is geworden. De toegangsprijzen zijn laag gebleven in vergelijking met soortgelijke subtropische zwembaden. Verder heeft het Zwembad een succes gemaakt van het nieuwe concept Swim2Play. Deelnemende partners zijn enthousiast over Swim2Play en waterveiligheid en monitoring van kinderen met of zonder zwemdiploma is verbeterd.

BINNENSPORTACCOMMODATIEBELEID

Het accommodatiebeleid ten aanzien van binnensport dient geactualiseerd te worden. Het is zaak de knelpunten inzichtelijk te maken op het gebied van gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Verenigingen nemen steeds meer uren af en dat is positief. De beschikbaarheid van sporthallen/gymzalen komt hierdoor in het gedrang. We zullen de komende periode hiervoor een oplossing moeten vinden. Er dient hierbij specifieke aandacht te zijn voor de positie van sporthal Boshoven, zeker ook in het kader van de Open Club Boshoven.

OPEN CLUB BOSHOVEN

Sportpark Boshoven zal toekomstbestendig gemaakt moeten worden. Oda heeft nog recht op de investeringssubsidie voor nieuwe accommodatie. Sportpark Boshoven is een goed voorbeeld van een “open club” gedachte. Samenwerking tussen sport en culturele verenigingen leidt tot een mooi verzorgd en toekomstbestendig verblijfpark vol sport en andere activiteiten. Belangrijk hierbij is de bereikbaarheid van het sportpark vanuit de wijk Boshoven. Er zal een betere en vooral veiligere verbinding moeten komen tussen de wijk Boshoven en het sportpark Boshoven.

SPORT: DIT HEBBEN WE BEREIKT

 • Weert is opgenomen in de provinciale beleidsplannen als “Provinciale Sportzone Weert” en deze sportzone baseert zich op de verschillende talenten die actief zijn op de LOOT-school van LVO.
 • De subsidies voor topvolleybal en topbasketbal zijn verhoogd. Het topsportbeleid omvat verder: breedtesport, topsport, talentontwikkeling en evenementen (triathlon, Kings of Archery).
 • Er is veel inzet gepleegd om de triathlon te laten groeien en dat heeft geleid tot het succes van het mogen organiseren van het EK triathlon in 2019, één van de grootste evenementen die ooit in Weert zijn georganiseerd.
 • Het Regionaal Talenten Centrum (RTC) Handboog vestigde zich in Weert en de RTC’s basketbal en volleybal bleven in Weert.
 • Springstal Ehrens kreeg de status Toptalentcentrum van de Hippische bond.
 • RTC’s zijn een lager verenigingstarief gaan betalen voor het huren van accommodaties en we subsidiëren combinatiefunctionarissen volleybal, basketbal, handbal en handboog.
 • Er is geïnvesteerd in onder andere de accommodaties van DESM, SV Laar, Honkbalvereniging de Indians, de Beugelbaan en de handboogaccommodatie van Stramproy.
 • De hockeyclub krijgt twee nieuwe watervelden in 2018 en de turnverenigingen Jan van Weert en Tensor Turnen kunnen gebruik gaan maken van hun eigen sporthal op de voormalige kazerne.
 • Een erg mooi resultaat is de realisering van het eerste calisthenicspark van Limburg in de wijk Molenakker. Sporten in de openbare ruimte.
 • De Open Club-sessies hebben geleid tot een samenwerkingsverband Open Club Boshoven.
 • De combinatiefunctionarissen hebben goede resultaten geboekt en Weert is JOGG-gemeentegeworden (Jongeren op gezond gewicht).
 • De samenwerking met het platform Weert in Beweging is versterkt en er is een beweegmakelaar aangesteld om verschillende groepen, waarvoor sporten niet vanzelfsprekend is, aan het bewegen te krijgen.

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

 • Sport(en spel)mogelijkheden in de openbare ruimte bevorderen voor jong en oud
 • Realiseren Johan Cruijff Court in Weert
 • Inzetten op een (nog) intensievere samenwerking met het platform Weert in Beweging op het gebied van positieve gezondheid.
 • Blijven monitoren hoe het met de verschillende verenigingen gaat op het gebied van ledenaantallen, vrijwilligers, samenwerking, accommodatie en financiën.
 • Regionale samenwerking op het gebied van IKS (Iedereen Kan Sporten) voortzetten en ook op het gebied van de Midden-Limburgse Sportzone regionale samenwerking doorzetten.
 • Topsportbeleid evalueren en eventueel uitbreiden in overleg met de Provincie over subsidiëring van RTC’s en het nieuwe TTC (toptalentencentrum Paardensport). Talentontwikkeling blijft een speerpunt voor zowel breedte- als topsport.
 • Combinatiefunctionarissen inzetten om verbindingen te leggen tussen scholen, leerlingen, verenigingen, kinderopvang, wijk/ dorp. Kinderen moeten gelijke kansen krijgen.
 • Het accommodatiebeleid binnensport hernieuwen.
 • Toekomstbestendig maken van Sportpark Boshoven.
 • Inzetten van de tenderregeling (inschrijvingsregeling) om samenwerking tussen verenigingen te bevorderen en om verenigingen te helpen bij ondersteuning en zoeken van vrijwilligers.

