Weert Lokaal dringt aan op strikte handhaving en naleving van beleidskaders voor huisvesting van internationale werknemers.

Recentelijk heeft de Adviesraad Migratie een adviesrapport uitgebracht, “Geen Derderangsburger”, waarin gewezen wordt op de risico’s voor gedetacheerde arbeidsmigranten en de Nederlandse samenleving.

In Weert heeft de gemeenteraad in 2008 een beleidsnota “Huisvesting Internationale Werknemers” vastgesteld, die in 2018 en 2020 is herzien.

In deze nota is overeengekomen dat er in Weert drie grootschalige locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers worden gefaciliteerd: Industrieweg in Stramproy (reeds gerealiseerd), Dr.Scheapmanstraat (nog niet gerealiseerd) in Weert, en Kelvinstraat (nog niet gerealiseerd) in Weert. Daarnaast zijn er kaders vastgesteld voor kamerverhuur, met een maximum van vijf personen, en huisvesting op agrarische bedrijven onder bepaalde voorwaarden. Een van deze voorwaarden is dat de initiatiefnemer een beheerder moet aanstellen die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de huisvesting en als contactpersoon fungeert voor bewoners, omwonenden en de gemeente.

Naar aanleiding van ontvangen signalen heeft Weert Lokaal tijdens de begrotingsbehandelingen van 2023 en 2024 het college verzocht om in gesprek te gaan over de ongewenste effecten van de huisvesting van internationale werknemers. Er zijn echter nieuwe ontwikkelingen waardoor dit onderwerp nog urgenter wordt. We constateren dat bedrijven in de leisure- en recreatiesector in Weert ook internationale werknemers huisvesten, terwijl hier duidelijke kaders zijn vastgesteld voor slechts drie locaties en niet vijf.

Op basis van de vastgestelde risico’s door de Adviesraad Migratie en de afspraken van de gemeenteraad, stelt Weert Lokaal de volgende vragen aan het college:

  • Is het college op de hoogte van het feit dat er in Weert bedrijven in de leisure- en recreatiesector ook internationale werknemers huisvesten?
  • Hoe verhoudt dit zich tot de afgesproken kaders in de beleidsnota “Huisvesting Internationale Werknemers”?
  • Welke interventies op het gebied van handhaving worden er gepleegd als er buiten de gestelde kaders constructies worden verzonnen om internationale werknemers te huisvesten?
  • Hoe wordt er gecontroleerd op de naleving van de duidelijke kaders die de raad heeft afgesproken met betrekking tot beheer en toezicht?
  • Hoe gaat het college om met illegale kamerverhuur? Weert Lokaal heeft signalen ontvangen dat aan initiatiefnemers eerst de mogelijkheid wordt geboden om de situatie te legaliseren, terwijl zij in overtreding zijn. Wat vindt het College hiervan?
  • Hoe gaat het college om met situaties waar sprake is van uitbuiting van mensen? Ook hiervan hebben we signalen ontvangen. Zijn we als gemeente voldoende uitgerust om deze situaties adequaat aan te pakken?
  • Als blijkt dat het huisvesten van internationale werknemers puur als een verdienmodel wordt ingezet. Heeft het college een beeld van wat dit betekent voor de voorzieningen in Weert?
  • Is de portefeuillehouder bereid om op korte termijn met de commissie- en raadsleden hierover in gesprek te gaan?

Fractievoorzitter Weert lokaal

Jurrella Kleinmoedig