nov 03

Samenvatting uitkomsten begrotingsbehandeling 2017 Weert Lokaal

raadszaal-weertDe begrotingsbehandeling voor 2017 gaat de boeken in als een succesvolle vergadering voor Weert Lokaal met 5 aangenomen amendementen en 1 aangenomen motie, allen unaniem aangenomen door de raad. Hierbij in het kort een omschrijving van onze eigen moties en amendementen en een opsomming van de mee ingediende of gesteunde moties en amendementen. 

Moties en amendementen Weert Lokaal 
We zetten maximaal in op groen: de bezuiniging op het groen, de bermen en plantsoenen, wordt bijna geheel teruggedraaid voor 2017 en 2018. De blokhagen blijven, dus niet overal gras in de directe leefomgeving. Verder is de bezuiniging geschrapt op onderhoud en klein onderhoud van straatbomen en wordt het onderhoud van stoepen als extra prioriteit toegevoegd. We hebben extra aandacht gevraagd voor veilige en aantrekkelijke fietsverbindingen, voor het groot onderhoud recreatieve fietsroutes en er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van optimalisering van de fietsinfrastructuur in Weert. Het sociaal cultureel fonds wordt voortgezet in 2017, bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen vermogen voor het verschaffen van een bijdrage in de kosten van cultuur, educatie, sport en het voorkomen van een sociaal isolement. We hebben ons ingezet voor het behouden van de rijtesten voor mensen met een beperking of gezondheidsprobleem voor Weert en omgeving, en voor het behoud van het cultureel lint.   Lees verder

jul 27

MOTIE: Project Professionals in opleiding – aangenomen!

De volgende motie van Weert Lokaal werd aangenomen in de raadsvergadering van 22 juli 2016.

Onderwerp: Project Professionals in opleiding (PIO project Prio 10)

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 22 juli 2016,

Overwegende dat:

  • Het PIO project bedoeld is om ook hoger opgeleide jongeren een kans te bieden op de arbeidsmarkt en te binden aan onze stad.
  • Het daarnaast onderdeel zou moeten zijn van het talentmanagement als onderdeel van HRM beleid van de gemeentelijke organisatie.
  • Deze jongeren vaak verfrissende ideeën met zich mee brengen.
  • Deze jongeren als een welkome aanvulling gezien kunnen worden op beleidsterreinen waar personele knelpunten voorkomen.

Draagt het college op:

  • Om het PIO project in de huidige grootte blijvend te integreren in het personeelsbeleid van de organisatie onder de noemer talentmanagement.
  • Dit project te koppelen aan Gemeentelijke projecten waar, al dan niet tijdelijk, meer inzet nodig is.
  • Om bij de selectie van PIO’s de voorkeur te laten uitgaan naar professionals uit Weert indien mogelijk.

en gaat over tot de orde van de dag,

Fractie Weert Lokaal,
Carla Jacobs- Verstappen