Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Martijn_vdHeuvelIn de raadsvergadering van 25 februari 2015 is unaniem besloten een auditcommissie in te stellen.
Dit is de uitwerking van één van de moties die Weert Lokaal heeft ingediend bij de begrotingsbehandeling 2015. In deze motie roept Weert Lokaal het college op een auditcommissie in te stellen om de informatievoorziening naar de gemeenteraad te verbeteren en de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken.

De gemeenteraad ontbeerde een overlegplatform waarin aan de voorkant van besluitvormingsprocessen sturing kan worden gegeven en waarmee op regelmatige basis contacten met de gemeentelijke accountant kunnen plaatsvinden. De auditcommissie kan in belangrijke mate bijdragen aan verbeterde communicatie tussen raad, college, accountant, rekenkamer en de afdeling financiën. Deze commissie zal de raad intensief en structureel adviseren in haar kaderstellende en controlerende taken betreffende het toezicht op interne beheersing, bedrijfsvoering en financiën.

Met het instellen van de auditcommissie worden de Commissie Onderzoek Jaarrekening en het Breed Financieel Overleg opgeheven. Van iedere fractie is een raadslid of een commissielid-niet-raadslid benoemd tot lid van de auditcommissie. Voor Weert Lokaal zal Martijn van den Heuvel zitting nemen.
Martijn van den Heuvel