Weert Lokaal dringt aan op verbeteringen in het evenementenbeleid van Weert.

Op 26 juli van het afgelopen jaar heeft Weert Lokaal artikel 40-vragen gesteld met betrekking tot ontvangen signalen over het aanvraagproces voor evenementenvergunningen.

Als gevolg hiervan heeft Weert Lokaal, in samenwerking met diverse evenementenorganisaties, een constructief gesprek gevoerd met de portefeuillehouder. Tijdens dit overleg werden zowel frustraties als verschillen in inzichten besproken.

Vervolgens is de evenementenkalender geïntroduceerd, waarbij evenementenorganisatoren verplicht zijn een vooraankondiging te doen van hun evenement. Deze transparante aanpak heeft niet alleen geleid tot duidelijkheid in het proces, maar ook tot een betere spreiding van evenementen binnen de gemeente Weert. De feedback op deze kalender is overwegend positief geweest.

Desondanks blijkt uit recente gesprekken dat niet alle knelpunten zijn opgelost, wat een negatief effect heeft op bepaalde evenementen in Weert. Weert Lokaal zet zich in voor een aantrekkelijk evenementenbeleid in onze stad. Daarom is in het coalitieprogramma overeengekomen dat er één aanspreekpunt komt en dat de regeldruk wordt verminderd. Een dergelijk beleid is essentieel om onze doelen als gemeente, namelijk het aantrekken en behouden van bedrijven en bewoners en het zijn van een centrumgemeente, te realiseren.

Om deze redenen zal Weert Lokaal tijdens de raadsvergadering van 8 mei 2024, de volgende vragen aan het college stellen:

  • Is het college op de hoogte van het feit dat een belangrijk evenement voor Weert  Ban Topa Party, dit jaar niet zal plaatsvinden en wat vindt het college van deze ontwikkeling?
  • Is het college ervan op de hoogte dat verschillende organisaties moeite hebben met het opstellen van een veiligheidsplan en daarbij het meedenkend vermogen en de flexibiliteit van de gemeente missen? Hoe verhoudt dit zich tot het doel om de regeldruk te verlagen?
  • Welke rol vervult de evenementencoördinator tijdens het aanvraagtraject voor evenementenorganisatoren?
  • Is het college op de hoogte van het feit dat sommige organisatoren overwegen geen evenementen meer in Weert te organiseren vanwege het stroeve vergunningsproces?
  • Op welke wijze vindt de afstemming van aanvullende diensten plaats, zoals het regelen van een bezemwagen voor het schoonhouden van een evenemententerrein? Denkt de gemeente hierin mee of is dit de verantwoordelijkheid van de organisatie?
  • Is de portefeuillehouder bereid om vóór het zomerreces met de commissie- en raadsleden in gesprek te gaan over dit onderwerp? Gezien de bestaande mismatch in verwachtingen tussen partijen, Weert Lokaal streeft ernaar om tijdig (voor het vaststellen van de evenementenkalender 2025) ongewenste effecten bij te sturen voordat evenementenorganisatoren besluiten de handdoek in de ring te gooien.

Fractievoorzitter Weert Lokaal

Jurrella Kleinmoedig