Duurzaamheid & Natuur – We kijken naar de toekomst en zorgen ervoor dat Weert ook voor toekomstige generaties een prettige plek blijft om te zijn.

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons verkiezingsprogramma van Weert Lokaal voor komende raadsperiode.

Duurzaamheid & Natuur

“We kijken naar de toekomst en zorgen ervoor dat Weert ook voor toekomstige generaties een prettige plek blijft om te zijn. Als groene regio werken we in Weert samen met de vele vrijwilligers en natuurorganisaties aan de ecologische en cultuurhistorische waarden van het Weerter landschap. Weert Lokaal heeft zich zeer nadrukkelijk ingezet voor het verduurzamen en groener maken van onze stad. Op bepaalde momenten duidelijk zichtbaar, zoals tijdens de fruitbomen en struiken actie “Plant je eigen fruit”, maar ook kaderstellend zoals bij het ontwikkelen van een vernieuwende natuur- en landschapsvisie. Weert Lokaal wil ontmoeting in en gebruik van de openbare ruimte voor sport, spel, kunst, stadslandbouw, groen en ontmoeting vergroten. Daarnaast willen we een extra impuls geven aan de uitvoering van het beleidskader duurzaamheid en energie.”

DUURZAAMHEID & ENERGIE

Tanja Caris, Duurzaamheid-Natuur-Energie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Energieneutraal zijn in 2050, staat beschreven in het door de raad vastgestelde beleidskader duurzaamheid. We zijn een goede weg ingeslagen de afgelopen jaren maar om grotere stappen te kunnen zetten zullen we structureel meer moeten investeren in energie-opwekking en energiebesparing samen met inwoners, bedrijfsleven, de lokale coöperatie Weert Energie, de regio en de Provincie. Duurzame ontwikkelingen dienen voor iedereen toegankelijk te zijn, onafhankelijk van inkomen.

Weert Lokaal wil dat Weert de vele innovaties en ontwikkelingen op het gebied van warmte (gasvrij is de toekomst), energie, cradle2cradle en klimaatbestendigheid op de voet blijft volgen en dat Weert haar voortrekkersrol in de regio blijft versterken. Het thema duurzaamheid zal verankerd moeten worden in alle beleidsvelden maar specifiek gekoppeld worden aan de portefeuilles openbare ruimte, vastgoed en economie.

INITIATIEVEN IN DE OPENBARE RUIMTE

De openbare ruimte is van ons allemaal en mag meer gebruikt worden voor ontmoeting, sport, spel en beweging. Een mooie, prettige openbare ruimte brengt rust en gemeenschapszin als je samen groene initiatieven ontplooit met je buurtgenoten of daarbuiten. Weert Lokaal wil samen met de inwoners werken aan een eetbare, groene, klimaatbestendige en duurzame stad. De gehele openbare ruimte behoort in de gemeentelijke organisatie nu tot het fysieke domein. Wij willen de openbare ruimte ook meer bezien vanuit het sociale domein. Het is een plek voor iedereen, voor ontmoeting en waar je prettig kunt verblijven. Parken, moestuinen, stadslandbouw, meer sport- en spelmogelijkheden, bankjes, kiosken, ontspanning (bbq, tafels), schilderingen, bloemen, openbaar fruit en leefstraten. Meer ruimte voor voetgangers, fiets en dier. Initiatieven in de openbare ruimte die dit bevorderen worden ondersteund. Goede voorbeelden zijn het calisthenicspark, het zintuigenpark, het Luuëkerpark, de Weijer op de Biest en de initiatieven in het kader Jo Verspeek, Duurzaamheid-Natuur-Energie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,van Heerlijk Weert. Sportpark St. Louis willen we graag “teruggeven” aan de wijk Groenewoud. Samen met de inwoners kunnen hier initiatieven ontplooid worden op o.a. het gebied van sport, spel, voedsel en ontmoeting. De hekken gaan in ieder geval weg zodat deze ruimte weer openbaar toegankelijk wordt en door de (wijk)bewoners gebruikt kan worden. We vinden het erg belangrijk dat bossen, water, openbare ruimte vrij toegankelijk blijft voor iedereen en dat zaken gratis openbaar toegankelijk blijven (voorbeeld kinderboerderij, zintuigenpark, Blauwe meertje en calisthenicspark). De openbare ruimte is van ons allemaal!

