Zorg & Participatie – Zorg voor alle Weertenaren garanderen

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons verkiezingsprogramma van Weert Lokaal voor komende raadsperiode.

Zorg & Participatie

Zorg voor alle Weertenaren garanderen en meer verbindingen leggen tussen sport, cultuur, welzijn, zorg en participatie.

“Een van de grootste uitdagingen van de afgelopen vier jaar was de 3-Decentralisaties in het sociale domein: de verschuiving van zorgtaken waarbij de gemeente een grotere regierol kreeg bij zorg, werk en jeugdhulp. In veel steden heeft deze verandering voor veel problemen gezorgd, maar gelukkig niet in Weert. Sterker nog, we gaan zelfs voor een verbetering en verbreding van het thuiszorgaanbod en vermindering van eigen bijdrage op de thuiszorg. Belangrijkste is dat zorginstellingen veel meer samen zijn gaan werken, in plaats van afzonderlijk van elkaar. Ook is er een andere aanpak gekozen waarbij meervoudige problemen binnen gezinnen vanuit verschillende afdelingen worden besproken en aangepakt.”

Weert Lokaal ziet kansen om het nog beter te doen, door nog intensiever samen te werken, en te kijken hoe we de verbindingen kunnen versterken tussen WMO, Jeugdzorg en de participatiewet. Daarbij worden ook heel nadrukkelijk verbindingen met cultuur, sport en onderwijs gestimuleerd. Ontschotting (ook van budgetten) is hierbij een belangrijk sleutelwoord.

WMO & JEUGDZORG

Carla Jacobs-Verstappen, Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Weert Lokaal pleit voor maatwerk in de zorg. Iedereen die recht heeft op zorg krijgt zorg in Weert. Een goed voorbeeld hiervan is de uitbreiding van de hulp bij het huishouden in 2018. Kern bij de jeugdzorg en WMO is één plan één gezin. Onze overtuiging is dat je problemen van kinderen alleen oplost als je de gehele situatie bekijkt. Vaak blijken er meervoudige problemen te zijn, daarom is het van belang dat de schotten nog meer worden weggehaald tussen zorg, participatie en onderwijs. Ook zet Weert Lokaal meer in op maatwerk. Ieder gezin en ieder probleem is anders. Dit dient centraal te staan. De regels mogen ruim geïnterpreteerd worden om deze gezinnen te ondersteunen.

MANTELZORG

Met het ouder worden van onze inwoners, wordt de groep mantelzorgers groter. Het is heel fijn als familie, Sylvia Sonnemans-Wulms, Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,vrienden en buren elkaar ondersteunen, maar ook zij hebben ondersteuning nodig en kunnen niet alles zelf. Vanuit de WMO vinden wij het belangrijk om hier aandacht aan te blijven geven. Dit door in gesprek te blijven met het Steunpunt Mantelzorg, maar ook door ondersteuning te blijven geven aan diverse vormen van vervangende zorg (respijtzorg) om de mantelzorger even te ontlasten. Bijvoorbeeld door mensen op te vangen bij Stichting dagopvang (huiskamerproject) of het maatjesproject. We zullen open blijven staan voor vernieuwende initiatieven waarbij mensen om alternatieve oplossingen vragen. Denk daarbij ook aan ouders met gehandicapte kinderen.

WMO: WAT HEBBEN WE BEREIKT

 • Door de voortvarendheid bij de veranderingen in de zorg bleven we binnen budget en kregen de mensen toch de noodzakelijke hulp.
 • Extra budget werd ingezet voor inkoop extra uren thuiszorg om zodoende ook het zorgpersoneel voor Weert te behouden.
 • De thuiszorg is verruimd door thuiszorg op te splitsen in drie categorieën: Lichte hulp, normale hulp en extra hulp. Hierbij gaat het niet meer om uurtje factuurtje maar om het afgesproken resultaat. Wat heeft de cliënt nodig.
 • Eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen wordt verlaagd of komt zelfs te vervallen voor mensen met inkomsten onder 130% van het minimum.
 • Met betrekking tot activerende begeleiding is er sterk rekening gehouden met subsidies aan seniorenverenigingen en voorzieningen specifiek voor senioren.
 • Het zelfregiecentrum, geleid door ervaringsdeskundigen, is opgericht en heeft inmiddels haar succes bewezenop het bieden van structuur, zelfwaarderingen laagdrempelige toegankelijkheid.

JEUGDZORG: WAT HEBBEN WE BEREIKT

 • Binnen de bestaande budgetten is de benodigde zorg geleverd.
 • Er is een fonds opgericht voor doorbraakprojecten op het gebied van het zorg en jeugdzorg van 100.000,- per jaar. Dit zijn projecten die buiten de standaard geboden zorg vallen.

