Leefbaarheid – We staan dicht bij de inwoners en werken wijkgericht. Leefbaarheid bevorderen we samen.

Hierbij willen we u graag informeren per onderdeel van ons verkiezingsprogramma van Weert Lokaal voor komende raadsperiode.

Leefbaarheid

WIJKTEAMS

Yannick Cuijten, Leefbaarheid, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Tijdens de bezuinigingen in 2015 is ook bezuinigd op het onderhoud aan stoepen. Daarnaast is als gevolg van grotere bomen de wortelopdruk toegenomen in veel wijken en dorpen. Dit heeft negatieve gevolgen gehad voor de staat van de stoepen. Weert Lokaal heeft de afgelopen twee jaar actief ingezet om meer geld vrij te maken voor het onderhoud van de stoepen. Dit is gelukt en de afgelopen periode zijn veel stoepen weer recht gelegd. Echter het onderhoud is op veel plaatsen nog noodzakelijk en dit verdient blijvende aandacht. Om deze aandacht te blijven houden, dicht bij onze inwoners, ziet Weert Lokaal graag weer wijkteams of wijkbrigades geïntroduceerd worden. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het stoep- en groenonderhoud in het dorp of de wijk. Zij staan dichter bij de mensen en zijn makkelijker bereikbaar.

Ook de wijk- en dorpsraden zijn voor de gemeente van essentieel belang. Ze zijn een belangrijke gesprekspartner van de gemeente. De wijk- en dorpsraden kunnen doorgeven wat er speelt en zo problemen vroegtijdig agenderen. Weert Lokaal wil experimenteren met eigen budgetten voor vertegenwoordigers van wijken en dorpen, om te zien of zo lokale initiatieven gemakkelijker tot bloei komen.

BURGERPARTICIPATIE

In de afgelopen jaren zijn veel grote en kleinere projecten uitgevoerd. In toenemende mate gebeurt dit in samenspraak met de inwoners. Voorbeelden zijn het activiteitenterrein op Laar, de herinrichting van het Bassin en de Beekstraat en het aanvalsplan armoede. Volgens Weert Lokaal kan dit altijd beter door de omwonenden in een nog vroeger stadium mee te laten denken over het plan van aanpak van de projecten. We vinden het belangrijk dat ook de inwoners te horen die zich minder snel melden. Weert Lokaal staat daarom ook open voor nieuwe vormen van burgerparticipatie.

JONGERENRAAD

Aya Idahmanen, Leefbaarheid, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Als gemeente bedenken we allerlei activiteiten voor jongeren in Weert, maar dikke kans dat onze jeugd daar zelf ook wel wat over te zeggen wil hebben. Tijd om de Jongerenraad Weert nieuw leven in te blazen. Maar dan wel op een manier waarop de Jongerenraad ook daadwerkelijk advies kan geven over beleids- en organisatieontwikkelingen die jongeren aangaan. Bijvoorbeeld door het opzetten van een lokale jeugdagenda, met onderwerpen als pesten, aanpak jeugdwerkeloosheid, uitgaan in Weert, evenementenbeleid enz.

BOMEN

De bestaande groenstructuur is zeer bepalend voor de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in Weert. Het groen is een onmiskenbaar element in onze gemeente.

Bomen maken een belangrijk onderdeel uit van dit groen. De Weerter bomenrijkdom en de daarmee samenhangende flora en fauna hebben een positieve invloed op het welzijn van de bewoners en bezoekers aan Weert. Het is van belang de groenblauwe structuur goed te beheren en waar mogelijk te versterken.

Weert kent veel oude, mooie wijken en dorpen. Bij het ontstaan van deze wijken zijn ook de bomen aangeplant. Deze bomen zijn inmiddels uitgegroeid tot waardevolle, grote bomen die een prominente plek bezetten in de straten. Deze bomen en de omgeving van deze bomen kennen een toenemende onderhoudsbehoefte. Tevens is in het verleden soms niet de juiste type boom geplant. Het bomenbestand in de wijken uit de jaren ’50, ’60 en ’70 is de komende jaren aan vervanging toe om een gezond bomenareaal te kunnen behouden en te kunnen blijven genieten van het Weerter groen.

VEILIGHEID

De verkeersveiligheid neemt al jaren toe in Nederland en ook in Weert, maar het verdient onze blijvende Mark Jankoski, Leefbaarheid, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,aandacht. De 30 km zones in onze wijken en dorpen zijn jaren geleden geïntroduceerd, maar de wegen zijn hierop nog niet in alle gevallen ingericht. Met name in de buurt van maatschappelijk voorzieningen, zoals scholen en verzorgingstehuizen is het belangrijk dat snelheidsremmende maatregelen getroffen worden om de veiligheid te waarborgen. Veiligheid in wijken dorpen is van groot belang voor een goede leefbaarheid. Leefstraten kunnen dit bevorderen. Verder is de algemene veiligheid in wijken dorpen de laatste tijd flink verbeterd. Door goede samenwerking met de partners (politie, OM, brandweer) én de inwoners willen we dit resultaat vasthouden.