Cultuur

Cultuur die de stad laat bruisen en verwondert! Voor, door en met de inwoners van Weert en haar bezoekers.

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons beleidsplan van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Cultuur

We vinden het gezamenlijk vaak belangrijk dat we zaken meetbaar, concreet en nuttig maken. Niet alle zaken zijn echter gemakkelijk te meten of direct te concretiseren. Hoe meet je gevoelens en eigenschappen als enthousiasme, humor, vreugde, verdriet, geluk, verwondering, bezieling, treurnis, spontaniteit, verbazing en nieuwsgierigheid? Moet je dit willen meten en is dat altijd nodig? Cultuur draagt bij aan verbinding, ontmoeting en geluk en dat is wat ons betreft onmeetbaar en onbetaalbaar. Cultuur en erfgoed spelen een steeds prominentere rol in de ontwikkeling van een stad. Het is een belangrijke factor bij keuzes die mensen maken over wonen, werken en recreëren. Een stad met bijna 50.000 inwoners verdient volgens Weert Lokaal een uitgebreid en rijk cultureel leven met, door en voor haar inwoners. We hoeven hierbij als stad niet bescheiden te zijn. Met de verschillende instellingen, verenigingen, de nieuwe particuliere initiatieven, culturele broedplaatsen en met de plannen van de afgelopen periode toont Weert ambitie! Nu vol inzetten op de uitvoering.

VOLKSCULTUUR, ERFGOED EN IDENTITEIT

De afgelopen periode zijn er veel projecten en initiatieven ontstaan op het gebied van hedendaagse cultuur. Naast deze nieuwe vormen van cultuur richten wij ons als lokale partij ook op versterking van de kennis van lokale en regionale geschiedenis en volkscultuur. In 2018 start het van Hornejaar, waarin vele verenigingen initiatieven zullen ontplooien en één van de hoogtepunten een musical over Graaf van Horne zal zijn. Het van Hornejaar is de start van een grotere promotiecampagne voor de gemeente Weert. Weert – van Hornestad zegt iets over de stadswording en onze regionale identiteit. Samen met de verschillende historische organisaties (oa Aldenborgh en stadsgidsen) werken we aan de verdere bekendheid van deze geschiedenis op zowel (Eu)regionale als (inter) nationale schaal.

Kermis, carnaval/vastelaovundj, Huis van Sinterklaas en intocht van Sinterklaas zijn evenementen die veel publiek trekken en bij Weert horen. Deze evenementen blijven we ondersteunen. Voor wat betreft de carnaval/ vastelaovundj zullen we kijken naar een uitbreiding van ondersteunings-mogelijkheden om samenwerking tussen de verenigingen te bevorderen om dit feest vol traditie, dialect en historie te versterken.

ZICHTBAARHEID EN SAMENWERKING

Weert Lokaal wil de zichtbaarheid van Weert als bruisende cultuurstad versterken. Er zijn zoveel mooie bovenregionale evenementen en voorstellingen in Weert maar ze zijn helaas niet altijd bekend in de grotere regio. De culturele centrumfunctie die Weert daadwerkelijk heeft, moet verder versterkt en uitgedragen worden. Verder streven we naar meer verbindingen, ontmoetingen en samenwerkingsverbanden binnen en buiten de cultuursector. Belangrijk hierbij is dat we diverse doelgroepen bereiken met als doel een brede(re) toegankelijkheid van verschillende cultuuruitingen. Weert Lokaal vindt dat de cultuursubsidies van Rijk en Provincie eerlijker verdeeld moeten worden. Gezamenlijk met de andere Midden-Limburgse gemeenten zullen we ons hier sterk voor maken. Het afgelopen jaar is ons dat ook al gelukt door een brief met deze strekking naar Provinciale Staten te sturen.

