Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Weert, 4 juni 2015

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

c.c, aan de leden van de gemeenteraad van Weert.

 

Betreft         :              Artikel 40 brief

Onderwerp :              Vleesverwerkingsbedrijf Swinnen

Bijlage         :              Foto’s

 

Geachte heren,

De ontwikkelingen om te komen tot een verbetering van de centrumfunctie voor de wijk Leuken worden op dit moment voortvarend aangepakt.

Er is veel aandacht om knelpunten aan te pakken en vernieuwingen worden uitgewerkt of zijn al in ver gevorderd stadium.

Binnen de wijk is al vele jaren sprake van overlast van het vleesverwerkend bedrijf Swinnen.

Het bedrijf met beperkte omvang heeft recent nog een uitbereiding gerealiseerd in de vorm van opslag in het aangrenzende bedrijfsgebouw.

Meerdere Wethouders hebben dit dossier als aandachtspunt gehad en zijn er beperkte verkeersmaatregelen getroffen. Het uiteindelijke doel verplaatsing van dit bedrijf omdat het niet past binnen de wijk Leuken is nog altijd niet gerealiseerd.

Het door de provincie beschikbaar gesteld bedrag van 2 miljoen aan subsidie voor het verbeteren van de centrumfunctie Leuken zou hiervoor gedeeltelijk aangewend worden.

In geen enkel gepresenteerd plan of visie wordt dit onderwerp genoemd of meegenomen.

Door de ontwikkeling van vrouwenhof de sportparken DESM en TC Weert Oost en de accommodatie voor schutterij ST Job is er een sterke toename van verkeer.

Bij het laden en lossen worden aangrenzende straten geheel of gedeeltelijk geblokkeerd door vrachtwagens. Hierdoor ontstaan verkeersonveilige situaties.

Ook de opgestelde vrachtwagens met in gebruik hebbende koelapparatuur zorgen voor geluidsoverlast tot ergernis van aangrenzende bewoners zeker in de vroege morgen.

Vraag 1. Deelt de Gemeente de mening dat er op dit moment geen plannen of inspanning geleverd wordt om het bedrijf te verplaatsen.

Handhaving van de opgestelde verkeer, laad en losregels zijn recentelijk weer aangescherpt maar niet afdoende om rust en veiligheid te garanderen.

Vraag 2.   Is de gemeente voornemens om zolang het bedrijf haar activiteiten nog op deze plaats uitvoert haar controlerende taak weer op te pakken en ook op te treden bij overtredingen.

 

Met vriendelijk groet,

 

Peter KustersLogoWeertLokaal2

Fractie weert Lokaal

 

Swinnen mei 2015 192 Swinnen mei 2015 193 Swinnen mei 2015 225 Swinnen mei 2015 226 Swinnen mei 2015 227 Swinnen mei 2015 228 Swinnen mei 2015 229 Swinnen mei 2015 230 Swinnen mei 2015 231