SPEELTUINEN

Een kindvriendelijke buitenruimte waar kinderen fijn kunnen spelen is belangrijk voor alle inwoners van de gemeente. Het draagt eraan bij dat kinderen spelenderwijs gezond kunnen ontwikkelen. Ruimte voor spelen en sporten vergroot de leefbaarheid van een buurt. En het bevordert integratie, sociale cohesie en veiligheid. Weert is rijk bedeeld met speeltuintjes. Het gaat Weert Lokaal ook om de kwaliteit van deze speelruimten. Weert Lokaal wil inzetten op een goede verdeling van de speelruimten in combinatie met een goede kwaliteit. We willen de behoefte opnieuw in kaart brengen en de uitvoering samen met de omwonenden realiseren. De behoefte zal van onderop bepaald worden.

BURGERINITIATIEVEN

Het afgelopen jaar is het fonds burgerinitiatieven in het leven geroepen. Een experiment, geïnitieerd door Weert Lokaal, om unieke en vernieuwende initiatieven van Weertenaren te ondersteunen. Iedere Weertenaar, van jong tot oud, kan gebruik maken van dit fonds. De gemeente heeft veel aanvragen mogen ontvangen en er zijn al een groot aantal in uitvoering. Ook initiatieven die niet voldeden aan de criteria zijn vaak verder geholpen. Gezien het animo en de goede initiatieven vanuit verschillende groepen in onze Weerter samenleving, wil Weert Lokaal dit fonds voortzetten en de criteria versoepelen.

WATEROVERLAST EN DROOGTE

Weert is in 2016 en 2017 geteisterd door hevige regenval waarbij op diverse plaatsen wateroverlast is ontstaan. Door de klimaatverandering zullen deze regenbuien vaker gaan voorkomen, maar zullen ook langere periodes van droogte zich voordoen. Zaak dus om ons daarop zo goed mogelijk voor te bereiden.

Eind 2016 heeft de gemeente een kwetsbaarheidsscan uitgevoerd om de effecten van wateroverlast, droogte en hitte in Weert in kaart te brengen. De scan laat zien waar maatregelen noodzakelijk zijn en op welke wijze deze kunnen worden uitgewerkt. In de komende periode is het van belang om deze maatregelen daadwerkelijk tot uitvoering te brengen samen met de omwonenden. De meest kwetsbare locaties krijgen voorrang. In 2017 is de stimuleringsregeling Afkoppelen hemelwater ingevoerd met wisselend succes. De gemeente koppelt het regenwater af van de riolering om de capaciteit van het riool te vergroten. Echter een groot deel van de oppervlakte is eigendom van particulieren. Middels de regeling stimuleren we deze particulieren om ook hun steentje bij te dragen aan het verminderen van de wateroverlast. Het is een gezamenlijk probleem waar alleen een gezamenlijke oplossing voor bestaat. We willen daarom de criteria voor deze regeling versoepelen zodat meer inwoners hiervan gebruik gaan maken.

LEEFBAARHEID: DIT HEBBEN WE BEREIKT

 • Het fonds burgerinitiatieven is gerealiseerd met veel succesvolle projecten
 • Meer geld beschikbaar voor verbeteren trottoirs
 • Goede afspraken gemaakt over de rolverdeling tussen wijk- en dorpsraden en de gemeente
 • Diverse speeltuinen zijn opgeknapt op initiatief van omwonenden
 • Diverse maatregelen zijn getroffen om de wateroverlast te beperken
 • Inwoners worden steeds meer betrokken bij diverse projecten
 • Verbetering veiligheid door buurtpreventie en app’s samen met inwoners
Jac Hendrix, Leefbaarheid, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Karin van Geldorp, Leefbaarheid, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,Henk Heesakkers, Leefbaarheid, Weert, verkiezingen, lokaal, verkiezingsprogramma,

DIT ZIJN ONZE PLANNEN

 • Een nieuwe jongerenraad met een lokale jeugdagenda, jongeren verdienen een stem in de politieke besluitvorming.
 • Het fonds burgerinitiatieven voortzetten en de criteria versoepelen.
 • Mogelijkheden onderzoeken om openbare toiletvoorziening te regelen in centrum van Weert.
 • Onderhoudsteams terugbrengen in de wijken en dorpen als contactpersoon voor de inwoners in wijken en dorpen.
 • Goede verdeling van speelruimten van goede kwaliteit realiseren in samenwerking met omwonenden.
 • Veiligheid bevorderen in 30 km zones in wijken en dorpen.
 • Verplaatsing milieuhinderlijke bedrijven in de wijk (Swinnen op Leuken).
 • Vervangen van bomen om een gezond bomenareaal te behouden voor de toekomst.
 • Wateroverlast effectief bestrijden en gerichte maatregelen nemen om wateroverlast en droogte zoveel mogelijk te beperken.
 • Experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie.
 • Functie van buurthuizen en wijkgebouwen, zoals op Moesel, voor de wijken en dorpen behouden.