PARTICIPATIE

Er wordt door het rijk een grote eigen inzet van de bewoners verwacht onder de noemer Participatiewet. We zullen als politieke partij alerter dan voorheen moeten zijn op de behoeften van onze inwoners met oog voor de draagkracht van mensen die van een minimum moeten rondkomen. Hierbij willen we blijvend nieuwe initiatieven en samenwerking stimuleren.
Onder andere via Werk.kom willen we de match maken tussen werkzoekenden en werkgevers. Niet alleen voor uitkeringsgerechtigden, maar ook voor niet-uitkeringsgerechtigden, inwoners in de WW en alle anderen.

GEEN ARMOEDE IN WEERT

Jurrella Kleinmoedig, Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Met het Aanvalsplan Armoede zetten we direct in op preventie, actieve armoedebestrijding, het verlagen van de drempel en maatwerk. De gemeente kent een pakket aan minimaregelingen ter ondersteuning van de dagelijkse benodigdheden voor inwoners die het minder breed hebben. Voorbeelden zijn de kledingdagen voor kinderen en de “meedoenbijdrage”. Om in aanmerking te komen voor de minimaregelingen wordt het inkomen en vermogen beoordeeld. Inwoners die in armoede leven of schulden hebben, maar een te hoog inkomen, komen niet in aanmerking. Terwijl ook deze inwoners, veelal werkenden, zzp-ers of ondernemers, behoefte hebben aan ondersteuning. Het aanvalsplan Armoede maakt dit mogelijk. Belangrijkste doel is dat iedereen gelukkig kan en mag zijn in Weert. En mee kan doen in onze maatschappij. Onze voorzieningen zullen laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk moeten zijn.
Weert Lokaal zal zich blijven inzetten om de armoede in Weert te bestrijden. Gelukkige inwoners maken de stad gelukkig, zullen eerder uitstromen naar werk of productiever zijn, een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en komen minder snel in de zorg terecht.

Punt Welzijn zorgt ervoor dat inwoners in kwetsbare situaties worden ondersteund om hun zelfstandigheid te vergroten, meer te participeren en mee te doen in de samenleving. Door onder andere opbouwwerkers, combinatiefunctionarissen en vluchtelingenwerk zorgt Punt Welzijn voor veel preventief opbouwend werk in de wijken en dorpen. Weert Lokaal waardeert dit. Laaggeletterdheid en digitale vaardigheden zijn echter nog een onderschat probleem dat we samen met Punt Welzijn en Bibliocenter willen aanpakken.

BIBLIOCENTER & PUNT WELZIJN

Weert kent vele maatschappelijke instellingen die zich inzetten voor alle mogelijke groepen in de Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,maatschappij. Ze helpen veel mensen die een duwtje in de rug nodig hebben waardoor deze vaak weer zelfstandig verder kunnen in onze samenleving. Daar zijn we trots op. We lichten er twee uit in dit programma: Bibliocenter en Punt Welzijn. Bibliocenter is een participatie-instituut dat gelijke kansen biedt, een prettige openbare verblijfsruimte biedt en waar iedereen kan leren en kan zijn. Een leven lang leren! Bibliocenter is dé plek waar allerlei verschillende Nederlanders elkaar ontmoeten en elkaar kunnen helpen. Bibliocenter neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om taal, arbeidsmarkt, ontwikkeling en draagt daarmee bij aan het welzijnsgevoel van inwoners uit de regio Weert. Weert Lokaal wil het Bibliocenter aanvullend op de bestaande subsidiëring ondersteunen in de (participatieve) rol die ze in de maatschappij genomen heeft.

Pierre Emans, Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Robyn Dörenberg, Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Gina Marchena, Zorg, Participatie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

 • Aanvullende ondersteuning voor Bibliocenter voor haar participatietaken.
 • Zorggelden blijven uitgegeven worden aan mensen die zorg nodig hebben.
 • Ontschotting van budgetten en daarmee de transformatie in het sociale domein verder blijven vormgeven (voorbeeld; sport en cultuur inzetten voor welzijns-, zorg- en participatievraagstukken).
 • Mantelzorgers blijven ondersteunen.
 • Ingeslagen weg t.a.v. huishoudelijke hulp en jeugdhulp ten minste voortzetten.
 • Armoede aanpakken in Weert bij alle doelgroepen zodat iedereen mee kan doen. Armoede mag nooit een reden zijn om noodzakelijke zorg te mijden.
 • Versterken van aanbod zorg in wijken en dorpen. Dicht bij de inwoners.
 • Vernieuwende oplossingen in de zorg blijven stimuleren en faciliteren.
 • Meer kleinschalige alternatieve zorglocaties toestaan d.m.v. wijzigingen van bestemmingsplannen.
 • Blijvende aandacht voor behoud van de Risse in Weert.