MUNTTHEATER

Het Munttheater heeft ondanks turbulente jaren uitstekend gepresteerd. We willen het Munttheater nu ruimte bieden door de exploitatie te verhogen. Het theater kan zich dan weer vooral richten op de inhoud van theaterprogrammering en bijvoorbeeld relaties leggen tussen theater en maatschappelijke vraagstukken (bijv. (mantel)zorg, eenzaamheid, dementie). De uitstekende balans tussen regionale voorstellingen (van lokale verenigingen) en bovenregionale voorstellingen moeten we als centrumstad voor de regio kunnen blijven aanbieden. Daarnaast gaan we met omliggende gemeenten in gesprek om te kijken of een bijdrage aan het theater in Weert tot de mogelijkheden behoort.

BROEDPLAATSEN IN DE STAD

Veel waardering is er ook voor de verschillende broedplaatsen die er de laatste jaren zijn ontstaan. Cwartier is een bruisende plek vol starters, eetzaken, welzijnsinstellingen en een warenhuis. Een mooie nieuwe plek in Weert en bijna vol! Dit terwijl we vier jaar geleden nog nadachten over de invulling van het oude stadhuis… Theater de Huiskamer maakt van het Raphaëlpad een geweldige bruisende plek vol verrassing, creativiteit, experimenten en gezelligheid. De samenwerking met het Rick zien wij vol verwachting tegenmoet! En dan is er nog de geweldige plek die in de volksmond Perron 8 of Molenveldplein heet. Ook daar zijn de afgelopen jaren nieuwe initiatieven ontstaan (startende ondernemingen als de Verbinderij, de Brouwschuur, het Sparktechlab en allerlei nieuwe sportverenigingen). De relatie ten opzichte van andere ondernemingen in de stad moet bekeken worden en het thema doorstroming moet besproken worden.

CULTUUR: DIT HEBBEN WE BEREIKT

 • Weert neemt weer deel aan het Limburg Festival
 • Sinds 2017 is er structurele ondersteuning voor het Cultureel Lint. Een geweldige samenwerking tussen verenigingen, de culturele instellingen en vele vrijwilligers.
 • In 2016 werd Weert door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap aangewezen als Regenboogstad vanwege de vele initiatieven in het kader van de week van het Respect.
 • Er zijn allerlei initiatieven ondersteund op het gebied van Streetart (Hushoverbrug, Boshoverbrug, stroomhuisjes) en Breakdance.
 • Er is veel gedaan op het gebied van muziek, bands en evenementen. Zo is er meer aandacht voor muziekonderwijs op scholen (project DOOR! samen met de Provincie). Toppers uit Weert zoals de Hillbilly Moonshiners gingen naar één van de grootste festivals ter wereld, Sziget, en topkoor Giocoso haalde gouden medailles bij de European Choir Games in Riga.
 • Er is geïnvesteerd in de culturele basisinfrastructuur, de professioneel culturele instellingen die Weert rijk is en van Weert een centrumstad maken. Zo is er in het Munttheater geïnvesteerd (trekkenwand en nieuwe stoelen), in de Bosuil (nieuwe entree in 2018) en gaat het Rick naar een mooie, zichtbare nieuwe locatie aan het Raphaëlpad.
 • De lees- en studiezaal van het archief is ondergebracht bij Bibliocenter en Weert FM en ook het archief voldoet weer aan de standaardnormen.
 • Ook de koren, schutterijen, fanfares, harmoniën en andere culturele verenigingen zijn ondersteund.
 • Weert is penvoerder voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en heeft meer combinatiefunctionarissen cultuur ingezet voor de jeugd (zoals de cultuurcoach, de functionaris urban culture en de leesconsulent).
 • Kinderen die lid willen worden van een culturele vereniging maar dat niet kunnen betalen, zijn ondersteund door het Jeugdcultuurfonds.
 • Samen met de Provincie is Weert kartrekker in het aanvalsplan Cultuur voor Noord- en Midden-Limburg, regio’s die miljoenen euro’s minder cultuurgeld van de Provincie krijgen dan Zuid-Limburg. Resultaat hiervan is dat het festival DIEP gesubsidieerd wordt in het kader van talentontwikkeling en ontwikkeling tot cultuurplaninstelling.
 • De “routeplanner cultuur” is vastgesteld. Deze zal vanaf 2018 uitgevoerd gaan worden met onder andere een muziekcoördinator, culturele intermediair, presentatieruimte voor kunstenaars en een stadslab (waar creatieve denkers ingezet zullen worden bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken)
 • De voorbereidingen voor renovatie en vernieuwing voor Het Jacob van Horne museum zijn getroffen (het gebouw wordt in oorspronkelijke staat hersteld, inclusief gebruik van de zolder).
 • Op het gebied van Cultuurhistorie zijn er vele initiatieven geweest zoals de Open Monumenten Dagen, de Erfgoedprijs en de vele activiteiten van de Molenstichting, de Aldenborgh, de Paterskerk, Peel Maas en Kempen en het LGOG.
 • Er is veel aandacht voor historie in de Fysieke Ruimte (Lichtenberg, stadspark, gevelfonds, standbeeld van Horne vanaf 2018).
 • De kermis, het grootste evenement van Limburg, is versterkt qua organisatie.

