Weert Lokaal | Politieke partij Weert

Geert_GabrielsOp woensdag 6 november werd de begroting voor 2014 door de raad vastgesteld. Weert Lokaal kwam met enkele moties en amendementen om deze begroting hier en daar aan te passen. Deze amendementen en moties werden unaniem aangenomen! In dit stuk worden enkel de moties en amendementen genoemd waarbij Weert Lokaal het initiatief nam. Naast onderstaande ideeën zijn er ook enkele plannen gesteund die opgesteld werden op initiatief van andere partijen. Dank ook aan de andere fracties in de gemeenteraad van Weert!

Zo was er het amendement aankleding binnenstad, waarbij de gemeente een bedrag van 10.750 euro beschikbaar stelt. Samen met eenzelfde bedrag van de ondernemers van de binnenstad moet deze eerste stap er voor zorgen dat Weert in 2014, het jaar dat Weert 600 jaar bestaat, aangekleed wordt met bloemen en groen. Een eerste stap in verdergaande samenwerking tussen Centrummanagement en ondernemers, vastgoedeigenaren, horeca en CWP.

Met de motie schaliegasvrije gemeente lukte het Weert Lokaal om Weert als 102e schaliegasvrije gemeente uit te roepen. Zij kreeg hier landelijk ook felicitaties voor, samen met de mede-indieners en initiatiefnemers van deze motie!

Dan was er nog de motie begaanbare openbare loop- en fietsroutes voor ouderen en gehandicapten waarbij Weert Lokaal het college van B&W oproept om “afwijkend van het reguliere onderhoudsplan een tussentijdse schouw in te plannen rondom woonconcentraties van senioren en gehandicapten zowel in de wijken als in de binnenstad”. Weert Lokaal wil de mobiliteit en zelfstandigheid van deze doelgroepen waarborgen. Daarom wil Weert Lokaal de  begaanbaarheid van de trottoirs en fietspaden rondom de woonconcentraties van ouderen en gehandicapten zo optimaal mogelijk houden.

Tot slot was er ook een amendement mensen zonder uitkering, zonder werk. Dit amendement roept de gemeente Weert op om óók oog te hebben voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt maar géén bijstandsuitkering hebben omdat ze een eigen huis (en dus eigen vermogen) hebben. Er wordt op initiatief van Weert Lokaal in 2014 75.000 euro vrijgemaakt om deze doelgroep te helpen bij het zoeken naar nieuw werk. Deze mensen, die nu tussen wal en schip dreigen te vallen puur vanwege het feit dat ze een eigen woning hebben, kunnen vanaf 2014 ook in aanmerking komen voor re-integratietrajecten!

Uiteindelijk een voor Weert Lokaal zeer geslaagde begrotingsbehandeling. Met dank aan het verzette werk van de fractie, steunfractie, fractiesecretaris, alle leden van Weert Lokaal en aan de inwoners van Weert!

Geert Gabriëls