Weert Lokaal | Politieke partij Weert

LogoWeertLokaal2Tijdens de behandeling van de begroting 2015 van de gemeente Weert hebben wij diverse moties en een amendement ingediend. Tot ons genoegen zijn alle moties en het amendement aangenomen door de gemeenteraad. Een geweldig resultaat waar we trots op zijn!

Hieronder een korte inhoudelijke samenvatting van de moties en het amendement.

Motie Behoud bewaakte fietsenstalling

Nederland is een fietsland. Ook in Weert wordt veel gebruik gemaakt van de fiets. Met de vergrijzing van onze samenleving neemt het aantal elektrische fietsen toe. In de afgelopen jaren is het geld dat we aan fietsen uitgeven gestegen, omdat de fiets een belangrijk onderdeel is van ons leven. Daartegenover staat dat de diefstal van fietsen een bekende problematiek is. Het is belangrijk dat fietsen bewaakt gestald kunnen worden om diefstal daarvan te voorkomen. Dit druist in tegen het voorstel van het college om de bewaakte fietsenstalling aan de Hegstraat. Daarom heeft Weert Lokaal, samen met SP en PvdA, een motie ingebracht om een bewaakte fietsstalling te behouden. Deze motie is unaniem aangenomen door de raad, de bewaakte fietsenstalling blijft bestaan.

Motie Toegankelijkheidsparagraaf

Vooral de laatste maanden is er veel te doen over de verkeersveiligheid in Weert. Het gevoel heerst dat bij de oplevering van nieuwe projecten nou niet bepaald gekeken wordt naar de verkeersveiligheid van het geheel. Wij noemen hier het stationsplein en de kruising Maaseikerweg-Beatrixlaan als voorbeelden, maar er zijn er meer aan te wijzen. Dit baart ons zorgen, mede door het opheffen van de verkeerscommissie. Ook moet er meer rekening gehouden worden met de toegankelijkheid. Weert Lokaal heeft het college opgedragen bij alle projecten waarbij de gemeente als opdrachtgever of subsidieverstrekker fungeert de toegankelijkheid als eis te stellen en de toegankelijkheid vooraf te laten toetsen door het Gehandicapten Platform Weert. De motie is aangenomen.

Motie Bezuiniging zwembad – schoolzwemmen

De fractie van Weert Lokaal stelt vast dat de stichting IJzeren Man als enige stichting wordt geconfronteerd met forse bezuinigingen als gevolg van het afschaffen van het schoolzwemmen en tegelijkertijd een tariefstijging. De stichting is bereid om hierover mee te denken maar heeft tijd nodig om te onderzoeken of de door hen voorgestelde bezuinigingen realistisch en uitvoerbaar zijn. Wij zijn van mening dat het zwembad meer tijd zou moeten krijgen om de bezuinigingen in te vullen.

De bezuiniging met betrekking tot het schrappen van het schoolzwemmen zet het zwembad onder druk terwijl de contracten van het busvervoer nog lopen tot augustus en daarmee niet de bezuiniging opleveren zoals wordt voorgesteld. Dit nog afgezien van de consequenties voor scholen en leerlingen, ook hier zijn wellicht andere oplossingen mogelijk.

Weert Lokaal heeft middels deze motie gepleit voor het behoud van schoolzwemmen. De motie is aangenomen, dus het schoolzwemmen blijft in ieder geval tot augustus bestaan.

Motie Regelgeving evenementenpleinen

In navolging van Weert 600 zullen er nieuwe en bestaande evenementen worden georganiseerd. Het is voor de organisatoren belangrijk om vooraf te weten, wat wel en niet is toegestaan. Weert Lokaal heeft daarom gepleit voor eenduidige en op maat gemaakte regelgeving voor de verschillende locaties waar evenementen georganiseerd kunnen worden. De motie is aangenomen.

Motie Auditcommissie

Deze begroting verdient niet de schoonheidsprijs. Dit geldt ook voor diverse andere dossiers die we de afgelopen tijd onder ogen hebben gekregen. Hoe kan dat nou? Weert Lokaal is van mening dat dit onder andere komt omdat de informatievoorziening niet aansluit bij de informatiebehoefte van de gemeenteraad. Dit moet verbeterd worden en hiertoe mag deze gemeenteraad ook het heft in eigen handen nemen. Weert Lokaal verwacht naast een actievere rol van het college van B & W ook een actievere rol van de gemeenteraad om aan de juiste informatie te komen. Weert Lokaal heeft daarom voorgesteld om een auditcommissie in te stellen die de gemeenteraad kan helpen om aan die juiste informatie te komen. Deze motie is unaniem aangenomen.

Motie Keuzecatalogus

Het maken van echte keuzes mag niet te lang duren gezien onze financiële positie. Weert Lokaal wil benadrukken dat deze keuzes op een zorgvuldige en integrale wijze genomen moeten worden. Keuzes die wij nu maken kunnen grote gevolgen hebben voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Maar we moeten ze wel op korte termijn maken. Wij hebben de gehele gemeenteraad en het college opgeroepen om samen met elkaar de juiste keuzes te maken voor deze geweldige stad, waar Weert Lokaal nog steeds trots op is. Weert Lokaal heeft hiertoe een motie ingediend waarin wij het college opdragen een keuzecatalogus op te stellen en een strategische visie te ontwikkelen samen met de gemeenteraad voor 1 april 2015. Op basis van deze keuzecatalogus en strategische visie kan de gemeenteraad bij de behandeling van de voorjaarsnota 2015 de zorgvuldige keuzes maken waartoe deze financiële positie ons dwingt. Deze motie is unaniem aangenomen.

Amendement Prioriteiten nota binnensportaccommodaties

Onlangs is de binnensportnota ter sprake geweest waarbij werd aangegeven dat de Raad tijdens de begroting een uitspraak zou doen over de investeringen voor verengingen die voorgesteld werden. We werden daarna geconfronteerd met een groot toekomstig tekort. In dit licht bezien willen we de voorstellen in de binnensportnota opnieuw beoordelen. In het kader van de prioriteitenafweging hebben we verzocht om de prioriteiten aangaande de investeringen vallend onder de binnensportnota vetgedrukt op te nemen in de begroting. Dit betekent dat de binnensportnota als aparte raadsvoorstel alsnog aan de raad wordt aangeboden. Dit heeft te maken met de komende bezuinigingen en het nog vast te stellen voorzieningenplan. Wellicht zijn er creatievere oplossingen mogelijk die minder op de gemeentelijke begroting drukken. Het amendement is aangenomen.

Fractie Weert Lokaal