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

 • Het Rick heeft op een goede manier de bezuinigingen doorgevoerd door op huisvestingskosten te korten. De openstaande eenmalige bezuiniging wordt kwijtgescholden.
 • We willen het Munttheater nu ruimte bieden door de exploitatie te verhogen.
 • Diversiteit: We blijven de ingeslagen weg als Regenboogstad inzetten en breiden de jaarlijkse week van Respect uit. Initiatieven vanuit de samenleving op dit gebied zullen ondersteund (blijven) worden.
 • Uitvoering routeplanner cultuur en dit bovenregionaal uitdragen
 • Uitvoering museumvisie en dit bovenregionaal uitdragen
 • Culturele verenigingen (o.a. schutterijen, harmonieën, fanfares, toneelverenigingen en koren) blijvend ondersteunen.
 • Uitbreiden van plekken van klein geluk (met muurschilderingen, geveltuinen, fruitbomen, bloemenmengsels; verrassingen in de openbare ruimte).
 • Regeldruk ten aanzien van creatieve broedplaatsen en nieuwe initiatieven versoepelen (bijvoorbeeld het gebied rondom Perron 8).
 • Verruiming openingstijden horeca in overleg met partners.
 • Filmhuis en filmcultuur versterken
 • Versterking van de kennis van lokale en regionale geschiedenis.
 • Blijvende ondersteuning Weerter cultuur zoals de kermis, carnaval/vastelaovundj, Sinterklaasfeesten en het dialect.
 • Betere zichtbaarheid van Weert als cultuurstad vol evenementen en voorstellingen.

Duurzaamheid & Natuur

We kijken naar de toekomst en zorgen ervoor dat Weert ook voor toekomstige generaties een prettige plek blijft om te zijn.

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons beleidsplan van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Duurzaamheid & Natuur

We kijken naar de toekomst en zorgen ervoor dat Weert ook voor toekomstige generaties een prettige plek blijft om te zijn. Als groene regio werken we in Weert samen met de vele vrijwilligers en natuurorganisaties aan de ecologische en cultuurhistorische waarden van het Weerter landschap. Weert Lokaal heeft zich zeer nadrukkelijk ingezet voor het verduurzamen en groener maken van onze stad. Op bepaalde momenten duidelijk zichtbaar, zoals tijdens de fruitbomen en struiken actie “Plant je eigen fruit”, maar ook kaderstellend zoals bij het ontwikkelen van een vernieuwende natuur- en landschapsvisie. Weert Lokaal wil ontmoeting in en gebruik van de openbare ruimte voor sport, spel, kunst, stadslandbouw, groen en ontmoeting vergroten. Daarnaast willen we een extra impuls geven aan de uitvoering van het beleidskader duurzaamheid en energie.

DUURZAAMHEID & ENERGIE

Energieneutraal zijn in 2050, staat beschreven in het door de raad vastgestelde beleidskader duurzaamheid. We zijn een goede weg ingeslagen de afgelopen jaren maar om grotere stappen te kunnen zetten zullen we structureel meer moeten investeren in energie-opwekking en energiebesparing samen met inwoners, bedrijfsleven, de lokale coöperatie Weert Energie, de regio en de Provincie. Duurzame ontwikkelingen dienen voor iedereen toegankelijk te zijn, onafhankelijk van inkomen.

Weert Lokaal wil dat Weert de vele innovaties en ontwikkelingen op het gebied van warmte (gasvrij is de toekomst), energie, cradle2cradle en klimaatbestendigheid op de voet blijft volgen en dat Weert haar voortrekkersrol in de regio blijft versterken. Het thema duurzaamheid zal verankerd moeten worden in alle beleidsvelden maar specifiek gekoppeld worden aan de portefeuilles openbare ruimte, vastgoed en economie.

