Weert Lokaal | Politieke partij Weert

imageIn de vergadering van 20 juli 2016 diende Weert Lokaal een motie in voor de criteria te formuleren voor het fonds ondersteuning burgerinitiatieven. Deze motie werd unaniem gesteund door de SP, VVD, CDA, D’66, PvdA en DUS Weert.

 

MOTIE

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 20 juli 2016,

Overwegende dat:
Er een raadsvoorstel ligt om Mijn straat Jouw straat in de huidige vorm te stoppen;

  • Uit de evaluatie van MSJS blijkt dat dat de conclusie om te stoppen met MSJS door alle partijen wordt onderschreven;
  • De wijk- en dorpsraden meer speelruimte en minder bemoeienis willen van de overheid;
  • Dat het college met het voorstel beoogt de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid neer te leggen bij de gemeenschap hetgeen overeenkomt met de beginselen van burgerparticipatie en
    de wens van de wijk- en dorpsraden volgens de evaluatie;
  • De gemeenteraad in de begroting 2016 een fonds ondersteuning burgerinitiatieven heeft geprioriteerd ad € 62.500 per jaar. Het fonds is bedoeld om goede initiatieven van zowel wijk-en dorpsraden en inwoners te ondersteunen;
  • Dit fonds daarmee een goede invulling geeft aan de beginselen van burgerparticipatie: initiatieven en hiermee een betere invulling kan zijn dan MSJS;
  • Dit fonds tot op heden onvoldoende onder de aandacht is gebracht bij zowel wijk-en dorpsraden als inwoners;
  • In de begroting 2016 de volgende tekst staat opgenomen: om de sociale cohesie en de ‘ontmoeting’ te stimuleren zullen criteria moeten worden geformuleerd waaraan de initiatieven kunnen worden getoetst;
  • Deze criteria nog niet zijn geformuleerd door het college en geformaliseerd door de gemeenteraad.

Draagt het college op:
Voor 1 december 2016 de criteria te formuleren voor het fonds ondersteuning burgerinitiatieven en deze in de raadscyclus van december ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad zodat tijdig (lees: 1 januari 2017) een beter alternatief aanwezig is voor MSJS,

en gaat over tot de orde van de dag,

Fractie Weert Lokaal,

M. van den Heuvel