Weert Lokaal | Politieke partij Weert

De afgelopen raadsperiode hebben emoties een grote rol gespeeld bij het maken van keuzes in de Weerter politiek. Niet alleen voor Weert Lokaal maar voor de volledige gemeenteraad en het college. Er wordt van ons verwacht dat we keuzes maken die onze achterban recht aan doen. Dat we ervoor zorgen dat onze mooie stad groeit en bloeit, en dat onze inwoners het goed hebben en het goed blijven houden. Dankzij de vele mediakanalen waarover wij tegenwoordig beschikken krijgen wij snel feedback of de gemaakte keuzes aan de verwachtingen voldoen. En dat is af en toe behoorlijk confronterend, ook voor raadsleden.

Het lijkt erop dat alles de laatste tijd alleen nog maar om geld draait. Aan de ene kant vliegen de grote uitgaven ons om de oren, aan de andere kant wordt enkel gepraat over participatie, burgerkracht en bezuiniging. Dit baart ons zorgen, en wij begrijpen heel goed dat de Weerter bevolking het soms ook niet meer begrijpt. Waar liggen de grenzen voor burgerkracht? Wat kunnen wij wel en niet van onze inwoners verlangen?

Wat wordt verwacht van Burgerkracht
Wij zijn van mening dat wij op de eerste plaats onze vrijwilligers moeten koesteren. In Weert kunnen wij bouwen op een rijk verenigingsleven, bijna iedereen is wel ergens lid van, en ook voor vrijwilligerswerk stroopt de gemiddelde Weertenaar telkens weer de mouwen op. Dat is bijzonder, want dat is lang niet overal zo. Daar kunnen wij trots op zijn. De ‘achteroverleunende burger’ zit volgens ons vooral in het hoofd van de notaschrijvers*. Brengt ons ook naar de verantwoordelijkheid die wij tegenover onze vrijwilligers hebben. We moeten ervoor waken dat we niet aan de ene kant het huidige niveau afbreken om aan de andere kant nieuwe initiatieven te ondersteunen. Burgerkracht kent een eigen dynamiek, soms uit bevlogenheid en soms uit onvrede maar het is altijd vrijwillig. Stramproy is hier een heel goed voorbeeld van, zij hebben door burgerkracht bijna de gehele bezuiniging weten in te vullen met vrijwilligers. Met andere woorden: wil je de burgerkracht versterken dan zullen we moeten aanhaken bij de bestaande burgerkracht zodat deze zich kan blijven ontwikkelen naast nieuwe initiatieven. Dat is een geleidelijk proces en we denken dat hier mogelijkheden liggen maar niet door het subsidieniveau in een keer met € 519.000 euro omlaag te brengen.

Motie Bibliotheek Stramproy

Kwaliteit van leven
Wij zijn van mening dat we zeker kritisch moeten blijven kijken hoe zaken beter, logischer, sneller en effectiever geregeld kunnen worden. Subsidies moeten op de juiste plaats terecht komen. De keuze van de bezuinigingen op het welzijnswerk is voor ons dan ook niet onoverkomelijk, maar ook hier wordt gerefereerd aan ‘vrijwillige’ overname door diverse burgerorganisaties zoals het KBO en de huiskamerprojecten enz. Enerzijds verwachten we grote inzet en zelfredzaamheid en anderzijds bezuinigen we op subsidies en op de zelfredzaamheid van mensen die nauwelijks nog zelfredzaam zijn. Dat strookt niet met elkaar, dat voelt niet goed.

Motie Bezuiniging subsidies

Weert Lokaal kan zich minder of beter gezegd niet vinden in de bezuiniging van het sociaal cultureel fonds op de absolute minima en minst draagkrachtigen. Het wegvallen van een vrij besteedbaar bedrag van een kleine € 100,- euro kan hier een enorm verschil maken. Bijvoorbeeld wel of niet naar de tandarts i.v.m. eigen bijdrage. Ook volgend jaar zullen de kosten weer stijgen en dit kan net de druppel zijn.

Motie Sociaal Cultureel Fonds

Waar het een deel van de Weertenaren ook wringt is dat het voelt alsof juist de hardwerkende minstverdieners, ook wel de werkende armoede, en de middenmoot, het met de bezuinigingen het hardst moeten ontgelden. In die zin is het goed dat we verschillende fondsen hebben zoals het jeugdsportfonds, het jeugdcultuurfonds en stichting leergeld voor minder draagkrachtige gezinnen met kinderen. Het effect en het bereik hiervan, ook onder niet bijstandsgerechtigden, is ons nog niet geheel duidelijk en we verwachten in het komend jaar een evaluatie over het daadwerkelijk effect en gebruik van deze fondsen. Wij zijn van mening dat iedere jongere die teruggaat naar school in plaats van in de bijstand een winst is, vooral voor de jongere zelf. Wij kunnen ons dan ook vinden in het korten van € 200.000 euro op de bijstandsverlening waar deze gerealiseerd wordt om jongeren uit de bijstand te houden en waar mogelijk terug naar school te krijgen.