INITIATIEVEN IN DE OPENBARE RUIMTE

De openbare ruimte is van ons allemaal en mag meer gebruikt worden voor ontmoeting, sport, spel en beweging. Een mooie, prettige openbare ruimte brengt rust en gemeenschapszin als je samen groene initiatieven ontplooit met je buurtgenoten of daarbuiten. Weert Lokaal wil samen met de inwoners werken aan een eetbare, groene, klimaatbestendige en duurzame stad. De gehele openbare ruimte behoort in de gemeentelijke organisatie nu tot het fysieke domein. Wij willen de openbare ruimte ook meer bezien vanuit het sociale domein. Het is een plek voor iedereen, voor ontmoeting en waar je prettig kunt verblijven. Parken, moestuinen, stadslandbouw, meer sport- en spelmogelijkheden, bankjes, kiosken, ontspanning (bbq, tafels), schilderingen, bloemen, openbaar fruit en leefstraten. Meer ruimte voor voetgangers, fiets en dier. Initiatieven in de openbare ruimte die dit bevorderen worden ondersteund. Goede voorbeelden zijn het calisthenicspark, het zintuigenpark, het Luuëkerpark, de Weijer op de Biest en de initiatieven in het kader van Heerlijk Weert. Sportpark St. Louis willen we graag “teruggeven” aan de wijk Groenewoud. Samen met de inwoners kunnen hier initiatieven ontplooid worden op o.a. het gebied van sport, spel, voedsel en ontmoeting. De hekken gaan in ieder geval weg zodat deze ruimte weer openbaar toegankelijk wordt en door de (wijk)bewoners gebruikt kan worden. We vinden het erg belangrijk dat bossen, water, openbare ruimte vrij toegankelijk blijft voor iedereen en dat zaken gratis openbaar toegankelijk blijven (voorbeeld kinderboerderij, zintuigenpark, Blauwe meertje en calisthenicspark). De openbare ruimte is van ons allemaal!

LANDSCHAP EN BIODIVERSITEIT

We voeren de projecten van onze landschapsvisie uit. Deze zetten vooral in op educatie (voedsel, molens, boerderij en cultuurhistorie), verwondering, ecologische en cultuurhistorische waarden en bewaren van gebiedseigen verhalen. Dit doen we samen met onze partners. Deze partners komen samen bij het Natuur- en Milieucentrum. Dat centrum verdient een renovatie/uitbouw om dit te kunnen realiseren en om te professionaliseren. Het bevorderen van biodiversiteit is in alle beleidsvelden die over openbare ruimte en landschap gaan een belangrijk thema. Dit geldt voor biodiversiteit in de stad, de wijken, dorpen en het buitengebied. Met kleine aanpassingen in plantsoenen kan bijvoorbeeld al veel worden gedaan voor bijen, vogels en vlinders. Een beleidsnota met inventarisatie en uitvoeringsprogramma puur gericht op “het bevorderen van biodiversiteit in wijk en dorp” is gewenst.

LANDBOUW

Op het gebied van landbouw zijn nog vele stappen te zetten. Weert Lokaal pleit voor het opstellen van een landbouwvisie waarbij ook gekeken wordt naar gezondheidsaspecten van wonen in het buitengebied in relatie tot dieraantallen, uitstoot van fijnstof en geur. We pleiten dus voor een goede balans tussen mogelijkheden tot agrarisch ondernemen en gezondheid, landschap en biodiversiteit. De overlegstructuur met de Limburgse Land- en tuinbouwbond (LLTB), de Provincie en de milieufederatie, genoemd “Schone Stallen” biedt hiervoor een goede basis.

GROENE STADSRANDZONE

Het project stadsrandzone Weert-Zuid wordt uitgevoerd in het kader van de landschapsvisie samen met de Provincie, Natuurmonumenten en het Waterschap. Geld vanuit de landschapsvisie en het Kwaliteitsfonds buitengebied wordt ingezet voor deze natuurlijke overgangszone vanuit de wijken Graswinkel, Moesel en Keent naar het buitengebied ten zuiden van de Ringbaan. Met inwoners van deze wijken wordt dit gebied ingericht en de eerdere wensen met betrekking tot een voedselbos, feest- en herdenkingsbos en speelbos (vooral gewenst door de scoutinggroepen) worden in dit project meegenomen. Belangrijk aandachtspunt is een veilige oversteekmogelijkheid vanuit de wijken Graswinkel, Moesel en Keent naar deze groene stadsrandzone.

DUURZAAMHEID EN NATUUR: DIT HEBBEN WE BEREIKT

 • Vastgestelde landschapsvisie en uitvoer projecten met groene en cultuurhistorische partners.
 • Inzaaien en uitdelen van bloemenmengsels op verschillende plekken in Weert.
 • Projecten van Heerlijk Weert waaronder: geveltuinenactie, vouchers groene daken, afkoppelen regenwater, bewustwording creëren d.m.v. klimaatfilm Before the Flood openbare watertappunten (NMC en Raphaëlpad) enz.
 • Bijenconvenant in samenwerking met Imkervereniging Ambrosius en het NMC.
 • Ontmoedigen van oplaten ballonnen.
 • Hanging baskets met bloemen in de stad.
 • Meer E-laadpalen.
 • Europese subsidieproject See2Do waarbij middels warmtescans zichtbaar gemaakt wordt waar energielekkages zijn.
 • Samenwerking met lokale energiecoöperatie inzake coöperatief zonnepark Altweerterheide en windpark “de Grijze Heide”.
 • Zoveel mogelijk gemeentelijke panden zijn en worden verduurzaamd (energieopwekking en energiebesparing).

