Weert Lokaal | Politieke partij Weert

“ Als het stormt kun je twee dingen doen: je zoekt beschutting of je bouwt een windmolen.”

Chinees gezegde

Inleiding

LogoWeertLokaal2In de begroting 2015, zoals die nu voorligt, worden we geconfronteerd met een minimaal tekort van € 1,5 miljoen als gevolg van uiteenlopende tegenvallers. En als je in de hoek zit waar de klappen vallen, dan volgen vaak nieuwe klappen. Dit blijkt uit het negatieve effect van de septembercirculaire (€ 137.000) en het verwachte verlies op de jaarcijfers 2014 van ruim € 3 miljoen. De gerealiseerde tekorten gaan ten koste van de algemene reserve. Daarnaast kunnen we uit berichtgeving opmaken dat het aannemelijk is dat de drie decentralisaties niet binnen de budgetten kunnen worden uitgevoerd en de algemene reserve als achtervang dient voor eventuele tekorten. Bij het bepalen van de minimale omvang van de algemene reserve is echter nog nauwelijks rekening gehouden met de uitkeringen voor de deelfondsen sociaal domein. Het weerstandsvermogen, het vermogen om financiële risico’s op te kunnen vangen, wordt in de begroting 2015 als redelijk beschouwd, maar zal de komende tijd onder druk komen te staan. Kortom, Weert zit in zwaar weer.

Deze begroting dames en heren, verdient niet de schoonheidsprijs. Dit geldt ook voor diverse andere dossiers die we de afgelopen tijd onder ogen hebben gekregen. Hoe kan dat nou? Weert Lokaal is van mening dat dit onder andere komt omdat de informatievoorziening niet aansluit bij de informatiebehoefte van de gemeenteraad. Dit moet verbeterd worden en hiertoe mag deze gemeenteraad ook het heft in eigen handen nemen. Weert Lokaal verwacht naast een actievere rol van het college van B & W ook een actievere rol van de gemeenteraad om aan de juiste informatie te komen. Weert Lokaal wil daarom voorstellen een auditcommissie in te stellen die de gemeenteraad kan helpen om aan die juiste informatie te komen. Hiertoe dient Weert Lokaal een motie in.

Hoewel het college haar best heeft gedaan om in de relatief korte periode dat haar gegund was voorstellen voor bezuinigingen te doen die onze inwoners zo weinig mogelijk belasten, zijn de voorstellen niet ingrijpend genoeg om het tekort te dichten. Voor de raad blijven weinig voorstellen over om uit te kiezen en er wordt creativiteit van ons verwacht terwijl deze juist van het college verwacht mag worden. Het zou niet zorgvuldig zijn om op basis van deze begroting keuzes te maken die gevolgen gemaakt hebben voor de korte, middellange en lange termijn. Maar de keuzes zullen wel gemaakt moeten worden, dat is een feit.

Het maken van keuzes mag niet te lang duren gezien onze financiële positie. Weert Lokaal wil benadrukken dat deze keuzes op een zorgvuldige wijze genomen moeten worden. Keuzes die wij nu maken kunnen grote gevolgen hebben voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Maar we moeten ze wel op korte termijn maken. En we roepen deze gehele gemeenteraad en college op om samen met elkaar de juiste keuzes te maken voor deze geweldige stad, waar Weert Lokaal nog steeds trots op is. Weert Lokaal heeft hiertoe een motie voorbereidt waarin wij het college opdragen een keuzecatalogus op te stellen en een strategische visie te ontwikkelen samen met de gemeenteraad voor 1 maart 2015. Op basis van deze keuzecatalogus en strategische visie kan de gemeenteraad bij de behandeling van de voorjaarsnota 2015 de zorgvuldige keuzes maken waartoe deze financiële positie ons dwingt.

Voorop staat dat we niet moeten weglopen voor de financiële werkelijkheid. Maar we laten ons er ook niet door ontmoedigen. Weert Lokaal wil de nadruk leggen op de sterke lokale kracht van deze gemeente. Door nog beter samen te werken in de breedste zin van het woord door middel van een goede samenwerkingsrelatie met de Weerter bevolking, het maatschappelijk middenveld, de regio en de provincie zijn wij ervan overtuigd dat we Weert kunnen versterken en daarbij het goede kunnen behouden.

Weert Lokaal wil inzetten op vernieuwingen en creatieve oplossingen die niet drukken op onze financiële situatie. Weert Lokaal is een groot voorstander van zaken eenvoudiger maken, minder regels en meer vertrouwen richting onze inwoners en bedrijven. We roepen vaak dat participatie het toverwoord is, maar de gemeente zal dit ook duidelijk moeten faciliteren door zaken los te laten, maatschappelijke initiatieven te faciliteren en burgerkracht te mobiliseren.

