Weert Lokaal | Politieke partij Weert

LogoWeertLokaal2Op 12 november hebben we een marathonbegrotingsvergadering gehouden: van 1 uur ’s middags tot 1 uur ’s nachts mochten wij als gemeenteraad met elkaar in debat. Wij wisten van tevoren dat de keuzes die gemaakt moesten pijn zouden doen. Veel van deze keuzes waren al min of meer gemaakt tijdens het traject Kiezen met Visie. Er bleven echter nog een aantal hete hangijzers over: bezuiniging op sociaal cultureel fonds, de bezuiniging op subsidies en verenigingen en de verhoging van de OZB.

De vraag was waar de pijn neer gelegd zou worden. Onze keuzes lichten we hieronder toe.

Geschiedenis
Eerst even een stukje geschiedenis. Tijdens de begrotingsbehandeling 2015 vorig jaar kregen we op het laatste moment informatie die zou leiden tot een niet sluitende begroting. Het gevolg was dat de Provincie de begroting zou afkeuren en de gemeente Weert mogelijk ‘onder curatele’ zou komen te staan. De gemeenteraad heeft zich toen optimaal ingespannen om de begroting 2015 ternauwernood sluitend te krijgen. Echter dit betekende ook dat in de volgende jaren flink bezuinigd zou moeten worden voor een sluitende meerjarenbegroting. Het college werd opgedragen een keuzecatalogus op te stellen, later uitgewerkt in het document Kiezen met Visie. Tijdens de behandeling van dit document medio  2015 hebben de partijen richting gegeven aan de keuzes die verwerkt konden worden in de begroting 2016. Weert Lokaal heeft aangegeven de bezuiniging op subsidies buiten proporties te vinden en heeft aangekondigd hierop terug te komen tijdens de begrotingsbehandeling.

Door incidentele tegenvallers was het college genoodzaakt om ook nog extra bezuinigingen in te boeken, waaronder de bezuiniging op de minima (sociaal cultureel fonds) en de totale verhoging (11%) van de OZB te verwerken in de begroting 2016.

Keuzes
Weert Lokaal heeft zich vanaf het begin hard gemaakt om de bezuiniging op subsidie (€ 519.000) voor verenigingen en andere organisaties te verlagen. Zeker in combinatie met het voorstel om ook de huur van accommodaties te verhogen. Als wij het hebben over burgerkracht, initiatieven van onderop en maatschappelijk belang dan spelen onze verenigingen hier volgens ons een zeer grote rol in. Bestaande burgerkracht moeten we koesteren en niet rücksichtslos afbreken. Neemt niet weg dat wij het subsidiesysteem onder de loep willen nemen. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad besloten de bezuiniging op de subsidies terug te draaien naar een streefbedrag van € 200.000. Wij denken dat de bezuiniging alsnog zal leiden tot een vernieuwend subsidiesysteem waarvoor de verenigingen alsnog een flinke klus te klaren hebben. Door deze verlaging van € 519.000 naar € 200.000 denken wij echter een meer realistische bezuiniging door te kunnen voeren zonder dat de bestaande burgerkracht afgebroken wordt.

Het college stelt een extra bezuiniging voor op minima door het afschaffen van het sociaal cultureel fonds voor volwassenen. De bezuiniging houdt in dat volwassenen uit deze groep geen € 94 meer ontvangen om te kunnen participeren in de maatschappij. Weert Lokaal wil deze groep ontzien, omdat ze door diverse bezuinigingen al hard geraakt zijn en het daarom zwaar hebben. Voor veel gezinnen kan deze bezuiniging een stap richting andere problemen zijn. Dit kan uiteindelijk nadelig uitpakken voor de maatschappij. Weert Lokaal heeft middels een amendement ingezet op het structureel handhaven van het sociaal cultureel fonds. Hiervoor was geen meerderheid in de gemeenteraad. Gelukkig heeft de gemeenteraad wel ingestemd om voor 2016 het sociaal cultureel fonds te behouden.

Een ander heet hangijzer was de OZB. In juli werd door het college voorgesteld om de OZB in 2016 te verhogen met 8% en in 2017 met 6%. Dit heeft het college in de begroting 2016 gewijzigd in een verhoging van 11% in 2016. In absolute cijfers betekent dit voor een woning met een waarde van € 185.000 een verhoging van ongeveer € 20 per jaar, voor een woning met een waarde van € 250.000 een verhoging van ongeveer € 27 per jaar. De gemiddelde OZB in Weert is gelijk aan het gemiddelde van alle Limburgse gemeenten. Er werden voorstellen ingediend om de OZB te verlagen. Weert Lokaal staat hier tot op vandaag niet negatief tegenover, maar verloor ook niet uit het oog dat het belangrijk was een sluitende meerjarenbegroting vast te stellen. Gezien de geschiedenis was dit belangrijker.Wij willen niet ‘onder curatele’ worden geplaatst door de Provincie. Het college liet weten dat een verlaging van de OZB mogelijk zou leiden tot een niet sluitende meerjarenbegroting, omdat de dekking van de voorstellen veelal uit incidenteel geld bestond. Andere dekking werd op deze avond niet gevonden. Weert Lokaal heeft er daarom voor gekozen deze voorstellen niet te steunen, maar zal in de toekomst kritisch blijven op het verhogen van de OZB.

Tot slot
Weert Lokaal heeft zich in de discussie gericht op de vraag waar we de pijn neer moesten leggen. Want nee, wij zijn geen voorstander van belastingverhoging. Nee, wij vinden niet dat tekorten in onze begroting gedekt moeten worden door simpelweg de belastingen te verhogen. Maar wij willen zeker niet dat ons verenigingsleven een klap krijgt door onrealistisch veel te bezuinigen op de subsidies (43%) en al helemaal niet dat de minima die het toch al zwaar hebben extra worden geraakt. Het waren moeilijke keuzes die pijn doen, maar wij zijn er van overtuigd dat we op de korte en lange termijn de juiste keuzes gemaakt hebben voor Weert.

Fractie Weert Lokaal