Algemene Beschouwingen Begroting 2021: Wat je aandacht geeft groeit.

Voorzitter,
2020 begon als ieder ander jaar. Totdat de wereld van de ene op de andere dag veranderde op een manier zoals we dat nooit voor mogelijk hadden gehouden. Veel aandacht gaat uit naar wat niet goed gaat of wat even niet meer kan. Er is boosheid en protest. Maar er gebeurt ook zo veel moois. We zijn ons er meer van bewust dat we vaak ook met wat minder toe kunnen. Dat we wat meer naar elkaar omkijken en meer aandacht hebben voor de kleine momenten van geluk in het leven.
Wat je aandacht geeft groeit.

De corona-pandemie maakt het opstellen van een begroting voor volgend jaar, en laat staan
verder in de toekomst kijken, lastig. In deze tijd willen we voorkomen dat de lasten te veel
stijgen en we spreken daarvoor de spaarcenten van de gemeente aan. Maar we zullen toch
op korte termijn ergens anderhalf miljoen euro moeten zien te vinden om de begroting rond
te krijgen. Dus ja, we zullen keuzes moeten maken.

Hoe begin je daarmee? Op de eerste plaats door te kijken waar we nog financiële ruimte
hebben. De inkomsten van een gemeente bestaan voor het overgrote deel uit algemene
uitkeringen van het rijk. Deze verschillen per periode, wat het voor een gemeente niet
eenvoudig maakt om een passende begroting te maken. Daarnaast heffen we als gemeente
belastingen, waaronder de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en
rioolrechten. Vraag die wij ons kunnen stellen is of wij op dit moment realistisch begroten in
onze lokale belastingen. Als wij hier kritisch naar kijken, dan zitten wij, in vergelijking met
andere gemeenten in Limburg, nog aan de lage kant. Natuurlijk zouden wij graag zien dat de
lokale belastingen zo laag mogelijk blijven.

Voorzitter, het maken van keuzes hoeft niet altijd te betekenen dat het minder moet, of dat
het slechter wordt. Misschien kunnen sommige zaken juist slimmer, eerlijker,
winstgevender, creatiever of leuker. Waarbij voor ons een ding duidelijk is: we moeten veel
meer gebruik maken van de netwerken, relaties, kennis en expertise die wij binnen dit huis
hebben. Laat de gemeente zich opstellen als kennispartner voor onze inwoners,
ondernemers, stichtingen en clubs.
Wat je aandacht geeft groeit.

Sociaal maatschappelijke samenhang.

Voorzitter, of het nu gaat om zorgverleners, zorgvragers, het onderwijs, ondernemers,
jongeren of ouderen, we voelen allemaal de impact van de maatregelen die het corona virus
met zich meebrengt. Zeker nu het allemaal veel langer gaat duren dan we hadden verwacht.
Soms resulteert het in spontaan positieve acties maar helaas ook steeds vaker in
eenzaamheid, inkomensverlies, boosheid of protest.
De wijkagent en de BOA’s spelen hier naar onze mening een grote rol.
Meer contact, weten wat er leeft en speelt in onze wijken kan soms van levensbelang zijn
Als Weert Lokaal willen wij onze ogen daar niet voor sluiten, sterker nog wij zullen nu al na
moeten denken wat er nodig is na deze crisisperiode. Want hoe je het ook wendt of keert,
veel zaken die nu stilliggen of opgeheven worden zullen straks weer opgebouwd of
geactiveerd moeten worden. Samen werken aan Weert is straks de enige optie. Opnieuw
verbinding leggen en nieuwe verbindingen zoeken waar ze nodig zijn zodat we de schade die
de corona crisis heeft gebracht met vereende kracht te boven komen.
Wat je aandacht geeft groeit.

Partners daarin vinden we in de vele verenigingen en clubs die Weert telt. Verenigingen die
een grote maatschappelijke schakel zijn in het verbinden van jong en oud en mede de basis
vormen van de sociale samenhang tussen onze Weertenaren. Voorzitter wij zijn van mening
dat we bij een eventuele nieuwe bezuiniging onze verenigingen moeten ontzien en
misschien zelfs actief kunnen inzetten.

Een project wat volgens Weert Lokaal een nieuwe verbinding creëert met maatschappelijke
impact is het Johan Cruyff Court. Dit project is in september van de agenda afgehaald en we
hebben toen aangekondigd dat we hier bij de begroting op terug zouden komen. We
geloven nog steeds in dit project en willen dat ook komend jaar realiseren. Het Johan Cruyff
Court is naar onze mening een investering in de jeugd van Weert.
Wat je aandacht geeft groeit.

Sociaal domein

Zorg moet voor iedereen toegankelijk blijven, ook voor mensen met een smalle beurs
waaronder ook veel ouderen en gehandicapten.
Corona betekent voor veel mensen een financiële tegenslag en onzekerheid. En de groep die
valt onder de ‘werkende armoede’ groeit. Ook in Weert werken er veel mensen (28%) bij
bedrijven tegen een minimumloon. Inmiddels is bewezen dat dit bedrag onvoldoende is om
te kunnen voorzien in de basisbehoeften waardoor de kans van opstapeling van problemen
steeds groter wordt. Wij kunnen de salarissen en uitkeringen niet veranderen, maar wij
kunnen wél ons armoedebeleid in stand houden en gebruik maken van de mogelijkheden
die de wet ons biedt en daarbij over de beleidsgrenzen heen zoeken naar nieuwe invullingen
om de mensen toch te ondersteunen.