Woonklimaat

Weert heeft een prima woonklimaat. Maar de steeds wisselende woonvormen, het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen én de vraag naar betaalbare huurwoningen en jongerenhuisvesting, legt een druk op de woningmarkt. Wat betreft de woonomgeving wil Weert Lokaal meer inzetten op het initiatief van bewonersgroepen en hen de ruimte geven op sociaal, maatschappelijk, maar ook op ruimtelijk gebied – daar waar mogelijk – aanpassingen te kunnen maken.

Ook willen wij projecten zoals “MijnStraat JouwStraat” en het verkrijgen van overhoeken voor eigen tuinen dichter bij de mensen brengen, zonder facilitering van een stichting. Wij zien hierin een taak voor de wijk- en dorpsraden. Het overleg dat gaat plaatsvinden met wijk- en dorpsraden om de verwachtingen naar elkaar toe duidelijk te krijgen juicht Weert Lokaal toe.

De komende jaren komen de budgetten van de culturele instellingen onder druk te staan. Het aangaan van nieuwe samenwerkingsvormen tussen culturele instellingen en sociaal maatschappelijke instellingen om inwoners van Weert bij cultuur en maatschappij betrokken te houden zullen wij actief ondersteunen. Maar ook hier zullen keuzes gemaakt moeten worden. We weten dat er nog veel investeringen op stapel staan, en hier zullen we samen uit moeten zien te komen. Zo blijft Weert Lokaal sterk voorstander van het hebben van 1 museumlocatie en zijn we van mening dat ook van andere instellingen, stichtingen en verenigingen offers gevraagd mogen worden waardoor niet alle kosten op de gemeentelijke begroting drukken.

Weert, de Groenste stad van de Wereld. Helemaal prachtig, en onderstreept werd dat dit met name te danken is aan de vele vrijwilligers die zich over het groen in Weert bekommeren. Met minimale kosten hebben we op een geweldige wijze Weert op de wereldkaart gezet. Hier moeten we wel op voort blijven borduren, zonder daar extra financiële inspanningen voor te hoeven doen.

Vooral de laatste maanden is er veel te doen over de verkeersveiligheid in Weert. Het gevoel heerst dat bij de oplevering van nieuwe projecten nou niet bepaald gekeken wordt naar de verkeersveiligheid van het geheel. Wij noemen hier het stationsplein en de kruising Maaseikerweg-Beatrixlaan als voorbeelden, maar er zijn er meer aan te wijzen. Dit baart ons zorgen, mede door het opheffen van de verkeerscommissie. Ook moet er meer rekening gehouden worden met de toegankelijkheid. Hiervoor zullen wij een motie indienen.

Voor het in kaart brengen van het verbeteren van de kleine kwaliteit, denk hierbij aan loszittende tegels e.d. en het melden van klachten is een speciale app in het leven geroepen. Helemaal mooi, en hij werkt prima, maar dan moet er wel zo snel mogelijk een antwoord gegeven worden op de vragen van onze inwoners.

Economie

Er is flink geïnvesteerd in het bedrijventerrein Kampershoek 2.0 met de insteek dat er bedrijven zich kunnen vestigen zoals het bedrijf Proptimize. Weert Lokaal vraagt zich af hoe het hier mee staat. Zijn er al definitieve overeenkomsten?

Weert Lokaal verzoekt op korte termijn inzicht te verschaffen in de bestedingen inzake het HCE. We hebben er sterk in geïnvesteerd, €250.000 van de GOML en €250.000 van de provincie, en er zou een opleidingscentrum voor komen maar tot nu heeft deze raad nog niks gezien, wat deze subsidie rechtvaardigt.

Schoolzwemmen/Stichting IJzeren Man

De fractie van Weert Lokaal stelt vast dat de stichting IJzeren Man als enige stichting wordt geconfronteerd met forse bezuinigingen als gevolg van het afschaffen van het schoolzwemmen en tegelijkertijd een tariefstijging.

De stichting is bereid om hierover mee te denken maar heeft tijd nodig om te onderzoeken of de door hen voorgestelde bezuinigingen realistisch en uitvoerbaar zijn. Wij zijn van mening dat het zwembad meer tijd zou moeten krijgen om de bezuinigingen in te vullen.

De bezuiniging met betrekking tot het schrappen van het schoolzwemmen zet het zwembad onder druk terwijl de contracten van het busvervoer nog lopen tot augustus en daarmee niet de bezuiniging opleveren zoals wordt voorgesteld. Dit nog afgezien van de consequenties voor scholen en leerlingen ook hier zijn wellicht andere oplossingen mogelijk.

Weert Lokaal pleit ervoor dat in ieder geval tot augustus het schoolzwemmen blijft bestaan. Dit geeft het zwembad de kans om op zoek te gaan naar andere inkomsten c.q. oplossingen. Mede omdat er in het verleden veel geïnvesteerd is in het zwembad als laagdrempelige recreatieve invulling voor de inwoners. Het niet schrappen van de zwemlessen, in ieder geval tot en met augustus, opvangen met een verhoging van de toeristenbelasting. U kunt een motie van ons hiervoor tegemoet zien.