Motie Reserve sociaal domein

Niks te beleven…
Hoe vaak lezen we niet dat er in Weert niets te doen is? Dit is absoluut niet waar, maar als het zo vaak geroepen wordt, dan moeten we misschien kijken of we wel op de juiste wijze van ons laten horen. Stadspromotie en citymarketing worden steeds belangrijker, ook voor Weert. Onze lokale schatten mogen we best wat meer in de kijker zetten. Daarbij hoeven we niet alleen te kijken waar we in onze eigen stad kunnen bezuinigen, we kunnen ook kijken hoe bezoekers van onze mooie stad kunnen bijdragen aan onze inkomstenkant.
Punt is zeker dat we meer bezoekers en inwoners willen. We hebben het afgelopen jaar hierin een lichte stijgende lijn gezien**, maar dat mag best sterker groeien. Om ook bezoekers van België gemakkelijker Weert te laten bezoeken zou met de reactivering van de spoorlijn Weert – Antwerpen een lang gekoesterd wens in vervulling gaan. Alleen vragen wij ons oprecht af of het wel een gemeentelijke taak is om te investeren in een dergelijke spoorlijn, en niet een provinciale? Vanwege het hoge economische belang van deze spoorlijn willen wij best investeren, maar het gereserveerde bedrag voor 2017 is veel geld en dat mag wat Weert Lokaal betreft wel omlaag om de druk op de begroting te verlichten.

Motie Toeristeninformatie

Motie Toeristenbelasting

Motie Collecties musea

Motie Behoud hertenkamp

Kleine ergernissen – groot probleem
Van loszittende stoeptegels, gerace op de St. Jozefslaan, onveilige situaties op de Maaseikerweg tot de nieuwe indeling van het Stationsplein. Laten we eerlijk zijn, we blinken niet uit in het realiseren van infrastructurele pareltjes. Vandaar dat wij vinden dat verkeersprojecten uitgevoerd dienen te worden in overleg met de wijkraden, omwonenden en belanghebbenden. Praat met elkaar, voor, tijdens en na het project. Dat wordt weliswaar bij veel projecten reeds gedaan, maar wellicht kan het intensiever. Voorwaarde is dat het verkeer veilig moet zijn, en potentieel gevaarlijke punten aangepakt moeten worden voordat er tragische ongelukken gebeuren.

De fractie van Weert Lokaal maakt zich verder grote zorgen over de voorgestelde extra bezuiniging van € 100.000 euro op het budget onderhoud wegen. De onderhoudstoestand van de wegen voldoet nu al niet aan de landelijke normen en dat wordt door deze extra bezuiniging alleen maar erger. We moeten ervoor waken dat er niet door de slechte onderhoudstoestand van de wegen ongelukken gebeuren, met alle gevolgen van dien. We zijn tevreden over de inspanningen die het college doet om meer woningen te mogen en kunnen bouwen. We zien de plaatsing van de eerste “eendagswoning” met belangstelling tegemoet. Herontwikkeling van kantoorgebouwen tot een- en tweepersoons huishoudens moet mogelijk zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de verbouwing van de kantoren van woningstichting Limburg Zuid aan de Parallelweg. De raad heeft voortzetting van de starterlening goedgekeurd waarmee met name jongeren de stap naar een eigen woning gemakkelijker kunnen maken.
Als gemeenteraad willen we grip blijven houden op de financiën en willen we weten of de gelden die uitgegeven worden resulteren in het behalen van de vastgestelde doelen. Eén van de instrumenten die de gemeenteraad daarvoor in kan zetten is een onafhankelijke rekenkamer. Met de huidige bezuiniging wordt de rekenkamer fors uitgekleed. Dit is gezien de genoemde ontwikkelingen niet wenselijk en verslechtert de controlerende rol van de gemeenteraad. Wij dienen daarom een amendement in om de bezuiniging op het budget van de rekenkamer te verlagen.

Motie Rekenkamer

Weert Lokaal heeft bij haar afwegingen als achterliggend doel gehad om een sluitende meerjarenbegroting te behouden. Onze voorstellen waarbij extra middelen nodig zijn, worden voor een groot gedeelte gedekt door nieuwe inkomsten of bezuinigingen. Met de ingediende moties en amendementen hebben wij geen gat geslagen in de begroting. Het gevolg is een sluitende meerjarenbegroting (rekening houdend met het ICT Masterplan).

Geacht college en raad, en de vele medewerkers van de Gemeente Weert. ]Namens de fractie van Weert Lokaal danken wij jullie hartelijk voor jullie inzet, hulp en hard werk.

Fractie Weert Lokaal