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

 • Nieuwe extra impuls geven aan de uitvoering van het beleidskader duurzaamheid en energie door duurzaamheid te integreren in de verschillende beleidsvelden en structureel extra te investeren in duurzame ontwikkeling.
 • Warmtevisies per wijk in samenwerking met de Provincie.
 • Uitbreiding en professionalisering Natuur en Milieucentrum de Ijzeren Man
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van het coöperatieve zonnepark in Altweerterheide en de ontwikkeling van het coöperatieve windpark genaamd “Windpark Weert”.
 • Opstellen landbouwvisie
 • Stadsrandzone Weert-Zuid ontwikkelen.
 • Uitvoering projecten in het kader van de landschapsvisie
 • Investeren in het bevorderen van biodiversiteit in wijken, dorpen, stad en buitengebied
 • Leefstraten waar meer ruimte is voor voetgangers, fiets en dier.
 • Ondersteunen van initiatieven in het kader van de beleefbaarheid en het gebruik van de openbare ruimte voor sport, spel, kunst, voedsel, groen en ontmoeting.
 • Sportpark St. Louis herontwikkelen in samenspraak met inwoners van de wijk Groenewoud.

Leefbaarheid

We staan dicht bij de inwoners en werken wijkgericht.Leefbaarheid bevorderen we samen.

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons beleidsplan van Weert Lokaal voor komende raadsperiode. Leefbaarheid

Leefbaarheid bevorderen we samen met de inwoners van de wijken en dorpen. Wijk- en dorpsraden spelen hierbij een belangrijke rol. De dorps- of wijkbewoners weten het beste wat er in hun straten leeft. Door intensiever samen te werken kunnen we beter inspelen op veiligheidsaspecten en verbeterpunten, van groot belang voor een goede leefbaarheid. Het afgelopen jaar is het fonds burgerinitiatieven in het leven geroepen. Een experiment, geïnitieerd door Weert Lokaal, om unieke en vernieuwende initiatieven van Weertenaren te ondersteunen. Dit bleek een groot succes. Om lokale initiatieven gemakkelijker tot bloei te laten komen in wijken en dorpen wil Weert Lokaal experimenteren met eigen budgetten voor vertegenwoordigers van wijken en dorpen.

WIJKTEAMS

Tijdens de bezuinigingen in 2015 is ook bezuinigd op het onderhoud aan stoepen. Daarnaast is als gevolg van grotere bomen de wortelopdruk toegenomen in veel wijken en dorpen. Dit heeft negatieve gevolgen gehad voor de staat van de stoepen. Weert Lokaal heeft de afgelopen twee jaar actief ingezet om meer geld vrij te maken voor het onderhoud van de stoepen. Dit is gelukt en de afgelopen periode zijn veel stoepen weer recht gelegd. Echter het onderhoud is op veel plaatsen nog noodzakelijk en dit verdient blijvende aandacht. Om deze aandacht te blijven houden, dicht bij onze inwoners, ziet Weert Lokaal graag weer wijkteams of wijkbrigades geïntroduceerd worden. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het stoep- en groenonderhoud in het dorp of de wijk. Zij staan dichter bij de mensen en zijn makkelijker bereikbaar.

Ook de wijk- en dorpsraden zijn voor de gemeente van essentieel belang. Ze zijn een belangrijke gesprekspartner van de gemeente. De wijk- en dorpsraden kunnen doorgeven wat er speelt en zo problemen vroegtijdig agenderen. Weert Lokaal wil experimenteren met eigen budgetten voor vertegenwoordigers van wijken en dorpen, om te zien of zo lokale initiatieven gemakkelijker tot bloei komen.

BURGERPARTICIPATIE

In de afgelopen jaren zijn veel grote en kleinere projecten uitgevoerd. In toenemende mate gebeurt dit in samenspraak met de inwoners. Voorbeelden zijn het activiteitenterrein op Laar, de herinrichting van het Bassin en de Beekstraat en het aanvalsplan armoede. Volgens Weert Lokaal kan dit altijd beter door de omwonenden in een nog vroeger stadium mee te laten denken over het plan van aanpak van de projecten. We vinden het belangrijk dat ook de inwoners te horen die zich minder snel melden. Weert Lokaal staat daarom ook open voor nieuwe vormen van burgerparticipatie.

