Weert Lokaal | Politieke partij Weert

In 2000 heeft de provincie Limburg een regeling ingesteld die het slopen van stallen in het buitengebied aantrekkelijk moest maken door in datzelfde buitengebied een burgerwoning te mogen bouwen. Weert heeft toen aangeboden om aan 50 woningen in het buitengebied medewerking te verlenen.

Na verloop van tijd werd duidelijk dat de regeling, behalve in Weert, wel het slopen van stallen bevorderde maar dat de bouw van woningen achterbleef. Daardoor dreigde de provincie, ondanks dat vanuit Weert ongeveer twintig miljoen euro bijgedragen is, met een miljoenen tekort te blijven zitten. Inmiddels zijn er in Weert geen 50 maar 108 woningen in het buitengebied gerealiseerd.

De vraag vanuit de provincie was wederom 10 locaties te mogen te mogen bebouwen. Dat zou de scheefgroei in de verhouding slopen versus bouwen nog verder verstoren. Reden voor Weert Lokaal om tegen dit voorstel te zijn. Tijdens de commissiebehandeling werden we echter terecht erop gewezen dat de regeling mogelijke “rotte plekken” in het buitengebied op kan lossen. Niet dat dat in het verleden gebeurd is maar de mogelijkheid bestond wel.

Wethouder van Eijk presenteerde hiervoor een lijst met 8 percelen die in beeld waren als mogelijke locaties. Die locaties bevonden zich allemaal in het gebied tussen binnen- en buitengebied en zouden daarom geen verdere aantasting van het buitengebied inhouden. Toen echter Weert Lokaal aangaf slechts voor deze locaties eventueel toestemming te geven trok zij het realiteitsgehalte van het lijstje in twijfel. Daarmee waren we terug bij ons uitgangspunt en stemden dus tegen het voorstel. Omdat ook DUS Weert tegen het voorstel stemde werd het voorstel uiteindelijk verworpen.

Toch vinden wij het nog steeds belangrijk dat “rotte plekken” in het buitengebied opgelost moeten worden. Daarom heeft Weert Lokaal een motie opgesteld waarin gevraagd wordt een nieuwe regeling op te stellen waarin niet alleen de “rotte plekken” in het buitengebied opgelost worden zoals in de Ruimte voor Ruimte regeling maar ook de regeling bouwen in (zij)tuinen weer nieuw leven ingeblazen wordt. Omdat wij denken dat de nieuwe regeling financieel ook veel gunstiger uit zou kunnen pakken voor de gemeente Weert, en dat wordt nu onderzocht. De motie kon rekenen op een zeer ruime meerderheid in de raad.