Art. 40 RvO-vragen locatiekeuze nieuwbouw Kwadrant

Naar aanleiding van een artikel in De Limburger 25 juli j.l. hebben we kunnen vernemen dat de gemeente Weert de komende maanden onderzoek verricht naar een mogelijke nieuwe locatie voor de vestiging van het Kwadrant. Het oude Kwadrant zou inmiddels “op” zijn.

Uit het betreffende artikel blijkt verder dat een drietal locaties in beeld zijn voor deze nieuwe vestiging en dat deze de komende tijd nader worden onderzocht.
Tevens wordt aangegeven dat een scholencampus voor al het voortgezet onderwijs nabij het College in het recente verleden reeds is geopperd.

Gezien de bezorgde reacties die ons bereiken willen wij graag duidelijkheid over de volgende vra

  • Welke drie locaties worden de komende tijd nader onderzocht en is de locatie nabij het College daarbij daadwerkelijk ook nadrukkelijk in beeld?
  • Is het college van B&W zich bewust, in het geval sprake is van een locatie nabij het huidige college, dat deze bebouwd is? De strook naar het College toe is immers volledig belegd met chaletwoningen, diverse redelijk recent aangelegde sportaccommodaties en natuurlijk het College met bijbehorende faciliteiten.
  • Wordt bij de locatiekeuze ook gekeken naar de verkeersbewegingen die dit oproept? Zo kan men zich de vraag voorstellen hoe deze verkeersbewegingen, die in het geval van de College-locatie veelal de Randweg Zuid zullen doorsnijden, in de pas lopen met het eerdere raadsbesluit om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor onderzoek naar de vermindering van oversteekplaatsen over en de doorstroming op de Ringbaan Zuid.
  • Kijkt het college verder dan de boven aangehaalde strook richting het College? Wat zijn dan de eventuele gevolgen voor het naastgelegen
    Tuinpark Lamershof? Zit dit gebied ook in de te onderzoeken locatie? In 2008 is hier al een deel van gebruikt bij de aanleg van het huidige College. Het huurcontact loopt tot december 2026 (en is tot op heden steeds stilzwijgend verlengd met 5 jaar). Wordt dit contact opgezegd of weer stilzwijgend verlengd?

Mocht het betrekken van Tuinpark Lamershof aan de orde zijn dan willen wij u het volgende meegeven.
Dit volledig bezette tuinpark (211 actieve leden en 25 op de wachtlijst) draagt bij aan vele uitgangspunten die het college onderschrijft, denk hierbij aan de aandacht voor “positieve gezondheid”. Meer dan 200 actieve leden hebben hier hun dagelijkse ontspanning, hetgeen bijdraagt aan hun lichamelijke en mentale welbevinden.
Ook het uitgangspunt “iedereen doet mee” komt duidelijk in beeld. Er wordt getuinierd door jong en oud, leden van Nederlandse en ook velen van andere afkomst, welvarende en minder welvarende leden. Leden, hoe verschillend ook, die met elkaar praten en elkaar helpen. Een voorbeeld voor de inclusieve samenleving! Voor leden is het hebben van een tuintje vaak de enige mogelijkheid, gezien leeftijd of inkomen, om actief bezig te zijn en anderen te ontmoeten.
Tuinpark Lamershof vormt een groene oase in Weert met een uitbreide flora en fauna, welke biodiversiteit bevordert en een bijdrage levert aan het voorkomen van hittestress en wateroverlast. Hierbij verwijzen wij graag naar de gemeentelijke uitgangspunten over natuur en milieu.

Gezien het bovenstaande, genoeg aanleiding, om de gestelde vragen aan uw college te stellen.

Dank alvast voor uw antwoorden.
Paul Spruijt, Weert Lokaal

Foto: Weert de Gekste

WdG artikel: https://www.weertdegekste.nl/2023/08/weert-lokaal-stelt-vragen-over-locatiekeuze-nieuwbouw-kwadrant/