Weert Lokaal | Politieke partij Weert

LogoWeertLokaal2Op woensdag 25 februari a.s. kunt u weer een openbare raadsvergadering van de Gemeente Weert bijwonen. Deze begint om 19:30 in de raadszaal van het stadhuis. De stukken die aan de orde zullen komen liggen ter inzage in de leeszaal van het stadhuis of via: Voorlopige agenda 25-02-2015

De raadsvergadering is ook live te volgen via het TV kanaal van Weert FM of via internet www.weertfm.nl

U bent van harte welkom.

Agenda:

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Spreekrecht
 • Mededelingen
 • Vaststellen Notulen raadsvergadering 28 januari
  • Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 januari

Hamerstukken

 • Auditcommissie
 • Meervoudig onderhandse aanbesteding 4 jarig contract met de accountant
 • Ter beschikking stellen eenmalige middelen WMO transformatie
 • Bestemmingsplan Wijfelterbroekdijk 65 Weert

Bespreekstukken

 • Beschikbaar stellen kredieten Integrale Kind Centra Leuken en Laar
 • Vaststellen Bestemmingsplan Woongebieden 2014 Weert
 • Informeren besluitvorming forensenvergoeding Burgemeester J. Heijmans (C-stuk)
 • Onder voorwaarden instemmen Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Limburg-Noord
  • Instemmen concept reactiebrief
 • Aanwijzen wethouder tot lid Algemeen Bestuur BsGW (C-stuk)

Raadsinformatie bespreekstukken

 • Lijst aan raad gericht brieven 1 t/m 26 januari 2015.
  • Kennisneming ingekomen brieven
 • Lijst aan raad gericht brieven waarover het college nog een voorstel moet doen
  • Kennisgeving aannemen voornoemde lijst
 • Kennisnemen van:
  • Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2015
  • Overzicht begrotingsuitkomsten 2015
  • Overzicht reserves en voorzieningen 2015