Weert 600

We krijgen nu al aanvragen binnen voor (garantie)subsidies (NK triatlon) maar er is geen budget meer over voor in 2015. Wat gaan we hiermee doen, hoe gaan wij hiermee om? Juist Weert Lokaal heeft in 2014 bewust gekozen voor een lagere investering in het jubileumjaar zodat ook na Weert 600 acties gecontinueerd kunnen worden. Hoe kunnen wij hier nu op voortborduren met het oog op de bezuinigingen.

In navolging van Weert 600 zullen er nieuwe en bestaande evenementen worden georganiseerd. Het is voor de organisatoren belangrijk om vooraf te weten, wat wel en niet is toegestaan. Weert Lokaal pleit daarom voor eenduidige en op maat gemaakte regelgeving voor de verschillende locaties waar evenementen georganiseerd kunnen worden en zal daarvoor met een motie komen.

Parkeren

Weert Lokaal is van mening dat het parkeerbeleid aantrekkelijker gemaakt kan worden en daarmee ook nog meer inkomsten kunnen worden gegenereerd. Het college is bezig met het formuleren van nieuw parkeerbeleid. We hebben hierin alle vertrouwen maar willen graag een aantal suggesties doen vanuit Weert Lokaal zoals:

  • Het gelijk trekken van de tarieven van de twee zones
  • Het bemoedigen om in de parkeergarages te parkeren door aantrekkelijke dagtarieven
  • Het langer betaald parkeren

Zorg / Participatie /Sport

Het proces voor de totstandkoming van het beleid van de drie decentralisaties, de WMO, Jeugdzorg en participatiewet WWZ, heeft onder druk plaatsgevonden. Desondanks is dit proces tot op heden naar tevredenheid verlopen in de regio en de gemeente Weert. Over het nieuwe beleid is ook zoveel mogelijk gecommuniceerd met de inwoners. De vragen die nog open staan komen met name voort uit de onzekerheid hoe het nieuwe beleid uitgewerkt wordt en de tekorten die eventueel gaan ontstaan. Weert Lokaal maakt zich net als de Weerter inwoners zorgen over de uitwerking van de drie decentralisaties echter de effecten van de decentralisaties zullen pas in 2015 voor het eerst merkbaar zijn.

Om aan het einde van het jaar 2015 meer zicht te hebben op deze effecten verzoeken we het college een registratie bij te houden van de klachten van inwoners en de wijze waarop deze zijn afgehandeld. Dit tevens als alternatief voor het wegvallen van de bezwarencommissie en in te zetten als evaluatie.

Punt Welzijn

Op 11 december 2013 is door de gemeenteraad een motie aangenomen naar aanleiding van de adviezen in het rekenkamerrapport Onderzoek Punt Welzijn. De motie hield in dat de bezigheden van Punt Welzijn onderverdeeld zouden worden in preventief, verandergericht en beleidsondersteunende werkzaamheden. Dit werd mede geadviseerd en ingegeven om inzicht te krijgen in de doelstellingen en de opbrengsten van de werkzaamheden van Punt Welzijn. Het betrof hier werkzaamheden op projectmatige basis alsmede de werkzaamheden vallend onder het budgetcontract.

We zullen hier ook keuzes moeten maken en het is voor de gemeenteraad belangrijk om zelf te bepalen waar Punt Welzijn op gaat besparen om zodoende de beleidsdoelstellingen te behalen.

We hebben begrip voor de vertraging van de uitvoer van de motie maar verzoeken dit college met klem om tot uitvoer over te gaan zodat we in het eerste kwartaal van 2015 duidelijkheid hebben en keuzes kunnen maken.

Sport

Weert heeft sport hoog in het vaandel staan. Dit uit zich ook in de vele verenigingen en de goede sportfaciliteiten die Weert rijk is.

Onlangs is de binnensportnota ter sprake geweest waarbij werd aangegeven dat de Raad tijdens de begroting een uitspraak zou doen over de investeringen voor verengingen die voorgesteld werden. We werden daarna geconfronteerd met een groot toekomstig tekort. In dit licht bezien willen we de voorstellen in de binnensportnota opnieuw beoordelen.

In het kader van de prioriteitenafweging verzoeken wij u om de prioriteiten aangaande de investeringen vallend onder de binnensportnota vetgedrukt op te nemen in de begroting. Dit betekent dat de binnensportnota als aparte raadsvoorstel alsnog aan de raad wordt aangeboden. Dit heeft te maken met de komende bezuinigingen en het nog vast te stellen voorzieningenplan. Wellicht zijn er creatievere oplossingen mogelijk die minder op de gemeentelijke begroting drukken. Wij zullen hiervoor een amendement indienen.

Tot zover onze algemene beschouwingen. De fractie van Weert Lokaal dankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze begroting en dankt u hartelijk voor uw aandacht.

Fractie

Weert Lokaal