Weert Lokaal | Politieke partij Weert

raadszaal-weertDe begrotingsbehandeling voor 2017 gaat de boeken in als een succesvolle vergadering voor Weert Lokaal met 5 aangenomen amendementen en 1 aangenomen motie, allen unaniem aangenomen door de raad. Hierbij in het kort een omschrijving van onze eigen moties en amendementen en een opsomming van de mee ingediende of gesteunde moties en amendementen. 

Moties en amendementen Weert Lokaal 
We zetten maximaal in op groen: de bezuiniging op het groen, de bermen en plantsoenen, wordt bijna geheel teruggedraaid voor 2017 en 2018. De blokhagen blijven, dus niet overal gras in de directe leefomgeving. Verder is de bezuiniging geschrapt op onderhoud en klein onderhoud van straatbomen en wordt het onderhoud van stoepen als extra prioriteit toegevoegd. We hebben extra aandacht gevraagd voor veilige en aantrekkelijke fietsverbindingen, voor het groot onderhoud recreatieve fietsroutes en er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van optimalisering van de fietsinfrastructuur in Weert. Het sociaal cultureel fonds wordt voortgezet in 2017, bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen vermogen voor het verschaffen van een bijdrage in de kosten van cultuur, educatie, sport en het voorkomen van een sociaal isolement. We hebben ons ingezet voor het behouden van de rijtesten voor mensen met een beperking of gezondheidsprobleem voor Weert en omgeving, en voor het behoud van het cultureel lint.  

Mee ingediende en gesteunde moties en amendementen
Een ander belangrijk onderwerp waar Weert Lokaal mede voor heeft gezorgd is de verlaging van de OZB, deze belasting stijgt niet in 2017. Dit komt bovenop de lagere lasten voor de afvalstofheffing, dit betekent dat alle huishoudens in Weert er op vooruit gaan in 2017. Ook hebben we er mede voor gezorgd dat de bladkorven weer terug worden geplaatst zoals we gewend waren. Daarnaast is de opdracht meegegeven aan het college om in 2017 te komen met een aanvalsplan armoedebestrijding.

Naast bovenstaande onderwerpen hebben we tevens de volgende onderwerpen mee ingediend of gesteund;

 • het plaatsen van een zebrapad aan de Graafschap Hornelaan, 
 • het vergroten van de toegestane planvoorraad voor Weert bij de provincie Limburg, 
 • het uitvoeren van een nader onderzoek naar een veilige fietsverbinding tussen Laar/ Laarveld en Molenakker,
 • het opstellen van een plan om alle rotondes zo veel mogelijk te voorzien van (semi-) vrijliggende fietspaden,
 • het ontwikkelen van een visie ten aanzien van de winkelstrips in Weert, 
 • het onderzoeken van de mogelijkheden mbt een zwerfvuil vrije leefomgeving met de nadruk op het educatieve aspect,
 • het kijken naar initiatieven die een op een begeleiding naar werk bieden,
 • het toevoegen van de donatie aan de post onvoorziene uitgaven voor de jeugdzorg, 
 • een alternatief voor het sociaal cultureel fonds, 
 • het verstrekken van het minimumloon aan jongeren die werken voor de gemeente Weert in plaats van jeugdloon, 
 • het maken van een toilet en keukenblok in de St. Jansmolen Stramproy, 
 • het SMART formuleren van sport- en beweegdoelstellingen, 
 • het conserveren van de onlangs gevonden waterput op de markt, 
 • het verlagen van de toeristenbelastingtarieven voor campings, 
 • de focus op de kerntaken waarbij kwaliteit leidend is, 
 • het maken van een zogenaamd dashboard van de begroting en voor het maken van infographics van de begroting. 
 • het verstrekken van een jaarlijkse bijdrage aan de Stichting VAC voor advisering rondom de woningbouw en de woonomgeving, 

Mooie resultaten waarvoor wij onze collega’s van de raad, het college, de ambtenaren en onze inwoners willen bedanken voor hetgeen we in de afgelopen tijd, ondanks de lastige omstandigheden, hebben bereikt op het gebied van duurzaamheid, cultuur, sport, zorg en financiën. We zijn trots op onze stad, kijken met een goed gevoel naar de toekomst en zullen dat zeker ook uit blijven dragen!