JONGERENRAAD

Als gemeente bedenken we allerlei activiteiten voor jongeren in Weert, maar dikke kans dat onze jeugd daar zelf ook wel wat over te zeggen wil hebben. Tijd om de Jongerenraad Weert nieuw leven in te blazen. Maar dan wel op een manier waarop de Jongerenraad ook daadwerkelijk advies kan geven over beleids- en organisatieontwikkelingen die jongeren aangaan. Bijvoorbeeld door het opzetten van een lokale jeugdagenda, met onderwerpen als pesten, aanpak jeugdwerkeloosheid, uitgaan in Weert, evenementenbeleid enz.

BOMEN

De bestaande groenstructuur is zeer bepalend voor de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in Weert. Het groen is een onmiskenbaar element in onze gemeente.

Bomen maken een belangrijk onderdeel uit van dit groen. De Weerter bomenrijkdom en de daarmee samenhangende flora en fauna hebben een positieve invloed op het welzijn van de bewoners en bezoekers aan Weert. Het is van belang de groenblauwe structuur goed te beheren en waar mogelijk te versterken.

Weert kent veel oude, mooie wijken en dorpen. Bij het ontstaan van deze wijken zijn ook de bomen aangeplant. Deze bomen zijn inmiddels uitgegroeid tot waardevolle, grote bomen die een prominente plek bezetten in de straten. Deze bomen en de omgeving van deze bomen kennen een toenemende onderhoudsbehoefte. Tevens is in het verleden soms niet de juiste type boom geplant. Het bomenbestand in de wijken uit de jaren ’50, ’60 en ’70 is de komende jaren aan vervanging toe om een gezond bomenareaal te kunnen behouden en te kunnen blijven genieten van het Weerter groen.

VEILIGHEID

De verkeersveiligheid neemt al jaren toe in Nederland en ook in Weert, maar het verdient onze blijvende aandacht. De 30 km zones in onze wijken en dorpen zijn jaren geleden geïntroduceerd, maar de wegen zijn hierop nog niet in alle gevallen ingericht. Met name in de buurt van maatschappelijk voorzieningen, zoals scholen en verzorgingstehuizen is het belangrijk dat snelheidsremmende maatregelen getroffen worden om de veiligheid te waarborgen. Veiligheid in wijken dorpen is van groot belang voor een goede leefbaarheid. Leefstraten kunnen dit bevorderen. Verder is de algemene veiligheid in wijken dorpen de laatste tijd flink verbeterd. Door goede samenwerking met de partners (politie, OM, brandweer) én de inwoners willen we dit resultaat vasthouden.

SPEELTUINEN

Een kindvriendelijke buitenruimte waar kinderen fijn kunnen spelen is belangrijk voor alle inwoners van de gemeente. Het draagt eraan bij dat kinderen spelenderwijs gezond kunnen ontwikkelen. Ruimte voor spelen en sporten vergroot de leefbaarheid van een buurt. En het bevordert integratie, sociale cohesie en veiligheid. Weert is rijk bedeeld met speeltuintjes. Het gaat Weert Lokaal ook om de kwaliteit van deze speelruimten. Weert Lokaal wil inzetten op een goede verdeling van de speelruimten in combinatie met een goede kwaliteit. We willen de behoefte opnieuw in kaart brengen en de uitvoering samen met de omwonenden realiseren. De behoefte zal van onderop bepaald worden.

BURGERINITIATIEVEN

Het afgelopen jaar is het fonds burgerinitiatieven in het leven geroepen. Een experiment, geïnitieerd door Weert Lokaal, om unieke en vernieuwende initiatieven van Weertenaren te ondersteunen. Iedere Weertenaar, van jong tot oud, kan gebruik maken van dit fonds. De gemeente heeft veel aanvragen mogen ontvangen en er zijn al een groot aantal in uitvoering. Ook initiatieven die niet voldeden aan de criteria zijn vaak verder geholpen. Gezien het animo en de goede initiatieven vanuit verschillende groepen in onze Weerter samenleving, wil Weert Lokaal dit fonds voortzetten en de criteria versoepelen.

WATEROVERLAST EN DROOGTE

Weert is in 2016 en 2017 geteisterd door hevige regenval waarbij op diverse plaatsen wateroverlast is ontstaan. Door de klimaatverandering zullen deze regenbuien vaker gaan voorkomen, maar zullen ook langere periodes van droogte zich voordoen. Zaak dus om ons daarop zo goed mogelijk voor te bereiden.