LANDSCHAP EN BIODIVERSITEIT

We voeren de projecten van onze landschapsvisie uit. Deze zetten vooral in op educatie (voedsel, molens, boerderij en cultuurhistorie), verwondering, ecologische en cultuurhistorische waarden en bewaren van gebiedseigen verhalen. Dit doen we samen met onze partners. Deze partners komen samen bij het Natuur- en Milieucentrum. Dat centrum verdient een renovatie/uitbouw om dit te kunnen realiseren en om te professionaliseren. Het bevorderen van biodiversiteit is in alle beleidsvelden die over openbare ruimte en landschap gaan een belangrijk thema. Dit geldt voor biodiversiteit in de stad, de wijken, dorpen en het buitengebied. Met kleine aanpassingen in plantsoenen kan bijvoorbeeld al veel worden gedaan voor bijen, vogels en vlinders. Een beleidsnota met inventarisatie en uitvoeringsprogramma puur gericht op “het bevorderen van biodiversiteit in wijk en dorp” is gewenst.
Henk van de Loo, Duurzaamheid-Natuur-Energie, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,

LANDBOUW

Op het gebied van landbouw zijn nog vele stappen te zetten. Weert Lokaal pleit voor het opstellen van een landbouwvisie waarbij ook gekeken wordt naar gezondheidsaspecten van wonen in het buitengebied in relatie tot dieraantallen, uitstoot van fijnstof en geur. We pleiten dus voor een goede balans tussen mogelijkheden tot agrarisch ondernemen en gezondheid, landschap en biodiversiteit. De overlegstructuur met de Limburgse Land- en tuinbouwbond (LLTB), de Provincie en de milieufederatie, genoemd “Schone Stallen” biedt hiervoor een goede basis.

GROENE STADSRANDZONE

Het project stadsrandzone Weert-Zuid wordt uitgevoerd in het kader van de landschapsvisie samen met de Provincie, Natuurmonumenten en het Waterschap. Geld vanuit de landschapsvisie en het Kwaliteitsfonds buitengebied wordt ingezet voor deze natuurlijke overgangszone vanuit de wijken Graswinkel, Moesel en Keent naar het buitengebied ten zuiden van de Ringbaan. Met inwoners van deze wijken wordt dit gebied ingericht en de eerdere wensen met betrekking tot een voedselbos, feest- en herdenkingsbos en speelbos (vooral gewenst door de scoutinggroepen) worden in dit project meegenomen. Belangrijk aandachtspunt is een veilige oversteekmogelijkheid vanuit de wijken Graswinkel, Moesel en Keent naar deze groene stadsrandzone.

DUURZAAMHEID EN NATUUR: DIT HEBBEN WE BEREIKT

 • Vastgestelde landschapsvisie en uitvoer projecten met groene en cultuurhistorische partners.
 • Inzaaien en uitdelen van bloemenmengsels op verschillende plekken in Weert.
 • Projecten van Heerlijk Weert waaronder: geveltuinenactie, vouchers groene daken, afkoppelen regenwater, bewustwording creëren d.m.v. klimaatfilm Before the Flood openbare watertappunten (NMC en Raphaëlpad) enz.
 • Bijenconvenant in samenwerking met Imkervereniging Ambrosius en het NMC.
 • Ontmoedigen van oplaten ballonnen.
 • Hanging baskets met bloemen in de stad.
 • Meer E-laadpalen.
 • Europese subsidieproject See2Do waarbij middels warmtescans zichtbaar gemaakt wordt waar energielekkages zijn.
 • Samenwerking met lokale energiecoöperatie inzake coöperatief zonnepark Altweerterheide en windpark “de Grijze Heide”.
 • Zoveel mogelijk gemeentelijke panden zijn en worden verduurzaamd (energieopwekking en energiebesparing).

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

 • Nieuwe extra impuls geven aan de uitvoering van het beleidskader duurzaamheid en energie door duurzaamheid te integreren in de verschillende beleidsvelden en structureel extra te investeren in duurzame ontwikkeling.
 • Warmtevisies per wijk in samenwerking met de Provincie.
 • Uitbreiding en professionalisering Natuur en Milieucentrum de Ijzeren Man
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van het coöperatieve zonnepark in Altweerterheide en de ontwikkeling van het coöperatieve windpark genaamd “Windpark Weert”.
 • Opstellen landbouwvisie
 • Stadsrandzone Weert-Zuid ontwikkelen.
 • Uitvoering projecten in het kader van de landschapsvisie
 • Investeren in het bevorderen van biodiversiteit in wijken, dorpen, stad en buitengebied
 • Leefstraten waar meer ruimte is voor voetgangers, fiets en dier.
 • Ondersteunen van initiatieven in het kader van de beleefbaarheid en het gebruik van de openbare ruimte voor sport, spel, kunst, voedsel, groen en ontmoeting.
 • Sportpark St. Louis herontwikkelen in samenspraak met inwoners van de wijk Groenewoud.