Spoedeisende hulp

Voorzitter, In een tijd waarin van de zorg alles wordt gevraagd om het uiterste te presteren
komt de landelijke overheid met een houtskool-schets over de Eerste Hulp Posten cq.
Spoedeisende Hulp in kleine(re) ziekenhuizen. Weert Lokaal staat pal achter het SJG omdat
het een wezenlijke bijdrage levert aan de gezondheidszorg in Weert en omgeving!

City Marketing

Om Weert voor bewoners en bezoekers aantrekkelijk te houden is het belangrijk dat het
winkelbestand en de horeca in de binnenstad op peil wordt gehouden. ook de realisatie van
het stadspark en de vernieuwing van het museum kunnen een impuls zijn voor het
aantrekken van meer bezoekers in onze binnenstad. Vol inzetten op citymarketing moet de
fundering zijn onder de strategische visie. Daar moet een gedegen plan voor komen, waarbij
het voor Weert Lokaal geen automatisme is om komend jaar weer met de VVV verder te
gaan. We zullen zien hoe zich dit ontwikkelt en komen hier eventueel bij de kadernota op
terug.
Wat je aandacht geeft groeit.

Groen

Bij het maken van keuzes is het belangrijk dat je het totaalplaatje kunt overzien.
Deze begroting komt daarvoor eigenlijk een klein maandje te vroeg, aangezien wij in
december de strategische visie zullen vaststellen, wat de leidraad moet worden voor de
beslissingen die wij de komende jaren gaan nemen. De presentatie over de strategische visie
liet zien dat veel Weertenaren het groene imago van Weert belangrijk vinden. Niet alleen
het groen om de stad heen, het recreatief groen, maar ook de groene verbindingen in de
stad, de wijken en dorpen. Weert Lokaal is van mening dat we deze groene uitstraling
moeten koesteren en waar mogelijk moeten versterken. Dit geldt ook voor het
groenonderhoud. Dit zou wat ons betreft binnen bestaand budget georganiseerd moeten
worden.

Onderwijs

Wij hebben begin dit jaar €425.000,- beschikbaar gesteld om te experimenteren in het
onderwijs. Vanwege Corona is er niet veel gebruik gemaakt van deze gelden. Wij hebben
echter ook allemaal gehoord dat het Sparktechlab, een eerder vernieuwende idee, in januari
haar deuren moet sluiten. Hier kunnen leerlingen spelenderwijs kennis maken met
wetenschap en techniek. Gelukkig zijn er signalen dat er samen met scholen en partners
wellicht een doorstart gemaakt kan worden. Hoe staat het er nu voor? Bent u bereid om hier
experimenteergelden voor in te zetten?

Cultuur als verbindende factor en economische aanjager.

In Weert hebben wij veel zorg besteed aan het creëren van een bloeiende culturele sector
en daarmee een bruisende stad. Het Cultureel Lint was niet voor niks weer een groot succes.
En laat cultuur nou nét een sector zijn die zichzelf terugverdiend. Kijk maar naar de vele
subsidies die wij in de afgelopen jaren hebben mogen ontvangen. Zo zette Wethouder
Gabriëls zich met succes in voor eerlijkere verdeling van cultuurgelden voor Limburg. Cultuur
is een verbindende factor en economische aanjager die we niet mogen onderschatten en die
na de corona crisis opnieuw zal zorgen voor ontmoeting, verbinding en het trekken van
bezoekers naar onze stad.
Wat je aandacht geeft groeit.

Tot slot

Voorzitter, het liefst praten we natuurlijk over alles wat we voor Weert willen bereiken,
maar de getallen van de begroting zijn daarvoor de basis. Wij willen vasthouden aan de
plannen ondanks dat de getallen laten zien dat er forse uitdagingen aan zitten te komen.
Vasthouden aan de plannen betekent voor Weert Lokaal een extra uitdaging in de
toekomstvisie: versterken van het regionale vestigingsklimaat, transformatie van het
buitengebied, vitale binnenstad, klimaatbestendig en energie-neutraal Weert maar ook oog
hebben voor de menselijke maat en de leefwereld van onze inwoners op het gebied van
sport en cultuur, zorg en inkomen, onderwijs en veiligheid.

Voorzitter, het Corona virus heeft op ieder in onze samenleving een grote invloed en we
mogen trots zijn op de manier hoe dit college er tot nu toe mee om is gegaan.

Wij bedanken ook het ambtelijk apparaat voor de totstandkoming van deze begroting en de
beantwoording van alle vragen, wat zeker onder de huidige omstandigheden een prestatie
genoemd mag worden.

Fractie Weert Lokaal
Weert, 12 november 2020