Eind 2016 heeft de gemeente een kwetsbaarheidsscan uitgevoerd om de effecten van wateroverlast, droogte en hitte in Weert in kaart te brengen. De scan laat zien waar maatregelen noodzakelijk zijn en op welke wijze deze kunnen worden uitgewerkt. In de komende periode is het van belang om deze maatregelen daadwerkelijk tot uitvoering te brengen samen met de omwonenden. De meest kwetsbare locaties krijgen voorrang. In 2017 is de stimuleringsregeling Afkoppelen hemelwater ingevoerd met wisselend succes. De gemeente koppelt het regenwater af van de riolering om de capaciteit van het riool te vergroten. Echter een groot deel van de oppervlakte is eigendom van particulieren. Middels de regeling stimuleren we deze particulieren om ook hun steentje bij te dragen aan het verminderen van de wateroverlast. Het is een gezamenlijk probleem waar alleen een gezamenlijke oplossing voor bestaat. We willen daarom de criteria voor deze regeling versoepelen zodat meer inwoners hiervan gebruik gaan maken.

LEEFBAARHEID: DIT HEBBEN WE BEREIKT

 • Het fonds burgerinitiatieven is gerealiseerd met veel succesvolle projecten
 • Meer geld beschikbaar voor verbeteren trottoirs
 • Goede afspraken gemaakt over de rolverdeling tussen wijk- en dorpsraden en de gemeente
 • Diverse speeltuinen zijn opgeknapt op initiatief van omwonenden
 • Diverse maatregelen zijn getroffen om de wateroverlast te beperken
 • Inwoners worden steeds meer betrokken bij diverse projecten
 • Verbetering veiligheid door buurtpreventie en app’s samen met inwoners

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

 • Een nieuwe jongerenraad met een lokale jeugdagenda, jongeren verdienen een stem in de politieke besluitvorming.
 • Het fonds burgerinitiatieven voortzetten en de criteria versoepelen.
 • Mogelijkheden onderzoeken om openbare toiletvoorziening te regelen in centrum van Weert.
 • Onderhoudsteams terugbrengen in de wijken en dorpen als contactpersoon voor de inwoners in wijken en dorpen.
 • Goede verdeling van speelruimten van goede kwaliteit realiseren in samenwerking met omwonenden.
 • Veiligheid bevorderen in 30 km zones in wijken en dorpen.
 • Verplaatsing milieuhinderlijke bedrijven in de wijk (Swinnen op Leuken).
 • Vervangen van bomen om een gezond bomenareaal te behouden voor de toekomst.
 • Wateroverlast effectief bestrijden en gerichte maatregelen nemen om wateroverlast en droogte zoveel mogelijk te beperken.
 • Experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie.
 • Functie van buurthuizen en wijkgebouwen, zoals op Moesel, voor de wijken en dorpen behouden.

Slotwoord

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn we de grootste partij geworden en we hebben met 8 raadsleden en 2 wethouders een zeer groot deel van ons toenmalige beleidsplan weten te realiseren. We hebben dat gedaan samen met inwoners van onze gemeente en met maatschappelijke partners en daar zijn we deze partners dan ook dankbaar voor. Wij vinden dat het goed gaat in Weert maar we zien ook altijd ruimte voor groei en verbetering. We willen er niet omheen draaien: wij willen de komende vier jaar een vervolg geven aan onze plannen. We zijn betrokken bij Weert en houden van onze stad en dorpen. Weert, haar inwoners en bezoekers zijn ons gezamenlijk belang.

We hebben de afgelopen jaren prettig samengewerkt met elkaar, het college, de raad en de inwoners van Weert. Weert Lokaal is klaar voor de verkiezingen op 21 maart en onze kandidaten en leden willen zich de komende vier jaar weer voor meer dan 100% inzetten voor onze gemeente. Een gemeente waar veel mooie initiatieven ontplooid worden. Waar we kritisch zijn en blijven, maar waar we eigenlijk allemaal erg trots op (mogen) zijn. Waar het debat open gevoerd wordt en er respect is voor elkaars mening. Waar we ons samen inzetten voor tevreden inwoners die zich goed voelen in hun wijk en dorp. We geloven dat Weert Lokaal hierin een belangrijke rol heeft gespeeld en ook gaat spelen. Wij willen die rol graag op ons nemen want: wij houden van Weert!

Hartelijke groeten,

Weert Lokaal

Volg Weert Lokaal
Blijf op de hoogte en volg ons via de Socials »

Volg Weert Lokaal via de Socials
                    
Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo:Blok56.nl
Email:info@blok56.nl
Telefoon:+31 (0) 495 623 646
Scroll naar top