Raadsvergadering december 2019

Het waren hectische laatste weken van 2019. Met een overvolle agenda werd de laatste vergadercyclus van 2019 gestart. Behalve overvol ook een aantal zware onderwerpen zoals de evaluatie van het EK Triatlon, het vaststellen van de belastingtarieven, een evaluatie van het contract Renewi door de Rekenkamer, een verlenging van het contract met Renewi, de grondpolitiek en tot slot de Regionale Energie Strategie.

Aan het begin van de raadsvergadering werd Niek Gruijthuijsen tot commissielid niet raadslid Niek mag nu namens Weert Lokaal het woord voeren in de commissies. De fractie wenst Niek veel succes toe.

Een persoonlijk succes was er voor Peter Küsters. Na jarenlang aandringen en aandacht vragen voor de problematiek rondom het vleesverwerkend bedrijf Swinnen wordt dit bedrijf overgeplaatst naar een plaats buiten de woonwijk Leuken. Als dank voor zijn inspanningen gunde de hele raad Peter als enige het woord te mogen voeren over dit onderwerp. Peter bedankte alle ambtenaren en wethouders die zich ingezet hebben om deze uitplaatsing mogelijk te maken. Voor Leuken komt er een einde aan de jarenlange overlast van grote vrachtauto’s en luidruchtige koelinstallaties.

Het volgende heikele onderwerp was het rapport van de rekenkamer over de gang van zaken mbt het contract met Renewi. De rekenkamer had nogal wat kritiek op transparantie en het contractmanagement van de gemeente Weert. Onze wethouder Martijn van den Heuvel wist deze kritiek te weerleggen door aan te geven dat verbeterprocessen inmiddels geïmplementeerd zijn. Reden voor de fractie van Weert Lokaal om het voorstel te amenderen door te stellen dat de verbeteringen reeds zover gevorderd zijn dat daar niet een aparte procedure voor uitgewerkt hoeft te worden.

Meteen erachteraan kwam het onderwerp verlengen van de concessie met Renewi. In deze concessie wordt de samenwerking tussen de Gemeente Weert en Renewi geregeld mbt de buitendienst. De lopende concessie kon niet doorlopen omdat deze bij Renewi te veel knelde en dat men daardoor de vastgelegde bezuinigingen niet kon realiseren. Omdat een contractwisseling een terechte onrust teweeg brengt bij de medewerkers stond bij Weert Lokaal het welzijn van deze medewerkers voorop. De nog veel hogere extra kosten die gemaakt moeten worden om de concessie met een ander bedrijf aan te gaan was natuurlijk ook van belang. De rest van de gemeenteraad heeft zich aangesloten bij de wensen en bedenkingen die Weert Lokaal had opgesteld bij dit onderwerp.

Het volgende onderwerp: Expirimenteerruimte voor het onderwijs werd verdedigd door Geert Gabriëls. Hiermee krijgt Weert een unieke impuls in het onderwijsprogramma. Docenten en leerlingen kunnen namelijk experimenten uit gaan voeren die een aanvulling zijn op het onderwijs. Wij zijn erg benieuwd naar alle initiatieven die gaan komen en nu mogelijk zijn!

Het voorstel om Streetwise in te huren om de winkelleegstand in de binnenstad mee aan te pakken kon rekenen op de steun van onze fractie. Zeker omdat Weert Lokaal een motie indiende voor het houden van een nulmeting voor de leegstaande panden. Zo kunnen we straks niet alleen zien wat het effect is, maar mochten er in de toekomst andere maatregelen nodig zijn, dan is een nulmeting ook noodzakelijk.

Lang stond de raad stil bij de evaluatie van het EK Triatlon. Een evenement waar veel vrijwilligers keihard aan gewerkt hebben, en waar veel bezoekers en sporters van genoten hebben. Er was een tekort ontstaan voor dit EK door een gebrek aan sponsoren ondanks alle inspanningen van velen deze sponsoren alsnog binnen te halen. Het college betuigde zijn spijt over het feit dat de raad niet eerder geïnformeerd is over dit (dreigende) verlies. Daarop diende de raad een motie van treurnis in. De motie van treurnis was zo scherp verwoord dat de fractie er niet mee akkoord kon gaan. Weert Lokaal diende een motie voor de werkwijze bij grote evenementen in,  van mening zijnde dat we nog altijd de ambitie hebben om grotere, bovenregionale evenementen in Weert te laten landen. Maar je dan wel op een professionele wijze hier in moet kunnen faciliteren. Deze kon helaas niet rekenen op de steun van de rest van de raad.

Bij de Regionale Energie Strategie (een werkgroep van ambtenaren die de energietransitie op gang moeten brengen) mocht de raad reeds in een zeer vroeg stadium haar inbreng geven over de raad vindt hoe een en ander georganiseerd moet worden en vooral waar ook aan gedacht moet worden. De wensen en bedenkingen zoals die opgesteld zijn door Weert Lokaal werden unaniem overgenomen door de gehele raad.

Dit als korte samenvatting van een 2-daagse raadsvergadering.

De fractie en wethouders van Weert Lokaal wensen u,

Fijne Kerstdagen en een zeer mooi 2020!

Carla, Els, Geert, Henk, Iron, Jaimie, Fatih, Marienel, Martijn v.d. H., Martijn S., Peter, Pierre, Raymond en Suzanne